Начална дата Категория Възложител Заглавие Описание Файлове Крайна дата
2024-06-13
Доставки и услуги
Виваком България
Конкурс за избор на доставчик на Multibeam antenna

Виваком България обявява конкурс за избор на доставчик на Multibeam antenna. Обхват (участниците следва да покрият пълния обхват): - съгласно технически изисквания.

В случай, че проявявате интерес да участвате, моля да изпратите и-мейл, съдържащ задължително името на Вашата фирма и ЕИК, до: maya.ruseva@vivacom.bg с копие до nikolay.ekimov@vivacom.bg

2024-06-18
2024-06-14
IT Доставки и услуги
Виваком България ЕАД
Търг за подновяване на лицензи Atlassian и услуги по миграция към Cloud версия

Виваком България ЕАД обявява търг за подновяване на лицензи Atlassian и услуги по миграция към Cloud версия

В случай, че проявявате интерес да участвате, моля да изпратите и-мейл, съдържащ задължително името на Вашата фирма и ЕИК, до: vyara.stoichkova@vivacom.bg с копие до nikolay.ekimov@vivacom.bg

2024-07-01

Политика на снабдяване

 

І. ПОЛИТИКА НА СНАБДЯВАНЕ

 

1. Професионализъм в процеса на снабдяване

 

Целта на Снабдяване е да гарантира, че Vivacom и нейните поделения ще бъдат снабдявани със стоки и услуги навреме, доставките ще бъдат правени до правилното място, при най-добрите търговски условия, на най-доброто качество, в точното количество, според изискванията на бизнеса, като това става чрез изграждане на връзки с доставчиците и чрез управление на представянето на Снабдяване, и според принципите на корпоративната социална отговорност. Служителите в Снабдяване трябва да поддържат положението на Vivacom като надежден клиент, който е обективен и справедлив. Ранното включване на снабдяване и навременно подаване на заявка е необходимо за гарантиране ефективност и ефикасност на функцията снабдяване.

 

1.1. Принципи

 

А. Разпределение на задълженията

 

- всеки член на екипа на Снабдяване отговаря за определена област на снабдяване, за да става все по-добре запознат с пазара и все по-уверен в сътрудничеството с доставчиците.

 

Б. Разделение на правата

 

- Оценка на цената, качеството и изискванията (Снабдяване)

- Процедура за получаване на стоки в съответствие с Поръчките за доставка, и входящата логистика (Логистика)

- Процедура за финансовите документи и контрол на плащанията (Финанси)

 

В. Принцип на контрол "четири очи"

 

- един човек не може самостоятелно да избира доставчици

- един човек не може самостоятелно да издава поръчки за доставка или договори

- един човек не може самостоятелно да оценява представянето на доставчиците

 

Г. Прозрачност на процесите и конфиденциалност

 

- Ясни правила и процедури трябва да се съставят за всяка стъпка от процеса на снабдяване.

- Конкретни цели и оценка на резултатите - целите трябва да се поставят ясно и въз основа на извършените до момента сделки и получените търговските условия

- Конфиденциалност - данните за всяка сделка на Vivacom, са поверителни. Никакви данни по отношение на цени, отстъпки, начини на плащане не бива да се разкриват пред вътрешни лица в Vivacom, с изключение на функционални директори, или пред трети страни преди приключване на тръжната процедура по време на процеса на оценка на офертите, освен ако не е разпоредено от главен изпълнителен директор. След възлагането на поръчка/договор, решенията са отворени за вътрешните клиенти при условията на търговска поверителност на принципа „ако има нужда да се знае".

 

Д. Развитие на функцията „снабдяване"

 

 • Персоналът в Снабдяване трябва постоянно да подобрява своя начин на работа чрез:

- оптимизиране броя на рамковите споразумения

- увеличаване на стандартизирането на изискванията

- пълноценно оползотворяване на системата за фирмено планиране на ресурсите (ERP системата)

- опростяване и актуализиране на съществуващите процедури

- гарантиране на прозрачност и високи етични норми.

- покриване и пре-покриване на изискванията на вътрешните клиенти. Работа на принципа на доставка според приоритетите на проектите

- обмен на информация и работа в екип - цялата информация, отнасяща се до процеса на снабдяване, трябва да се осигурява своевременно и с необходимите подробности. Всички подробности по доставката трябва да се съобщават на вътрешните клиенти и складовите служители

 

 • Развитие на персонала:

- регулярно провеждане на анализ на необходимостта от обучение и оценка на представянето

- провеждане на обучения, професионални обучения, обогатяване на експертните знания в съответната сфера на снабдяване и други подобряващи компетенциите и умениите на персонала инициативи

 • Развитие на отношенията с доставчиците:

- снабдяване трябва да осигурява надеждна оценка на представянето на доставчиците и да разработва съответстваща стратегия за управление на доставчиците

- въвеждане на система за управление на доставчиците

 

2. Избор на доставчици

 

Снабдяване на Vivacom следва принципа на конкурентността. Според Политиката на снабдяване Vivacom кани поне 3 надеждни доставчици (от предварително одобрен списък, или по друг начин) за всички доставки над 10 000 лева.

 

А. Основни критерии

Преди възлагане на Поръчка за доставка се вземат предвид следните критерии:

 • Техническа съвместимост/качество
 • Възможности за производство/доставка и възможности за обслужване/поддръжка
 • Ценови условия
 • Съответствие с действащото законодателство
 • Финансова стабилност на доставчика
 • Иновации
 • Изисквания, свързани със здравето, околната среда и безопасността

 


Б.
 Специфични  критерии

Тези критерии имат доминиращи функции над основните критерии и се използват за оценка на специфични за проекта изисквания.

  

3. Отношения с доставчиците

  

Отношенията с доставчиците следва да се основават на взаимно уважение, стриктно спазване на корпоративната етика и почтеност. Vivacom се отнася към всички доставчици равностойно и безпристрастно.

 

Тръжните процедури имат за цел да включват онези доставчици, чиито изделия или услуги са счетени за приемливи за Vivacom. Vivacom цели създаването на дългосрочни отношения с доставчиците и постоянно следи представянето на доставчиците и развитието на пазара, за да гарантира устойчивост на Снабдяване. Регулярно трябва да се прави официална оценка на доставчиците. Където е възможно, трябва да се търсят два или три източника на доставка.

  

Vivacom регулярно актуализира списъка си за неприемливи доставчици, като определя за такива всички, които:

 • имат незадоволителна годишна оценка на представянето си;
 • системно нарушават или не изпълняват коректно договорите си;
 • водят искове срещу Vivacom;
 • са в неизпълнение на държавни, общински и/или наднационални (на ЕС) нормативни изисквания и документи;
 • компрометират репутацията на Vivacom и дружествата от групата;
 • носят финансов, оперативен или друг съществен риск за Vivacom;
 • са въвлечени в корупция, схеми за подкуп, пране на пари.

  

4. Етика

 

Vivacom изисква най-високите етични норми от своите служители и доставчици. Никой служител на Vivacom не може да има личен интерес от даден доставчик.

 • Не се позволява получаването на никакви възнаграждения от доставчиците. Забранява се получаването на рекламни материали или подаръци от доставчик, ако надвишават 50 лв. на годишна база. Всички видове подобни инициативи, предложени от доставчик трябва да се докладват от служителя на неговия мениджър.
 • Конфликтите на интерес или потенциалните такива трябва да се избягват, когато е възможно. Когато такива са налице или възникнат, те трябва да се обявяват пред ръководителя на лицето, участващо в дейността по снабдяване.
 • Всички данни за споразуменията на Vivacom се считат за собственост на Vivacom и не може да се ползват за лично облагодетелстване.
 • Всяка информация, давана на доставчиците, трябва да бъде точна и изчерпателно предоставена от отговорния за транзакцията служител от снабдяване.
 • Всички сделки трябва да бъдат в съответствие с действащото законодателство и вътрешните правила на Vivacom.
 • Всеки доставчик, който има причина да смята че Vivacom не действа според горе описаните правила се насърчава да подаде оплакване към отдел вътрешен одит на Vivacom, който отдел действа независимо от Vivacom и рапортува директно на Борда на директорите на Vivacom.
 • Всеки доставчик или посредник, към който е отправено предложение от служител на Vivacom за неетично бизнес поведение, се насърчава да информира отдел вътрешен одит на Vivacom. Поверителността на тази информация е гарантирана и това в никакъв случай няма да повлияе на отношенията между Vivacom и доставчика.

