ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПОРТМОНЕ PAY BY VIVACOM

 

 

Настоящите Общи условия се отнасят до използването на платежни услуги, предоставяни чрез мобилното приложение Pay by Vivacom – приложение, позволяващо издаване на платежни карти, извършване на плащания посредством дигитализиране на платежна карта чрез MDES (Mastercard Digital Enablement Service) на мобилно устройство с оперативна система Android и iOS, откриване и водене на платежни сметки в лева и евро на физически лица, кредитни преводи от и към такива платежни сметки и други услуги. Подробно описание на платежните услуги, предлагани от „Пейнетикс” АД чрез Pay by Vivacom, се намира по-долу в „Платежни и свързани с тях услуги, предлагани от Пейнетикс чрез Електронно портмоне Pay by Vivacom”.
 

Изрично Ви уведомяваме, че настоящите Общи условия се прилагат към всички функционалности, които Pay by Vivacom предоставя, във връзка с предлаганите услуги от „Пейнетикс” АД, като при добавяне на нови услуги, настоящите Общи условия ще бъдат съответно допълвани, по реда, посочен по-долу.

   
Необходимо е да прочетете внимателно тези Общи условия и да запазите копие от тях за Вашия архив. Можете да искате от нас по всяко време копие от настоящите Общи условия, както и от приложимите тарифи за такси и текущи лимити и/или извлечение за последните трансакции, извършени чрез Вашия Pay by Vivacom.

 
Тези Общи условия уреждат съдържанието на договора между Вас, в качеството на потребител на електронно портмоне Pay by Vivacom, от една страна и от друга страна, „Пейнетикс” АД, в качеството на дружество за електронни пари, действащо чрез своя регистриран представител "Виваком България" ЕАД, наричано за краткост „Виваком”, което е и лице, отговарящо за разработката, техническата поддръжка и експлоатация на Pay by Vivacom.

   
Те съдържат важна информация, която може да засегне правата Ви и възможността Ви да възстановите Вашите средства, предоставени на „Пейнетикс” АД за изпълнение на платежни услуги. Настоящите общи условия имат значение на рамков договор по смисъла на ЗПУПС. Чрез инсталирането и активирането на Pay by Vivacom на своето мобилно устройство Вие приемате и се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия. Съгласието Ви с настоящите Общи условия се дава по електронен път чрез Ваше електронно изявление. Инсталирането и активирането на Pay by Vivacom на Вашето мобилно устройство, по реда, посочен в приложението, ще има значението на електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като приемайки тези Общи условия, Вие се съгласявате, че правната сила на така положения Ваш електронен подпис е равностойна на тази на саморъчен подпис.  

В тези Общи условия:  

„ПЕЙНЕТИКС” означава „Пейнетикс“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” № 76А, партер, вписано в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 131574695. Пейнетикс АД е дружество за електронни пари, което притежава лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари, издаден от Управителния съвет на Българската народна банка с решение № 44 от 11.04.2016 г. и е вписано в регистъра, воден от Българската народна банка, който може да бъде намерен тук: https://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSPaymentOversight/PSPaymentOversightRegisters/index.htm. Пейнетикс извършва дейност по издаване и разпространение на електронни пари и по предоставяне на платежни услуги по член 4, т.1, т.3, т.4, б.”б”, т.5, и т.6 от ЗПУПС. Българската народна банка осъществява надзор над дейността на Пейнетикс.  

 

"Виваком" означава "Виваком България" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район р-н Младост, бул. "Цариградско шосе" № 115и, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Агенцията по вписванията с ЕИК 831642181, което е: (a) регистрирано от Българска народна банка като представител на Пейнетикс по член 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и (б) осигурява разработката, поддръжката и експлоатирането на Pay by Vivacom.

   

„ФАЙЪР” означава „ФАЙЪР“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А, ет. Партер, вписано в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с, ЕИК 203617076. Файър е доставчик на технически услуги по сключен договор с Виваком, който подпомага предоставянето на платежни услуги, без да влиза във владение на средствата, които трябва да бъдат прехвърлени, включително чрез създаване и поддържане на фронт-енд система и мобилно приложение.  

   

„Ние“, „нас“ или „наш“ означава Пейнетикс и/или Пейнетикс, действащо чрез Виваком, в зависимост от контекста.

   

„Pay by Vivacom“ или „Приложението“ означава мобилно приложение за Android и iOS, чрез което можете да използвате услугите, описани в настоящите Общи условия, което може да бъде изтеглено безплатно от електронните магазини GooglePlay, HUAWEI AppGalleryи/или AppStore и което, когато е инсталирано на мобилното устройство, осъществява връзката на потребител на платежна услуга и Системата Пейнетикс.

   

„Системата Пейнетикс” или „Електронно портмоне Pay by Vivacom” означава он-лайн система, създадена, оперирана и поддържана от Пейнетикс, за издаване на електронни пари, издаване и управление на платежни карти, откриване и водене на платежни сметки, извършване на платежни операции, включително внасяне на пари в наличност по платежна сметка изпълнение на кредитни преводи, приемане на плащания, и свързаните с това събиране и обмен на данни, която е достъпна през мобилно приложение (Pay by Vivacom). Пейнетикс има пълни и изключителни права на интелектуална собственост върху цялата система.

   

„Платежни и свързани с тях услуги, предлагани от Пейнетикс чрез Електронно портмоне Pay by Vivacom” означава:

  

• прилагане на мерки за комплексна проверка (KYC) на Клиенти физически лица и тяхната регистрация в приложението;

• откриване и управление на платежни сметки, различни от сметки за електронни пари, с индивидуален IBAN, в BGN или EUR – за физически лица;

• издаване на физическа платежна карта с интегрална схема – чип с логото на Mastercard и възможност за управлението ѝ чрез приложението Pay by Vivacom: блокиране/разблокиране на картата, обявяване на картата за изгубена, открадната, присвоена или употребена без разрешение, показване на ПИН-кода и останалите реквизити на картата.

• издаване на виртуална платежна Mastercard карта и възможност за управлението ѝ чрез приложението Pay by Vivacom: блокиране/разблокиране на картата, показване на детайлите на картата;

• възможност за унищожаване на издадена Виртуална карта;

• токенизация на платежна Mastercard карта за мобилни разплащания (плащане с мобилен телефон с операционна система Android);

• техническата възможност за мобилни плащания с приложението ApplePay и дигитализирането на картите, издавани чрез Pay by Vivacom в Apple Wallet;

• незабавни P2P плащания;

• извършване на входящи и изходящи кредитни преводи към/от платежни сметки в BGN и EUR – за физически лица;

• зареждане на средства по платежна сметка с платежна карта Mastercard или VISA;

 внасяне на пари в наличност по платежна сметка чрез Специален касов терминал;

 

„Неплатежни услуги, предлагани чрез „Pay by Vivacom” означава:  

  

• възможност за поддържане на два тарифни плана за Клиенти физически лица;

• възможност за включване в приложението на лоялни карти с баркод, издадени от различни доставчици на стоки и услуги;

• визуализиране на търговски брошури/предложения на различни доставчици на стоки и услуги;

• автоматични нотификации;

• анализ на разходите;

• възможност за изпращане на покани за регистрация в приложението (referral program);

• Live chat за обслужване на клиенти в приложението чрез Intercom;

• възможност за кандидатстване за кредит чрез Приложението;

• възможност за заплащане на сметки за комунално-битови услуги и задължения към държавна и общинска администрация.

• възможност за закупване и активиране на Електронни винетки;

   

 

„Пейнетикс сметка“ означава платежна сметка, различна от сметка за електронни пари, водена от Пейнетикс на Ваше име, която може да използвате за изпълнението на платежни операции и:

- която може да е свързана с Вашата платежна карта;

- по която се извършва зареждане на суми в съответствие с раздел II от настоящите Общи условия и от която се извършват платежни операции в съответствие с раздел III от настоящите Общи условия;  

„Платежна операция“ означава действие, предприето от клиент на Пейнетикс или на друг доставчик на платежни услуги, по внасяне, прехвърляне или теглене на средства от/към платежна сметка или чрез платежна карта, включително, POS операция, интернет операция или P2P операция/плащане чрез QR код.  

„POS операция“ означава платежна операция, инициирана от Вас с Пейнетикс карта включително чрез Вашето мобилно устройство, за закупуване на стоки или услуги в обект за продажба на търговец с Пейнетикс карта.  

„Интернет операция“ означава платежна операция, инициирана от Вас за покупка на стоки или услуги в интернет чрез уебсайт на търговец, като се използват данните на Вашата Пейнетикс карта.  

„P2P операция“ означава платежна операция – кредитен превод към същия доставчик на платежни услуги, инициирана от Вас за прехвърляне на средства от Вашата Пейнетикс сметка в сметка в Пейнетикс на друг потребител. P2P трансакциите над 25 лева са достъпни само след въвеждане на Pay by Vivacom PIN или полагане на пръстов отпечатък или лицево разпознаване.

„Pay by Vivacom PIN“ означава уникалния личен идентификационен номер, който сте задали за Вас като част от инсталационния процес.

PIN за физическа карта“ означава уникален личен идентификационен номер, представляваща комбинация, състояща се от цифри и представляващ номер на оправомощения държател на физическата карта, известен само на него, определен първоначално от oправомощения държател единствено за съответната Физическа карта и свързан с нея, служещ за идентифицирането на оправомощения държател чрез въвеждане от клавиатурата на терминалното устройство АТМ и ПОС при извършване на операциите с физическата карта.

„Плащания чрез QR код“ означава платежна операция, при която Pay by Vivacom потребител генерира QR код, който може да бъде сканиран от друг Pay by Vivacom потребител, с цел прехвърляне на средства от сметки в Приложението. Всеки потребител може да генерира собствен QR код, за да получи сума от други потребители.  

„Платежно нареждане“: всяко нареждане от клиент /платец/ към Пейнетикс, с което се разпорежда изпълнението на Платежна операция. Платежното нареждане се дава по електронен път.  

„Кредитен Превод“: национална или презгранична платежна услуга за заверяване на платежна сметка на получателя посредством една или няколко платежни операции, извършвани по платежна сметка на платеца от доставчика на платежни услуги, който води платежната сметка на платеца, въз основа на дадено от платеца нареждане.  

„Пейнетикс карта” означава дебитна Виртуална платежна карта или дебитна Физическа платежна карта, издадена от Пейнетикс на Ваше име, която е свързана с Вашата Пейнетикс сметка. Детайли относно Вашата Пейнетикс карта може да видите в Pay by Vivacom.  

„Виртуална карта“ означава дебитна Пейнетикс карта, издадена от Пейнетикс, с БИН и логото на картова организация, достъпна посредством Приложението и чрез която могат да бъдат извършвани плащания в Интернет среда. Pay by Vivacom предоставя възможност на всички потребители, които са заредили пари в Pay by Vivacom да получат дебитна Виртуална карта за сигурни плащания в интернет. 

„Физическа карта Виваком“ означава дебитна Пейнетикс карта на физически носител - пластика за контактно /плащане с ЧИП и ПИН/ и безконтактно плащане и е платежен инструмент, издаден от Пейнетикс, с БИН и логото на картова организация, лого на Pay by Vivacom, с дата на валидност, персонализиран със защитни характеристики, като например PAN, PIN и CVC и използван за плащания на POS, или в Интернет среда, или за теглене на пари в брой на ATM, даващ възможност на картодържателя да подава платежни нареждания за платежни операции. Картата е платежен инструмент, свързан с Приложението и предоставя достъп до Пейнетикс сметка. Потребителят на Приложението има възможност да издаде тази карта към своята Пейнетикс сметка.  

 

„Кандидатстване за кредит чрез Приложението“ означава неплатежна услуга и функционалност на Приложението, която предоставя възможност да заявявате искания за отпускане на кредит за определена от Вас сума в рамките на кредитен лимит, за който предварително сте получили одобрение, както и възможност за усвояване на сумата на кредита по Вашата Пейнетикс сметка.

Неплатежната услуга се предоставя от Файър относно кредити, отпускани от финансови и/или кредитни институции, с които Файър има сключени договори („Финансираща институция“). Понастоящем услугата по потребителско кредитиране се предоставя от „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А“ – КЛОН БЪЛГАРИЯ, ЕИК 204915054, в качеството си на клон на банката BNP Paribas Personal Finance SA, Париж, Франция, RCS: 542 097 902(„БНП“) , специализиран в потребителското кредитиране и действащ в България на основание чл. 20 от Закона за кредитните институции, съгласно писмо № БНБ-152559/05.10.2017 г. Нито Файър, нито Пейнетикс са страна по договорите за кредит, които се сключват с потребителите на Приложението, с оглед предоставяне на неплатежните услуги, посочени в този параграф. Файър осъществява единствено връзката между Вас, в качеството Ви на потребител на Приложението, и Финансиращата институция – в качеството на доставчик на услугите по потребителско кредитиране.

Платежните услуги по Кредитен Превод, пряко свързани с посочената тук и описана в раздел VIIIa неплатежна услуга, се изпълняват от Пейнетикс по реда на настоящите Общи условия относно „Платежни и свързани с тях услуги, предлагани от Пейнетикс чрез електронен портфейл “Pay by Vivacom”

 

“Заплащане на сметки за комунално-битови услуги и задължения към държавна и общинска администрация“ – означава неплатежна услуга и функционалност на Приложението, която предоставя информация за налични задължения на физически и юридически лица към дружества – доставчици на комунални и битови услуги, както и задължения към държавна и общинска администрация, като осигурява възможност за тяхното заплащане. Списък на дружествата доставчици на комунално-битови услуги („Дружества доставчици“), към които може да извършите плащане, е достъпен в Приложението.

Понастоящем, описаната тук неплатежна услуга, се предоставя от Файър по силата на сключен/и договор/и с дружества – партньори на Файър („Дружества партньори“), където последните са представител на Дружествата доставчици. Списък на Дружествата доставчици е достъпен в Приложението. Представителните правомощия на Дружествата партньори включват права по събиране и отчитане на платени такси за битови и комунални услуги и задължения към държавна и общинска администрация чрез създадена и поддържана от съответното Дружество партньор информационна система за предоставяне и обслужване на юридически и физически лица.

Платежните услуги по Кредитен Превод, пряко свързани с посочената тук и описана в раздел VIIIб неплатежна услуга, се изпълняват от Пейнетикс по реда на настоящите Общи условия относно „Платежни и свързани с тях услуги, предлагани от Пейнетикс чрез електронен портфейл “Pay by Vivacom”.

 

“Закупуване и активиране на Електронни винетки“ означава неплатежна услуга и функционалност на Приложението, която предоставя възможност да закупувате и активирате Електронни винетки.

По силата на сключен договор между Виваком и „Диджитол Смарт Инфраструктура“ АД, ЕИК 205612035 (ДСИ), в качеството на последното на официален партньор на Агенция „Пътна инфраструктура“, Виваком има право да разпространява услугите по продажба на електронни винетки в това число и чрез Приложението;

 

ДСИ е вписано в Националния електронен регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние на основание сключен договор с Агенция „Пътна инфраструктура“ за предоставяне на допълнителни услуги по опериране на пунктове за активация от доставчик на услуги за електронно събиране на пътни такси.

 

Платежните услуги по Кредитен Превод, пряко свързани с посочената тук и описана в раздел VIIIб неплатежна услуга, се изпълняват от Пейнетикс.

 

“Електронна винетка“ означава електронен документ по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, удостоверяващ заплатена Винетна такса. Електронната винетка съдържа уникален идентификационен номер, данни за регистрационния номер на пътното превозно средство, държавата, в която е регистрирано, неговата категория, датата на заплащане на таксата и периода на валидност.

 

„Винетна такса“ означава такса, която предоставя право на едно пътно превозно средство, отговарящо на изискванията по чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата, да ползва за определен срок платената пътна мрежа. Винетните такси се събират в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" и съобразно периода им на валидност;

„Такси“ означава таксите, които дължите по силата на настоящите Общи условия, във връзка с използването на предвидените в тях услуги. Всички Такси са посочени в приложение "Пейнетикс такси и лимити", което е неразделна част от настоящите Общи условия.  

„MDES“ означава дигитализиране на карта в мобилно устройство на Потребителя за извършване и получаване на плащания. Платформата MDES дава възможност за извършване на сигурни безконтактни плащания и плащания чрез мобилни приложения.  

„Мобилно устройство“ означава преносимо мобилно устройство, което поддържа NFC и работи на Android 7.0 OS или по-нова версия, или iOS.  

„Предварително зареден кредит“ означава всяка сума, предварително заредена от нас по наша преценка и с промоционална цел по Вашата Пейнетикс сметка.  

„Политика за поверителност“ означава Политика за поверителност и защита на личните данни на мобилното приложение Pay by Vivacom и/или Политика за поверителност и защита на личните данни, обработвани в „Виваком България“ ЕАД при използване на мобилното приложение Pay by Vivacom, в която Ви предоставяме информация за това как Пейнетикс и/или Виваком обработваме Вашите лични данни при използване на Приложението.  

„Идентификационно ниво 1“ означава процедура за идентификация, която изисква най-малко: за български граждани: представяне на лична карта/паспорт и заснемане на лицето, заедно с представения документ за самоличност в реално време, а за граждани на държава членка от Европейския съюз: представяне на паспорт/лична карта и банково извлечение или друг идентификационен документ, както и заснемане на лицето, заедно с представения документ за самоличност в реално време. Идентификацията се извършва с автоматизирана система разработена от Shuftipro https://shuftipro.com/, а при необходимост данните могат да бъдат проверени и от служител на Пейнетикс.  

„Идентификационно ниво 2“ - означава процедура, в рамките на която, в зависимост от вида и размера на определена платежна операция и оценката на риска, Пейнетикс има право да изисква по своя преценка от Pay by Vivacom потребителя допълнителни документи и декларации, включително декларация за произход на средства, като условие за извършване на платежната операция.  

„Общи условия“ означава настоящите Общи условия и включва нашата тарифа за такси, която можете да намерите в приложение "Пейнетикс такси и лимити" чрез Вашия Pay by Vivacom или на интернет страницата на: www.vivacom.bg. Политиката за поверителност важи за отношенията между нас, но не е част от Общите условия.  

„Трансакция“ означава всяка трансакция, която може да бъде извършена от Вашата Пейнетикс сметка/Пейнетикс карта, включително платежна операция и/или операция за обратно изкупуване.  

„Toкъни“ означава номера на картите, които мобилните устройства използват вместо номера на картата, отпечатан върху пластиката. MDES потвърждава трансакцията, декриптирана от токъна обратно към номера на картата и го препраща на издателя за оторизация.  

