ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПОРТМОНЕ PAY BY Vivacom

 

 

Настоящите Общи условия се отнасят до използването на платежни услуги, предоставяни чрез мобилното приложение Pay by Vivacom – приложение, позволяващо издаване на платежни карти, извършване на плащания посредством дигитализиране на платежна карта чрез MDES (Mastercard Digital Enablement Service) на мобилно устройство с оперативна система Android и iOS, откриване и водене на платежни сметки в лева и евро на физически лица, кредитни преводи от и към такива платежни сметки и други услуги. Подробно описание на платежните услуги, предлагани от „Пейнетикс” АД чрез Pay by Vivacom, се намира по-долу в „Платежни и свързани с тях услуги, предлагани от Пейнетикс чрез Електроннно портмоне Pay by Vivacom”.
 

Изрично Ви уведомяваме, че настоящите Общи условия се прилагат към всички функционалности, които Pay by Vivacom предоставя, във връзка с предлаганите услуги от „Пейнетикс” АД, като при добавяне на нови услуги, настоящите Общи условия ще бъдат съответно допълвани, по реда, посочен по-долу.

   
Необходимо е да прочетете внимателно тези Общи условия и да запазите копие от тях за Вашия архив. Можете да искате от нас по всяко време копие от настоящите Общи условия, както и от приложимите тарифи за такси и текущи лимити и/или извлечение за последните трансакции, извършени чрез Вашия Pay by Vivacom.

 
Тези Общи условия уреждат съдържанието на договора между Вас, в качеството на потребител на електронно портмоне Pay by Vivacom, от една страна и от друга страна, „Пейнетикс” АД, в качеството на дружество за електронни пари, действащо чрез своя регистриран представител „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, наричано за краткост „Vivacom”, което е и лице, отговарящо за разработката, техническата поддръжка и експлоатация на Pay by Vivacom.

   
Те съдържат важна информация, която може да засегне правата Ви и възможността Ви да възстановите Вашите средства, предоставени на „Пейнетикс” АД за изпълнение на платежни услуги. Настоящите общи условия имат значение на рамков договор по смисъла на ЗПУПС. Чрез инсталирането и активирането на Pay by Vivacom на своето мобилно устройство Вие приемате и се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия. Съгласието Ви с настоящите Общи условия се дава по електронен път чрез Ваше електронно изявление. Инсталирането и активирането на Pay by Vivacom на Вашето мобилно устройство, по реда, посочен в приложението, ще има значението на електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като приемайки тези Общи условия, Вие се съгласявате, че правната сила на така положения Ваш електронен подпис е равностойна на тази на саморъчен подпис.  

В тези Общи условия:  

„ПЕЙНЕТИКС” означава „Пейнетикс“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” № 76А, партер, вписано в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 131574695. Пейнетикс АД е дружество за електронни пари, което притежава лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари, издаден от Управителния съвет на Българската народна банка с решение № 44 от 11.04.2016 г. и е вписано в регистъра, воден от Българската народна банка, който може да бъде намерен тук: https://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSPaymentOversight/PSPaymentOversightRegisters/index.htm. Пейнетикс извършва дейност по издаване и разпространение на електронни пари и по предоставяне на платежни услуги по член 4, т.1, т.3, т.4, б.”б”, т.5, и т.6 от ЗПУПС. Българската народна банка осъществява надзор над дейността на Пейнетикс.  

 

"Vivacom" означава „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район р-н Младост, бул. "Цариградско шосе" № 115и, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Агенцията по вписванията с ЕИК 831642181, което е: (a) регистрирано от Българска народна банка като представител на Пейнетикс по член 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и (б) осигурява разработката, поддръжката и експлоатирането на Pay by Vivacom.

   

„ФАЙЪР” означава „ФАЙЪР“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А, ет. Партер, вписано в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с, ЕИК 203617076. Файър е доставчик на технически услуги по сключен договор с Vivacom, който подпомага предоставянето на платежни услуги, без да влиза във владение на средствата, които трябва да бъдат прехвърлени, включително чрез създаване и поддържане на фронт-енд система и мобилно приложение.  