 

5. Синхронизиране на процеса на снабдяване със системата за управление на ресурсите (САП)

 

Всички процеси в САП трябва да бъдат съобразени с процесите описани в настоящата процедура на снабдяване. Снабдяване трябва да оптимизира системата за управление на ресурсите и да съобрзи приетите практики с най-добрите стандарти.

 

 

1.  ДЕФИНИЦИИ

 

В ОУ изброените по-долу изрази имат следното значение:
"Vivacom" означава „Виваком България“ ЕАД, регистрирано под ЕИК 831642181, Търговски регистър на Агенция по вписванията, с адрес на управление София 1784, бул. „Цариградско Шосе” 115 И

 

„Дата на Договора” означава датата, на която Договорът влиза в сила и обвързва страните, а именно по-ранната измежду двете дати: получаването от Vivacom на изявлението на Доставчика за приемането на Поръчката по смисъла на чл.3.4. по-долу или приемането от Доставчика на тези ОУ, ако е предшествало приемането на Поръчката.

 

“Дата на доставка” е датата, на която Доставчикът трябва да достави Стоките и/или да предостави Услугите, определени в настоящите ОУ и/или в Поръчката за доставка.

 

„Договор” означава съглашението между страните за покупко-продажбата и доставката на Стоките и/или за възлагането и изпълнението на Услугите, създадено по силата на приемането от Доставчика на Поръчката за доставка на Vivacom или посредством приемането на тези ОУ, което от двете настъпи първо. Независимо как е постигнато съглашението, Договорът се урежда и подчинява на настоящите ОУ. Договорът се състои от Поръчката и тези ОУ, освен ако страните не са постигнали допълнително споразумение, с което изрично са променили или дерогирали приложението на тези ОУ.

 

"Доставчик" е лицето, до което е изпратена Поръчката.

 

“Лични данни” има се предвид информацията дефинирана като такава в българския Закон за Защита на личните данни и/или Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

 

или информацията, която се счита за лична според който и да е друг закон или постановление, отнасящи се до информацията.

 

"Място за доставка на Стоките" или „Място на предоставяне на Услугите” са определените от Vivacom локации, на които Доставчикът трябва да достави Стоките и/или да извърши Услугите, установени в настоящите ОУ и/или в Поръчката за доставка. Ако не е уговорено друго, условията на доставка са определени на DDP Място за доставка на Стоките или DDP Място на предоставяне на Услугите, според INCOTERMS 2000.

 

"Писмена форма" е формата за извършване и за валидност на изявленията между страните, в това число и за изменяне или отменяне на тези ОУ, за размяна на съобщения и кореспонденция, вкл. кабелни, факс съобщения и подобни средства за комуникация, на езика, определен в ОУ.

 

"Поръчка" е Поръчката за доставка на Vivacom, чиито форма и реквизити се съдържат в приложение към тези ОУ.

 

“Права на интелектуална собственост ” са авторските и сродните им права, както и всички права на индустриална собственост, принадлежащи на страните по тези ОУ или на  трети лица, като но не само компютърни програми, софтуерни продукти, произведения на литературата, изкуството и науката, които са резултат на творческа дейност и са изразени по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, както и патенти, търговски марки, услуги, права върху дизайн (независимо дали подлежат на регистрация или не), ноу-хау и други подобни права или задължения, независимо дали подлежат на регистрация или не в която и да е държава.  

 

“Приемане” означава изявление на Vivacom за приемане на Стоките или на резултата от Услугите, дадено след успешното провеждане на тестове за приемане, формализирано в Протокол за приемане.

 

“Протокол за приемане” означава документът, съдържащ изявлението на Vivacom за приемане на Стоките или на резултата от Услугите, дадено след успешното провеждане на тестове за приемане.

 

“Работно време” има се предвид времето между 9.00 и 17.00 часа (GMT + 02.00) през Работен ден.

 

“Работен ден” е всеки ден с изключение на събота, неделя, национални или официални празници в Република България.

 

"Спецификация" са техническите изисквания на Vivacom, плановете, чертежите, данните, каталозите и всяка друга техническа информация, отнасяща се до Стоките и/или Услугите, които след приемането на Поръчката от Доставчика стават неразделна част от Договора.   

 

"Стандарти" са стандартите за функционалност, безопасност и техническите такива на Стоките и/или Услугите, за които се отнася Спецификацията.  

 

"Стоки" са всички стоки и материали, в това число и съответни медийни носители, документация и други, описани в Поръчката и/или в приложенията към нея или посредством препращане към продуктов каталог, каталог на Услуги или ценова листа на Доставчика, публикувани на посочен от него интернет сайт.

 

“Тестове за приемане” са тестовете за проверка на съответствието на Стоките и/или Услугите с Договора, които се извършват от Доставчика за негова сметка и в присъствието на Vivacom. Обсегът и параметрите на тестовете за приемане заедно с процедурите за провеждането им са приложение към Договора, а ако такива не са съгласувани преди Датата на Договора, същите стават неразделна част от Договора след приемането им от Vivacom.

 

"Услуги" са всички услуги (ако има такива), описани в Поръчката и нейните приложения, в това число и провеждане на обучения.

 

"Цена" е общата сума за Стоките и/или Услугите, и/или съответните им единични цени, посочена/ни в Поръчката. Цената включва и всички разходи и разноски на Доставчика, като опаковане, пакетиране, транспортиране, превоз, застраховка според условията за доставка до Мястото за доставка на Стоките и/или Мястото на предоставяне на Услугите, застраховки „Професионална отговорност”, както и лицензионни възнаграждения и роялти, софтуерни ъпгрейди и ъпдейти, ако има такива.

 

2.  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОУ

 

2.1. Тези ОУ са публикувани на адрес: www.vivacom.bg. Ако страните не са постигнали друго изрично споразумение в Писмена форма, което променя или изцяло дерогира настоящите ОУ, независимо дали са приложени в хартиен вид към Поръчката или не, тези ОУ са единствените условия, които уреждат отношенията между страните при покупко-продажбата и доставката на Стоки и/или по предоставянето на Услугите, и отменят всякакви предшестващи изявления, уговорки и споразумения между страните.

 

2.2. След приемането на Поръчката според правилата на Раздел 3 по-долу Поръчката създава конкретното отношение между страните по покупко-продажбата и доставката на Стоки и/или по предоставянето на Услуги, предмет на Поръчката. По силата на изявлението си за приемане на Поръчката за доставка Доставчикът приема и се съгласява с тези ОУ. Всички отношения между страните, създадени по силата на Поръчката, се уреждат от Поръчката и настоящите ОУ.

 

2.3. При противоречие между ОУ и Поръчката предимство има Поръчката, освен ако страните не са сключили друго изрично споразумение в Писмена форма, което променя или дерогира настоящите ОУ. В последния случай предимство имат клаузите на съответното друго споразумение.

 

2.4. Стандарти и общи условия на Доставчика няма да бъдат приложими към договора и по никакъв начин няма да са обвързващи за Vivacom.

 

3.  ПОРЪЧКИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА НА СТОКИ И/ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

 

3.1. Покупко-продажбата и доставката на Стоките и/или изпълнението на Услугите се извършва въз основа на отделни Поръчки, които Vivacom, по свое усмотрение и след съобразяване със собствените си нужди и търсене, възлага на Доставчика.

 

3.2. С Поръчката за доставка Vivacom прави предложение до Доставчика за сключването на Договор.

 

3.3. Доставчикът следва да приеме или откаже Поръчката в Писмена форма в срок до 3 (три) Работни дни от получаването й. Ако в срока по предходното изречение Доставчикът не е направил никакво изявление или е отказал Поръчката, същата се счита за отменена, освен ако страните не съгласуват допълнителен срок за приемането й от Доставчика.

 

3.4. Приемането на Поръчката се извършва от Доставчика с изрично изявление за приемането й в Писмена форма. Поръчката влиза в сила и обвързва страните от момента на получаването от Vivacom на изявлението на Доставчика за приемането й. По силата на изявлението си за приемане на Поръчката за доставка Доставчикът приема и се съгласява с тези ОУ.

 

3.5. Vivacom има право да извършва промени в Поръчката и/или да оттегли същата, както в срока по чл.3.3., така и в срок до 5 (пет) работни дни след приемането й по смисъла на чл.3.4. За приемането на променената Поръчка се прилагат правилата за приемане на Поръчката по чл.3.3. При промени или оттегляне, направено по този член, Vivacom не отговаря пред Доставчика за вреди от изменението или от оттеглянето на Поръчката. Оттегляне или прекратяване на Поръчки след уговорения в този член срок се уреждат от правилата на чл.12 на ОУ.

