Правила за ползване

 1. Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на „Виваком България“ ЕАД (Виваком, Vivacom), наричано по - долу "Уебсайт" Виe, Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта и че сте запознат с настоящите Условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, моля не използвайте Уебсайта. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение: Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес www.vivacom.bg, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. Потребител e всяко физическо лице, което осъществява достъп и използва Уебсайта и услугите, предоставяни от Vivacom чрез Уебсайта. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на Уебсайта, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Уебсайта, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.
 2. Лична информация

  Имайте предвид, че Vivacom събира и обработва Вашите лични данни в съответствие с Политиката за поверителност и защита на личните данни на уебсайт www.vivacom.bg и Политиката за поверителност и защита на личните данни на портала Моят Vivacom.

 3. Собственост над Съдържанието

  Съдържанието на Уебсайта, включително, но не само целият текст и всички изображения ("Съдържание"), е/са със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на Vivacom, е изрично забранено.

 4. Използване на Уебсайта

  Vivacom разрешава да използвате Уебсайта, както следва: *Вие имате право да разглеждате Уебсайта, както и да отпечатвате извадки от Съдържанието единствено и само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост; *не може да използвате изображения на хора или места без изричното писмено разрешение на Vivacom; *забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Vivacom; *забранено е използването на Уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона. * Vivacom има право да преустанови достъпа Ви до Уебсайта, в случай че е получило уведомление за нарушение в сайта или в случаите, когато потребител наруши настоящите Условия, включително чрез действия които се определят като Злоумишлени действия. При желание да ползвате част или цялото Съдържание на нашия Уебсайт, моля да се обърнете за информация относно условията към Vivacom на електронен адрес pr@Vivacom.bg.

 5. Отговорност

  Vivacom се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем. Vivacom не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове. Vivacom не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на Уебсайта, и не носи отговорност за такова съдържание. Vivacom може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребител. Vivacom не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен Уебсайта. Vivacom не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до и ползването на Уебсайта.

 6. Връзки към уебсайтове на трети лица

  С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на Уебсайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Този Уебсайт използва един или повече от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост: системно необходими бисквитки, бисквитки за функционалност, бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама. Повече информация за това какво представляват бисквитките, тяхната функционалност, периодът за съхранението им, категориите бисквитки на трети страни, които използваме и информация как да ги деактивирате се съдържа в Политиката за бисквитки.

 7. Промяна на Условията

  Vivacom си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или Съдържанието на Уебсайта, както и да прекратява достъпа до него по всяко време. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за Вас.

 8. Приложимо право

  За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

 9. Настоящите условия се прилагат от 23.05.2018 г.

Open cookie bot settings
към контакти