„Лимити“ означават ограничения за ползване, които важат за Вашата Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс сметка, които са част от настоящите Общи условия и които са посочени в приложение "Пейнетикс такси и лимити", което можете да намерите чрез Вашия Pay by Vivacom, или на уебсайта на Виваком;  

„Виваком потребител“,“Потребител“,"Вие" или "Ваш" означава физическото лице, което е идентифицирано, че е изтеглило и инсталирало Pay by Vivacom, и което се е регистрирало в Приложението с пълното си име, професионална дейност, имейл адрес и мобилен телефонен номер;  

„ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО ATM (AutomatedTellerMachine)" е банкомат - устройство за теглене на пари в брой, плащане на услуги, извършване на справочни и други платежни и неплатежни операции;  

„СПЕЦИАЛЕН КАСОВ ТЕРМИНАЛ” е външно устройство, различно от ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО ATM, позволяващо внасяне на пари в наличност по платежна сметка в Пейнетикс, поддържано от лице, с което Пейнетикс е сключило договор и обозначено в съответствие с характеристиките и данните, посочени в Приложението. Понастоящем Пейнетикс използва като специален касов терминал терминалите Кештерминал, поддържани от "Интеркапитал Груп" АД с ЕИК 200867847–лице, което е вписано в регистъра, воден от БНБ по член 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи, като представител на Пейнетикс;

„Картова организация“ означава Mastercard International („Mastercard“), VISA Europe („VISA“) или всяка друга асоциация или организация, поддържаща система за картови разплащания, приложими по настоящите Общи условия, включително всеки филиал, дъщерно дружество или правоприемник на който и да е от тях, в който Пейнетикс притежава членство и има право да издава Карти и да приема плащания, включително чрез Карти, приемани от тази картова организация.  

 

„Забранена трансакция“ означава всяка от следните Видове сделки:  
   

  1. всякакви продажби тип „пирамида”, Понзи схеми или подобни маркетингови или матрични програми или други схеми за "бързо обогатяване" или инвестиционни програми с висока доходност;

  2. продажбата, доставката или закупуването на незаконни предмети или предмети, които насърчават или улесняват незаконните дейности; 

  3. продажбата, доставката или закупуването на фалшифицирани продукти или на продукти, нарушаващи права на интелектуална собственост;

  4. продукти или услуги за обработка или агрегиране на плащания от трети лица;

  5. пране на пари;

  6. финансиране или пропаганда на тероризма;

  7. порнография, ескорт услуги и продажба и/или реклама на сексуални услуги;

 

Запазваме си правото да добавяме и други категории забранени трансакции, като добавяме такива категории или към тези Общи условия или в отделен документ, публикуван на уебсайт: https://wwwpaynetics.digital.  

„Писмено“ включва и имейли. Когато използваме думите „писмен“ или „писмена форма“ това включва и изявления, направени чрез имейли.  

„ЗПУПС“ означава Закон за платежните услуги и платежни системи  
 

I. Изтегляне и активиране на Вашия Pay by Vivacom. Pay by Vivacom услуги:

  1. Създаване на Профил: За да изтеглите Pay by Vivacom, трябва да сте навършили 18 години и да притежавате допустимо според настоящите Общи условия мобилно устройство. Влезте в GooglePlay Магазин, HUAWEI AppGallery и/или AppStore на мобилното си устройство и изпълнете инструкциите за изтегляне. По време на процеса на инсталиране и регистрация ще бъдете помолени да:

(а) предоставите Вашите лични данни и документи, необходими за Вашата идентификация;

(б) зададете Pay by Vivacom PIN;

(в) прочетете и приемете настоящите Общи условия и

(г) въведете код за активация, изпратен на телефонния номер, въведен по време на регистрацията.

   

Ако не сте изпълнили някоя от стъпките, посочени в (a) до (г) по-горе, не можете да завършите процеса на активация на Pay by Vivacom;

  

  2. С инсталирането на Вашето мобилно устройство и регистрирането в Pay by Vivacom, съгласно т.1 по-горе, Вие се съгласявате да използвате в съответствие с настоящите Общи условия услугите, предоставяни от Вашия Pay by Vivacom, както са описани по-горе, а именно „Платежни и свързани с тях услуги, предлагани от Пейнетикс чрез Електронно портмоне Pay by Vivacom” и „Неплатежни услуги, предлагани чрез Pay by Vivacom”. Чрез инсталирането и регистрирането в Pay by Vivacom на мобилното си устройство Вие правите изявление, че сте приели и се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия. Предоставяните от Pay by Vivacom неплатежни услуги, предлагани чрез Pay by Vivacom, не могат да се използват самостоятелно без използването на Пейнетикс карта или Пейнетикс сметка.

  3. Като част от процеса по инсталация и регистрация ще бъдете задължени: Да изпълните изискванията за идентификация за откриване на Пейнетикс сметка и издаване на Пейнетикс карта. Не е допустимо да използвате пълномощник и/или трето лице при регистрацията си и използването на Pay by Vivacom.

  4. Особености при ползване на услугите:

  Независимо от факта, че сте инсталирали Pay by Vivacom, няма да се считате за "допустим" да имате Пейнетикс карта и Пейнетикс сметка, освен ако: (а) имате постоянно пребиваване в държава членка на Европейския съюз и (б) сте на възраст поне 18 години и имате правоспособност да сключвате правно-обвързващ договор, и (в) сте преминали всички наши изисквани идентификационни процедури и проверки за допустимост и сигурност, и (г) сте ни предоставили валиден и функционален имейл адрес и телефонен номер. (д) нямате предишна Пейнетикс карта, която е закрита едностранно от нас и (е) не сте в нарушение на тези Общи условия. Не може да приемем регистрацията Ви, ако не сте „допустим“, тоест не отговарят не описаните по-горе условия. Ако не сте „допустим“, моля незабавно да се откажете от всички опити да се регистрирате при нас. Ние ще прегледаме заявката Ви за използване на Pay by Vivacom колкото е възможно по-скоро, а Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта ще бъдат в състояние на „обработва се“, докато не приключим с проверката ни и не активираме Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта. Също така, имаме право да отхвърлим заявката Ви за използване на Pay by Vivacom по наше свободно усмотрение. В периода на разглеждане на заявката Ви за използване на Pay by Vivacom или по всяко време в бъдеще, във връзка с Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта, включително за целите на предотвратяване на измами и/или изпиране на пари: (а) може да Ви помолим да представите писмени доказателства, за да докажете самоличността си, адреса си, произхода и/или източниците на финансиране на средствата за зареждане на Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта; и (б) можем да извършваме проверки/верификация на самоличността Ви по електронен път директно или чрез използване на подходящи трети лица, като доставчици на услуги за проверка на самоличността. Когато извършваме проверки/верификация на самоличността Ви, Ваша лична информация може да бъде разкрита пред трети лица, които са сертифицирани да извършат подобни проверки/верификация по надлежния ред от съответния компетентен орган. Тези проверки са проверки на самоличността и следователно няма да окажат неблагоприятно въздействие върху Вашия кредитен рейтинг. Въпреки това, тези трети лица могат да направят запис на съответната информацията, която може да остане в архива им като доказателство, че е извършена проверка за проверка на самоличността. Нашето приемане на заявката Ви за използване на Pay by Vivacom ще стане, когато Ви изпратим уведомление в профила на приложението, че успешно сте преминали процедурите ни по идентификация и проверка, от който момент ще се счита, че има договор между Вас и нас, който договор ще е със срок на валидност: три години, от датата на пораждането на действие на договора (срок на договора) и същия ще бъде подновен автоматично за нови три години, ако клиента не заяви изрично желанието си да се прекрати договора един месец преди изтичането срока на договора. Необходимо е незабавно да актуализирате личните си данни, ако се промени Вашето име, адрес, данни относно документ за самоличност, имейл адрес, номер на мобилен телефон, платежна карта или информация за банкова сметка или професионална дейност. Измененията в тези данни имат сила по отношение на нас, само от момента, в който сме били писмено уведомени за тях от Вас. Ние няма да носим отговорност за вреди, произтичащи от пропуска Ви да го направите.

  5. Всеки Предварително зареден кредит, ако има такъв, ще бъде на разположение след успешно приключване на процеса на регистрация.

  6. При изтеглянето или достъпа до приложението Pay by Vivacom Вие използвате мобилни данни, за които се прилага Вашият действащ договор с предприятието, чиито електронни съобщителни услуги ползвате. Трафикът на мобилни данни, който реализирате при изтегляне и ползване на Приложението, се тарифира и заплаща съгласно цените на тарифния план, който ползвате по договора си със съответното предприятие, предоставящо електронни съобщителни услуги. За повече подробности е необходимо да се свържете с Вашия доставчик на електронни съобщителни услуги.

  7. Прекратяване на основание „допустимост“: ние си запазваме правото незабавно да прекратим нашия договор с Вас и да закрием Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта, ако имаме основание да смятаме, че Вие не отговаряте на тези Общи условия.  

II. Заредете сметката си в Пейнетикс  
 

При получаване на уведомление от нас, че успешно сте преминали процедурите ни по идентификация и проверка и свързаното с това влизане в сила на договора между Вас и нас, можете да заредите своята Пейнетикс сметка, както е описано в този раздел II от настоящите Общи условия, със средства, които да се използват за платежни операции. Минималната сума за зареждане на Вашата Пейнетикс сметка е посочена в приложение "Пейнетикс Такси и лимити". Балансът на Вашата Пейнетикс сметка не трябва да превишава определените лимити, съгласно приложение "Пейнетикс Такси и лимити", което е неразделна част от настоящите Общи условия. Подробни инструкции за това как да заредите своята Пейнетикс сметка са посочени в Pay by Vivacom. Можете да зареждате сметката си в Пейнетикс чрез: (а) използване на Ваша кредитна карта; или (б) използване на Ваша дебитна карта / предплатена карта. (в) чрез кредитен превод, съгласно правилата на Раздел VII; (г) чрез вноска на средства в наличност чрез Специален касов терминал. Получените по този начин средства ще бъдат заредени и разполагаеми по Вашата Пейнетикс сметка след получаване на средствата от нас.

 - Ако в резултат на операция по зареждане се превишават едно или повече от ограниченията, посочени в приложение "Пейнетикс Такси и лимити", операцията няма да бъде одобрена.

 - Ако в резултат на операция по зареждане се превишават едно или повече от ограниченията, посочени в приложение "Пейнетикс Такси и лимити", в зависимост от случая, операцията няма да бъде одобрена преди преминаване на Идентификационно ниво 2 или операцията ще бъде отхвърлена.

 - Ние си запазваме правото да откажем да приемем конкретна операция по зареждане или да деактивираме определен метод за зареждане без предизвестие до Вас, с цел предотвратяване на измами, пране на пари или всякаква друга незаконна дейност. Ние ще Ви таксуваме с Такса за зареждане всеки път, когато извършвате операция по сметката Ви, за която се дължи такава такса, съгласно приложението "Пейнетикс Такси и лимити". Размерът на тази такса за зареждане може да се променя в течение на времето съгласно раздел XVI от настоящите Общи условия. Текущите ставки на таксите могат да бъдат намерени в приложението "Пейнетикс Такси и лимити", което е достъпно чрез Вашия Pay by Vivacom, или на уебсайта на Виваком.  

III. Използване на Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта
 

  1. След като заредите Вашата Пейнетикс сметка и Вашата Пейнетикс карта е активирана, при наличие на техническа обезпеченост и съгласно тези Общи условия във всеки отделен случай, можете да използвате своята Пейнетикс карта в рамките на наличните по нея средства, за извършване на платежни операции. Имате право да използвате Вашата Пейнетикс сметка и Вашата Пейнетикс карта само лично и нямате право да предоставяте ползването им на никой друг, както и нямате право да продавате или прехвърляте на никого възможността да ги използва. Ако разрешите достъп до Вашата Пейнетикс сметка и/или Вашата Пейнетикс карта на друго(и) лице(а), Вие ще носите пълна отговорност за всички трансакции, инициирани от това лице(а). Някои търговци може да не приемат плащания чрез Пейнетикс карти. Ваша отговорност е да проверите при всеки търговец каква е неговата политика. Ние не поемаме никаква отговорност, ако търговец откаже да приеме плащане чрез Пейнетикс карта.

  2. Трябва да се уверите, че има достатъчно наличност по сметката Ви в Пейнетикс, за да покриете сумата на дадена трансакция и всички приложими такси. Възможно е да откажем да извършим операция, ако нямате достатъчно салдо, за да покриете сумата на трансакцията и всички приложими такси.

  3. Няма да бъдат начислявани никакви лихви по Вашата Пейнетикс сметка. Наличността по Вашата Пейнетикс сметка не е депозит и нямате право да претендирате лихви.

  4. Всички Пейнетикс сметки се водят в български лева или евро и са обозначени с международен номер на банкова сметка (IBAN). Пейнетикс сметките могат да бъдат използвани за изпълнение на платежни операции с кредитен превод. Вие може да получавате кредитни преводи, включително кредитни преводи, наредени чрез банка, по Вашата Пейнетикс сметка, както и да нареждате кредитен превод от Вашата Пейнетикс сметка към друга платежна сметка, обозначена с IBAN, водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран в Република България или в държава членка на ЕС. Изисква се преминаване на идентификационно ниво 2 за извършване на кредитни преводи или преводи чрез карта от Вашата Пейнетикс сметка, на стойност, надвишаваща левовата равностойност на 1000 евро или тяхната равностойност в друга валута.

  5. Пейнетикс изпълнява кредитни преводи в сроковете, установени в ЗПУПС, а именно:

 - Ако не е уговорено друго между нас и Вас, нареждане за кредитен превод от Вашата Пейнетикс сметка към друга Пейнетикс сметка се изпълнява незабавно при получаване на нареждането в Пейнетикс, при наличие на достатъчно средства по Пейнетикс сметката на платеца.

 - Пейнетикс, като доставчик на платежни услуги на платеца, осигурява заверяването на платежната сметка на доставчика на платежни услуги на получателя, ако е различен от Пейнетикс, със сумата на платежната операция до края на следващия работен ден след момента на получаване на платежното нареждане. Получените нареждания след 15 часа на работния ден или получени в неработен ден, се считат за получени на следващия работен ден.

 - При Кредитни преводи, наредени във Ваша полза, Вашата Пейнетикс сметка се заверява в деня, в който сумата е получена по сметка на Пейнетикс, като доставчик на платежни услуги на получателя. Ако сумата е получена по сметка на Пейнетикс, след 15 часа на работен ден или в неработен ден, се смята, че е получена на следващия работен ден.

  6. Не е възможно теглене на пари в брой от Вашата Пейнетикс сметка, а теглене на суми в брой от Вашата Пейнетикс карта е възможно само чрез АТМ в рамките на лимитите, определени в приложение "Пейнетикс Такси и лимити".

Внасянето на пари в брой по Вашата Пейнетикс сметка е възможно само чрез услугата внасяне на пари в наличност по платежна сметка чрез Специален касов терминал, при спазване на условията и лимитите, посочени в настоящите Общи условия и приложението „Пейнетикс Такси и лимити”.

  7. Сумата, която можете да изразходвате с Вашата Пейнетикс карта, може да бъде ограничена според приложение "Пейнетикс Такси и лимити", правилата на съответната Картова организация или от политиките за приемане на плащания на съответния търговец. Пейнетикс има право да определя лимити при използване на Вашата Пейнетикс карта, отнасящи се за една сделка, 24 часа, за седем поредни дни, за 30 поредни дни и за максимален брой операции за съответния период (лимити за теглене/плащане/внасяне), както и за наличностите и операциите по Пейнетикс сметката Ви. По съображения, свързани с оценката на риска, Пейнетикс може да променя едностранно определените лимити, за което незабавно ще Ви уведомим чрез приложение "Пейнетикс Такси и лимити" или по друг подходящ начин.

  8. Ще приспаднем стойността на Вашите трансакции от салдото на сметката Ви в Пейнетикс. Също така ще приспадаме всички приложими такси, веднага щом те станат дължими от Вас. 

  9. Наред с това, Вие се съгласявате и задължавате пред нас да не нарушавате правилата за достъп до приложението Pay by Vivacom, както и да не правите каквото и да било опити, да прекъснете или да накърните функционалността му, включително, без ограничение: да не разпространявате файлове, съдържащи вируси, повредени файлове или друг подобен софтуер или програми, които могат да бъдат използвани за достъп, модифициране, изтриване или повреждане на файлове с данни.

  10. Забранено е да използвате Пейнетикс сметката Ви и Вашата Пейнетикс карта: (а) за получаване на плащания в брой в нарушение на нормативните ограничения в тази област и посоченото в настоящите Общи условия (или за подпомагане на други в такава дейност); (б) в противоречие с приложимите законови или подзаконови нормативни актове, включително, без ограничение, тези, които се отнасят до пране на пари, измама, престъпна дейност, финансови услуги или защита на потребителите; (в) във връзка със сделка, която е забранена сделка съгласно настоящите Общи условия; или за търговски или бизнес цели.

  11. По отношение на Ваша Пейнетикс сметка, която е достъпна онлайн, в случай, че е налице изрично съгласие от Ваша страна, дадено предварително с форма и съдържание определени от нас, Пейнетикс приема определени платежни операции по сметката да се инициират чрез доставчик на платежни услуги по иницииране на плащане.

  12. По отношение на Ваша Пейнетикс сметка, която е достъпна онлайн, в случай, че е налице изрично съгласие от Ваша страна, дадено предварително с форма и съдържание определени от нас, Пейнетикс приема да предоставя информация за сметката чрез доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка.

IV. Одобряване на платежни операции
 

  1. Трябва да одобрите всяка трансакция в момента, в който тя бъде инициирана от Вас.

  2. Извършването на POS операция, която не е Интернет операция, ще се счита за наредено от Вас:

 - при използване на дигитализирана „Пейнетикс карта: Вие оторизирате Платежната трансакция с дигитализирана Пейнетикс карта, когато чрез приложението Pay by Vivacom на мобилното Ви устройство Вие докосвате мобилния си телефон до безконтактен терминал с цел извършване на плащане и въвеждате Pay by Vivacom PIN или потвърждавате операцията с пръстов отпечатък или чрез лицево разпознаване.