 

4.  ДОСТАВКА НА СТОКИ И УСЛУГИ. ПРИЕМАНЕ

 

4.1. Освен ако не е уговорено друго в Писмена форма, Доставчикът се задължава да достави Стоките на Мястото за доставка на Стоките и/или да извърши Услугите на Мястото на предоставяне на Услугите в Работно време.

 

4.2. Освен ако не е уговорено друго в Писмена форма, Доставчикът се задължава да достави Стоките и да извърши Услугите на Датата на доставка. Доставката на Стоките и/или Услугите трябва да бъде извършена непременно на уговорената Дата на доставка.  

 

4.3. Доставчика трябва да пакетира, етикетира и обезопаси Стоките за своя сметка за времето на транспортирането им до Мястото за доставка до тяхното разтоварване, както и за срока на тяхното съхранение до Приемането им. Доставчикът се задължава да спазва всички нормативни изисквания на Българското законодателство относно опаковането, етикетирането и доставката на Стоките. Върху съответния транспортен документ следва да бъде отбелязана и забележката „Notify: M&M Air Cargo Service Bulgaria, Airport Sofia”. Посочването на митнически агент не освобождава Доставчика от задълженията му да достави Стоките на Мястото за доставка на Стоките, нито от каквито и да било други задължения, свързани с доставката и/или произтичащи от условията на Доставката съгласно правилата Инкотермс 2010.

 

4.4. Vivacom има право да не приема доставка на части, освен ако не е уговорено друго в Писмена форма.

 

4.5. Ако поради някаква причина Vivacom не може да приеме доставката, Доставчикът трябва да съхрани Стоките, да гарантира сигурността им и да ги застрахова и да предприеме всички стъпки с оглед предпазването им от повреждане до момента на доставката, а Vivacom ще възстанови на Доставчика съответните разходи (включително и застраховката), които той е направил, само в случаите, когато стойността на такива разходи е била предварително одобрена от Vivacom. Въпреки предварителното одобрение, Доставчикът е длъжен да докаже тези разноски чрез необходимите оправдателни документи.

 

4.6. При доставка на Стоките на Мястото за доставка на Стоките се съставя и подписва приемо-предавателен протокол за броя на доставените пакети или опаковки със Стоки, както и за състоянието на опаковката. След предоставянето на Услугите страните съставят и подписват приемо-предавателен протокол. Подписването на приемо-предавателния протокол не представлява изявление на Vivacom за Приемане на Стоките/Услугите, нито не представлява изявление, че доставените Стоки/резултатът от Услугите са в добро състояние или са в нужното количество или отговарят на нужното качество.

 

4.7. Приемане на Стоките и/или на Услугите: За Приемането на Стоките и/или на резултата от Услугите страните провеждат тестове съгласно Тестовете за приемане. Тестовете за приемане имат за цел да установят, потвърдят и проверят дали Стоките и/или Услугите са в съответствие с Договора и Стандартите. Приемането на Стоките/Услугите от Vivacom не освобождава Доставчика от отговорност за скрити дефекти или за дефекти и недостатъци, които са се проявили при ползването на Стоките/резултата от Услугите. Vivacom има право да откаже Приемането на Стоки/Услуги, които не са в съответствие с Договора. Ако Тестовете по приемане покажат, че Стоките и/или Услугите или някоя част от тях са дефектни или липсват, или не са в съответствие със Спецификациите и Стандартите, освен задължението за заплащане на неустойка в полза на Vivacom, Доставчикът незабавно трябва да коригира дефекта или несъответствието, след което Тестовете за приемане, или такава част от тях, за която двете страни са се споразумели, следва да бъдат повторени в рамките на разумен период от време до максимум 2 (два) такива повторни теста.

 

4.8. Преди започване на изпълнение на Услугите, служителите на Доставчика следва да преминат начален инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна и аварийна безопасност. На основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), страните се задължават, към Датата на Договора, да подпишат споразумение за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, представляващо приложение, неразделна част от Договора.

 

4.9. Доставчикът се задължава да спазва вътрешния ред и хигиената в обектите на Vivacom. Доставчикът се задължава със свои средства и за своя сметка да отстранява от обекта на Vivacom всякакви отпадъци, получени при монтажа или ремонта, извън обекта на Vivacom.

 

4.10. Доставчикът се задължава да спазва и съблюдава процедурите и правилата за достъп до обектите на Vivacom. Vivacom има право да откаже да допусне служители на Доставчика, които не съблюдават посочените правила.

 

4.11. Vivacom може да възложи на всяко трето лице (независим външен експерт) извършването на процедурата по приемане на доставените стоки или услуги.

 

5.  ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И РИСК

 

5.1. Правото на собственост и рискът от унищожаване или повреждане на Стоките преминава към Vivacom на датата на Приемане.

 

5.2. Правото на собственост върху обекти на интелектуална/индустриална собственост, създадени от Доставчика в изпълнение на Поръчката, принадлежат на Vivacom.

 

6.  ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

 

6.1. Vivacom заплаща сумата на Доставчика за Цената на Стоките/за Услугите в срок от 45 (четиридесет и пет) дни, считано от датата, на която Vivacom е получила фактура за Стоките и/или Услугите заедно със съответния Протокол за приемане.

 

6.2. Vivacom си запазва правото да удържи от Цената всякакви суми, които се дължат от Доставчика на Vivacom.

 

6.3. Ако друго не е уговорено, всяка фактура на Доставчика трябва да съдържа номера на Поръчката на Vivacom, описание на Стоките и/или на Услугите, единични цени, обща цена на Стоките/обща цена на Услугите, цената със и без включен ДДС, дължимия ДДС. Vivacom има правото да откаже плащане и да върне фактури, които не съдържат някои от посочените по-горе реквизити.  

 

6.4. Плащанията за Цената не представляват Приемане от Vivacom.

 

6.5 В случай, че Поръчките се правят в чуждестранна валута, а плащанията се извършват в български левове, меродавен е обменният валутен курс, обявен от Българска народна банка за деня на плащане, освен ако в Поръчката или в допълнително споразумение, не е изрично уговорено, че меродавен е курсът на БНБ за деня на издаване на фактурата.

 

6.6. Vivacom удържа от Цената и внася в съответната данъчна администрация в Република България всички дължими данъци или такси, тогава когато законите в Република България предвиждат такива задължения за Доставчика и изискват от Vivacom да задържи сумите и направи плащането за сметка на Доставчика.  В тези случаи Vivacom се съгласява:

 

(i)         по молба на Доставчика да му окаже съдействие при получаване на документи от съответните власти за данъци или такси, платени в Република България, така че тези плащания да бъдат признати в страната, в която е регистриран Доставчикът;

 

(ii)        В случаите, когато Република България е страна по договор за избягване на двойно данъчно облагане със страната, в която Доставчикът е регистриран, и по искане на Доставчика, Vivacom може да окаже съдействие при получаване от съответните власти в Република България на одобрение за прилагане на по-благоприятния данъчен режим.
Съдействието от страна на Vivacom по този член не е обвързано със задължение за резултат от съдействието и ще бъде предоставено при условие, че документите и информацията, свързани с данъчното облагане по-горе, както и такива, които могат да бъдат поискани от съответните власти в Република България, са били предоставени навреме от страна на Доставчика.

 

6.7. При забава на изискуемо плащане по Договора Vivacom дължи на Доставчика лихва за забава в размер на законната лихва, определена в Република България, на ден.

 

7.  ГАРАНЦИИ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

 

7.1. Доставчика декларира и гарантира, че Стоките:

 

(i)         са с добро качество и могат да бъдат използвани за целта, за която са предназначени, в това число и за всяка от целите, които са били поставени от Vivacom;

 

(ii)        са без дефекти що се отнася до дизайн, материали и изработка;

 

(iii)       са в съответствие със Стандартите и Спецификациите;  

 

(iv)   са в съответствие със законовите правила и изисквания що се отнася до продажбата на Стоки;

 

(v)    са били произведени с необходимата грижа и умение;

 

(vi)  Стоките не са обременени с тежести и ограничения, нито пък върху Стоките съществуват права на трети лица.

 

7.2. Доставчика декларира и гарантира, че: (i)  ще извърши Услугите качествено, с дължимата грижа и умения; (ii) ще осигури подходящ,  квалифициран и опитен персонал, с необходимите оторизации или сертифициране,  за изпълнение на Услугите; (iii) ще извърши Услугите навреме и ефективно; и (iv) ще се съобразява с изискванията на Vivacom.

 

7.3 Доставчикът декларира и гарантира, че продажбата или употребата на Стоките или използването на резултата от Услугите не нарушават Правото на Интелектуална собственост на трети лица.

