Регистрацията на търговец в PayPro – бизнес портала на Vivacom за фирми, които приемат плащания през дигитален портфейл, се извършва изцяло online.

  

В процеса на тази регистрация, е необходимо да идентифицираме физическото лице, което прави регистрацията и има право да представлява търговското дружество. С цел идентификацията Ви, ние използваме функционалността на Pay by Vivacom за верификация на физически лица чрез селфи и снимка на документ за самоличност. По този начин, ние виждаме кой прави online регистрация и открива сметка на дружеството и дали има право да го представлява.

  

За да продължите с регистрацията в PayPro и да откриете бизнес сметка, имаме нужда от съгласие за ползване данните на Вашия личен профил в Pay by Vivacom, в качеството Ви на представляващо дружеството лице и с оглед сключване на Рамков договор за откриване и водене на платежна сметка и предоставяне на платежни услуги. Данните, за които е необходимо съгласие са данни по документ за самоличност, имейл адрес и телефонен номер.

  

Верификацията на търговеца се извършва съгласно Общите условия и Политика за поверителност, във връзка с използване на online Бизнес портала PayPro.

 


 

The registration of a merchant in PayPro - Vivacom's business portal for companies that accept payments via digital wallets, is processed fully online.

  

In this process of registration, it is necessary to identify the individual who makes the registration and has the right to represent the company. To identify you, we use the Pay by Vivacom functionality to verify individuals with a selfie and a photo of an identity document. In this way, we are able to see who makes the online registration and opens an account of the company and whether it has the right to represent it.

  

In order to continue with the registration in PayPro and open a business account, we need consent to use the data of your personal account in Pay by Vivacom, in your capacity as a representative of the company and in order to enter into a Master Agreement for opening and maintaining a payment account and providing payment services. The data for which consent is required are identity document data, email address and telephone number.

  

The merchant verification process is performed in accordance with the Terms and Conditions and Privacy Policy and in relation with the use of PayPro Business portal.

 

 

 

Open cookie bot settings
към контакти