 - при използване на физическа Пейнетикс карта, Вие оторизирате Платежната трансакция с физическа Пейнетикс карта, чрез поставяне/представяне на Картата на ПОС устройството и въвеждате на ПИН от клавиатурата на ПОС устройството, ако такъв е поискан;   

3. Кредитни преводи/P2P операции/плащания чрез QR код/ операции по внасяне на пари в наличност по платежна сметка чрез Специален касов терминал ще се считат за наредени от Вас, когато влезете в профила си в приложението Pay by Vivacom – нещо, което само Вие притежавате:

  (а) при кредитни преводи - попълните платежно нареждане за кредитен превод в приложението като изберете бутон „изпращане на пари, после изберете бутон „кредитен превод“ и изберете Вашата Пейнетикс сметка, име (наименование) на получателя; международен номер на банкова сметка (IBAN) на получателя, сума на платежната операция, валута на платежната операция, дата за изпълнение, основание (информация за получателя), допълнителни пояснения и потвърдите платежното нареждане като въведете Pay by Vivacom PIN (нещо, което само Вие знаете) или положите пръстов отпечатък върху сензора на телефона си (нещо което е само Ваша характерна особеност), или извършите лицево разпознаване чрез телефона си (нещо, което е само Ваша характерна особеност). За Ваше улеснение, относно определени услуги, предлагани чрез Приложението, Приложението може да генерира автоматично попълнено нареждане за кредитен превод, което Вие следва да проверите и потвърдите, по начина, посочен по-горе. За да извършите успешно кредитен превод, Вие трябва да сте преминали успешно съответното необходимо идентификационно ниво и да имате активна сметка с IBAN в Пейнетикс

  (б) при P2P операции над 25 лева/плащания чрез QR код – изберете данните на сметката в Пейнетикс, по която искате да прехвърлите средства (по мобилния номер на съответния притежател на сметката или чрез сканиране на QR код генериран от потребителя, по чиято сметка ще се извърши превода) и потвърдите платежното нареждане като въведете Pay by Vivacom PIN (нещо, което само Вие знаете) или положите пръстов отпечатък върху сензора на телефона си (нещо, което е само Ваша характерна особеност), или извършите лицево разпознаване чрез телефона си (нещо, което е само Ваша характерна особеност). За да извършите успешно трансакция P2P, Вие и получателят на плащането трябва да сте преминали успешно съответното необходимо идентификационно ниво и да имате активни сметки в Пейнетикс. В случай, че получателят на превода при P2P трансакция няма активна Пейнетикс сметка, даденото от Вас платежно нареждане няма да бъде изпълнено, докато получателят на превода не получи активна Пейнетикс сметка, като сумата на превода, заедно с дължимите такси, ако има такива, ще бъде блокирана по Вашата Пейнетикс сметка. В случаите по предходното изречение получателят на превода, ако е възможно, ще бъде поканен да извърши необходимите действия за активиране на негова Пейнетикс сметка с цел получаване на сумата по превода, като по Ваше искане или ако в срок от 3 дни от получаване на платежното Ви нареждане получателят на превода при P2P трансакция няма активна Пейнетикс сметка, платежното Ви нареждане ще бъде отхвърлено и сумата на превода, заедно с дължимите такси ще бъде отблокирана от Вашата Пейнетикс сметка.

  (в) при внасяне на пари в наличност по платежна сметка чрез Специален касов терминал - изберете в Приложението услугата „Зареждане на пари чрез Кештерминал”, при което системата ще генерира еднократен код, който ще бъде изведен на екрана на Приложението. Този код следва  да бъде въведен от Вас в Специалния касов терминал, обозначен като Кештерминал, като с въвеждането му Вие изразявате съгласие и давате нареждане внесената от Вас сума, намалена със съответните такси, съгласно приложението "Пейнетикс такси и лимити", да бъде заверена по сметката Ви в Пейнетикс.

  4. При операции, извършвани на терминално устройство АТМ, Вие давате нареждане за извършването на платежни операции чрез поставяне/представяне на Картата на терминалното устройство АТМ и въвеждане на ПИН от клавиатурата на АТМ или чрез дигитализираната карта на вашето мобилно устройство, като докоснете Вашия телефон до безконтактния четец обозначен на АТМ;;

  5. При интернет операции: Вие давате нареждане за извършването на платежни операции чрез вписване/попълване на номера на Картата, името Ви, срока на валидност на Картата и CVC2/CVV2 кода на Картата и еднократен код (3 D secure), ако такъв е поискан в съответните полета на интернет - сайта на търговеца и съгласно раздел VIII. За определени услуги, за които сте се абонирали и дали съгласие да се удържат автоматично от Вашата Пейнетикс карта на определен период от време, нямате право на рекламация и трябва да се свържете с търговеца да анулирате периодичните трансакции. Повече информация относно одобряването на платежни операции с карти, извършени по инициатива на или чрез Получателя, се съдържа в раздел VIII от тези Общи условия.

  6. Вашето съгласие за трансакция ще се счита за получено от нас, както следва:

  (а) за POS трансакции и Интернет операции - към момента, в който получим инструкцията за плащане от търговеца;

  (б) за кредитни преводи/P2P трансакции/плащания чрез QR код - в момента, в който получим инструкцията за плащане/платежно нареждане от Вас чрез приложението Pay by Vivacom;

  (в) за операции по внасяне на пари в наличност по платежна сметка чрез Специален касов терминал - в момента, в който получим информация за нареждането Ви за внасяне на съответната сума чрез съответния Специален касов терминал.

V. Блокиране на Вашата Пейнетикс сметка или Пейнетикс Карта и отхвърляне на Трансакции от Вашата Пейнетикс сметка

 

  1. Ние можем по всяко време да преустановим, ограничим или деактивираме Pay by Vivacom или Пейнетикс карта, или да спрем или ограничим достъпа до Вашата Пейнетикс сметка, или да откажем да издадем или заменим Pay by Vivacom или карта, поради причини, свързани със следното:

  (а) ние сме загрижени за сигурността на приложението Pay by Vivacom или на Пейнетикс картата, която сме Ви издали; (б) знаем или подозираме, че Вашия Pay by Vivacom, Вашата Пейнетикс карта или Вашата Пейнетикс сметка се използва по неразрешен, незаконен или измамен начин; (в) трябва да го направим, за да се съобразим със закона на всяка приложима юрисдикция или с инструкциите, дадени от Картова организация; (г) уведомени сме, че Вашето мобилно устройство е загубено или откраднато, както е описано подробно в раздел ХI; или (д) ако договорът между нас е бил прекратен, както е описано подробно в раздел IX.

  2. Ако това не би компрометирало необходимите разумни мерки за сигурност и/или не би било незаконно по друг начин, когато е практически възможно, ние ще Ви информираме за действията по т.1 по телефона или по електронната поща, посочвайки причините за спиране, ограничаване или анулиране на Вашия Pay by Vivacom или Пейнетикс сметка или Пейнетикс карта, съответно за спирането или ограничаването достъпа до Вашия профил или за отказа ни да издадем или заменим функционалност в приложението Pay by Vivacom или карта Пейнетикс. Ако не е възможно да Ви информираме предварително, ще Ви информираме незабавно след това, като посочим причините за това.

  3. Ние ще деблокираме Вашия Pay by Vivacom, Пейнетикс картата Ви и/или Вашата Пейнетикс сметка във възможно най-кратки срокове, след като причините за блокирането престанат да съществуват и ще Ви информираме по телефона или електронната поща, когато сме деблокирали Pay by Vivacom, Пейнетикс картата Ви и/или Вашата Пейнетикс сметка.

  4. Ние може да откажем да извършим платежна операция, ако: (а) салдото, налично по Вашата Пейнетикс сметка по време на операцията е недостатъчно, за да покрие сумата на операцията и всички приложими такси; (б) ние, по наше усмотрение, считаме, че действате в нарушение на настоящите Общи условия или на приложимите закони, правила и разпоредби; (в) считаме, че определена трансакция е потенциално подозрителна или незаконна или нарушава настоящите Общи условия или приложимите закони, правила и разпоредби; или (г) поради грешки, неизправности (механични или други) или откази от страна на търговци, платежни оператори, картови мрежи или схеми за плащане, обработващи трансакции. (д) не можем да удостоверим самоличността Ви; (е) не изпълнявате разумни искания от нас за информация; (ж) ако имаме причина да считаме, че сигурността на Вашата Пейнетикс сметка или Пейнетикс карта е била компрометирана по какъвто и да е начин или че Вие и / или всяко друго трето лице се опитвате да инициирате или вече са започнали незаконни/забранени/неразрешени трансакции чрез/към Вашата Пейнетикс сметка и / или чрез Пейнетикс карта.

  5. Ако откажем да извършим операция, освен ако информирането Ви би компрометирало разумни мерки за сигурност или би било по друг начин незаконно, ние ще Ви информираме при първа възможност и при всички случаи до края на работния ден след деня, в който сме получили Искане за трансакция. За POS трансакции обикновено ще Ви информираме със съобщение за грешка в безконтактния терминал на търговеца и разписка, показваща, че плащането не е извършено, въпреки че в някои случаи можем да Ви информираме по телефона или по електронна поща. При кредитни преводи/P2P трансакции/плащания чрез QR код на екрана на Приложението  ще се появи съобщение за грешка, което показва, че плащането не е извършено. Можете да се свържете с нас, за да попитате за причините за отказа ни да извършим тази трансакция и за инструкции как можете да поправите информацията, която е довела до отказа ни да одобрим трансакция. При операции по внасяне на пари в наличност по платежна сметка чрез Специален касов терминал – на екрана на Приложението ще се появи съобщение за грешка, което показва, че плащането не е извършено.

  6. Ако блокираме Вашия профил в Pay by Vivacom ще бъдат блокирани всички функционалности.

  7. Можете да коригирате всяка информация, която притежаваме, и която може да ни накара да откажем дадена трансакция, като се свържете с нас.

 

  VI. Използване на неплатежните услуги включване на лоялни карти с баркод, и визуализиране на търговски брошури/предложения на различни доставчици на стоки и услуги.

 

  1. За да достъпите и използвате услугата включване на лоялни карти с баркод, Вие се съгласявате да предоставите номер на Ваша карта за лоялност, издадена от търговци или търговски вериги, във Вашето електронно. Впоследствие добавените от вас карти за лоялност могат да бъдат използвани директно през мобилното приложение при покупка на каса от съответния търговец. Когато добавяте номер на карта за лоялност, трябва да предоставите пълна и достоверна информация. Не можете да използвате карта за лоялност, която не е ваша, за да използвате услугата.

  2. Мобилното приложение Ви предоставя възможност да разглеждате търговски брошури и оферти от търговци или търговски вериги или доставчици на услуги. Офертите се актуализират спрямо графика на съответния търговец.

  

  VII. Използване на услугите „Зареждане чрез кредитен превод“ и „Изпращане на пари по собствена платежна сметка“:

Потребителите могат да зареждат сметката си в приложението, като изпратят кредитен превод, включително банков превод, от своя платежна сметка, включително банкова сметка, обозначена с IBAN, към своя Пейнетикс сметка обозначена с IBAN. Моля да имате предвид, че банката/доставчикът на платежни услуги, водещ платежната сметка, от която се прави преводът, най-вероятно има допълнителни такси, които събира за подобен тип услуги.

  

  VIII. Използване на услугите „Виртуална карта“ и „Физическа карта“

  1. Всички потребители, които са заредили пари в своята „Пейнeтикс сметка“, получават възможност да получат Виртуална карта. Те ще могат да виждат номера, датата на изтичане и CVV кода на Виртуалната карта само след като въведат своя Pay by Vivacom PIN.

2. Потребителите на Pay by Vivacom ще могат да блокират/разблокират картата си от мобилното си устройство.

3. Виртуалната карта се издава към „Пейнетикс сметката“.

4. Потребителите на Pay by Vivacom могат да заявят издаването на физическа Пейнетикс карта към своята Пейнетикс сметка. При заявка на физическа Пейнетикс карта, Вие ще дължите такса за издаване на картата. След заявка на физическата Пейнетикс карта и заплащане на таксата, картата се доставя в десетдневен срок по куриер на адрес, посочен от Вас, запечатана и неактивна. Разноските, свързани с издаването на физическата карта и доставката й до посочения от потребителя адрес, са за сметка на Потребителя и са посочени в приложение „Пейнетикс Такси и Лимити“.

5. След получаване и активиране на физическата Пейнетикс карта, Потребителят дължи месечна такса за поддръжка на физическата Пейнетикс карта в зависимост от избрания от него план за използване на Pay by Vivacom съгласно приложение „Пейнетикс Такси и Лимити“.

6. В Приложението, потребителят ще може да вижда следните данни от виртуалната или физическата си Пейнетикс карта: номер на картата, валидност, CVV2/CVC2 код, имената на картодържателя. От съображения за сигурност данните стават видими само след като потребителят е въвел Pay by Vivacom PIN, чрез полагане на пръстов отпечатък или чрез лицево разпознаване.

7. Потребителите могат да изберат ПИН на картата си от приложението и да го виждат впоследствие след като въведат своя Pay by Vivacom PIN. Потребителят може да промени своя PIN за Физическа карта на Терминално устройство ATM или чрез Приложението.

8. Валидността на Физическата карта е 3 години от датата на издаването ѝ, след което тя се прекратява автоматично.
В случай, че клиентът желае да поднови своята Физическа карта, след уведомяване от наша страна, относно изтичането валидността, същият следва да предприеме необходимите действия, като посочи адрес за доставка и заплати нужната такса за издаване на новата Физическа карта.

9. Потребителите могат да блокират/разблокират картата си чрез мобилното си устройство. Ако Потребител не плати една или няколко месечни такси за поддръжка на физическата карта, картата ще бъде временно блокирана от Нас, съгласно Раздел V, т. 8 от V от тези Общи условия докато не заплатизаплатите всички дължими месечни такси до датата на блокиране на физическата Пейнетикс Карта.

10. Потребител, заявил Физическа карта към своята „Пейнетикс сметка”, може да се откаже от заявката до 17:00 часа в рамките на работния ден, в който я е извършил, като в този случай разноските, заплатени за издаване и доставяне на картата ще му бъдат възстановени. Ако отказът от поръчка е извършен след изтичане на посочения по–горе срок и поръчката е изпълнена, разноските по издаване и доставяне на картата не се възстановяват и са за сметка на Потребителя.

11. С цел да осигури допълнителна сигурност при извършване на плащания в интернет, Пейнетикс регистрира всички издадени от дружеството Карти за услугата Сигурни плащания в интернет (3-D Secure). Програмите на международните картови организации за осигуряване на услугата са Mastercard Secure Code и Verified by Visa.

12. При плащане в интернет страници на търговци, участващи в програмите Mastercard Secure Code, Вие ще получите на мобилния номер, посочен пред Пейнетикс, текстово съобщение (SMS), съдържащо еднократен код за потвърждаване на плащането, който е валиден за 45 секунди. Въвеждането на кода за потвърждаване на плащането е допълнителна идентификация, освен въвеждането на CVV2/CVC2 кода от Картата. Пейнетикс не носи отговорност и понесените загуби са за Ваша сметка в случай на неправомерно използване на Картата в интернет след узнаване на кода за потвърждаване от трети лица. Пейнетикс не носи отговорност за неполучен от Вас SMS с код за потвърждение, поради невъзможност за доставяне на известията от съответните доставчици на мобилни комуникации. Пейнетикс не носи отговорност за погрешно подаден от Вас номер на мобилен телефон. Пейнетикс не е страна в правоотношенията между Вас и оператора на системата за интернет плащания. Пейнетикс не е страна в спорове за условията на плащането, доставка, цена, гаранция, застраховки и др., които Вие следва да уреждате директно с търговеца.

13. Пейнетикс Картата, физическа или виртуална, позволява извършване на платежни операции, свързани с плащане на стоки и услуги, по инициатива на или чрез Получателя. Съгласието Ви с картата да бъдат извършвани платежни операции по инициатива на или чрез Получателя се предоставя с предоставянето на Получателя на идентифициращите Картата данни (номер на картата, срок на валидност, CVC2/CVV2 кода на картата), с което Вие давате съгласие Получателят да инициира изпълнение на платежни операции с Пейнетикс картата Ви и Пейнетикс да ги изпълни, като Вие ще бъдете обвързан с последиците от извършването им. В случаите, когато давате съгласие с картата да бъдат извършвани платежни операции по инициатива на или чрез Получателя от разстояние, включително чрез приложението Pay by Vivacom, Вие предоставяте това съгласие чрез вписване/попълване на номера на Картата, името Ви, срока на валидност на Картата, CVC2/CVV2 кода на Картата и еднократен код (3 D secure), който ще получите, с цел даване на съгласие. В случай, че сте предоставил съгласие с Пейнетикс картата да бъдат извършвани платежни операции по инициатива на или чрез Получателя, Пейнетикс изпълнява тези операции като редовно разрешени от Вас, въз основа на предоставеното от Вас съгласие на получателя и не отговаря за вреди или пропуснати ползи от изпълнението.

14. В допълнение към посоченото по-горе в т.13, при платежни операции, свързани с Пейнетикс карти, извършени по инициатива на или чрез Получателя, Вие имате право да поискате от Пейнетикс възстановяване на цялата сума по вече изпълнена и разрешена платежна операция в срок до 56 дни от датата, на която е била задължена Пейнетикс сметката Ви и са спазени едновременно следните условия:
а) към момента на даване на разрешението за изпълнение на платежната операция не е посочена нейната точна стойност, и б) стойността на платежната операция надвишава очакваната от Вас стойност с оглед на Вашите предходни разходи за подобни операции, условията на настоящите Общи условия, и други специфични за случая обстоятелства, като Вие не може да се позовавате на причини, свързани с извършена обмяна на валута, когато е приложен референтният обменен курс, уговорен с Пейнетикс. По искане на Пейнетикс трябва да представите доказателства относно наличието на условията по б.а) и б) по-горе.
В срок до 10 работни дни от получаването на искането Ви Пейнетикс Ви възстановява цялата сума на платежната операция или отказва възстановяването й, като посочва основанията за отказ и органите, пред които можете да направи възражение, ако не приемате изложените основания за отказ. Възстановяването включва цялата сума по изпълнената платежна операция, като вальорът за заверяване на Пейнетикс сметката Ви е не по-късно от датата, на която сметката Ви е била задължена със сумата на платежната операция.

15. Няма да имате право на възстановяване по т.14, когато сте дал съгласието си за изпълнение на платежната операция директно на Пейнетикс и, когато е приложимо – Пейнетикс или Получателят Ви е предоставил или Ви е осигурил на разположение информация за предстоящата платежна операция по договорен начин най-малко 28 дни преди датата на изпълнението ѝ.

16. В случай, че Потребителят желае закриване на своята карта - Виртуална или Физическа, е необходимо да се свърже с Нас на адрес support@pay.vivacom.bg.

17. В случай на загуба/кражба на Физическата карта, Потребителят следва чрез Приложението да заяви картата си като загубена/открадната, след което същата ще бъде деактивирана и унищожена.

