Етика и съответствие

Единна позиция за етика и съответствие

 

Ангажиментът на United Group за етично поведение е в основата на всички наши действия.

 

Докато свързва, информира и забавлява хората, United Group изгражда силни и трайни взаимоотношения с клиенти, бизнес партньори и местни общности. Като двигатели на положителната промяна, ние постигаме тези успехи с действия, които са етични и в съответствие със законовите изисквания.

 

Кодексът за бизнес поведение и етика насърчава всички наши служители и партньори да действат почтено и отговорно във всички свои бизнес начинания. Той очертава стандартите и политиките, възприети от United Group, и приложими към всички работни процеси. Нещо повече - Кодексът дава отговор на въпроса към кого от United Group можете да се обърнете с молба за съдействие в случай, че възникне сложна или неясна ситуация.

 

Отговорно поведение

 

United Group е горд член на Алианса за отговорен бизнес (АОБ) - най-голямата индустриална асоциация, ангажирана да подобри ефективността и социалната, етична и екологична отговорност в глобалната верига от доставки.

  

В качеството си на членове и демонстрирайки съответствие с целите и визията на АОБ, ние въведохме изискванията на Кодекса за бизнес поведение на организацията в нашия собствен Кодекс за поведение на доставчиците.

- Линк към “Нашите политики, Нашият подход” страница
- Линк към “Нашите Етични & Устойчиви бизнес партньори” страница
- Линк към Кодекс за бизнес поведение и етика страница
- Линк към Кодекс за поведение на доставчиците страница
- Линк към Линията за етична помощ страница

 

  • Разкриване и защита от последващи ответни действия
  • Нулева толерантност към подкупите, корупцията и последващи ответни действия
  • Подаръци, гостоприемство и пътувания
  • Дарения и спонсортво
  • Конфликт на интереси
  • Санкции
  • Лоялна конкуренция
  • Защита на личните данни
  • Използване на технологии и информационна сигурност

 

 

 

 

Нашата ЛИНИЯ ЗА ЕТИЧНА ПОМОЩ – оказване на подкрепа при спазване на конфиденциалност

 

Нашата Линия за етична помощ позволява на всеки, който работи в United Group – от кол център до ръководители и бизнес партньори - безопасно и конфиденциално да зададе своите въпроси или да сподели за притеснения относно нарушения на работното място.

 

Линията за етична помощ е леснодостъпна чрез различни канали. Всеки, който има нужда от съвет или съдействие, може да бъде спокоен, че всички въпроси ще бъдат надлежно отговорени в пълна конфиденциалност.

 

 

Линията за етична помощ – лесен достъп, винаги на разположение

 

Уеб платформа unitedgroup.ethicspoint.com
Мобилна платформа unitedgroupmobile.ethicspoint.com

или

 

сканирайте следния QR код

 

QR
Телефонни линии

Списък с телефонните номера тук

Имейл

compliance@united.group

 

Обратно към страница Етика и съответствие

Нашите цели

 

Ние в United Group се ангажираме да минимизираме въздействието ни върху околната среда и да инвестираме в положителна социална промяна. Нашите бизнес партньори и доставчици (Доставчици) играят ключова роля за постигането на тази цел.

 

Поради тази причина очакваме от доставчиците ни да споделят нашия ангажимент към етичните, безопасни и отговорни бизнес практики, описани в нашия Кодекс за поведение на доставчиците.

 

Кодексът за бизнес поведение и етика насърчава всички наши служители и партньори да действат почтено и отговорно във всички свои бизнес начинания. Той очертава стандартите и политиките, възприети от United Group, и приложими към всички работни процеси. Нещо повече - Кодексът дава отговор на въпроса към кого от United Group можете да се обърнете с молба за съдействие в случай, че възникне сложна или неясна ситуация.

 

Алианс за отговорен бизнес

 

United Group е горд член на Алианса за отговорен бизнес (АОБ) - най-голямата индустриална асоциация, ангажирана да подобри ефективността и социалната, етична и екологична отговорност в глобалната верига от доставки.

  

В качеството си на членове и демонстрирайки съответствие с целите и визията на АОБ, ние въведохме изискванията на Кодекса за бизнес поведение на организацията в нашия собствен Кодекс за поведение на доставчиците.

  

Как трябва да действат нашите доставчици

  

Кодексът за поведение на доставчиците ясно определя стандартите, на които очакваме те да отговарят: да гарантират безопасни условия на труд, справедливо отношение към работниците и да провеждат отговорни практики за опазване на околната среда. Доставчиците следва за спазват всички приложими закони за защита на личните данни, както и да поддържат най-високите стандарти на етика в областта на антикорупционните практики и конкурентното законодателство.

  

Кодексът за поведение на доставчиците е в съответствие със стандартите от Кодекса за поведение на АОБ, международното право, признатите етични стандарти, принципите на отговорния бизнес и най-добрите практики, включително Конвенциите на Международната организация на труда, Всеобщата декларация на ООН за правата на човека и Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека.

  

За повече информация, прочетете Кодекс за поведение на доставчиците.

  

Линк към Кодекс за поведение на доставчиците

 

Съобщаване за притеснения

 

Очакваме от доставчиците и служителите на United Group да съобщават чрез Линията за етична помощ за подозрителни дейности, червени флагове и нарушения на нашия Кодекс за бизнес поведение на доставчиците.

 

Притесненията може да са свързани с всяка област от Кодекса за поведение на доставчиците, включително в сферата на трудовото законодателство и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, подкупите и корупцията, конкуренцията и защитата на данните.

 

Ние ще проследим всяко достоверно твърдение за извършено нарушение на Кодекса за поведение на доставчиците, нашите политики или закона и ще забраним всякаква дискриминация или последващи ответни действия срещу лица, които добросъвестно съобщават за предполагаеми нарушения.

 

През цялото време на извършване на вътрешна проверка по подадените сигнали, отговорният екип ще спазва изискванията за защита на личните данни, конфиденциалност и права на участващите в процедурата.

 

Одити и коригиране

 

United Group използва технология по оценка на риска при подбора на нови доставчици и активно работим в посока на подобряване на техните показатели по отношение на социалните, социални, екологични и здравословни и безопасни условия. Това постигаме с поставянето на писмени ключови показатели за ефективността, цели и планове за изпълнение.

 

Провеждаме периодични проверки за представянето по поставените показатели и се уверяваме в съответствието с нашия Кодекс за поведение на доставчиците. В случай, че установим несъответствие, ние очакваме от нашите доставчици и бизнес партньори да коригират нарушенията в рамките на разумен срок, както и да работят по подобряването на показателите по зададен корекционен план.

 

Линк към страница Етика и съответствие

Open cookie bot settings
към контакти