 

7.4. Ако някои от Стоките или Услугите не са доставени или извършени в съответствие с Договора, то Vivacom има право, без това да го ограничава или лишава от другите му права по Договора:  

 

(i) да изиска от Доставчика незабавно да Поправи Стоките/резултата от Услугите или да достави други такива/да изпълни Услугите наново, в рамките на разумен период от време, определен от Vivacom; или

 

(ii) да развали Поръчката или част от нея и да изиска от Доставчика връщане на сумите, платени от Vivacom за Стоки или Услуги, които  не съответстват на Договора.

 

7.5. Ако не е уговорен друг по-дълъг срок, гаранционният срок на Стоките е 24 месеца и започва да тече от датата на Приемане. Гаранционните условия стават приложение към ОУ. В рамките на гаранционния срок и без допълнително заплащане от страна на Vivacom Доставчикът се задължава да поправи или замени, всяка част от Стоките, която се е развалила или е дефектирала, или да повтори изпълнението на Услугите, които не са били предоставени надлежно или чийто резултат не отговаря на изискванията за качество, както и да извършва ъпгрейди и ъпдейти на софтуерните програми и приложения, предмет на Договора. Ако не е уговорено друго, Vivacom изпраща Стоките до Доставчика на негови разноски, а Доставчикът трябва да достави поправените такива или тези с които се заменят до крайна точка, посочена от Vivacom за своя сметка.   

 

8.   ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

 

8.1. Доставчикът е длъжен напълно да обезщети Vivacom за всякакви задължения, загуби, вреди и разходи, които произтичат директно или косвено, или са направени или са платени от Vivacom във връзка с:

 

(i)         всяка вреда върху собственост на Vivacom и всички претенции за загуба или вреда за трети лица поради неизпълнение от страна на Доставчика или поради пропуски от страна на негови служители, подизпълнители или агенти, възникнали по време на изпълнение на поръчката;

 

(ii) ако Стоките не са с изискваното качество и не изпълняват целта, за която са били закупени или за други цели, определени от Vivacom;

 

(iii)       всякакъв дефект или грешка, открити в Стоките, включително и дефекти в дизайна, материалите и изработката;

 

(iv)       ако Стоките не отговарят на Стандартите и Спецификациите;

 

(v)        ако Стоките не отговарят на законовите изисквания и правила, отнасящи се до продажбата на стоки;

 

(vi)  Всякакви тежести върху Стоките;

 

(vii) Неизпълнение, лошо или забавено изпълнение на доставките на Стоки или на Услугите;

 

(viii) Всякакви претенцииза нарушаване на Правото на интелектуална собственост, които произтичат от продажбата или употребата на Стоките; и

 

8.2. Ако Доставчикът не достави част или всички Стоки в срок и/или не изпълни Услуга/и в срок, Vivacom има право, без това да го лишава от правото му на други обезщетения по Договора, на неустойка за забава, както следва:

 

(i) за първите десет дни – сума, равна на 0,1 % (нула цяло и един процента) от цената на забавените Стоки/Услуги за всеки ден забава;

 

(ii) Ако забавата продължи повече от 10 (десет) дни, Доставчикът дължи неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента)  от цената на забавените Стоки/Услуги за всеки ден на забава.

 

(iii) При неспазване на договорения срок за отстраняване на възникнали повреди Доставчикът дължи неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и един процента) за всеки просрочен ден или за всеки просрочен час според нивата на поддръжка съгласно приложението, съдържащо гаранционните условия, върху възнаграждението за поддръжка на онези Стоки, по отношение на които Доставчикът е в неизпълнение, ако такова възнаграждение е уговорено, а ако не е – върху Цената на Стоките.

 

9. ГАРАНЦИИ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ЗАСТРАХОВКИ

 

9.1. Ако е било поискано от Vivacom, като гаранция за добро изпълнение Доставчикът се задължава да открие в полза на Vivacom неотменяема и безусловна банкова гаранция, с усвояване при първо писмено поискване от Vivacom, както следва:

 

(i) в срок до 10 (десет) работни дни от Датата на Договора, банкова гаранция със следните параметри: (ii) размер: 10% от цената на Поръчката;(iii) срок на валидност: 1 (един) месец след изтичането на гаранционния срок по съответната Поръчка;
Банковата комисионна и разноските по издаването и обслужването на гаранцията са за сметка на Доставчика.

 

9.2. В срок до 10 (десет) работни дни от Датата на Договора, Доставчикът се задължава да представи на Vivacom оригинал за застрахователна полица „Професионална отговорност”, издадена в полза на Vivacom, с покрити всички рискове по извършване на Услугите, и при условия, изисквани или предварително съгласувани с Vivacom.

 

10. ПРАВА НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОГРАМИ

 

10.1. При Поръчки за доставка на софтуерни продукти или на Стоки с вградени софтуерни продукти Доставчикът се задължава да предостави в полза на Vivacom в пълен обем, без ограничения със срок и без задължението да заплаща роялти правото да ползва същите съгласно предназначението им и за функционалностите, които Vivacom желае да използва.

 

10.2. Ако Доставчикът не е носител на правата върху софтуерните продукти, освен ако не е оправомощен да суб-лицензира, или не притежава в пълен обем правата да преотстъпва ползването на софтуерните продукти, Доставчикът се задължава да осигури предоставянето на правата по чл.10.1. от правомощия в полза на Vivacom без отделно заплащане освен това за Цената.

 

10.3.  Ако крайният ползвател на софтуерните продукти са клиентите на Vivacom, Доставчикът се задължава да отстъпи на Vivacom правата да лицензира крайните ползватели по силата на суб-лицензия, или да осигури директно лицензиране на крайните потребители от страна на носителя на правата върху софтуерните продукти.

 

10.4. Доставчикът декларира и гарантира, че всички плащания по Договора във връзка и по повод на софтуерни продукти, предмет на Договора, имат погасителен ефект за вземанията на носителя на съответните права за лицензионни възнаграждения за ползването на посочените софтуерни продукти от Vivacom или от клиентите на Vivacom.

 

11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

11.1. Цялата информацията, съдържаща се в Договора, или създадена във връзка и по повод на Договора, както и в цялата кореспонденция на страните, има поверителен характер и не може да бъде разпространявана или правена достояние на трети лица без предварителното писмено съгласие на другата страна по Договора.

 

11.2. Всяка страна по Договора, получаваща поверителни сведения на другата страна, се задължава да ги запазва в тайна и да използва същите мерки за защитата им, които тя използва за защита на своите собствени Поверителни сведения, а също така се задължава да взима всички разумни предпазни мерки, за да избегне всяко неразрешено разкриване на каквито и да било подобни сведения от нея или от нейни служители в течение на срока на Договора и в продължение на 3 (три) години след изтичане на срока. Всяка от страните по Договора обезщетява другата страна за загуби, претърпени поради подобно неразрешено разкриване.

 

12. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

12.1. Срокът на Договора се определя в Поръчката за доставка или се уговаря в допълнително споразумение в Писмена форма между страните.

 

12.2. Vivacom има право да развали Поръчка изцяло или отчасти:

 

(i) ако Доставчикът не достави Стоките или не предостави Услугите на Датата на доставката или на Мястото на доставка на Стоки или на Мястото за изпълнение на Услуги;

 

(ii) ако Доставчикът достави Стоки или предостави Услуги, които не съответстват на Договора;

 

(iii) ако Доставчикът не изпълни или наруши други свои задължения по Договора, в това число но не само, задълженията му по чл.7, 9, 10, 11 от ОУ.

 

12.3. В случаите по-горе, ако не е уговорено, че доставката трябва да се извърши непременно навреме, Vivacom може да развали Поръчка, като даде на Доставчика допълнителен срок за изпълнение, но не повече от 7 дни, с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята Поръчката за развалена. В случаите по чл.12.2. (i) и (ii), ако е уговорено, че доставката трябва да се извърши непременно в уговореното време, Vivacom може да развали Поръчката веднага без да дава на Доставчика допълнителен срок за изпълнение.

 

12.4. Развалянето на Поръчка води до развалянето на Договора по отношение само на развалената Поръчка.

 

12.5. При разваляне на Поръчка или на част от нея Vivacom има право: 

 

(i)         да върне на Доставчика, на негова отговорност и за негова сметка, Стоките и/или Услугите, които вече са били доставени, и да си възстанови от Доставчика сумите, които са били платени от Vivacom за такива Стоки и/или Услуги, ако има такива; и

 

 (ii) да си възстанови от Доставчика сумите за всички други допълнителни разходи, които Vivacom е направила при придобиването на други Стоки и/или Услуги, за да замени Стоките и/или Услугите, както и да

 

(iii) да получи от Доставчика неустойките по Раздел 8, натрупани до датата на развалянето на Поръчката или част нея.