18.Потребителят ще има възможност отново да заяви издаване на Физическа карта, след като заплати съответната такса, посочена в Приложението „Пейнетикс такси и лимити“
 

19. Потребителят има възможност да унищожи своята Виртуална карта посредством приложението Pay By Vivacom. При унищожаване на Виртуалната карта, Потребителят ще има възможност отново да заяви издаване на Виртуална карта, след като заплати съответната такса, посочена в Приложението „Пейнетикс такси и лимити“.

  

VIIIa. Използване на услугата „Кандидатстване за кредит чрез Приложението“

   

1Неплатежната услуга по този раздел и допълнителната функционалност на Приложението, позволяват да кандидатствате за кредит и след като бъдете одобрен за кредита, да усвоявате отпуснатите по кредита суми по Вашата Пейнетикс сметка в Приложението.

 

Кредитен лимит

2. Кредитният лимит за всеки потребител се изчислява индивидуално, като Вие може да заявите сума, която искате да Ви бъде отпусната, в рамките на този лимит. След изчисляване на кредитния Ви лимит, Приложението ще даде информация за крайната дата, до която може да правите заявки за усвояване на суми по него. След изтичане на посочената дата, Вие няма да може да усвоявате повече суми от лимита и ще бъде необходимо да направите искане за неговото преизчисляване.

 

Усвояване на суми по кредитния лимит

 

3. След отключване на кредитния Ви лимит и в рамките на срока, посочен в Приложението, Вие може да заявите отпускането на кредит за сума, която не надвишава сумата на лимита, за който сте получили одобрение, както и ако вече не са налице чакащи или отказани заявки. След проверка на кредитоспособността Ви от страна на Финансиращата институция и в случай на одобрение, ще получите инструкции с оглед подписване на договор за кредит.

 

След успешно подписване на договор за кредит, Финансиращата институция превежда сумата по Вашата Пейнетикс сметка чрез Приложението. Сумите, отпуснати по реда на този раздел, могат да бъдат усвоени единствено във Вашата Пейнетикс сметка и не е възможен друг начин за тяхното усвояване. За всяко ново усвояване на суми по лимита е необходимо да направите нова заявка за отпускането им.

 

Изплащане на погасителни вноски

 

При избор на възможността за заплащане на погасителна вноска, Приложението ще генерира автоматично платежно нареждане за извършване на Кредитен Превод от Вашата Пейнетикс сметка към платежна сметка на Финансиращата институция, открита при Пейнетикс, в размер на сумата на дължимата погасителната вноска, което платежно нареждане следва да проверите и да потвърдите, по реда посочен в раздел IV, т.3 от настоящите Общи условия. 

 

5. Услугата „Кандидатстване за кредит чрез Приложението“ е насочена към техническо улесняване на комуникацията между Вас и Финансиращата институция, във връзка с кандидатстването за кредит, одобрението Ви и усвояването и погасяването на суми по отпуснати Ви кредити. Пейнетикс и Файър не са страна по договора Ви за кредит с Финансиращата институция и не носят отговорност към Вас, във връзка с кредита.

VIIIб. Заплащане на сметки за комунално-битови услуги и задължения към държавна и общинска администрация

   

1. Неплатежната услуга по този раздел и допълнителната функционалност на Приложението, позволяват да получите информация за наличните Ви задължения към Дружества - доставчици на комунално-битови услуги или към държавната и общинска администрация, както и да извършите плащане на тези задължения директно от Вашата Пейнетикс сметка. Информация за Дружествата доставчици, към които може да извършите плащане, ще откриете в Приложението.

2. При избор за извършване на плащане, ще бъде генерирано автоматично платежно нареждане за изпълнение на Кредитен Превод от Вашата Пейнетикс сметка към сметка на съответното Дружество партньор, открита при Пейнетикс, за стойността на задължението, което сте избрали да платите, което платежно нареждане следва да проверите и да потвърдите, по реда посочен в раздел IV, т.3 от настоящите Общи условия.

 

3. Услугата „Заплащане на сметки за комунално-битови услуги и задължения към държавна и общинска администрация“ е насочена към техническо улесняване на комуникацията между Вас и Вашите доставчици на комунално-битови услуги или с държавната и общинската администрация, във връзка със заплащането на дължимите от Вас сметки или задължения. Пейнетикс и Файър не са страна по договорите Ви с доставчиците на комунално–битови услуги и не носят отговорност към Вас, във връзка с тези договори. Информацията относно наличните Ви задължения се предоставя от Дружествата доставчици на комунално-битови услуги или от държавната и общинска администрация, като Пейнетикс и Файър не носят отговорност за коректността и верността на същата информация.

 

VIIIв. Използване на услугата „Закупуване и активиране на Електронни винетки“

  

1. Неплатежната услуга по този раздел и допълнителната функционалност на Приложението, достъпни чрез меню „More” -> „Купи винетка“, позволяват да закупувате Електронни винетки за пътно превозно средство.
 
2. Чрез Приложението може да закупите Електронна винетка за пътно превозно средство от Категория 3 (Лек автомобил), представляващи пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 (осем) места за сядане, пътни превозни средства, предназначение за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, вкл. с ремарке, с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 т., както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост, както и за Категория 3 (Ремарке и Каравани).
 
3. За закупуването и активирането на Електронна винетка е необходимо предоставянето на следната информация:
- регистрационен номер на пътното превозно средство; - държавата, в която е регистрирано пътното превозно средство;
- категорията на пътното превозно средство;
- периода на валидност, респективно начална дата на активация.
 
След въвеждане на посочените данни, Приложението ще поиска да извършите още веднъж проверка на въведените данни, както и да потвърдите, че същите са пълни и точни, както и да декларирате, че сте запознати, че Виваком и ДСИ, не носят отговорност за погрешно декларирани регистрационни данни, начална дата на активация или грешен избор на период на валидност на Електронни винетки и заплатените суми не подлежат на възстановяване.
 
4. Едва след потвърждаване на информацията по предходната точка, Приложението ще позволи да преминете към заплащане на Електронната винетка. За Ваше улеснение, Приложението ще генерира автоматично платежно нареждане за извършване на Кредитен превод от Вашата Пейнетикс сметка към специална сметка на Виваком, открита при Пейнетикс, за сума, равна на стойността на Електронната винетка, която сте избрали да закупите, което следва да проверите и да потвърдите по реда, посочен в раздел IV, т. 3 от настоящите Общи условия.
 
5.Приложението съхранява информация за активираните от Вас Електронни винетки в него, включително за периода на тяхната активност и датата, на която същите са изтекли.

 

IX. Прекратяване на договора и анулиране на Вашия Pay by Vivacom

1. Договорът между нас, който е изложен в настоящите Общи условия, ще продължи да действа за срока му или до прекратяването му в съответствие с този раздел.

2. Имате право да прекратите договора между нас, който е описан в настоящите Общи условия, по всяко време с писмено предизвестие до нас. За услугите, предоставени дистанционно, имате законно право да се откажете от договора по всяка време на действието му. Нямате право да промените решението си по отношение на трансакциите, вече извършени от Вас чрез използване на Вашата Пейнетикс Сметка или Пейнетикс Карта.

3. Ние имаме право да прекратим незабавно договора с Вас, като изпратим писмено известие до Вас, ако нарушите която и да е част от настоящите Общи условия, включително при едно от следните условия:

- при нарушаване на разпоредбите на настоящите Общи условия;
- при неплащане или забавено плащане на дължими суми към нас;
- при смърт или настъпване на недееспособност на Потребителя;
- при непредоставяне на информация (изискана от нас в разумен срок), която е необходима за предоставяне на услугите по тези Общи условия;
- при използване на услугите от Приложението по начин, който нарушава правата на трети лица или предприемате каквито и да било действия, които биха могли да застрашат сигурността или да накърнят доброто име и репутацията ни;
- нарушавате или опитвате да нарушите защитата на Приложението (включително, но не само: да променяте или да опитвате да променяте всякаква информация, предприемате неупълномощени влизания, неоторизиран достъп или изтриване на данни, както и намеса в услугата, системата, хост или мрежа, всякакъв вид, спам, хакерство, фалшифициране на данни или други разрушителни или вредни действия или застрашаване на сигурността по какъвто и да е начин);
- при наличие на данни, че използвате услугите ни с измамна, незаконна или неетична дейност или позволявате на трето лице да направи това.

4. Вън от случаите по т.3, ние имаме право да прекратим договора с Вас по каквато и да е причина, като Ви изпратим най-малко 1- месечно писмено предизвестие.

5. Можем също така да прекратим договора с Вас незабавно и / или да прекратим незабавно Вашия Pay by Vivacom и ползването на услугите Пейнетикс Карта и / или Вашата Пейнетикс сметка, както и другите услуги, които предлага приложението, ако преценим, че Pay by Vivacom се използва умишлено от Вас или от някой друг за извършване на измама или за други незаконни цели; Ако направим това, ние ще Ви уведомим по телефона или по електронната поща, веднага щом ни е възможно да го направим, при което трябва да прекратите използването на Pay by Vivacom, и особено услугите Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс Сметка.

6. Договорът между нас и Вас се прекратява, без Вие да носите отговорност за разноски и обезщетения, ако в случай на промяна на тези Общите условия и/или на документа "Пейнетикс такси и лимити", Вие уведомите Пейнетикс по всяко време преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, по реда и условията на раздел XVI, че не приематe тези промени.

7. В случай на прекратяване на договора, веднага щом е възможно (и обикновено в рамките на 10 работни дни, след като ни уведомите, че прекратявате този договор), ние ще върнем всички останали средства по баланса във Вашата Пейнетикс сметка (след приспадането на всички текущи трансакции и приложимите такси). Моля, обърнете внимание, че за да се спазят приложимите законови и регулаторни изисквания, включително изискванията за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, може да се наложи:
 
(а) да потвърдите самоличността си; и
(б) да получите остатъчното салдо в своя лична банкова сметка на Ваше име, като трябва да ни кажете коя Ваша сметка предпочитате.

8. След като договорът между нас бъде прекратен, няма да имате право на възстановяване на суми, които вече сте похарчили за оторизирани или неосчетоводени трансакции, или каквито и да е такси за използване на сметката и картата Ви, направени преди прекратяването.

X. Защита на сигурността на Вашия Pay by Vivacom, Вашата Пейнетикс сметка и Вашата Пейнетикс карта

1. Трябва да третирате Вашия Pay by Vivacom, Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта, потребителски идентификатори, пароли, кодове, Pay by Vivacom PIN и PIN за Физическа карта със същото ниво на грижа и усърдие, сякаш са пари в брой, като Вие се задължавате да не ги разкривате или да позволявате те да бъдат използвани от който и да е било друг.

2. Ако Вашето мобилно устройство е загубено или откраднато, или ако подозирате, че някой друг има достъп до Вашия Pay by Vivacom или Пейнетикс сметка, или Пейнетикс карта, или знае Вашите идентификатори на потребител, пароли, кодове, Pay by Vivacom PIN или PIN за Физическа карта, следвайте инструкциите, посочени в раздел XI по-долу. Забележете, че може да загубите част или цялото салдо по сметката Ви по същия начин, както ако сте загубили пари в портфейла си, ако не спазвате нашите инструкции за сигурност и поверителност на достъпа.

3. Вие носите отговорност за настройката на Pay by Vivacom PIN/ PIN за Физическа карта. Pay by Vivacom PIN/PIN за Физическа карта трябва да отговаря на следните изисквания:

- трябва да се състои от четири цифри;
- най-малко три цифри трябва да бъдат различни;
- цифрите не трябва да се показват в цифров ред (например 1234 няма да се приемат като Pay by Vivacom PIN).

4. Трябва да запомните Pay by Vivacom PIN/PIN за Физическа карта и да го пазите в тайна по всяко време. Никога не бива да разкривате на никого своя Pay by Vivacom PIN/PIN за Физическа карта или друга информация, свързана с персоналните защитни характеристики на платежните инструменти по тези Общи условия. Ако подозирате, че някой друг знае Вашия Pay by Vivacom PIN/ PIN за Физическа карта, трябва да ни информирате незабавно и да го промените възможно най-скоро.


5. В случай, че във Вашия Pay by Vivacom бъде въведен 3 (три) последователни пъти грешен Pay by Vivacom PIN при опит за оторизиране на трансакция, за да сме сигурни, че в действителност Вие се опитвате да влезете в профила на приложението, ние ще блокираме Вашия профил и ще изискаме да изпратите снимка (селфи) с лична карта или паспорт, на която ясно се вижда Вашето лице и документ за установяване на самоличността Ви или ще поискаме провеждане на видеоразговор. Изпращането на снимката се извършва на следния имейл-адрес: support@pay.vivacom.bg или в чат услугата налична в Pay by Vivacom. В срок до 3 работни дни ние ще разблокираме профила Ви и ще Ви предоставим достъп до приложението.

В случай, че Вашият PIN за Физическа карта бъде въведен 3 (три) последователни пъти грешно, Вашата Физическа карта ще бъде блокирана и е необходимо да се свържете с Нас на адрес support@pay.vivacom.bg.

6. Ние имаме право да деактивираме всеки Ваш идентификационен код, парола или ПИН, независимо дали са избрани от Вас или са Ви предоставени от нас, по всяко време, ако по наше разумно мнение Вие не сте изпълнили някое от разпоредбите на тези Общи условия.

7. Препоръчваме Ви да проверявате периодично историята на баланса по сметката Ви и Вашите трансакции чрез приложението Pay by Vivacom. Ние ще Ви предоставяме извлечение за скорошни трансакции чрез приложението Pay by Vivacom, като може да искате да запазите екранна снимка на това извлечение за Вашия архив. Вашето извлечение ще покаже:
 
(а) информация, свързана с идентифицирането на всяка трансакция;
(б) сумата на всяка трансакция, включително събраните такси, посочена във валутата, в която е била платена или дебитирана от Пейнетикс сметката Ви;
(в) където е приложимо, сумата на всяка трансакция след обмяна на валута (ако има такава); и
(г) за всяка трансакция - датата, на която Вашето нареждане е получено от нас, както е описано в раздел IV от настоящите Общи условия.

8. Когато промените мобилното си устройство, трябва да излезете от профила си и да изтриете приложението Vivacom от "старото" мобилно устройство.
9.‍ Без да се засягат останалите правила, посочени в този раздел, изрично Ви информираме, че нямате право да предоставяте на никого при никакви обстоятелства получения еднократен код, изведен на екрана на Приложението, когато чрез Приложението сте избрали услугата „Зареждане на пари чрез Кештерминал”. Предоставянето на този код от Вас на което и да е трето лице е забранено и представлява нарушение на настоящите Общи условия с всички следващи от това неблагоприятни за Вас правни последици. 

 

XI. Докладване на нарушения на сигурността и/или за неразрешени или неточно изпълнени трансакции
 
1. Ако знаете или подозирате, че:

(а) Вашето мобилно устройство с Вашия Pay by Vivacom е било изгубено или откраднато, или

(б) някой друг има достъп до Вашия Pay by Vivacom, Пейнетикс сметка и/или Пейнетикс карта и услугите, предоставяни от Вашия Pay by Vivacom или

 
(в) Вашите идентификатори на потребител, пароли, кодове или PIN на Виваком или всяка друга информация за сигурността е известна или станала достъпна до трето лице, трябва да ни уведомите незабавно в писмена форма на имейл support@pay.vivacom.bg или чрез чат услугата налична в Pay by Vivacom, която е на Ваше разположение между 10:00 и 22:00 (Източно Европейска часова зона) от понеделник до петък.

2. Ако смятате, че трансакция, която не е разрешена от Вас, е била обработена или че трансакцията е била извършена неправилно, трябва да се свържете с нас незабавно на нашата гореща линия за услуги, която е на разположение между 10:00 и 18:00 часа (Източно Европейска часова зона) от понеделник до петък или да ни уведомите незабавно в писмена форма на имейл support@pay.vivacom.bg или чрез чат услугата налична в Pay by Vivacom. Ние може да Ви помолим да ни изпратите формуляр за оспорване на трансакция.

3. Ние ще проведем разследваме относно твърдението Ви, че дадена трансакция не е била разрешена от Вас и когато това е позволено от закона, може да съберем такса за това разследване.

XII. Възстановяване на средства от неразрешени или неточно извършени трансакции

1. При условие, че сте ни уведомили в съответствие с раздел XI, т.2 по-горе за всяка неразрешена/неправилно извършена трансакция, без забавяне и най-късно до 13 месеца от датата на извършването й, Вие имате право на възстановяване на средствата по тази трансакция при условията, посочени в този раздел.

2. Ако сте инициирали трансакция и получателят не е получил наредените средства, ние ще положим незабавни усилия да проследим трансакцията и ще Ви уведомим за резултата. Освен ако не можем да докажем, че платежната операция е получена от доставчика на платежни услуги на получателя, ние ще възстановим съответната сума по неточно извършената операция и ще възстановим баланса на Вашата сметка до нивото, което би било, ако тази конкретна трансакция не е била извършена.

3. Ако ние извършим платежна операция в съответствие с информацията, която сте ни предоставил, включително, съобразно посочения от Вас IBAN, ние няма да носим отговорност пред Вас за неизпълнение или неточно изпълнение, ако се окаже, че предоставената ни от Вас информация е невярна, неточна или непълна. Ще положим обаче разумни усилия, за да възстановим средствата, свързани с тази трансакция, като ще Ви таксуваме за направените от нас разходи.

4. Ако ние сме отговорни за неправилно извършена и/или неразрешена трансакция, за която сте ни уведомили в съответствие с раздел XI, т.2 по-горе, ние ще възстановим съответната сума като възстановим баланса на Вашата Пейнетикс сметка до нивото, което би било, ако тази конкретна трансакция не е била извършена.

5. Ако неразрешена трансакция е извършена в резултат на измама или когато с умисъл или груба небрежност Вие не сте използвали Pay by Vivacom, Пейнетикс картата или Вашата Пейнетикс Сметка в съответствие с настоящите Общи условия (включително не сте спазили задълженията за опазване на Pay by Vivacom, Пейнетикс сметката и Пейнетикс картата, потребителски идентификатори, пароли, кодове и PIN или всяка друга информация за сигурността), няма да възстановим сумата и Вие ще бъдете отговорни за цялата сума на неразрешената трансакция и ще понесете всички загуби.

