Анкета

Общи въпроси

1. Бихте ли споделили като цяло какво е Вашето мнение за VIVACOM?

Моля да посочите отговор от 1 до 10, като 1 означава „Много лошо”, а 10 – „Отлично”.

Много лошо Отлично
2. Има ли нещо, което бихте желали да споделите, свързано с Вашия опит с VIVACOM?
3. Според Вас достатъчно голямо ли е разнообразието от продукти и услуги, които предлага VIVACOM?

4. На базата на Вашия опит или това, което сте чували, бихте ли казали, доколко е вероятно за Вас да препоръчате VIVACOM като телекомуникационен доставчик на свои близки и приятели?

Моля да посочите отговор от 0 до 10, като 0 означава „Изобщо не е вероятно”, а 10 – „Много е вероятно”.

Изобщо не
е вероятно
                  Много е
вероятно

5. Кои от изброените телекомуникационни услуги на VIVACOM Вие лично ползвате?

1. Моля, отбележете доколко сте удовлетворен/а от ползваната мобилна гласова услуга от VIVACOM?

Моля да посочите отговор от 1 до 10, като 1 означава „Напълно неудовлетворен/а”, а 10 – „Напълно удовлетворен/а”.

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а
Какви са причините за Вашата удовлетвореност от използваната Мобилна гласова услуга от VIVACOM?

Остават Ви 120 символа

Какви са причините за Вашата неудовлетвореност от използваната Мобилна гласова услуга от VIVACOM?

Остават Ви 120 символа

2. На какъв абонаментен план сте?

1. Моля, отбележете доколко сте удовлетворен/а от ползвания от Вас Домашен телефон от VIVACOM?

Моля да посочите отговор от 1 до 5, като 1 означава „Напълно неудовлетворен/а”, а 5 – „Напълно удовлетворен/а”.

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а
Какви са причините за Вашата удовлетвореност от използвания Домашен телефон от VIVACOM?

Остават Ви 120 символа

Какви са причините за Вашата неудовлетвореност от използвания Домашен телефон от VIVACOM?

Остават Ви 120 символа

2. На какъв абонаментен план сте?

1. Моля, отбележете доколко сте удовлетворен/а от ползвания Домашен интернет от VIVACOM?

Моля да посочите отговор от 1 до 5, като 1 означава „Напълно неудовлетворен/а”, а 5 – „Напълно удовлетворен/а”?

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а
Какви са причините за Вашата удовлетвореност от използвания Домашен интернет от VIVACOM?

Остават Ви 120 символа

Какви са причините за Вашата неудовлетвореност от използвания Домашен интернет от VIVACOM?

Остават Ви 120 символа

2. На какъв абонаментен план сте?

1. Моля, отбележете доколко сте удовлетворен/а от ползвания Мобилния интернет от VIVACOM?

Моля да посочите отговор от 1 до 5, като 1 означава „Напълно неудовлетворен/а”, а 5 – „Напълно удовлетворен/а”?

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а
Какви са причините за Вашата удовлетвореност от използвания Мобилен интернет от VIVACOM?

Остават Ви 120 символа

Какви са причините за Вашата неудовлетвореност от използвания Мобилен интернет от VIVACOM?

Остават Ви 120 символа

2. На какъв абонаментен план сте?

1. Какъв тип телевизия ползвате от VIVACOM?

2. Моля, отбележете доколко сте удовлетворен/а от ползваната телевизионна услуга от VIVACOM?

Моля да посочите отговор от 1 до 5, като 1 означава „Напълно неудовлетворен/а”, а 5 – „Напълно удовлетворен/а”?

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а
Какви са причините за Вашата удовлетвореност от използваната телевизионна услуга от VIVACOM?

Остават Ви 120 символа

Какви са причините за Вашата неудовлетвореност от използваната телевизионна услуга от VIVACOM?

Остават Ви 120 символа

3. Кой ТВ пакет ползвате?
3. Кой ТВ пакет ползвате?
3. Кой ТВ пакет ползвате?

1. Моля, отбележете доколко сте удовлетворен/а от ползваната мобилна телевизия (TV GO) от VIVACOM?

Моля да посочите отговор от 1 до 5, като 1 означава „Напълно неудовлетворен/а”, а 5 – „Напълно удовлетворен/а”?

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а
Какви са причините за Вашата удовлетвореност от използваната мобилна телевизия (TV GO) от VIVACOM?

Остават Ви 120 символа

Какви са причините за Вашата неудовлетвореност от използваната мобилна телевизия (TV GO) от VIVACOM?

Остават Ви 120 символа

1. Моля, отбележете доколко сте съгласен/на с всяко от следните твърдения, свързани със сайта на VIVACOM ?
Твърдение/Оценка Напълно съм несъгласен По-скоро съм несъгласен Нито съгласен, нито не По-скоро съм съгласен Напълно съм съгласен
Сайтът на VIVACOM е полезен за мен
Сайтът съдържа подробна информация
Информацията на сайта е разбираема
Лесно откривам информацията, която ме интересува
2. Кои от изброените онлайн функционалности бихте ползвали през сайта на VIVACOM?
3. Вие казахте, че искате служител на VIVACOM да се свърже с Вас във връзка с казуса, описан в началото на анкетата. Моля, попълнете Вашите данни за контакт:Бихте ли посочили Вашия пол?
Бихте ли посочили Вашата възраст?

Моля, отбележете, че не сте робот *

Open cookie bot settings
към контакти