 

12.6. Vivacom има право да прекрати Договора или Поръчката относно всички или част от Стоките и/или Услугите с писмено предизвестие до Доставчика с  30 (тридесет) дневно предизвестие. В този случай Vivacom се задължава да заплати на Доставчика само Цената за Стоките и/или Услугите, приети към датата на прекратяване.

 

13. ИЗВЕСТИЯ

 

Всички известия, искания или друга комуникация според тези ОУ, трябва да бъдат предадени в писмен вид на Български или на езика, на който е направена Поръчката, и трябва да бъдат доставени лично или изпратени по куриер или факс, адресирани до другата страна с адреса, посочен в Поръчката. Всички известия, искания или друга комуникация изпратени по куриер,  ще бъдат считани за доставени (при отсъствието на доказателство за по-ранно получаване) за три дни след датата на изпращане. Всички известия, искания или комуникация изпратени по факс ще бъдат считани за доставени на следващия работен ден след изпращането.

 

14. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

 

Доставчикът трябва да пази резервни части за Стоките за период от поне 5 (пет) години след датата на Приемането, а в случаите, когато Стоките или резервните части излязат от употреба, Доставчикът трябва да предизвести за това Vivacom най-малко 6 месеца предварително в Писмена форма.

 

15. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

15.1. Доставчикът не може да прехвърля Договора или част от него без предварителното писмено съгласие на Vivacom.

 

15.2. Vivacom има право да прехвърли правата и задълженията по Договора в полза на дружества, в които Vivacom притежава дялови участия, или в полза на свои правоприемници.

 

15.3. Доставчикът се задължава да изпълни минимум 51 % от възложената работа със свои собствен ресурс - служители, материали и оборудване.

 

15.4. Подизпълнители на Доставчика се допускат след предварително писмено съгласие на Vivacom. Vivacom има право да възрази срещу определени подизпълнители, след който момент Доставчикът няма право да ги използва при изпълнението на възложената работа. За действията на подизпълнителите си Доставчикът отговаря като за свои.

 

15.5. В случай че Доставчикът не информира Vivacom по надлежния начин за използването на подизпълнители, или използва подизпълнител, срещу когото Vivacom е възразил, или използва подизпълнители над договорения обем/процент, Vivacom има право: а) да прекрати договора незабавно, без допълнителен срок за изпълнение; и/или б) да получи неустойка от Доставчика в размер на 10 % от стойността на всички поръчани стоки/услуги по договора

 

15.6. Vivacom има право по всяко време за срока на договора, включително и чрез възлагане на независим външен експерт – одитор, да извърши проверка на изпълнението на договора, като Доставчикът е длъжен да оказва пълно съдействие.

 

16.     ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

Нито една от страните няма да бъде отговорна пред другата за вреди, които са нанесени на другата страна поради независещи от първата обстоятелства, включително природни бедствия, война, терористични актове или бунтове. Форсмажорните обстоятелства не включват стачки или блокади, работни спорове или размирици или забава или неизпълнение на производството или доставката на Стоки или Услуги от трети лица.

 

17.     ПРЕДПАЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

Страните съзнават, че при доставянето на Стоките и Услугите, Доставчикът работи с лични данни. Доставчикът трябва да разполага с адекватни технически защити и организационни мерки за безопасност, така че запазването на конфиденциалността на информацията ще бъде в съответствие с действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

 

18. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

18.1. За неуредените в Договора случаи се прилагат разпоредбите на Българското законодателство. Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки не се прилага.

 

18.2. При възникване на противоречие или предявяване на претенция представители на страните ще се срещнат поне веднъж и ще се опитат да разрешат спора по добросъвестен начин.

 

18.3. Ако страните не постигнат взаимно приемливо споразумение в рамките на 30 (тридесет) дни след провеждане на първата си среща, всички спорове, породени от Договора или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, от един арбитър, назначен съгласно тези Правила. Арбитражното решение е окончателно за страните по Договора.

 

18.4. Мястото за провеждане на арбитража е град София.

 

18.5. Арбитражният съд взема решение и относно разпределението на разходите за арбитражния процес.

 

18.6. Всички процедури на Арбитражния съд се провеждат на български език. Всички доказателства и документи се представят на български език.

 

Настоящите ОУ не се прилагат при закупуване и доставка на стоки предназначени за продажба.

 

 

Кодекс за поведение на доставчиците

1. ДЕФИНИЦИИ

 
В ОУ изброените по-долу изрази имат следното значение:

 
"НУРТС" означава НУРТС БЪЛГАРИЯ ЕАД, регистрирана под ЕИК 201105038, Търговски регистър на Агенция по вписванията, с адрес на управление София 1164, ул. „П. К. Яворов” 2.

 
„Дата на Договора” означава датата, на която Договорът влиза в сила и обвързва страните, а именно по-ранната измежду двете дати: получаването от НУРТС на изявлението на Доставчика за приемането на Поръчката по смисъла на чл.3.4. по-долу или приемането от Доставчика на тези ОУ, ако е предшествало приемането на Поръчката.

 
“Дата на доставка” е датата, на която Доставчикът трябва да достави Стоките и/или да предостави Услугите, определени в настоящите ОУ и/или в Поръчката за доставка.

 
„Договор” означава съглашението между страните за покупко-продажбата и доставката на Стоките и/или за възлагането и изпълнението на Услугите, създадено по силата на приемането от Доставчика на Поръчката за доставка на НУРТС или посредством приемането на тези ОУ, което от двете настъпи първо. Независимо как е постигнато съглашението, Договорът се урежда и подчинява на настоящите ОУ. Договорът се състои от Поръчката и тези ОУ, освен ако страните не са постигнали допълнително споразумение, с което изрично са променили или дерогирали приложението на тези ОУ.

 
"Доставчик" е лицето, до което е изпратена Поръчката.

 
“Закон за защита на информацията” има се предвид Българската и Европейска Директива за защита на данните (95/46/EC) или други приложими закони или наредби, които могат да бъдат променяни от време на време и по-специално Закон за Защита на личните данни и всички и всички съществуващи и бъдещи подзаконови актове по прилагането му.

 
“Лични данни” има се предвид информацията дефинирана като такава в българския Закон за Защита на личните данни и/или Общия Регламент за защита на личните данни (GDPR) или информацията, която се счита за лична според който и да е друг закон или постановление, отнасящи се до информацията.

 
"Място за доставка на Стоките" или „Място на предоставяне на Услугите” са определените от НУРТС локации, на които Доставчикът трябва да достави Стоките и/или да извърши Услугите, установени в настоящите ОУ и/или в Поръчката за доставка. Ако не е уговорено друго, условията на доставка са определени на DDP Място за доставка на Стоките или DDP Място на предоставяне на Услугите, според INCOTERMS 2000.

 
"Писмена форма" е формата за извършване и за валидност на изявленията между страните, в това число и за изменяне или отменяне на тези ОУ, за размяна на съобщения и кореспонденция, вкл. кабелни, факс съобщения и подобни средства за комуникация, на езика, определен в ОУ.
"Поръчка" е Поръчката за доставка на НУРТС, чиито форма и реквизити се съдържат в приложение към тези ОУ.

 
“Права на интелектуална собственост ” са авторските и сродните им права, както и всички права на индустриална собственост, принадлежащи на страните по тези ОУ или на трети лица, като но не само компютърни програми, софтуерни продукти, произведения на литературата, изкуството и науката, които са резултат на творческа дейност и са изразени по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, както и патенти, търговски марки, услуги, права върху дизайн (независимо дали подлежат на регистрация или не), ноу-хау и други подобни права или задължения, независимо дали подлежат на регистрация или не в която и да е държава.

 
“Приемане” означава изявление на НУРТС за приемане на Стоките или на резултата от Услугите, дадено след успешното провеждане на тестове за приемане, формализирано в Протокол за приемане.

 
“Протокол за приемане” означава документът, съдържащ изявлението на НУРТС за приемане на Стоките или на резултата от Услугите, дадено след успешното провеждане на тестове за приемане.

 
“Работно време” има се предвид времето между 9.00 и 17.00 часа (GMT + 02.00) през Работен ден.

 
“Работен ден” е всеки ден с изключение на събота, неделя, национални или официални празници в Република България.

 
"Спецификация" са техническите изисквания на НУРТС, плановете, чертежите, данните, каталозите и всяка друга техническа информация, отнасяща се до Стоките и/или Услугите, които след приемането на Поръчката от Доставчика стават неразделна част от Договора.

 
"Стандарти" са стандартите за функционалност, безопасност и техническите такива на Стоките и/или Услугите, за които се отнася Спецификацията.