6. В случай, че имате основание за възстановяване на суми по неправилно извършени или неразрешени трансакции, ние ще ги възстановим възможно най-скоро след получаване на Вашата претенция или на допълнителна информация, която може да поискаме, за да разследваме правото Ви на възстановяване. Ако обаче, след разследване, имаме разумни основания да смятаме, че възстановяването в действителност не се дължи на Вас по каквато и да било причина или че сме направили неоснователно възстановяване, ние ще имаме право да поискаме връщане обратно на предишното възстановяване и Вие ще бъдете отговорни за всяка загуба, която е причинена на нас или на Вас от използването на приложението Pay by Vivacom, на карта Пейнетикс или на Вашата Пейнетикс сметка.

7. Когато Пейнетикс действа като доставчик на платежни услуги на получателя и не е изпълнил или неточно е изпълнил платежна операция, Пейнетикс незабавно заверява сметката на получателя, посочен в платежното нареждане, със сумата на неизпълнената или неточно изпълнената платежна операция или в случай на дублирано изпълнение на разрешена платежна операция възстановява сметката на получателя в състоянието, в което тя би се намирала без изпълнението на неточно изпълнената платежна операция.

8. Когато Пейнетикс действа като доставчикът на платежни услуги на получателя и е изпълнил неточно платежна операция, като е заверил платежна сметка с различен от посочения в платежното нареждане уникален идентификатор, или е заверил сметката на получателя със сума, различна от посочената в платежното нареждане, или е дублирано изпълнението на разрешена платежна операция, Пейнетикс има право да извърши служебен коригиращ превод в срок до 5 работни дни от датата на заверяването, съответно възстановяването по предходната т.7. Пейнетикс може да задължи сметката на получателя, когато по тази сметката има средства, до размера на подлежащата на коригиране сума, но не по-късно от срока по предходното изречение. Ако по сметката на получателя няма средства, достатъчни за възстановяване на подлежащата на коригиране сума към последния ден на срока по изречение първо, Пейнетикс извършва служебен коригиращ превод в размер, равен на наличността по сметката към този момент.

XIII. Нашата отговорност

1. Ние няма да носим отговорност пред Вас за вреди и загуби, произтичащи от:

(а) всяка неразрешена трансакция, при която сте действали с измама или когато с умисъл или груба небрежност не сте използвали Pay by Vivacom и/или Вашата Пейнетикс Сметка или Пейнетикс карта в съответствие с настоящите Общи условия (включително задълженията Ви за безопасно използване на Pay by Vivacom, Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс сметка, потребителски идентификатори, пароли, кодове и Pay by Vivacom PIN или друга информация, свързана със сигурността);
(б) всяка трансакция, която сме извършили в съответствие с информацията, която сте ни предоставил, когато се окаже, че предоставената ни от Вас информация е неправилна, неточна или невярна (въпреки че ще полагаме разумни усилия, за да възстановим средствата по тази трансакция);
(в) всяко необичайно или непредвидимо обстоятелство извън нашия контрол, когато не бихме могли да избегнем настъпването на неговите последици, въпреки полагането на разумни усилия за това;
(г) отказа на търговец да приеме Вашата карта Пейнетикс (чрез приложение Vivacom или по друг начин);
(д) неизправност на Вашето мобилно устройство или друго оборудване, софтуер или услуги, които са необходими за успешното техническо изпълнение на дадена операция и върху което нямаме контрол; или
(е) спазването на приложимите законови или регулаторни изисквания или указанията, дадени от Картова организация.

2. Ние също така няма да носим отговорност за:

(а) прекъсване на дейността, което пряко или непряко е по причина от дейността или системата на трето лице; или
(б) загуба на приходи, репутация, пропуснати ползи или очаквани спестявания; или
(в) всяка загуба или вреда, която не произтича директно от нарушаването на настоящите Общи условия от наша страна.
(г) качеството и количеството на стоки или услуги, закупени от Вас чрез Pay by Vivacom.

(д) услугите, предоставяни от трети лица, различни от Пейнетикс или Файър, чрез или с техническото подпомагане на Pay by Vivacom.

3. Ще полагаме разумни усилия, за да Ви предоставим Pay by Vivacom, Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта, но ние няма да носим отговорност за загуби или вреди, които възникват, ако те или приложението Pay by Vivacom не са достъпни по всяко време по причини, вън от нашия контрол или ако достъпът се прекъсва по причини, вън от нашия контрол.

4. Освен загубите, посочени в параграфите по-горе (за които не носим отговорност) и при спазване на изискванията на ЗПУПС и параграфите по-долу, максималният общ размер на нашата отговорност към Вас за вреди по или във връзка с настоящите Общи условия, при всички обстоятелства ще бъде ограничена до сумата от 400 лева за всеки 12-месечен период от действието на договора с нас.

5. Като дружество за електронни пари, Пейнетикс прилага надеждни мерки за осигуряване непрекъсваемостта на дейността, ефективни планове за извънредни ситуации и процедура за редовни тестове и преглед на ефективността и адекватността на тези планове, както и правила за сигурност, които защитават ползвателите на платежни услуги срещу установените рискове, измами или незаконно присвояване на чувствителни и лични данни. Независимо от това, ние не гарантираме и не обещаваме, предвид възможните действия и въздействия от трети лица, върху които Пейненикс няма контрол, че Pay by Vivacom ще отговаря на Вашите изисквания или че работата на Pay by Vivacom, Пейнетикс сметка и Пейнетикс картата ще бъде непрекъсната или без грешки, или че Pay by Vivacom няма да има никакви вируси, троянски коне или друг подобен софтуер или подобни програми, които могат да бъдат използвани за достъп, модифициране, изтриване или повреждане на файлове с данни или други компютърни програми, използвани от Вас, или че дефекти в приложението Vivacom ще бъдат незабавно коригирани (въпреки че ние ще се стремим да Ви помогнем, ако се свържете с нас).

6. Вие сте отговорни за конфигурирането на Вашата информационна система, компютърни програми и платформа, за да получите достъп до Pay by Vivacom. Ние не осигуряваме антивирусен софтуер, по ваша преценка може да използвате собствения Ви антивирусен софтуер.

7. Ние няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или вреди, причинени от вирус, разпространение на атака на отказ на услуга или друг технологично вредоносен материал, който може да зарази Вашия компютър или друго устройство или оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал за използването на приложението Pay by Vivacom, върху които нямаме контрол.

8. Вие ще използвате Pay by Vivacom, Пейнетикс сметката и Пейнетикс картата Ви на свой собствен риск.

XIV. Промоционални и бонусни програми

Ние си запазваме правото да организираме промоционални и бонусни програми за наши Потребители, да определяме параметрите за провеждане на промоцията, както и да ги променяме и прекратяваме по наше усмотрение, като не носим никаква отговорност спрямо потребителите на приложението.

XV. Интелектуална собственост и защита на информацията

1. Pay by Vivacom Потребителят не придобива права по отношение на Електронното портмоне Pay by Vivacom и Приложението освен правото да го използвате лично в съответствие с настоящите Общи условия.

2. Всички аспекти на Електронното портмоне Pay by Vivacom и приложението Pay by Vivacom, включително специфичният дизайн и структурата на отделните програми, са част от нашите търговски тайни и са обект на авторски права. Следователно Вие се съгласявате да не разпространявате, предоставяте, копирате или по друг начин предоставяте на трети лица такива търговски тайни или материали, защитени с авторски права, без предварителното наше писмено одобрение.

3. Всички аспекти на картата Пейнетикс, Електронното портмоне Pay by Vivacom и приложението Pay by Vivacom, включително специфичния дизайн, начина на функциониране, техническите функционалности и структурата на отделните програми, са част от търговските тайни на Пейнетикс и съответно Виваком и са обект на авторско право. Следователно Вие се съгласявате да не разпространявате, предоставяте, копирате или предоставяте по друг начин на такива търговски тайни или материали или права, защитени с авторско право, под каквато и да е форма на трети лица без предварителното писмено одобрение на Пейнетикс и/или Виваком.

XVI. Промени в настоящите Общи условия

1. Ние (Пейнетикс и Виваком) си запазваме правото да променяме Общите условия по всяко време. Ще вземем предвид интересите Ви, засегнати от предвидените промени, и ще направим промени, които считаме за разумни. Промените в обменните курсове ще влязат в сила незабавно, когато те са във Ваша полза или в резултат от промяна на референтната ставка на Mastercard за съответния период. В случаи на промени в тези Общи условия, които са във Ваша полза и подобряват защитата на правата Ви като потребител и/или са свързани с промяна на установените от нас лимити, и/или са свързани с добавяне на нови услуги в Pay by Vivacom, тези промени ще влязат в сила незабавно, като изборът дали да се ползвате от новите услуги зависи изцяло от Ваша свободна преценка.

2. Извън случаите по т.1 по-горе, за всички останали промени ние ще Ви предоставим най-малко два месеца предварително писмено известие по електронната поща или директно във Вашия Pay by Vivacom за всяка предвидена промяна в Общите условия, като ще Ви предоставим новата версия на Общите условия. Ако не сте съгласни с предложената промяна, трябва да ни кажете чрез един от методите за контакти преди тази промяна да влезе в сила, в противен случай ще се счита, че сте приели промяната в Общите условия. Ако сте ни уведомили, че не приемате промените в Общите условия, имате право да прекратите договора си с нас по всяко време преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носите отговорност за разноски и обезщетения.

XVII. Такси и лимити. Обменни курсове

1. Подробна информация за таксите и лимитите, свързани с Вашия Pay by Vivacom, Вашата Пейнетикс Карта и Вашата Пейнетикс сметка се намира в настоящите Общи условия и тарифата към тях, съдържаща се в приложението "Пейнетикс Такси и лимити", което може да се намери чрез Вашия Pay by Vivacom или на интернет страницата на Виваком: www.vivacom.bg. Всички ограничения за използването на Вашия Pay by Vivacom, Вашата Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс сметка са описани в приложението "Пейнетикс такси и лимити", което може да се намери чрез Вашия Pay by Vivacom или на интернет страницата на Виваком: www.vivacom.bg. С приемането на Общите условия и активирането на Вашия Pay by Vivacom Вие се съгласявате да заплатите всички приложими такси, свързани с използването на приложението Pay by Vivacom, Вашата Пейнетикс Карта и Вашата Пейнетикс сметка, както е посочено в настоящите Общи условия, съответно в "Пейнетикс Такси и лимити".

2. Когато приключите регистрацията на Вашата Пейнетикс сметка, ще имате възможност да изберете валута по подразбиране. Избраната валута ще бъде Вашата валута по подразбиране за Вашата Пейнетикс Карта и Вашата Пейнетикс сметка и всички приложими такси ще бъдат конвертирани в нея.

3. Когато извършвате трансакции във валута, различна от валутата по подразбиране за Вашата Пейнетикс сметка и Вашата Пейнетикс карта, сумата на трансакцията ще бъде преобразувана във Вашата валута по подразбиране. Обменният курс ще бъде определен в деня, в който е извършено окончателното уреждане на трансакцията. При плащания чрез платежна карта - обменните курсове, които използваме за подобни трансакции, са тези, прилагани от Mastercard®. При кредитни преводи, обменните курсове, които използваме са фиксинга на БНБ към съответната дата. Ще се прилага и такса за операции в чуждестранна валута, както е описана в приложението "Пейнетикс Такси и лимити".

XVIII. Вашите лични данни и детайли за контакт

С приемането на настоящите Общи условия Вие потвърждавате, че информацията, която ни предоставяте и ще ни предоставяте, е вярна, точна и актуална. С приемането на настоящите Общи условия Вие потвърждавате, че ще ни уведомите незабавно, като се свържете с нас на support@pay.vivacom.bg, ако промените личните си данни. Можете също така да актуализирате своя адрес и данни за електронна поща, като следвате инструкциите в Pay by Vivacom. Ако се свържем с Вас във връзка с Вашия Pay by Vivacom, Вашата карта Пейнетикс или Вашата Пейнетикс сметка, ще използваме най-новите ни известни данни за контакт, които сте ни предоставили.

XIX. Защита на данните и как използваме личната Ви информация

1. Личните данни, които ни предоставяте, ще се обработват от Пейнетикс/Виваком в съответствие и за целите, посочени в Политиката за поверителност. Моля, прочетете внимателно Политиката за поверителност, тъй като тя предоставя информация за това как събираме, споделяме, и съхраняваме Вашата лична информация.

2. Ако подозираме, че ни е дадена фалшива или неточна информация, можем да запишем подозренията си заедно с всяка друга подходяща информация.

3. Не трябва да ни предоставяте лична информация за трети лица (като алтернативни имена на контакти), без предварително да сте получили съгласието им тази информация да бъде използвана и оповестена за такова използване в съответствие с настоящите Общи условия и Политиката ни за поверителност. Когато предоставите такава информация от трета страна, ние ще приемем, че той или тя е дал съгласие, въпреки че все пак може да поискаме потвърждение.

XX. Прехвърляне на права

Виваком и/или Пейнетикс може, при спазване на всички установени нормативни изисквания, да прехвърли правата и задълженията си по настоящите Общи условия на друго дружество или лице (включително един на друг, ако е законно) по всяко време, като Вашите права съгласно настоящите Общи условия няма да бъдат засегнати. Вие нямате право да прехвърляте правата и задълженията си по настоящите Общи условия на друго лице или компания без нашето писмено съгласие.

XXI. Жалби

1. Ако имате оплакване относно платежната услуга Pay by Vivacom, моля да се обърнете към Пейнетикс, като използвате сервизния имейл support@pay.vivacom.bg, за да можем да проучим обстоятелствата и да Ви предоставим отговор. Ще се стремим да обработваме бързо и справедливо всички жалби, сигнали и молби, които получим във връзка с платежна услуга, предоставена от Pay by Vivacom. Пейнетикс ще се произнесе по всяка Ваша постъпила жалба в писмена форма на хартиен носител и/или чрез писмен отговор, изпратен на адреса на Вашата електронна поща, посочен пред нас/Вашия имейл, регистриран при нас/ като Пейнетикс ще Ви уведоми за решението си в срок до 15 работни дни от получаването на жалбата Ви. По изключение, ако не можем да се произнесем в срока по предходното изречение по независещи от нас причини, ще Ви изпратим отговор, в който ясно ще посочим причините за забавата, както и срока, в който ще получите решението ни по жалбата Ви, който срок няма да надвишава 35 работни дни от получаването на жалбата Ви.

2. Ако не уважим жалбата Ви относно платежната услуга Pay by Vivacom или ако не получите отговор в сроковете по т.1 по-горе, може да отнесете спора към секторната Помирителна комисия по платежни спорове към Комисията за защита на потребителите в България. Съдействието на секторната помирителна комисия може да бъде поискано след като спорът е отнесен за решаване от Пейнетикс и е налице решение – адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 589, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.els@kzp.bg. Когато спорът се отнася до договори за онлайн продажби или услуги за решаването му може да се може да се ползва Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове: http://ec.europa.eu/odr.

3. Ако имате жалба относно приложението Pay by Vivacom, ще трябва да се свържете с Виваком на support@pay.vivacom.bg.

XXII. Спорове с търговци

Ако имате спорове относно покупки, направени чрез Вашата Пейнетикс карта или чрез Вашата Пейнетикс сметка чрез приложението Pay by Vivacom, трябва да ги уредите с лицето, от което сте закупили стоките или услугите. Ние не носим отговорност за качеството, безопасността, законността или какъвто и да било друг недостатък на всякакви стоки или услуги, закупени чрез приложението Pay by Vivacom. Не забравяйте, че след като сте използвали Вашата Пейнетикс карта или Вашата Пейнетикс сметка, за да направите покупка чрез приложението Pay by Vivacom, не можем да спрем тази трансакция и Вие ни дължите съответните такси ако има такива.

XXIII. Частична недействителност

Ако някой съд или компетентен орган установи, че дадена разпоредба в настоящите Общи условия (или която и да е част от която и да е разпоредба) е невалидна, незаконна или неприложима, тази разпоредба (или част от нея) се счита за несъществуваща в необходимата степен, но валидността и приложимостта на другите разпоредби на настоящите Общи условия няма да бъде засегната.

XXIV. Приложим закон и език

Тези Общи условия се уреждат от българското право и са предмет на изключителната юрисдикция на българските съдилища. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, свързани с платежни услуги, се прилага ЗПУПС и издадените актове за неговото прилагане.
Настоящите Общи условия са изготвени на български език и с приемането им Вие се съгласявате, че цялата комуникация между нас и Вас по време на действието им ще се води на български език.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Тези Общи условия са приети с решение на Съвета на директорите на „Пейнетикс”АД от 30.01.2020 г.
2. Тези Общи условия са изменени с решение на Съвета на директорите на „Пейнетикс”АД от 10.3.2021 г.
3. Тези Общи условия, заедно с документа "Пейнетикс такси и лимити", който е неразделна част от Общите Условия, са изменени с решение на Съвета на директорите на „Пейнетикс”АД от 10.3.2021 г., във връзка с въвеждането на нова услуга: внасяне на пари в наличност по платежна сметка чрез Специален касов терминал. Тъй като промените са във Ваша полза и подобряват защитата на правата Ви като потребител, свързани са с промени в установените от нас лимити и с добавяне на нови услуги в Pay by Vivacom, тези промени ще влязат в сила незабавно, считано от 15.3.2021 г. за всички Потребители, регистрирани в Pay by Vivacom, като изборът дали да се ползвате от новите услуги е изцяло Ваша свободна преценка.
4. Тези Общи условия са изменени с решение на Съвета на директорите на „Пейнетикс” АД от 18.5.2021 г., във връзка с въвеждането на нова услуга: възможност за кандидатстване за кредит през Приложението.

Тъй като промените са във Ваша полза и са свързани и с добавяне на нови услуги в Pay by Vivacom, тези промени ще влязат в сила незабавно, считано от 15.7.2021 г. за всички Потребители, регистрирани в Pay by Vivacom, като изборът дали да се ползвате от новите услуги е изцяло от Ваша свободна преценка.

 

5. Тези Общи условия са изменени с решение на Съвета на директорите на „Пейнетикс” АД от 18.5.2021 г., във връзка с въвеждането на нова услуга: възможност за заплащане на сметки за комунално-битови услуги и задължения към държавна и общинска администрация.

Тъй като промените са във Ваша полза и са свързани и с добавяне на нови услуги в Pay by Vivacom, тези промени ще влязат в сила незабавно, считано от 15.12.2021 г. за всички Потребители, регистрирани в Pay by Vivacom, като изборът дали да се ползвате от новите услуги е изцяло от Ваша свободна преценка.

 

6. Тези Общи условия са изменени с решение на Съвета на директорите на „Пейнетикс” АД от 18.5.2021 г., във връзка с въвеждането на нова услуга: възможност за закупуване и активиране на Електронни винетки.