   

„Ние“, „нас“ или „наш“ означава Пейнетикс и/или Пейнетикс, действащо чрез Vivacom, в зависимост от контекста.

   

„Pay by Vivacom“ или „Приложението“ означава мобилно приложение за Android и iOS, чрез което можете да използвате услугите, описани в настоящите Общи условия, което може да бъде изтеглено безплатно от електронните магазини GooglePlay, HUAWEI AppGalleryи/или AppStore и което, когато е инсталирано на мобилното устройство, осъществява връзката на потребител на платежна услуга и Системата Пейнетикс.

   

„Системата Пейнетикс” или „Електронно портмоне Pay by Vivacom” означава он-лайн система, създадена, оперирана и поддържана от Пейнетикс, за издаване на електронни пари, издаване и управление на платежни карти, откриване и водене на платежни сметки, извършване на платежни операции, включително внасяне на пари в наличност по платежна сметка изпълнение на кредитни преводи, приемане на плащания, и свързаните с това събиране и обмен на данни, която е достъпна през мобилно приложение (Pay by Vivacom). Пейнетикс има пълни и изключителни права на интелектуална собственост върху цялата система.

   

„Платежни и свързани с тях услуги, предлагани от Пейнетикс чрез Електроннно портмоне Pay by Vivacom” означава:

  

• прилагане на мерки за комплексна проверка (KYC) на Клиенти физически лица и тяхната регистрация в приложението;

• откриване и управление на платежни сметки, различни от сметки за електронни пари, с индивидуален IBAN, в BGN или EUR – за физически лица;

• издаване на физическа платежна карта с интегрална схема – чип с логото на Mastercard и възможност за управлението ѝ чрез приложението Pay by Vivacom: блокиране/разблокиране на картата, обявяване на картата за изгубена, открадната, присвоена или употребена без разрешение, показване на ПИН-кода и останалите реквизити на картата.

• издаване на виртуална платежна Mastercard карта и възможност за управлението ѝ чрез приложението Pay by Vivacom: блокиране/разблокиране на картата, показване на детайлите на картата;

• възможност за унищожаване на издадена Виртуална карта;

• токенизация на платежна Mastercard карта за мобилни разплащания (плащане с мобилен телефон с операционна система Android);

• техническата възможност за мобилни плащания с приложението ApplePay и дигитализирането на картите, издавани чрез Pay by Vivacom в Apple Wallet;

• незабавни P2P плащания;

• извършване на входящи и изходящи кредитни преводи към/от платежни сметки в BGN и EUR – за физически лица;

• зареждане на средства по платежна сметка с платежна карта Mastercard или VISA;

 внасяне на пари в наличност по платежна сметка чрез Специален касов терминал;

 

„Неплатежни услуги, предлагани чрез „Pay by Vivacom” означава:  

  

• възможност за поддържане на два тарифни плана за Клиенти физически лица;

• възможност за включване в приложението на лоялни карти с баркод, издадени от различни доставчици на стоки и услуги;

• визуализиране на търговски брошури/предложения на различни доставчици на стоки и услуги;

• автоматични нотификации;

• анализ на разходите;

• възможност за изпращане на покани за регистрация в приложението (referral program);

• Live chat за обслужване на клиенти в приложението чрез Intercom;    

 

„Пейнетикс сметка“ означава платежна сметка, различна от сметка за електронни пари, водена от Пейнетикс на Ваше име, която може да използвате за изпълнението на платежни операции и:

- която може да е свързана с Вашата платежна карта;

- по която се извършва зареждане на суми в съответствие с раздел II от настоящите Общи условия и от която се извършват платежни операции в съответствие с раздел III от настоящите Общи условия;  

„Платежна операция“ означава действие, предприето от клиент на Пейнетикс или на друг доставчик на платежни услуги, по внасяне, прехвърляне или теглене на средства от/към платежна сметка или чрез платежна карта, включително, POS операция, интернет операция или P2P операция/плащане чрез QR код.  

„POS операция“ означава платежна операция, инициирана от Вас с Пейнетикс карта включително чрез Вашето мобилно устройство, за закупуване на стоки или услуги в обект за продажба на търговец с Пейнетикс карта.  