 
"Стоки" са всички стоки и материали, в това число и съответни медийни носители, документация и други, описани в Поръчката и/или в приложенията към нея или посредством препращане към продуктов каталог, каталог на Услуги или ценова листа на Доставчика, публикувани на посочен от него интернет сайт.

 
“Тестове за приемане” са тестовете за проверка на съответствието на Стоките и/или Услугите с Договора, които се извършват от Доставчика за негова сметка и в присъствието на НУРТС. Обсегът и параметрите на тестовете за приемане заедно с процедурите за провеждането им са приложение към Договора, а ако такива не са съгласувани преди Датата на Договора, същите стават неразделна част от Договора след приемането им от НУРТС.

 
"Услуги" са всички услуги (ако има такива), описани в Поръчката и нейните приложения, в това число и провеждане на обучения.

 
"Цена" е общата сума за Стоките и/или Услугите, и/или съответните им единични цени, посочена/ни в Поръчката. Цената включва и всички разходи и разноски на Доставчика, като опаковане, пакетиране, транспортиране, превоз, застраховка според условията за доставка до Мястото за доставка на Стоките и/или Мястото на предоставяне на Услугите, застраховки „Професионална отговорност”, както и лицензионни възнаграждения и роялти, софтуерни ъпгрейди и ъпдейти, ако има такива.

 
2. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОУ

 
2.1. Тези ОУ са публикувани на адрес: www.vivacom.bgАко страните не са постигнали друго изрично споразумение в Писмена форма, което променя или изцяло дерогира настоящите ОУ, независимо дали са приложени в хартиен вид към Поръчката или не, тези ОУ са единствените условия, които уреждат отношенията между страните при покупко-продажбата и доставката на Стоки и/или по предоставянето на Услугите, и отменят всякакви предшестващи изявления, уговорки и споразумения между страните.

 
2.2. След приемането на Поръчката според правилата на Раздел 3 по-долу Поръчката създава конкретното отношение между страните по покупко-продажбата и доставката на Стоки и/или по предоставянето на Услуги, предмет на Поръчката. По силата на изявлението си за
приемане на Поръчката за доставка Доставчикът приема и се съгласява с тези ОУ. Всички отношения между страните, създадени по силата на Поръчката, се уреждат от Поръчката и настоящите ОУ.

 
2.3. При противоречие между ОУ и Поръчката предимство има Поръчката, освен ако страните не са сключили друго изрично споразумение в Писмена форма, което променя или дерогира настоящите ОУ. В последния случай предимство имат клаузите на съответното друго споразумение.

 
2.4. Стандарти и общи условия на Доставчика няма да бъдат приложими към договора и по никакъв начин няма да са обвързващи за НУРТС.

 
3. ПОРЪЧКИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА НА СТОКИ И/ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

 
3.1. Покупко-продажбата и доставката на Стоките и/или изпълнението на Услугите се извършва въз основа на отделни Поръчки, които НУРТС, по свое усмотрение и след съобразяване със собствените си нужди и търсене, възлага на Доставчика.

 
3.2. С Поръчката за доставка НУРТС прави предложение до Доставчика за сключването на Договор.

 
3.3. Доставчикът следва да приеме или откаже Поръчката в Писмена форма в срок до 3 (три) Работни дни от получаването й. Ако в срока по предходното изречение Доставчикът не е направил никакво изявление или е отказал Поръчката, същата се счита за отменена, освен ако страните не съгласуват допълнителен срок за приемането й от Доставчика.

 
3.4. Приемането на Поръчката се извършва от Доставчика с изрично изявление за приемането й в Писмена форма. Поръчката влиза в сила и обвързва страните от момента на получаването от НУРТС на изявлението на Доставчика за приемането й. По силата на изявлението си за приемане на Поръчката за доставка Доставчикът приема и се съгласява с тези ОУ.

 
3.5. НУРТС има право да извършва промени в Поръчката и/или да оттегли същата, както в срока по чл.3.3., така и в срок до 5 (пет) работни дни след приемането й по смисъла на чл.3.4. За приемането на променената Поръчка се прилагат правилата за приемане на Поръчката по чл.3.3. При промени или оттегляне, направено по този член, НУРТС не отговаря пред Доставчика за вреди от изменението или от оттеглянето на Поръчката. Оттегляне или прекратяване на Поръчки след уговорения в този член срок се уреждат от правилата на чл.12 на ОУ.

 
4. ДОСТАВКА НА СТОКИ И УСЛУГИ. ПРИЕМАНЕ

 
4.1. Освен ако не е уговорено друго в Писмена форма, Доставчикът се задължава да достави Стоките на Мястото за доставка на Стоките и/или да извърши Услугите на Мястото на предоставяне на Услугите в Работно време.

 
4.2. Освен ако не е уговорено друго в Писмена форма, Доставчикът се задължава да достави Стоките и да извърши Услугите на Датата на доставка. Доставката на Стоките и/или Услугите трябва да бъде извършена непременно на уговорената Дата на доставка.

 
4.3. Доставчика трябва да пакетира, етикетира и обезопаси Стоките за своя сметка за времето на транспортирането им до Мястото за доставка до тяхното разтоварване, както и за срока на тяхното съхранение до Приемането им. Доставчикът се задължава да спазва всички нормативни изисквания на Българското законодателство относно опаковането, етикетирането и доставката на Стоките. Върху съответния транспортен документ следва да бъде отбелязана и забележката „Notify: M&M Air Cargo Service Bulgaria, Airport Sofia”. Посочването на митнически агент не освобождава Доставчика от задълженията му да достави Стоките на Мястото за доставка на Стоките, нито от каквито и да било други задължения, свързани с доставката и/или произтичащи от условията на Доставката съгласно правилата Инкотермс 2010.

 
4.4. НУРТС има право да не приема доставка на части, освен ако не е уговорено друго в Писмена форма.

 
4.5. Ако поради някаква причина НУРТС не може да приеме доставката, Доставчикът трябва да съхрани Стоките, да гарантира сигурността им и да ги застрахова и да предприеме всички стъпки с оглед предпазването им от повреждане до момента на доставката, а НУРТС ще възстанови на Доставчика съответните разходи (включително и застраховката), които той е направил, само в случаите, когато стойността на такива разходи е била предварително одобрена от НУРТС. Въпреки предварителното одобрение, Доставчикът е длъжен да докаже тези разноски чрез необходимите оправдателни документи.

 
4.6. При доставка на Стоките на Мястото за доставка на Стоките се съставя и подписва приемо-предавателен протокол за броя на доставените пакети или опаковки със Стоки, както и за състоянието на опаковката. След предоставянето на Услугите страните съставят и подписват приемо-предавателен протокол. Подписването на приемо-предавателния протокол не представлява изявление на НУРТС за Приемане на Стоките/Услугите, нито не представлява изявление, че доставените Стоки/резултатът от Услугите са в добро състояние или са в нужното количество или отговарят на нужното качество.

 
4.7. Приемане на Стоките и/или на Услугите: За Приемането на Стоките и/или на резултата от Услугите страните провеждат тестове съгласно Тестовете за приемане. Тестовете за приемане имат за цел да установят, потвърдят и проверят дали Стоките и/или Услугите са в съответствие с Договора и Стандартите. Приемането на Стоките/Услугите от НУРТС не освобождава Доставчика от отговорност за скрити дефекти или за дефекти и недостатъци, които са се проявили при ползването на Стоките/резултата от Услугите. НУРТС има право да откаже Приемането на Стоки/Услуги, които не са в съответствие с Договора. Ако Тестовете по приемане покажат, че Стоките и/или Услугите или някоя част от тях са дефектни или липсват, или не са в съответствие със Спецификациите и Стандартите, освен задължението за заплащане на неустойка в полза на НУРТС, Доставчикът незабавно трябва да коригира дефекта или несъответствието, след което Тестовете за приемане, или такава част от тях, за която двете страни са се споразумели, следва да бъдат повторени в рамките на разумен период от време до максимум 2 (два) такива повторни теста.

 
4.8. Преди започване на изпълнение на Услугите, служителите на Доставчика следва да преминат начален инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна и аварийна безопасност. На основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), страните се задължават, към Датата на Договора, да подпишат споразумение за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, представляващо приложение, неразделна част от Договора.

 
4.9. Доставчикът се задължава да спазва вътрешния ред и хигиената в обектите на НУРТС. Доставчикът се задължава със свои средства и за своя сметка да отстранява от обекта на НУРТС всякакви отпадъци, получени при монтажа или ремонта, извън обекта на НУРТС.