 

Тъй като промените са във Ваша полза и са свързани и с добавяне на нови услуги в Pay by Vivacom, тези промени ще влязат в сила незабавно, считано от 20.12.2021 г. за всички Потребители, регистрирани в Pay by Vivacom, като изборът дали да се ползвате от новите услуги е изцяло от Ваша свободна преценка.

 

7. Тези Общи условия, заедно с документа "Пейнетикс такси и лимити", който е неразделна част от Общите условия, са изменени с решение на Съвета на директорите на „Пейнетикс” АД от 06.06.2022 г.

 

7.1. Промените в Общите условия са във връзка с промяна в изискванията за налична версия на операционната система на мобилното устройство, на което може да се използва приложението Pay by Vivacom, и промяна в адреса и други данни за контакт на Помирителната комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите.  Тъй като тези промени не са свързани с промяна на услуги и ценови параметри, те ще влязат в сила незабавно.

 

7.2. Промяната в документа "Пейнетикс такси и лимити", който е неразделна част от Общите условия, е свързана с въвеждането на една нова такса, а именно такса „Обслужване на запор (за всеки отделен наложен запор)“ в размер на 10 лв. Те влизат в сила:

 

- от 21.06.2022 г. за потребители на Pay by Vivacom, регистрирани след 20.06.2022 г. и

- от 01.09.2022 г. за потребителите, регистрирани в Pay by Vivacom до 20.06.2022 г. /включително/ като бъде спазена процедурата съгласно чл.62 от ЗПУПС.

 

7.3. На 30.09.2022 г. в тези Общи условия е променено наименование от „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (Vivacom) на „Виваком България“ ЕАД (Виваком). Тъй като тези промени не са свързани с промяна на услуги и ценови параметри, те ще влязат в сила незабавно.

 

 

  

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ПЛАТЕЖНА СМЕТКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ НА ТЪРГОВЦИ /версия 2, в сила от 14.06.2021 г./

 

Настоящите общи условия за откриване и водене на платежна сметка и предоставяне на платежни услуги („Общи/те условия“) имат значение на рамков договор по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи („ЗПУПС“) – Рамков договор. Същите уреждат съдържанието на договора, който се сключва между търговец и „Пейнетикс“ АД, с оглед изпълнение на платежни услуги.

Предоставянето на тези Общи условия не създава задължение за „Пейнетикс” АД и/или „Файър“ АД за сключване на договор с търговец за откриване и водене на платежна сметка и предоставяне на платежни услуги. „Пейнетикс” АД и „Файър“ АД не са задължени да мотивират отказа си да сключат договор с определено лице.

При регистрацията си в Бизнес портал PayPro търговецът, чрез своя законен представител или упълномощено лице, потвърждава и приема тези Общи условия. Съгласието с настоящите Общи условия се дава по електронен път, чрез електронно изявление, което изисква отбелязване на съответното полеза съгласие и приемане на тези Общи условия.

Търговците, които към момента на регистрацията си вБизнес портал PayPro, вече имат сключен Рамков договор с „Пейнетикс” АД /“Заварени търговци“/, чрез своя законен представител или упълномощено лице, чрез отбелязване на полето за съгласие и регистрацията вБизнес порталaPayPro, изразяват съгласие:

- че приемат тези Общи условия и

- че в отношенията им с „Пейнетикс” АД няма да са приложими вече сключеният Рамков договор с „Пейнетикс” АД и всички приложения към него, като същите ще бъдат заместени от тези Общи условия, които от датата на приемането им ще уреждат изцяло съдържанието на договора между търговеца и „Пейнетикс“ АД, с оглед изпълнение на платежни услуги. В отношенията между „Пейнетикс“ АД и Заварените търговци остават приложими договорените финансови условия при подписване на Рамковия договор освен ако същите не са предоговорени или ако „Пейнетикс“ АД не ги е изменило, съгласно предвиденото в раздел IV, т.4.7., тук по-долу.

Отбелязване на полето за съгласие и регистрацията в Бизнес портал PayPro, ще има значението на електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като с приемането на Общите условия Търговецът  съгласява, че правната сила на така положения от негово име  електронен подпис на законен представител или упълномощено лице от Търговеца е равностойна на тази на саморъчен подпис.

 

РАЗДЕЛ I: ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на тези Общия условия се прилагат следните определения, освен ако контекстът изрично не изисква друго:

 

1.1. „Пейнетикс” „ние”, „нас”, „наш” означава „Пейнетикс“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” № 76А, партер, вписано в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, под ЕИК 131574695. „Пейнетикс“ АД е дружество за електронни пари, което притежава лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари, издаден от Управителния съвет на Българската народна банка с решение № 44 от 11.04.2016 г. и е вписано в регистъра, воден от Българската народна банка, който може да бъде намерен на: http://www.bnb.bg/RegistersAndServices/RSPIPublicRegisters/index.htm. Пейнетикс извършва дейност по издаване и разпространение на електронни пари и по предоставяне на платежни услуги по член 4, т.1, т.3, т.4, б.”б”, т.5, и т.6 от ЗПУПС. Българската народна банка осъществява надзор над дейността на „Пейнетикс” АД;

 

1.2. „Файър“ или Представител е „Файър“ АД, ЕИК 203617076, вписан като представител на Пейнетикс в регистъра по чл. 19 от ЗПУПС, воден от БНБ; „Файър“ АД е дружество, регистрирано в Република България, с ЕИК 203617076, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 76А, ет. партер, което технически поддържа и експлоатира Файър Системата за плащания. Файър е доставчик на технически услуги, който подпомага предоставянето на платежни услуги, без да влиза във владение на средствата, които трябва да бъдат прехвърлени, включително чрез обработка и съхранение на данни, автентичността на данните и обекта, информационните технологии и комуникационната мрежа, осигурява, предоставя и поддържа терминали и устройства, използвани за платежни услуги, с изключение на услуги за иницииране на плащания и информационни услуги за сметки;

1.3. Търговец/Вие/Вас е всяко юридическо лице, регистрирано на територията на Европейския съюз (официалните държави-членки) и Гибралтар, което е приело настоящите Общи условия и е одобрено от „Пейнетикс”АД, като страна по  Рамков договор с „Пейнетикс”АД;

 

1.4. Приложим закон е действащото законодателство на Република България. Всички и каквито и да са спорове, възникнали от или свързани с Рамковия договор, които не могат да се разрешат от страните по взаимно съгласие, ще бъдат отнасяни към арбитражния съд на Българска търговско-промишлена палата, съгласно правилата за разрешение на спорове, въз основа на арбитражни клаузи, в състав от трима арбитри;

 

1.5. Общи условия са настоящите Общи условия, уреждащи съдържанието нарамковия договор, сключен между „Пейнетикс“ АД, „Файър“ АД и Търговец, по повод изпълнение на платежни услуги, ведно с Тарифата и с всички приложения към тях;

 

1.6. Електронни пари означава номиналната стойност на парични средства, които се съхраняват в електронна форма, включително магнитна форма, в информационната система на Пейнетикс по сметка за електронни пари на Търговец в Пейнетикс. Електронните пари се издават чрез вписване по сметката на Търговеца в Пейнетикс на техния притежател, тяхната сума, датата на издаване и други данни в регистъра за електронни пари, съхраняван в информационната система Пейнетикс. Издадените електронни пари могат да се използват, както е посочено в настоящите Общи условия до техния лимит и могат да бъдат изкупени обратно от Търговеца, съгласно посоченото в Рамковия договор и настоящите Общи условия;

  

1.7. Идентификация на Търговец означава процедура по установяване на корпоративния статус на Търговеца и самоличността на неговите представители и собственици, съгласно чл.2.3. от тези Общи условия и процедурите на Пейнетикс.

 

1.8. Искане за Трансакция означава генерирано от Файър Системата за плащания съобщение, съдържащо необходимите данни за изпълнение на Платежно нареждане, във връзка със заплащане по Сметка на Търговеца стойността на стоки или услуги, предоставяни от Търговеца на Клиент.

 

1.9. Платежно нареждане е всяко нареждане от Клиент към Пейнетикс, с което се разпорежда изпълнението на Трансакция;

 

1.10. Трансакция означава платежна операция за кредитен превод на средства, наредена/авторизирана от Клиент до Пейнетикс по реда, посочен в настоящите Общи условия, за прехвърляне на средства чрез Файър Системата за плащания от сметка на Клиент в Пейнетикс в сметка на Търговец в Пейнетикс.

 

1.11. Клиент е всяко физическо лице, заявило/поръчало услуга или стока при Търговец, което е потребител на мобилно приложение на Файър или поддържано от Файър („powered by phyre”), по-нататък наричано „Приложение, поддържано от Файър“;

 

1.12. Кредитен превод означава национална или презгранична платежна услуга за заверяване на платежна сметка на получателя посредством една или няколко платежни операции, извършвани по платежна сметка на платеца от доставчика на платежни услуги, който води платежната сметка на платеца, въз основа на дадено от платеца нареждане.

  

1.13. Сметка означава платежна сметка за електронни пари в лева, обозначена с международен номер на банкова сметка (IBAN), открита на името на Търговеца в Пейнетикс по силата на сключен Рамков договор, по която постъпват и се съхраняват средствата от осъществени Трансакции и която може да бъде използвана по реда, предвиден в настоящите Общи условия;

 

1.14. Извлечение от сметка означава информация, предоставена от Пейнетикс на Търговеца чрез Файър Системата за плащания, което съдържа информация за Трансакциите и другите платежни операции, извършени през определен период от време, както и за състоянието на Сметката.

1.15. Услуги означава Услугите, предоставяни от Пейнетикс на Търговец по:

1.15.1. откриване и поддържане на Сметка на името на Търговец при Пейнетикс;

1.15.2. прехвърляне на средства от Трансакции към Сметката;

1.15.3. издаване и съхранение на Електронни пари по Сметката;

1.15.4. обратно изкупуване на Електронни пари по Сметка, включително на периодична база и извършване на кредитни преводи относно стойността на обратно 1.15.5. изкупените електронни пари към платежна сметка, посочена от и открита на името на Търговеца при друг доставчик на платежни услуги;

1.15.6. предоставяне на отчетна информация относно операциите по Сметката;

1.15.7. извършване на превод от Сметката към сметка на потребители на Търговеца, открита при Пейнетикс.

     

1.16. Тарифа представлява Приложение и неразделна част от настоящите Общи условия, съдържащо информация за всички Такси за Трансакции, както и други такси и комисиони, дължими на Пейнетикс и Файър за предоставените Услуги;

1.17. Такси означава таксите, които дължите по силата на настоящите Общи условия, във връзка с използването на предвидените в тях Услуги. Всички такси са посочени в Тарифата.

 

1.18. Такса за Трансакция означава определена такса, дължима от Търговеца към Пейнетикс, за всяка Трансакция, съгласно Тарифата;

     

1.19. Файър Система за плащания означава софтуерен модул за приемане на уеб плащания (Web payments), който предоставя техническа възможност за получаване на плащания от търговци, ползващи модула, чрез QR код в десктоп среда или чрез Дийп линк в мобилна среда, относно стоки или услуги, предлагани от тези търговци, както и за извършване на свързаните с това платежни операции; Платежните услуги, извършвани чрез Модула за приемане на уеб плащания (Web payments), включително приемането на плащанията, се извършват от „Пейнетикс” АД;

 

1.20. Бизнес портал PayPro и/или Бизнес портал означава онлайн платформа, достъпна на следния уеб адрес: https://paypro.vivacom.bg/ и предоставяща следните неизчерпателно изброени възможности след регистрация и създаване на профил от представител на търговец: 1) за търговци, които нямат открита Сметка при Пейнетикс - преминаване на процедура по Идентификация дистанционно и сключване на Рамков договор за откриване и водене на платежна сметка и предоставяне на платежни услугии 2) за търговци, които имат вече открита Сметка при Пейнетикс /Заварени търговци/– приемане на настоящите Общи условия и изразяване на съгласие клаузите на сключения рамков договор с „Пейнетикс”АД и всички приложения към него да бъдат заместени от клаузите на настоящите Общи условия;

3) за всички Търговци - достъп до Сметката, в т.ч. възможност за проследяване на баланса и трансакционната история; извличане на отчети за определен период; при обратно изкупуване на електронни пари - автоматизиране на преводи от Сметката към сметка при друг доставчик на платежни услуги, установен в Република България; извършване на възстановявания (refund), както и предоставяне на друга информация, свързана със Сметката.

1.21. Представител на Пейнетикс е „Виваком България“ ЕАД, ЕИК 831642181 – дружество, вписано като представител на „Пейнетикс“ АД в регистъра по чл. 19 от ЗПУПС, поддържан и воден от Българска народна банка, в качеството на лице, управляващо Бизнес портала;

 

1.22. Уникален идентификатор на Сметката означавамеждународен номер на банкова сметка (IBAN);

   

1.23. Работен ден е всеки ден, различен от събота или неделя, или официален празник в Република България;

 

РАЗДЕЛ II: ОБХВАТ. СРОК.

 

2.1. По силата на сключен Рамков договор, Пейнетикс предоставя на Търговеца Услугите от Раздел I, точка 1.15, съгласно предвиденото в тези Общи условия.

 

2.2. По силата на сключен Рамков договор, Файър предоставя на Търговеца неизключителното право да ползва функционалностите на Файър Системата за плащане при условията на настоящите Общи условия, както и се задължава да предостави достъп на Търговеца до Файър Системата за плащане, да поддържа Файър Системата за плащания и да предоставя на Търговеца съдействие при ползването ѝ.

 

2.3. Преди сключване на Рамков договор, търговецът следва да премине през процедура по Идентификация на Търговец и да представи всички изискани от Пейнетикс и Файър документи и информация, включително, но не ограничено до:

 

2.3.1. единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ;

2.3.2извлечение от учредителния/устройствен акт на Търговеца, с което се установяват правомощията за разпореждане с неговото имущество;

2.3.3актуално удостоверение за регистрация на Търговеца, с което се удостоверяват лицата, които го управляват и представляват, и техни лични данни по документ за самоличност;

2.3.4пълномощно, ако има такова, с което лицето/лицата, което/които управлява/т и представлява/т титуляря, оправомощава/т друго лице/ лица да се разпорежда/т със средствата по Сметката от името на титуляря; подписът на упълномощителя трябва да бъде положен в присъствието на лице, оправомощено за това от доставчика на платежни услуги, или да бъде заверен нотариално;

2.3.5лични данни по документ за самоличност на лицата, които имат право да се разпореждат със средствата по Сметката;

2.3.6лични данни на представителя на Търговеца по документ за самоличност;

2.3.7информация под формата на декларация за действителните собственици на Търговеца, съдружници/акционери/лица с дялово участие в капитала на Търговеца и пр.;

2.3.8 информация дали лицата представляващи и управляващи Търговеца, лицата притежаващи дял от капитала на Търговеца или трети свързани лица, са видни политически личности по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари;

2.3.9електронен и физически адрес на Търговеца, телефонен номер;

 

2.4. Заварените Търговци могат да не преминават нова процедура по Идентификация на Търговец, но Ние си запазваме правото да изискваме допълнителна информация относно всеки Търговец,включително заварен Търговец, както и да прилагаме задълбочена процедура по Идентификация на Търговеца, съобразно вътрешните ни правила и процедури.

 

2.5. След успешно преминаване на Идентификацията на Търговеца и одобряване на търговеца от „Пейнетикс”АД, системата на „Пейнетикс”АД генерира платежна сметка и  Уникален идентификатор на сметката (IBAN). Информация за откритата на името на Търговеца Сметка (включително издадения Уникален идентификатор на сметката) се отразява  в профила на търговеца вБизнес портал PayPro, като от момента на отразяване на тази информация в профила на търговеца вБизнес портал PayPro се счита, че е налице валидно сключен Рамков договор между Търговеца и „Пейнетикс”АД, обективиран с настоящите Общи условия. По Сметката могат да се получават средства от Трансакции и да се извършват операции, както е посочено в тези Общи условия.

 

2.6. Ние си запазваме правото незабавно да прекратим нашия договор с Търговеца, ако имаме основание да смятаме, че Търговецът не отговаря на тези Общи условия.

 

2.7. Рамковият договор се сключва между Страните за неопределен срок и ще е в сила до прекратяването му от някоя от тях, съгласно посоченото в раздел XII от тези Общи условия.

 

РАЗДЕЛ III: ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

 

3.1. Всяка страна гарантира и декларира на другата, че:

 

3.1.1. Притежава и ще запази всички необходими права, правомощия и разрешения да сключи Рамковия договор и да изпълни задълженията си по него;

3.1.2. Ще изпълнява задълженията си съгласно тези Общи условия и приложимото право, с необходимите умения и дължима грижа; и

3.1.3. Разполага със и ще поддържа адекватни съоръжения и мерки (включително за обучение на персонал, вътрешен контрол и техническо оборудване), за защита на достъпа до Сметката, на личните данни и задълженията за конфиденциалност, посочени тук.

3.1.4. Допълнителни гаранции, предоставени от Търговеца:

 

Търговецът гарантира и декларира, че:

 

3.1.5. Сключването на Договор няма да е в конфликт със и няма да наруши спазването на условията и разпоредбите на каквото и да e споразумение или дружествен договор/учредителен акт или по какъвто и да е друг начин да наруши друго споразумение, независимо от формата му, по което Търговецът е страна;

3.1.6. Няма инициирани действия от трети страни, образувани съдебни дела или предприети правни действия с предмет парични или непарични претенции срещу Търговеца, които значително биха затруднили възможността на Търговеца да извършва дейността си, както е предвидено тук, или да повлияе неблагоприятно върху финансовото му състояние или операции;

3.1.7. Търговецът ще се съобразява със съответните закони и регламенти за защита на личните данни (така също и чувствителни лични данни), във връзка с Клиентите и информация за Трансакциите, доколкото има достъп до такива данни;

3.1.8. Търговецът ще достави стоките/услугите си на Клиентите с необходимата грижа и без ненужно забавяне;

3.1.9. Всички продукти/услуги на Търговеца, които са предоставени на Клиентите, са в съответствие с приложимото право във всяка юрисдикция, в която или за която Търговецът предлага стоките и услугите си;

3.1.10. Търговецът винаги ще има всички необходими лицензи и разрешителни за участие в рекламирането и предоставянето на своите стоки и услуги; и

3.1.11. Търговецът не получава средства във връзка с незаконни, измамни, заблуждаващи или манипулативни действия или практики и Търговецът не изпраща нито получава средства към или от незаконен източник;

3.1.12. Търговецът по всяко време ще спазва приложимото към дейността му законодателство;

3.1.13. Търговецът следва да отговаря своевременно на запитвания от Клиенти и да разрешава без забавяне всички спорове с Клиенти относно стоки/услуги, заплатени по реда на настоящите Общи условия;

3.1.14. Търговецът е предоставил вярна, точна и пълна информация в процедурата по Идентификация на Търговеца, като при поискване от Пейнетикс ще предоставя допълнителни данни и информация относно правния си статут, делова дейност и произход на средства, както и се задължава незабавно да актуализира предоставената информация, в случаите на настъпили промени в нея.