„Интернет операция“ означава платежна операция, инициирана от Вас за покупка на стоки или услуги в интернет чрез уебсайт на търговец, като се използват данните на Вашата Пейнетикс карта.  

„P2P операция“ означава платежна операция – кредитен превод към същия доставчик на платежни услуги, инициирана от Вас за прехвърляне на средства от Вашата Пейнетикс сметка в сметка в Пейнетикс на друг потребител. P2P трансакциите над 25 лева са достъпни само след въвеждане на Pay by Vivacom PIN или полагане на пръстов отпечатък или лицево разпознаване.

„Pay by Vivacom PIN“ означава уникалния личен идентификационен номер, който сте задали за Вас като част от инсталационния процес.

PIN за физическа карта“ означава уникален личен иденцификационен номер, представляваща комбинация, състояща се от цифри и представляващ номер на оправомощения държател на физическата карта, известен само на него, определен първоначално от oправомощения държател единствено за съответната Физическа карта и свързан с нея, служещ за идентифицирането на оправомощения държател чрез въвеждане от клавиатурата на терминалното устройство АТМ и ПОС при извършване на операциите с физическата карта.

„Плащания чрез QR код“ означава платежна операция, при която Pay by Vivacom потребител генерира QR код, който може да бъде сканиран от друг Pay by Vivacom потребител, с цел прехвърляне на средства от сметки в Приложението. Всеки потребител може да генерира собствен QR код, за да получи сума от други потребители.  

„Платежно нареждане“: всяко нареждане от клиент /платец/ към Пейнетикс, с което се разпорежда изпълнението на Платежна операция. Платежното нареждане се дава по електронен път.  

„Кредитен Превод“: национална или презгранична платежна услуга за заверяване на платежна сметка на получателя посредством една или няколко платежни операции, извършвани по платежна сметка на платеца от доставчика на платежни услуги, който води платежната сметка на платеца, въз основа на дадено от платеца нареждане.  

„Пейнетикс карта” означава дебитна Вирутална платежна карта или дебитна Физическа платежна карта, издадена от Пейнетикс на Ваше име, която е свързана с Вашата Пейнетикс сметка. Детайли относно Вашата Пейнетикс карта може да видите в Pay by Vivacom.  

„Виртуална карта“ означава дебитна Пейнетикс карта, издадена от Пейнетикс, с БИН и логото на картова организация, достъпна посредством Приложението и чрез която могат да бъдат извършвани плащания в Интернет среда. Pay by Vivacom предоставя възможност на всички потребители, които са заредили пари в Pay by Vivacom да получат дебитна Виртуална карта за сигурни плащания в интернет.  

„Физическа карта Vivacom“ означава дебитна Пейнетикс карта на физически носител - пластика за контактно /плащане с ЧИП и ПИН/ и безконтактно плащане и е платежен инструмент, издаден от Пейнетикс, с БИН и логото на картова организация, лого на Pay by Vivacom, с дата на валидност, персонализиран със защитни характеристики, като например PAN, PIN и CVC и използван за плащания на POS, или в Интернет среда, или за теглене на пари в брой на ATM, даващ възможност на картодържателя да подава платежни нареждания за платежни операции. Картата е платежен инструмент, свързан с Приложението и предоставя достъп до Пейнетикс сметка. Потребителят на Приложението има възможност да издаде тази карта към своята Пейнетикс сметка.  

„Такси“ означава таксите, които дължите по силата на настоящите Общи условия, във връзка с използването на предвидените в тях услуги. Всички Такси са посочени в приложение "Пейнетикс такси и лимити", което е неразделна част от настоящите Общи условия.  

„MDES“ означава дигитализиране на карта в мобилно устройство на Потребителя за извършване и получаване на плащания. Платформата MDES дава възможност за извършване на сигурни безконтактни плащания и плащания чрез мобилни приложения.  

„Мобилно устройство“ означава преносимо мобилно устройство, което поддържа NFC и работи на Android 5.0 OS или по-нова версия, или iOS.  

„Предварително зареден кредит“ означава всяка сума, предварително заредена от нас по наша преценка и с промоционална цел по Вашата Пейнетикс сметка.  