 
4.10. Доставчикът се задължава да спазва и съблюдава процедурите и правилата за достъп до обектите на НУРТС. НУРТС има право да откаже да допусне служители на Доставчика, които не съблюдават посочените правила.

 
4.11. НУРТС може да възложи на всяко трето лице (независим външен експерт) извършването на процедурата по приемане на доставените стоки или услуги.

 
5. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И РИСК

 
5.1. Правото на собственост и рискът от унищожаване или повреждане на Стоките преминава към НУРТС на датата на Приемане.

 
5.2. Правото на собственост върху обекти на интелектуална/индустриална собственост, създадени от Доставчика в изпълнение на Поръчката, принадлежат на НУРТС.

 
6. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

 
6.1. НУРТС заплаща сумата на Доставчика за Цената на Стоките/за Услугите в срок от 45 (четиридесет и пет) дни, считано от датата, на която НУРТС е получила фактура за Стоките и/или Услугите заедно със съответния Протокол за приемане.

 
6.2. НУРТС си запазва правото да удържи от Цената всякакви суми, които се дължат от Доставчика на НУРТС.

 
6.3. Ако друго не е уговорено, всяка фактура на Доставчика трябва да съдържа номера на Поръчката на НУРТС, описание на Стоките и/или на Услугите, единични цени, обща цена на Стоките/обща цена на Услугите, цената със и без включен ДДС, дължимия ДДС. НУРТС има правото да откаже плащане и да върне фактури, които не съдържат някои от посочените по-горе реквизити.

 
6.4. Плащанията за Цената не представляват Приемане от НУРТС.

 
6.5 В случай, че Поръчките се правят в чуждестранна валута, а плащанията се извършват в български левове, меродавен е обменният валутен курс, обявен от Българска народна банка за деня на плащане, освен ако в Поръчката или в допълнително споразумение, не е изрично уговорено, че меродавен е курсът на БНБ за деня на издаване на фактурата.

 
6.6. НУРТС удържа от Цената и внася в съответната данъчна администрация в Република България всички дължими данъци или такси, тогава когато законите в Република България предвиждат такива задължения за Доставчика и изискват от НУРТС да задържи сумите и направи плащането за сметка на Доставчика. В тези случаи НУРТС се съгласява:

 
(i) по молба на Доставчика да му окаже съдействие при получаване на документи от съответните власти за данъци или такси, платени в Република България, така че тези плащания да бъдат признати в страната, в която е регистриран Доставчикът;
(ii) В случаите, когато Република България е страна по договор за избягване на двойно данъчно облагане със страната, в която Доставчикът е регистриран, и по искане на Доставчика, НУРТС може да окаже съдействие при получаване от съответните власти в Република България на одобрение за прилагане на по-благоприятния данъчен режим.
Съдействието от страна на НУРТС по този член не е обвързано със задължение за резултат от съдействието и ще бъде предоставено при условие, че документите и информацията, свързани с данъчното облагане по-горе, както и такива, които могат да бъдат поискани от съответните власти в Република България, са били предоставени навреме от страна на Доставчика.

 
6.7. При забава на изискуемо плащане по Договора НУРТС дължи на Доставчика лихва за забава в размер на законната лихва, определена в Република България, на ден.

 
7. ГАРАНЦИИ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

  
7.1. Доставчика декларира и гарантира, че Стоките:

 
(i) са с добро качество и могат да бъдат използвани за целта, за която са предназначени, в това число и за всяка от целите, които са били поставени от НУРТС;
(ii) са без дефекти що се отнася до дизайн, материали и изработка;
(iii) са в съответствие със Стандартите и Спецификациите;
(iv) са в съответствие със законовите правила и изисквания що се отнася до продажбата на Стоки;
(v) са били произведени с необходимата грижа и умение;
(vi) Стоките не са обременени с тежести и ограничения, нито пък върху Стоките съществуват права на трети лица.

 
7.2. Доставчика декларира и гарантира, че: (i) ще извърши Услугите качествено, с дължимата грижа и умения; (ii) ще осигури подходящ, квалифициран и опитен персонал, с необходимите оторизации или сертифициране, за изпълнение на Услугите; (iii) ще извърши Услугите навреме и ефективно; и (iv) ще се съобразява с изискванията на НУРТС.

 
7.3 Доставчикът декларира и гарантира, че продажбата или употребата на Стоките или използването на резултата от Услугите не нарушават Правото на Интелектуална собственост на трети лица.

 
7.4. Ако някои от Стоките или Услугите не са доставени или извършени в съответствие с Договора, то НУРТС има право, без това да го ограничава или лишава от другите му права по Договора:
(i) да изиска от Доставчика незабавно да Поправи Стоките/резултата от Услугите или да достави други такива/да изпълни Услугите наново, в рамките на разумен период от време, определен от НУРТС; или
(ii) да развали Поръчката или част от нея и да изиска от Доставчика връщане на сумите, платени от НУРТС за Стоки или Услуги, които не съответстват на Договора.

 
7.5. Ако не е уговорен друг по-дълъг срок, гаранционният срок на Стоките е 24 месеца и започва да тече от датата на Приемане. Гаранционните условия стават приложение към ОУ. В рамките на гаранционния срок и без допълнително заплащане от страна на НУРТС Доставчикът се задължава да поправи или замени, всяка част от Стоките, която се е развалила или е дефектирала, или да повтори изпълнението на Услугите, които не са били предоставени надлежно или чийто резултат не отговаря на изискванията за качество, както и да извършва ъпгрейди и ъпдейти на софтуерните програми и приложения, предмет на Договора. Ако не е уговорено друго, НУРТС изпраща Стоките до Доставчика на негови разноски, а Доставчикът трябва да достави поправените такива или тези с които се заменят до крайна точка, посочена от НУРТС за своя сметка.

 
8. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

 
8.1. Доставчикът е длъжен напълно да обезщети НУРТС за всякакви задължения, загуби, вреди и разходи, които произтичат директно или косвено, или са направени или са платени от НУРТС във връзка с:
(i) всяка вреда върху собственост на НУРТС и всички претенции за загуба или вреда за трети лица поради неизпълнение от страна на Доставчика или поради пропуски от страна на негови служители, подизпълнители или агенти, възникнали по време на изпълнение на поръчката;
(ii) ако Стоките не са с изискваното качество и не изпълняват целта, за която са били закупени или за други цели, определени от НУРТС;
(iii) всякакъв дефект или грешка, открити в Стоките, включително и дефекти в дизайна, материалите и изработката;
(iv) ако Стоките не отговарят на Стандартите и Спецификациите;
(v) ако Стоките не отговарят на законовите изисквания и правила, отнасящи се до продажбата на стоки;
(vi) Всякакви тежести върху Стоките;
(vii) Неизпълнение, лошо или забавено изпълнение на доставките на Стоки или на Услугите;
(viii) Всякакви претенции за нарушаване на Правото на интелектуална собственост, които произтичат от продажбата или употребата на Стоките; и

 
8.2. Ако Доставчикът не достави част или всички Стоки в срок и/или не изпълни Услуга/и в срок, НУРТС има право, без това да го лишава от правото му на други обезщетения по Договора, на неустойка за забава, както следва:
(i) за първите десет дни – сума, равна на 0,1 % (нула цяло и един процента) от цената на забавените Стоки/Услуги за всеки ден забава;
(ii) Ако забавата продължи повече от 10 (десет) дни, Доставчикът дължи неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) от цената на забавените Стоки/Услуги за всеки ден на забава.
(iii) При неспазване на договорения срок за отстраняване на възникнали повреди Доставчикът дължи неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и един процента) за всеки просрочен ден или за всеки просрочен час според нивата на поддръжка съгласно приложението, съдържащо гаранционните условия, върху възнаграждението за поддръжка на онези Стоки, по отношение на които Доставчикът е в неизпълнение, ако такова възнаграждение е уговорено, а ако не е – върху Цената на Стоките.

 
9. ГАРАНЦИИ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ЗАСТРАХОВКИ

 
9.1. Ако е било поискано от НУРТС, като гаранция за добро изпълнение Доставчикът се задължава да открие в полза на НУРТС неотменяема и безусловна банкова гаранция, с усвояване при първо писмено поискване от НУРТС, както следва:
(i) в срок до 10 (десет) работни дни от Датата на Договора, банкова гаранция със следните параметри: (ii) размер: 10% от цената на Поръчката;(iii) срок на валидност: 1 (един) месец след изтичането на гаранционния срок по съответната Поръчка;
Банковата комисионна и разноските по издаването и обслужването на гаранцията са за сметка на Доставчика.