 

РАЗДЕЛ IV: ТАКСИ

 

4.1. Таксите, които Търговецът трябва да плати за предоставените Услуги, са изложени в Тарифата, представляваща неразделна част от тези Общи условия.

 

4.2. Освен ако е уговорено друго, всички разноски, такси и други плащания, които ще бъдат направени от Търговеца съгласно Договора, са без ДДС и какъвто и да е друг подобен данък (ако има такъв). В допълнение към плащането на подобни суми, Търговецът е отговорен за плащането на ДДС и други относими данъци.

      

4.3. Търговецът изрично се съгласява, че Пейнетикс  автоматично ще приспадне Таксите и други дължими такси и комисионни от Сметката на Търговеца на дневна база, без да е нужно допълнително разрешение, одобрение или съгласие от Търговеца.

 

4.4. Пейнетикс запазва правото си да начислява на Търговеца разумни суми и допълнителни такси за възстановяване на разходи, претърпени от Пейнетикс поради прекомерни жалби и въпроси от Клиента, свързани с Търговеца.

 

4.5. Търговецът се съгласява да плати на Пейнетикс и Файър сумата от каквито и да е глоби или санкции или обезщетения, наложени на или поискани от Пейнетикс и/или Файър от трети лица и/или от  БНБ или други държавни органи за нарушение от страна на Търговеца на правилата, регламентите, насоките, политиките или други актове на третото лице или БНБ, или заради нарушения на тези Общи условия.

4.6. Търговецът трябва да плати на Пейнетикс и Файър възнаграждение за каквито и да било други услуги, предоставени на Търговеца от Файър и/или Пейнетикс, както и всички други такси, предвидени в тези Общи условия и Тарифата.

 

4.7. Пейнетикс може едностранно да изменя финансовите условия и такси, посочени в Тарифата, неразделна част от тези Общи условия, и/или да въвежда нови такси в допълнение към посочените, за което ще уведоми Търговеца не по-малко от 10 /десет/ дни предварително. В случай че Търговецът не е съгласен с тези изменения, той има правото да прекрати договора чрез изпращане на писмено уведомление до Пейнетикс, което трябва да бъде получено от Пейнетикс до влизането на измененията в сила.

 

РАЗДЕЛ V: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРАНСАКЦИИТЕ

 

5.1. Файър Системата за плащания предоставя техническа възможност на Търговеца да получава плащания за предоставяни от Търговеца  стоки или услуги, чрез Кредитен превод, иницииран чрез „QR код“ в десктоп среда или чрез „Дийп линк“ в мобилна среда от Клиент към открита на името на Търговеца Сметка, както и техническата възможност за извършване на Трансакции.

 

5.2. За да бъдат получени средства по Сметката, Клиент заявява желание за извършване на Трансакция чрез Файър Системата за плащания, след което се генерира Искане за Трансакция. За всяка Трансакция се създава ново Искане за Трансакция. Искането за Трансакция е валидно еднократно и е обвързано само с една Трансакция. За следваща Трансакция се създава ново Искане за Трансакция. Искането за Трансакция се предоставя  на Клиента и съдържа :

 

- „QR код“ в десктоп среда. Клиентът сканира със своето мобилно устройство генерирания  QR код, съдържащ информацията за Трансакцията със своето Приложение, поддържано от Файър  и авторизира Трансакцията посредством биометрични данни (пръстов отпечатък и/или лицево разпознаване) и/или своя ПИН.

 

- „Дийп линк“ в мобилна среда. Дийп линкът отваря екран на мобилното устройство на Клиента с искане за авторизиране на Трансакцията чрез Приложение, поддържано от Файър. Клиентът авторизира Трансакцията посредством биометрични данни (пръстов отпечатък и/или лицево разпознаване), и/или своя ПИН.

 

5.3. С изпълнение на действията по 5.2, Клиентът депозира Платежно нареждане към Пейнетикс и Пейнетикс се задължава да изпълни Трансакцията, съгласно полученото Платежно нареждане, ако са спазени условията, предвидени в настоящите Общи условия.

 

5.4. Пейнетикс няма задължението да извърши Трансакция в случай че:

 

5.4.1. Нужната информация за Трансакцията не е била подадена на Пейнетикс;

5.4.2.  Пейнетикс е получило жалба от или от името на Клиента, според която има неразрешен спор или оспорване на цена или таксуване (независимо дали е валидно) между Търговеца и Клиента;

5.4.3. Трансакцията е направена при или от търговец, различен от Търговеца;

5.4.4. Трансакцията по друг начин нарушава условията на тези Общи условия или вътрешни правила, регулации, регламент, политика или насока на Пейнетикс;

5.4.5. Клиентът отправи писмена жалба към Пейнетикс, че Клиентът не е направил или потвърдил Трансакцията;

5.4.6. Клиентът не подаде Платежно нареждане за Трансакция към Пейнетикс по реда, посочен в тези Общи условия;

 

5.5. Във всеки един от изброените в чл. 5.4. случаи Пейнетикс не е задължено да извършва Трансакцията. Също така, Пейнетикс ще има правото, без предварително да извести Търговеца, да блокира сумата на Трансакцията по Сметката на Търговеца до отпадане на обстоятелството по чл. 5.4.

 

5.6. Търговецът извършва валидна лоялна политика за смяна и връщане на стоки и услуги и да прави промени по отношение на продадените и/или наетите от Клиентите стоки или услуги, съгласно изискванията на действащото законодателство когато е приложимо. Ако са върнати стоки или са прекратени или отказани услуги, или е променена цена, и е необходимо възстановяване на суми на Клиент Търговецът ще подготви и Платежно нареждане за Кредитен превод (обратна Трансакция), за сумата на променената цена/цената на отказаната стока или услуга. Ако сумата на обратните Транзакции надвишава сумата на Транзакциите от продажби, Търговецът трябва да изплати разликата на Пейнетикс.

  

5.7. Търговецът се задължава да управлява с грижата на добър търговец всяко връщане или замяна на стока/отказ от услуги, както и да възстановява в посочените от приложимото законодателство срокове всички суми от Трансакции за върната или заменена стока/отказ от услуги.

       

5.8.  Ако няма да се извършва възстановяване на средства или връщане, това следва да е допустимо от действащото законодателство и Клиентът трябва да бъде писмено уведомен при Трансакцията, че продажбата е „окончателна“ и не са позволени „никакви връщания“. Клиентът трябва да бъде писмено уведомен за всяка политика на Търговеца, която предвижда да не се извършва връщане на средства.

  

РАЗДЕЛ VI: ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СРЕДСТВА ПО СМЕТКА НА ТЪРГОВЕЦА.

6.1. Еквивалент в Електронни пари на сумите от Трансакциите се прехвърлят по сметка на Търговеца съгласно предвиденото в тези Общи условия;

 

6.2. Пейнетикс прехвърля съответната сума електронни пари по Сметката на Търговеца, със сума равна на сумата от всички Трансакции на Търговеца, съгласно сроковете посочени в чл. 87 и 89 от ЗПУПС. Преводът ще бъде намален със: (i) сумата на всички отказани, отхвърлени или на Клиента суми; (ii) всички възстановявания на средства, обработени за сметка на Клиенти по време на посочения времеви период; (iii) таксите, разноските и други суми, които Търговецът дължи на Пейнетикс и Файър; (iv) всички такси, неустойки, санкции, и други разноски, понесени или платими от Пейнетикс или Файър, които са за сметка на Търговеца  съгласно тези Общи условия; и (v) всички останали такси и разноски, посочени в Тарифата. Независимо от горепосоченото, Пейнетикс има право да спре изплащането на цялата или част от сумата по която и да е Трансакция, ако Пейнетикс, по своя преценка, има съмнения, че Трансакцията, към която се отнасят плащанията – или една или повече Трансакции –са измамни, или са извършени в нарушение на закона, и/или на тези Общи условия, и/или са неразрешени от Клиента, и/или са част от незаконосъобразна дейност;

 

6.3. Ако Пейнетикс узнае за каквито и да било спорове между Търговец и Клиент, искове, правни действия спрямо Търговеца, образувани съдебни, административни или изпълнителни производства (във всеки случай, независимо фактически или потенциални) или прецени, че могат да възникнат каквито и да са спорове, искове, Общи условия, Пейнетикс може (въпреки която и да са друга разпоредба от тези Общи условия) да забави всяка Трансакция, докато Търговецът представи достатъчно доказателства, че посочените в този член хипотези не са налице или са окончателно са уредени.

      

6.4. В случай че Пейнетикс има основателна причина за съмнение, че дадена Трансакция може да бъде измамна, и/или извършена в нарушение на закона и/или на тези Общи условия, и/или е неразрешена от Клиента, и/или е част от незаконосъобразна дейност, Пейнетикс  има правото да задържи сумата на тази Трансакция и да извърши разследване или да възложи на трето лице да извърши разследване, както и да уведоми съответните държавни органи.

      

6.5. Ако по време на действие на този Договор и след прекратяването му независимо поради каква причина, Пейнетикс узнае или има основателна причина за съмнение, че Търговецът е нарушил или може да е нарушил задълженията си, изложени в тези Общи условия, Пейнетикс може да задържи прехвърляне на средства/обратно изкупуване на Електронни пари, без необходимост от предварително уведомление до Търговеца. В тези случаи Пейнетикс уведомява Търговеца относно размера на задържаната сума, причините за задържането ѝ (освен ако оповестяването на тази причини не е разрешено от нормативен акт) и необходимите действия, които следва да бъдат предприети от търговеца за уреждане на случая.

 

6.6. Търговецът няма право да претендира лихва или каквато и да е друга компенсация или обезщетение, свързани с каквито и да са суми, задържани от Пейнетикс, съгласно тези Общи условия и приложимите законови разпоредби.

 

6.7. Върху средствата в Сметката не се начисляват лихви и не се дължат други компенсации или обезщетения от Пейнетикс и/или Файър.

       

6.8. Пейнетикс изкупува по номинална стойност държаните Електронни пари по искане на Търговеца, както е посочено в тези Общи условия. Търговецът може да отправи искане за обратно изкупуване по всяко време от действието на този Договор, както и в срок от 12 месеца след неговото прекратяване.

 

6.9. Пейнетикс, в качеството си на издател на електронните пари, изкупува обратно посочената в искането сума, до размера на държаните електронни пари по Сметката, намалени с дължимите такси, ако има такива.

 

6.10. За обратното изкупуване се начислява такса съгласно Тарифата, ако е налице поне едно от следните обстоятелства:

  

-           когато обратното изкупуване е поискано преди изтичането на Рамковия договор;

-           когато Търговецът прекрати Рамковия договор преди изтичането му;

-           когато обратното изкупуване е поискано повече от една година след датата на прекратяване на Рамковия договор.

 

6.10.1. Съгласно уговореното в Рамковия договор, Търговецът може да инструктира Пейнетикс, с предварителна заявка, да извършва обратно изкупуване на наличните по Сметката електронни пари периодично, на определен интервал от време, зададен от Търговеца, като превежда тяхната равностойност по платежна сметка открита в банка, предварително посочена от Търговеца.

  

6.11. Сумата на обратно изкупените електронни пари се заплаща по платежна сметка открита в банка, чийто титуляр е Търговецът, като всички банкови и други такси в тази връзка се поемат от Търговеца.

 

РАЗДЕЛ VII: МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

 

7.1.  Достъпът на Търговеца до Бизнес портал PayPro, се осъществява чрез парола, създадена от Търговеца при първоначалната си регистрация с телефонен номер и след верифициране посредством еднократен код, изпратен чрез SMS Файър Системата за плащания. Търговецът се задължава да полага всички необходими мерки за защита на паролата на Търговеца вБизнес портал PayPro, включително да не я предоставя на трети лица, да не я записва на видни места или на места, достъпни за трети лица. Нито Файър, нито Пейнетикс носят отговорност за претърпени от Търговеца вреди в следствие на неприлагане на достатъчни мерки за сигурност от Ваша страна.

      

7.2.  След регистрация в Бизнес портала и успешно преминаване през процедура по Идентификация, Файър предоставя на Търговеца уникален идентификатор на Търговеца (Мerchant ID) и парола (API Key), която да се използва от Търговеца за достъп до API на Файър Системата за плащане.Уникалният идентификатор и паролата могат да бъдат достъпени от Търговеца чрез създадения профил в Бизнес портал PayPro. Търговецът се задължава да полага всички необходими мерки за защита на паролата и уникалния идентификатор на Търговеца, включително да не ги предоставя на трети лица, да не ги записва на видни места или на места, достъпни за трети лица. Нито Файър, нито Пейнетикс носят отговорност за претърпени от Търговеца  вреди в следствие на неприлагане на достатъчни мерки за сигурност от Ваша страна.

      

7.3.  Ние имаме право да деактивираме всеки идентификационен код или парола на Търговеца, независимо дали са избрани от Търговеца или са му предоставени от нас, по всяко време, ако по наше разумно мнение Търговецът не е изпълнил някоя от разпоредбите на тези Общи условия.

      

7.4.  Търговецът следва да проверява периодично историята на Трансакциите по Сметката чрез API на Файър Системата за плащания или чрез Бизнес портал PayPro. Ние ще предоставяме на Търговеца извлечение за скорошни трансакции на посочен от Търговеца електронен адрес (имейл), като Търговецът може да запази копие на това извлечение за своя архив.

 

7.5.  Докладване на нарушения на сигурността и/или за неразрешени или неточно изпълнени транзакции:

 

7.5.1. Ако Търговецът знае или подозира, че:

а) някой друг има достъп до Файър Системата за плащания; или

б) идентификаторите или паролата на Търговеца, или всяка друга информация за сигурността е известна или станала достъпна до трето лице; или

в) е извършена неразрешена, сгрешена или неточно изпълнена операция от Сметката,

Търговецът трябва да уведоми Пейнетикс незабавно в писмена форма на имейл support@pay.vivacom.bg, като наред с това, да се обадите на тел. +35970012207, който е на разположение между 09:00 и 18:00 (Източно Европейска часова зона) от понеделник до петък.

      

7.6.  Пейнетикс не носи отговорност за сгрешена, неизпълнена или неточно изпълнена Трансакция, ако му е  предоставена грешна, непълна или неточна информация за Трансакцията.

 

7.7.  Ако Търговецът смята, че сгрешена Трансакция е била обработена или че Трансакцията е била извършена неправилно, трябва да се свърже с нас незабавно на нашата гореща линия за услуги, която е на разположение между 07:00 и 18:00 часа (Източно Европейска часова зона) от понеделник до петък или да ни уведоми незабавно в писмена форма на имейл support@pay.vivacom.bg.

7.8.  Търговецът е длъжен да спазва всички мерки за сигурност, описани в техническата документация за интеграция със Файър Системата за плащания. Това включва, но не се ограничава до валидиране спрямо указания алгоритъм на заявките за потвърждаване на трансакции, изпратени от Файър Системата за плащания към Търговеца.

 

РАЗДЕЛ VIII: ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

8.1. Търговецът е длъжен да:

 

8.1.1. спазва клаузите на тези Общи условия и всякакви правила, свързани с Договора, наложени от нас или от която и да е страна, избрана от нас;

8.1.2. разрешава спорове с Клиенти относно продукти и услуги, закупени с Трансакция по Договора своевременно, както и да възстановява средствата за върнати/отказани стоки и услуги;

8.1.3. не използва търговската марка на Пейнетикс или Файър за каквито и да е други цели, освен тези, за които Страните писмено и изрично са се споразумели;

     

8.2. Търговецът трябва да се въздържа от следните действия във връзка с каквито и да било Трансакции по Рамковия договор, а именно:

      

8.2.1. Да предава или приема Трансакция, която не произтича директно от отношения между Търговеца и Клиент за купуването или наемането на стоки или изпълнението на услуги;

8.2.2. Да използва Файър Системата за плащания с незаконна цел;

8.2.3. Да иска изпълнение на вече изпълнена Трансакция, независимо от съгласието на Клиента;

8.2.4. Да инициира платежна операция без достатъчен баланс по Сметката;

8.2.5. Да използва Файър Системата за плащания и Сметката за цели, които не са позволени от тези Общи условия и закона;

8.2.6. Да си прави извод или предава каквато и да е информация относно кредитоспособността на лице, кредитното положение, кредитната способност, характер, общата репутация, личните характеристики или начина на живот, при недостатъчна наличност по сметка/карта на Клиент за извършване на Трансакцията.

8.2.7. Да разкрива каквато и да е информация, получена чрез Файър Системата за плащания, освен необходимото разкриване на заинтересовани Клиенти или Пейнетикс;

8.2.8. Да прибавя каквито и да са данъци към Трансакцията, освен ако приложим закон или друг действащ нормативен акт позволява да налага данък. Какъвто и да е данък, ако е позволен, трябва да бъде включен в цената за стоката/услугата и да не се събира отделно;

8.2.9. Да изплаща средства във формата на пари в брой или парични еквиваленти или други менителнични ефекти; освен суми, дължими в брой във връзка с договорни отношения между Търговеца и Клиента;

8.2.10. Да събира или рефинансира каквато и да е дължима глоба или наказание от какъвто и да е вид, загуби, вреди или каквито и да са други разходи, които са извън общата продажна цена на стоката/услугата, без изрично да е уведомил Клиента;

8.2.11. Да извършва обратна Трансакция за върнати стоки или услуги, платени в брой;

8.2.12. Да извършва възстановяване на средства в брой на Клиент, който е направил покупка чрез Приложение, поддържано от Файър. Всички обратни Трансакции ще бъдат изпълнени към същата Сметка на Клиента, от която е направена Трансакцията;

8.2.13. Да приема Трансакция, която Търговецът знае, или трябва да знае, че е, или има съмнение, че е в противоречие на закона;

8.2.14. Да извършва дейност под търговско наименование или търговска дейност, различни от посоченото в или одобрени писмено от Пейнетикс;

8.2.15. Да обработва Трансакция, която нарушава какъвто и да е закон, наредба или регламент, приложим в търговията му;

8.2.16. Да обработва Трансакция, която не представлява добросъвестна продажба на стоки или услуги;

8.2.17. Да продава, превежда, предоставя или заменя информация за номера на сметката/картата на Клиент, налична в документи по Трансакцията, да предоставя списъци с имейли или други бази данни, придобити от Търговеца, на каквито и да е трети страни без изричното предварително съгласие на Клиента;

8.2.18. Да спазва приложимите закони, подзаконови нормативни актове и регламенти в сила.