 
9.2. В срок до 10 (десет) работни дни от Датата на Договора, Доставчикът се задължава да представи на НУРТС оригинал за застрахователна полица „Професионална отговорност”, издадена в полза на НУРТС, с покрити всички рискове по извършване на Услугите, и при условия, изисквани или предварително съгласувани с НУРТС.

 
10. ПРАВА НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОГРАМИ

 
10.1. При Поръчки за доставка на софтуерни продукти или на Стоки с вградени софтуерни продукти Доставчикът се задължава да предостави в полза на НУРТС в пълен обем, без ограничения със срок и без задължението да заплаща роялти правото да ползва същите съгласно предназначението им и за функционалностите, които НУРТС желае да използва.

 
10.2. Ако Доставчикът не е носител на правата върху софтуерните продукти, освен ако не е оправомощен да суб-лицензира, или не притежава в пълен обем правата да преотстъпва ползването на софтуерните продукти, Доставчикът се задължава да осигури предоставянето на правата по чл.10.1. от правомощия в полза на НУРТС без отделно заплащане освен това за Цената.

 
10.3. Ако крайният ползвател на софтуерните продукти са клиентите на НУРТС, Доставчикът се задължава да отстъпи на НУРТС правата да лицензира крайните ползватели по силата на суб-лицензия, или да осигури директно лицензиране на крайните потребители от страна на носителя на правата върху софтуерните продукти.

 
10.4. Доставчикът декларира и гарантира, че всички плащания по Договора във връзка и по повод на софтуерни продукти, предмет на Договора, имат погасителен ефект за вземанията на носителя на съответните права за лицензионни възнаграждения за ползването на посочените софтуерни продукти от НУРТС или от клиентите на НУРТС.

 
11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 
11.1. Цялата информацията, съдържаща се в Договора, или създадена във връзка и по повод на Договора, както и в цялата кореспонденция на страните, има поверителен характер и не може да бъде разпространявана или правена достояние на трети лица без предварителното писмено съгласие на другата страна по Договора.

 
11.2. Всяка страна по Договора, получаваща поверителни сведения на другата страна, се задължава да ги запазва в тайна и да използва същите мерки за защитата им, които тя използва за защита на своите собствени Поверителни сведения, а също така се задължава да взима всички разумни предпазни мерки, за да избегне всяко неразрешено разкриване на каквито и да било подобни сведения от нея или от нейни служители в течение на срока на Договора и в продължение на 3 (три) години след изтичане на срока. Всяка от страните по Договора обезщетява другата страна за загуби, претърпени поради подобно неразрешено разкриване.

 
12. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 
12.1. Срокът на Договора се определя в Поръчката за доставка или се уговаря в допълнително споразумение в Писмена форма между страните.

 
12.2. НУРТС има право да развали Поръчка изцяло или отчасти:
(i) ако Доставчикът не достави Стоките или не предостави Услугите на Датата на доставката или на Мястото на доставка на Стоки или на Мястото за изпълнение на Услуги;
(ii) ако Доставчикът достави Стоки или предостави Услуги, които не съответстват на Договора;
(iii) ако Доставчикът не изпълни или наруши други свои задължения по Договора, в това число но не само, задълженията му по чл.7, 9, 10, 11 от ОУ.

 
12.3. В случаите по-горе, ако не е уговорено, че доставката трябва да се извърши непременно навреме, НУРТС може да развали Поръчка, като даде на Доставчика допълнителен срок за изпълнение, но не повече от 7 дни, с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята Поръчката за развалена. В случаите по чл.12.2. (i) и (ii), ако е уговорено, че доставката трябва да се извърши непременно в уговореното време, НУРТС може да развали Поръчката веднага без да дава на Доставчика допълнителен срок за изпълнение.

 
12.4. Развалянето на Поръчка води до развалянето на Договора по отношение само на развалената Поръчка.

 
12.5. При разваляне на Поръчка или на част от нея НУРТС има право:
(i) да върне на Доставчика, на негова отговорност и за негова сметка, Стоките и/или Услугите, които вече са били доставени, и да си възстанови от Доставчика сумите, които са били платени от НУРТС за такива Стоки и/или Услуги, ако има такива; и
(ii) да си възстанови от Доставчика сумите за всички други допълнителни разходи, които НУРТС е направила при придобиването на други Стоки и/или Услуги, за да замени Стоките и/или Услугите, както и да
(iii) да получи от Доставчика неустойките по Раздел 8, натрупани до датата на развалянето на Поръчката или част нея.

 
12.6. НУРТС има право да прекрати Договора или Поръчката относно всички или част от Стоките и/или Услугите с писмено предизвестие до Доставчика с 30 (тридесет) дневно предизвестие. В този случай НУРТС се задължава да заплати на Доставчика само Цената за Стоките и/или Услугите, приети към датата на прекратяване.

 
13. ИЗВЕСТИЯ

 
Всички известия, искания или друга комуникация според тези ОУ, трябва да бъдат предадени в писмен вид на Български или на езика, на който е направена Поръчката, и трябва да бъдат доставени лично или изпратени по куриер или факс, адресирани до другата страна с адреса, посочен в Поръчката. Всички известия, искания или друга комуникация изпратени по куриер, ще бъдат считани за доставени (при отсъствието на доказателство за по-ранно получаване) за три дни след датата на изпращане. Всички известия, искания или комуникация изпратени по факс ще бъдат считани за доставени на следващия работен ден след изпращането.

 
14. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

 
Доставчикът трябва да пази резервни части за Стоките за период от поне 5 (пет) години след датата на Приемането, а в случаите, когато Стоките или резервните части излязат от употреба, Доставчикът трябва да предизвести за това НУРТС най-малко 6 месеца предварително в Писмена форма.

 
15. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

 
15.1. Доставчикът не може да прехвърля Договора или част от него без предварителното писмено съгласие на НУРТС.

 
15.2. НУРТС има право да прехвърли правата и задълженията по Договора в полза на свързани с НУРТС дружества.

 
15.3. Доставчикът се задължава да изпълни минимум 51 % от възложената работа със свои собствен ресурс - служители, материали и оборудване.

 
15.4. Подизпълнители на Доставчика се допускат след предварително писмено съгласие на НУРТС. НУРТС има право да възрази срещу определени подизпълнители, след който момент Доставчикът няма право да ги използва при изпълнението на възложената работа. За действията на подизпълнителите си Доставчикът отговаря като за свои.

 
15.5. В случай че Доставчикът не информира НУРТС по надлежния начин за използването на подизпълнители, или използва подизпълнител, срещу когото НУРТС е възразил, или използва подизпълнители над договорения обем/процент, НУРТС има право: а) да прекрати договора незабавно, без допълнителен срок за изпълнение; и/или б) да получи неустойка от Доставчика в размер на 10 % от стойността на всички поръчани стоки/услуги по договора

 
15.6. НУРТС има право по всяко време за срока на договора, включително и чрез възлагане на независим външен експерт – одитор, да извърши проверка на изпълнението на договора, като Доставчикът е длъжен да оказва пълно съдействие.

 
16. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 
Нито една от страните няма да бъде отговорна пред другата за вреди, които са нанесени на другата страна поради независещи от първата обстоятелства, включително природни бедствия, война, терористични актове или бунтове. Форсмажорните обстоятелства не включват стачки или блокади, работни спорове или размирици или забава или неизпълнение на производството или доставката на Стоки или Услуги от трети лица.

 
17. ПРЕДПАЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 
Страните съзнават, че при доставянето на Стоките и Услугите, Доставчикът работи с лични данни. Доставчикът трябва да разполага с адекватни технически защити и организационни мерки за безопасност, така че запазването на конфиденциалността на информацията ще бъде в съответствие с приложимото законодателство.

 
18. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 
18.1. За неуредените в Договора случаи се прилагат разпоредбите на Българското законодателство. Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки не се прилага.

 
18.2. При възникване на противоречие или предявяване на претенция представители на страните ще се срещнат поне веднъж и ще се опитат да разрешат спора по добросъвестен начин.

 
18.3. Ако страните не постигнат взаимно приемливо споразумение в рамките на 30 (тридесет) дни след провеждане на първата си среща, всички спорове, породени от Договора или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, от един арбитър, назначен съгласно тези Правила. Арбитражното решение е окончателно за страните по Договора.

 
18.4. Мястото за провеждане на арбитража е град София.

 
18.5. Арбитражният съд взема решение и относно разпределението на разходите за арбитражния процес.

 
18.6. Всички процедури на Арбитражния съд се провеждат на български език. Всички доказателства и документи се представят на български език.

 
Настоящите ОУ не се прилагат при закупуване и доставка на стоки предназначени за продажба.

 

Open cookie bot settings
към контакти