     

8.3.  Пейнетикс се задължава да направи превод към Сметката на Търговеца за Трансакции, при положение, че: i) Трансакцията отговаря на изискванията, предвидени в тези Общи условия; и ii) Търговецът е изпълнил задълженията си съгласно и тези Общи условия.

       

8.4.  Търговецът трябва да спазва правилата и всички вътрешни разпоредби, правила, регулации, политики и насоки на Пейнетикс и Файър, за които е уведомен. Търговецът ще показва на видно място в своята търговска мрежа рекламни и други материали , предоставени от Пейнетикс и/или Файър. При условие на предварително писмено съгласие на Пейнетикс и/или Файър и при такива условия, предложени от Пейнетикс и/или Файър, Търговецът може да използва търговските им марки и отличителни знаци в собствената си реклама и рекламни материали.

 

8.5.  Пейнетикс не е отговорно за загуба или вреда, причинена от:

 

- неосъществена Трансакция, в резултат от дефектен или неправилно функциониращ софтуер, независимо дали е притежание на Пейнетикс, Файър или Търговеца, или

- невъзможност за предоставяне на услугите, предмет на тези Общи условия, причинени пряко или непряко от прекъсване, неизправност или прекратяване на каквато и да е услуга, предоставена от трета страна, включително, но без да се ограничава до, прекратяването на договори с компютърни хардуерни доставчици, процесори или разработчици, независимо дали са прекратени от Пейнетикс, Файър или от което и да е трето лице, по каквато и да е причина, или

- или прекъсване или прекратяване на която и да е услуга, причинена от форсмажорно обстоятелство.

 

РАЗДЕЛ IX: ОТГОВОРНОСТ

 

9.1.  Търговецът следва да полага всички необходими грижи, както и да изпълнява всякакви действия и прилага всички необходими мерки за опазване и защита на Сметката и достъпа си до Файър Системата за плащания, както и да полага всички разумни усилия за недопускане на достъп до Сметката от трето лице или използване по друг неправомерен начин и други рискове (неправомерно използване), с усилията, които полага за опазване на собственото си имущество. Търговецът е длъжен да не записва каквато и да е информация за паролата за достъп до Файър Системата за плащания и да не предоставя подобна информация на трети лица. Нито Пейнетикс, нито Файър носят отговорност при непозволено и неразрешено ползване на Файър Системата за плащания и Сметката от трети лица.

        

9.2.  Търговецът е отговорен пред Клиента за всички дефекти и отклонения в качеството, състоянието и изпълнението на продадените стоки или услуги. Такива дефекти и/или отклонения, както и недоставянето или непълно доставяне на стоките/услугите, платени чрез Трансакция на Клиент или която и да е трета страна, определена от Клиента, винаги ще се счита за неизпълнение на задълженията на Търговеца съгласно тези Общи условия, при условие, че това води до оспорване на Трансакция

      

9.3.  Търговецът е длъжен, при Наша молба, да ни възстанови всички суми, ведно с лихви и такси, които Пейнетикс е платило/възстановило на Клиент или каквато и да е друга трета страна, като последица от:

 

9.3.1. Нарушение на Търговеца на чл. 9.1 по-горе;

9.3.2. Нарушение на Търговеца на чл. 8.1 по-горе, включително ако Търговецът, без да е положил дължимата грижа, е приел плащане, което е извършено чрез непозволени методи;

9.3.3. Факта, че Търговецът, по какъвто и да е начин е нарушил задълженията си съгласно, или е действал в нарушение на тези Общи условия или приложимия закон, приложимия местен закон на Търговеца или регламенти на държавен орган.

      

9.4.  Нито Пейнетикс, нито Файър са страна в отношението между Търговеца и Клиента и съответно не носят отговорност при спорове между Търговеца и Клиента, както и не са задължени да предприемат каквито и да било мерки при възникнали спорове между Търговец и Клиент, свързани със закупените стоки/услуги. Съответно Търговецът не е страна в отношенията между Клиента и Пейнетикс във връзка с предоставяните на Клиента платежни услуги, както и в отношенията между Клиента и Файър във връзка с ползваното от Клиента Приложение поддържано от Файър, съответно Търговецът не носи отговорност и не предприема мерки при спорове между тях, ако тези спорове са пряко свързани с предоставянето на платежната услуга.

 

9.5. Търговецът се съгласява и задължава да не прави опити за възпроизвеждане на Файър Системата за плащания, да не извършва реверсивен инженеринг, както и да се въздържа от всякакви други действия и дейности с цел копиране или промяна на кода на Файър Системата за плащания.

      

9.6.  Търговецът се задължава да не използва Файър Системата за плащания с цел неправомерна лична облага, нито да го ползва за цели и действия, които противоречат на добрите нрави и добрите търговски практики.

 

9.7.  Ние не гарантираме и не обещаваме, че Файър Системата за плащания ще отговаря на специфичните изисквания на Търговеца или че работата на Файър Системата за плащания ще бъде по всяко време непрекъсната или без грешки, или че е невъзможно нормалната дейност на Файър Системата за плащания да бъде засегната и препятствана от зловреден софтуер или програми, които могат да бъдат използвани за достъп, модифициране, изтриване или повреждане на файлове с данни или други компютърни програми, използвани от Вас, или че дефекти във Файър Системата за плащания ще бъдат коригирани (въпреки че ние ще се стремим да помогнем на Търговеца, ако се свърже с нас).

 

9.8.  Търговецът следва да ни уведомите незабавно и при всички случаи не по-късно от един месец от извършването им за всяко нарушение, непозволено ползване, неразрешена операция или съмнение за неоторизиран достъп до Сметката, на следните имейл адреси: support@pay.vivacom.bg; support@paynetics.digital или на тел.: 0700 12207. При неспазване на сроковете, посочени в предходното изречение, Пейнетикс не носи никаква отговорност спрямо Търговеца.

 

РАЗДЕЛ X: ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

10.1. Всички права върху интелектуална собственост върху Файър Системата за плащания по целия свят принадлежат на нас. Правата върху Файър Системата за плащания се лицензират (не се продават) и Търговецът няма права върху или към Файър Системата за плащания освен правото да го използва в съответствие с условията на настоящите Общи условия.

 

10.2. Всички функционалности на Файър Системата за плащания, включително специфичният дизайн и структурата на отделните програми, са част от нашите търговски тайни и / или обекти, защитени с авторски права. Следователно, Търговецът се съгласява да не разпространява, предоставя, копира или по друг начин предоставя на трети лица такива търговски тайни или материали, защитени с авторски права, без предварителното наше писмено одобрение.

 

РАЗДЕЛ XI: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА

 

11.1. Файър и/или Пейнетикс могат да прехвърлят правата и задълженията си по сключен Рамковия договор на друго дружество или лице (включително един на друг, ако е законно) по всяко време, като правата на Търговецът съгласно настоящите Общи условия няма да бъдат засегнати. Търговецът няма право да прехвърля правата и задълженията си по Рамковия договор и настоящите Общи условия на трето лице без нашето писмено съгласие, освен в случаите на универсално правоприемство.

 

РАЗДЕЛ XII: ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ.

 

12.1. Ние имаме право да извършваме едностранно промени в Общите условия или Тарифата, като предоставим промените на Търговеца на дълготраен носител чрез публикуване на уебсайта на Пейнетикс/Файър, чрез известие в профила на Търговеца в Бизнес портал PayPro чрез имейл най-малко 10 дни преди съответните промени да влязат в сила. Търговецът може да получи информацията за предстоящите промени на хартиен носител при поискване, направено чрез имейл. В случай че Търговецът не е съгласен със съответните изменения, той може да прекрати този Договор съгласно разпоредбата на чл. 12.2 по-долу.

     

12.2. Търговецът има право да прекрати Рамковия договор по всяко време с писмено известие до нас. В случай че Търговецът не е съгласен с промени в Общите условия и/или Тарифата, съгласно описаното в чл. 12.1., то писменото известие по този член трябва да бъде получено от Пейнетикс преди датата на влизане на измененията в сила.

 

12.3. Ние имаме право да прекратим Договора с Търговеца, като изпратим писмено известие до Търговеца, ако той наруши която и да е разпоредба от настоящите Общи условия, включително при едно от следните условия:

 

Търговецът нарушава някоя от разпоредбите на настоящите Общи Условия или условията на Рамковия договор;

 

- ако Търговецът не е платил дължими такси към нас;

- в случай на подадена молба или постановено решение за образуване на производство по несъстоятелност за Търговеца или започната процедура по ликвидация за Търговеца;

- ако в разумен срок, посочен от нас, Търговецът не ни предостави информация, която е необходима за предоставяне на услугите по сключения Договор;

- Търговецът използва нашите услуги по начин, който нарушава правата на другите ни клиенти или предприема каквито и да било действия, които според нашето разумно мнение биха могли да навредят на нашата репутация или сигурност;

- Търговецът нарушава или се опитва да наруши защитата на нашия Файър Системата за плащания (включително, но не само: да променя или да опитва да променя всякаква информация, предприема неупълномощени влизания, неоторизиран достъп или изтриване на данни, както и намеса в услугата, системата, всякакъв вид, спам, хакерство, фалшифициране на данни или други разрушителни или вредни действия или застрашаване на сигурността по какъвто и да е начин);

- считаме, че използва услугите ни за измамна, незаконна или дейност, противоречаща на добрите нрави или добрите търговски практики, или позволява на трето лице да направи това.

 

12.4. Вън от случаите по чл. 12.3, ние имаме право да прекратим договора с Търговеца, като изпратим най-малко едномесечно предизвестие.

     

12.5. При прекратяване на Договора по някой от начините, посочени в чл. 12.1-12.4, достъпът на Търговеца до Файър Системата за плащания ще бъде блокиран, наличните средства по Сметката му обратно изкупени и равностойността им преведена по посочена от Търговеца банкова сметка, след удържане на всякакви Такси, суми за санкции или други дължи суми към нас.

 

12.6. При прекратяване на този Договор, Търговецът трябва да премахне всякакви препратки към Пейнетикс и/или Файър от всички промоционални материали и литература, споразумения или свои уебсайтове, а Пейнетикс и Файър - да прекратят ползването на марки и наименования на Търговеца, свързани с тези Общи условия.

 

РАЗДЕЛ XIII: ИЗВЕСТИЯ

 

13.1. Всяко известие по този Договор трябва да бъде предадено писмено и подписано от или от името на страната, която го предава и трябва да бъде доставено или на ръка, или по пощата с препоръчано писмо,. или да бъде изпратено по имейл до лицата и адресите за контакт, посочени в т.13.3 и 13.4. Независимо от горепосочено, ние можем да известим Търговеца по имейл по някой от имейл адресите, регистрирани във Файър Системата за плащания.

 

13.1.1. С приемането на настоящите Общи условия, всички Търговци, сключили Рамков договор дистанционно чрезPay by Vivacom Бизнес портала, както и Търговците, сключили Рамков договор присъствено, но притежаващи регистриран профил в Pay by Vivacom Бизнес портала, се съгласяват, че отношенията им по Рамковия договор ще се уреждат с настоящите Общи условия, които заместват изцяло вече сключените рамкови договори с „Пейнетикс”АД

     

13.2. Страните се съгласяват да водят комуникацията във връзка с Рамковия договор на български или английски език.

 

13.3. Търговецът трябва да поддържа актуален текущия си адрес за кореспонденция и поне един валиден имейл адрес с нас и от него ще се изисква да го проверява периодично и често за Входящи съобщения.

     

13.4. Известия до нас могат да бъдат изпращани на следните адреси: support@paynetics.digital; support@pay.vivacom.bg или на адрес: България, гр. София, п.к. 1407, бул. Джеймс Баучер 76А, сграда „Хил Тауър“, ет. партер.

  

РАЗДЕЛ XIV: ОДИТ И ПРОВЕРКИ

 

14.1. Ние можем да одитираме съответствието на Търговеца с разпоредбите на тези Общи условия. Такъв одит може да бъде извършен за сметка на Пейнетикс след предварително уведомяване на Търговеца. Търговецът трябва да предостави цялата нужна информация, поискана от нас, за извършване на одита.

     

14.2. Търговецът разрешава страни, с които ние сме се свързали, да разкриват информация, поискана от нас, и Търговецът се съгласява да ни предоставя отделно разрешение за разкриването на каквато и да било информация, ако е поискано такова.

     

14.3. Търговецът трябва да ни предостави такава информация, каквато Пейнетикс може основателно да поиска периодично, включително, без да се ограничава до, финансови отчети и информация, отнасяща се до финансовото състояние на Търговеца на базата на действащото законодателство. Такава информация трябва да е вярна, пълна и точна.

 

14.4. При поискване от наша страна, Търговецът трябва да ни предостави удостоверение за липсата на производство по несъстоятелност и/или ликвидация относно търговското му дружество. В случай че започне такава процедура, ние имаме правото да прекратим Договор и да задържим суми от Сметката на Търговеца, дължими към Пейнетикс или Файър, съгласно тези Общи условия и Тарифата.

 

РАЗДЕЛ XV: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

15.1. Търговецът се задължава да ни уведоми незабавно, в писмена форма, относно каквито и да било промени, свързани със състава на съвета на директорите, управляващия директор, управителя, името на дружеството, структурата на собственост, адрес, телефонен номер и факс, имейл адрес, промени в дейностите и други обстоятелства, които могат да бъдат от значение за сключени Договор, съгласно тези Общи условия.

     

15.2. Всяка Страна трябва също да извести другата незабавно в случай на събития, за които може да се приеме, че могат да повлияят или ще повлияят върху изпълнението на тези Общи условия, в цялост или отчасти. От изключително значение е всички планувани промени в IT системата на съответната Страна, за които, може да се предположи, че биха повлияли на отношенията, произтичащи от , е да се оповестяват на насрещната Страна незабавно при плануването им.

     

15.3. Никоя от страните не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си поради Форс Мажор. Тези форсмажорни обстоятелства включват, наред с всичко останало,: война, военни действия, терористични действия, забрани за внос и износ, природни бедствия, ограничения в обществения транспорт, недостатъци или закъснения в енергийните доставки или телефонните връзки, действията или бездействията на държавни органи, ново или изменено законодателство, нареждания или действия на държавни органи, работнически конфликти, блокади, пожар, наводнения, огромни загуби или разрушение на собственост или големи аварии, масова епидемия, също както дефекти или закъснения в продукти или услуги от доставчици на софтуерни услуги, интернет, като последствие на обстоятелствата, заявени по-горе (всяко от тях “Форсмажорно обстоятелство”). В случай, че изпълнението на Рамковия договор е съществено възпрепятствано за период от по-дълъг от петнадесет (15) Работни дни заради Форсмажорното обстоятелство, всяка от страните, без да носи отговорност за това, има правото да прекрати Договор чрез отправяне на писмено известие до другата Страна в този смисъл.

 

15.4. Страните нямат право да разкриват на която и да е трета страна информация, свързана със съдържанието на Рамковия договор и неговото изпълнение. Никоя от Страните не може да разкрива на която и да е трета страна информация, свързана с дейността на другата Страна, която представлява бизнес или търговска тайна. Въпреки това, Търговецът се съгласява, че Пейнетикс и Файър имат право да прехвърлят подобна информация, както е посочено в предходното изречение  на i) дружества в групата на Пейнетикс ; ii) дружества, с които Пейнетикс си сътрудничи с цел да се подобри изпълнението на Рамковия Договор и iii) компании, с които Пейнетикс си сътрудничи или е в договорни отношения. Търговецът се съгласява, че Пейнетикс и Файър могат да разкриват информация, необходима с цел свързване към поисканата услуга, като например име на дружеството, регистрационен номер и други доставчици на платежни услуги, изисквана от закона, законови разпоредби, разпореждания на компетентен орган или съд.

 

15.5. За неуредените в тези Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, възникнали от или свързани със сключения Договор или тези Общи условия, са предмет на разрешаване от Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата в състав от трима арбитри.

      

15.6. Копие от Общите условия и Тарифата, както всяко допълнително споразумение между Страните, може да бъде изискано от Търговеца и ще бъде предоставено от нас в електронна форма на посочен от Търговеца имейл адрес или на хартиен носител, на посочен от Търговеца физически адрес.

С приемането на тези Общи условия Търговецът се съгласява, че на основание чл. 46, ал. 5 от ЗПУПС страните уговарят, че в отношенията им няма да се прилагат изискванията на глава четвърта от ЗПУПС, като редът за извършване на промени в тези Общи условия и Тарифата, редът за предоставянето на информация на Търговеца, както и редът за прекратяване на Договора, се извършват съгласно предвиденото тук по-горе.

На основание чл. 67, ал. 4 от ЗПУПС страните уговарят, че в отношенията им няма да се прилагат чл. 68, ал. 1, чл. 70, ал. 4 и 5, чл. 78, 80, чл. 82, ал. 2 и 3, чл. 85, 91, 92, чл. 93, ал. 1 и чл. 94 от ЗПУПС. Без да се засягат уговорките по предходното изречение, страните се договорят за срок, различен от предвидения в чл. 77 от ЗПУПС, а именно, за срок – незабавно след узнаване за операцията, но не по-късно от един месец от задължаване на сметката на Търговеца. 

 

 

 

Такси и платежни услуги

Еднократна такса

Месечен абонамент

Цена на трансакция

Такса Интеграция

без такса

 

 

Откриване и поддръжка на бизнес сметка

без такса

 

 

Такса Трансакция

 

 

0,80%*

(приспада се от стойността на  съответната трансакция)

*мин. 0,10 лв./ мин .0,05 лв. за търговци с ATV [1] под 2 лв.

Такса Извлечение

 

 

без такса

Такса Възстановяване на сума

 

 

0,80%*

*мин. 0,10 лв./ мин .0,05 лв. за търговци с ATV [1] под 2 лв.

Такса Изплащане (мигновено) на печалби, ваучери и др. към клиентска сметка

 

 

0,80 лв.

Такса Кешаут пo собствена сметка в лева

 

 

0,95 лв.

Качване на оферта месечно във phyre, A1 Wallet, Pay by Vivacom, BACB Pay

 

 без такса

 

Изпращане на имейл или пуш известие

 

 

0,20 лв. при изпращане до 10 000 потребителя; 0,10 лв. при изпращане до над 10 000 потребителя

 

[1] Където ATV (average transaction value) е средната стойността на трансакциите, изпълнени при съответния Търговец през календарен месец.

 

 

Open cookie bot settings
към контакти