„Политика за поверителност“ означава Политика за поверителност и защита на личните данни на мобилното приложение Pay by Vivacom и/или Политика за поверителност и защита на личните данни, обработвани в „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД при използване на мобилното приложение Pay by Vivacom, в която Ви предоставяме информация за това как Пейнетикс и/или Vivacom обработваме Вашите лични данни при използване на Приложението.  

„Идентификационно ниво 1“ означава процедура за идентификация, която изисква най-малко: за български граждани: представяне на лична карта/паспорт и заснемане на лицето, заедно с представения документ за самоличност в реално време, а за граждани на държава членка от Европейския съюз: представяне на паспорт/лична карта и банково извлечение или друг идентификационен документ, както и заснемане на лицето, заедно с представения документ за самоличност в реално време. Идентификацията се извършва с автоматизирана система разработена от Shuftipro https://shuftipro.com/, а при необходимост данните могат да бъдат проверени и от служител на Пейнетикс.  

„Идентификационно ниво 2“ - означава процедура, в рамките на която, в зависимост от вида и размера на определена платежна операция и оценката на риска, Пейнетикс има право да изисква по своя преценка от Pay by Vivacom потребителя допълнителни документи и декларации, включително декларация за произход на средства, като условие за извършване на платежната операция.  

„Общи условия“ означава настоящите Общи условия и включва нашата тарифа за такси, която можете да намерите в приложение "Пейнетикс такси и лимити" чрез Вашия Pay by Vivacom или на интернет страницата на: www.Vivacom.bg. Политиката за поверителност важи за отношенията между нас, но не е част от Общите условия.  

„Трансакция“ означава всяка трансакция, която може да бъде извършена от Вашата Пейнетикс сметка/Пейнетикс карта, включително платежна операция и/или операция за обратно изкупуване.  

„Toкъни“ означава номера на картите, които мобилните устройства използват вместо номера на картата, отпечатан върху пластиката. MDES потвърждава трансакцията, декриптирана от токъна обратно към номера на картата и го препраща на издателя за оторизация.  

„Лимити“ означават ограничения за ползване, които важат за Вашата Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс сметка, които са част от настоящите Общи условия и които са посочени в приложение "Пейнетикс такси и лимити", което можете да намерите чрез Вашия Pay by Vivacom, или на уебсайта на Vivacom;  

„Vivacom потребител“,

“Потребител“,"Вие" или "Ваш" означава физическото лице, което е идентифицирано, че е изтеглило и инсталирало Pay by Vivacom, и което се е регистрирало в Приложението с пълното си име, професионална дейност, имейл адрес и мобилен телефонен номер;  

„ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО ATM (AutomatedTellerMachine)" е банкомат - устройство за теглене на пари в брой, плащане на услуги, извършване на справочни и други платежни и неплатежни операции;  

„СПЕЦИАЛЕН КАСОВ ТЕРМИНАЛ” е външно устройство, различно от ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО ATM, позволяващо внасяне на пари в наличност по платежна сметка в Пейнетикс, поддържано от лице, с което Пейнетикс е сключило договор и обозначено в съответствие с характеристиките и данните, посочени в Приложението. Понастоящем Пейнетикс използва като специален касов терминал терминалите Кештерминал, поддържани от "Интеркапитал Груп" АД с ЕИК 200867847–лице, което е вписано в регистъра, воден от БНБ по член 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи, като представител на Пейнетикс;

„Картова организация“ означава Mastercard International („Mastercard“), VISA Europe („VISA“) или всяка друга асоциация или организация, поддържаща система за картови разплащания, приложими по настоящите Общи условия, включително всеки филиал, дъщерно дружество или правоприемник на който и да е от тях, в който Пейнетикс притежава членство и има право да издава Карти и да приема плащания, включително чрез Карти, приемани от тази картова организация.  

 

„Забранена трансакция“ означава всяка от следните Видове сделки:  
 

  1. всякакви продажби тип „пирамида”, Понзи схеми или подобни маркетингови или матрични програми или други схеми за "бързо обогатяване" или инвестиционни програми с висока доходност;

  2. продажбата, доставката или закупуването на незаконни предмети или предмети, които насърчават или улесняват незаконните дейности; 

  3. продажбата, доставката или закупуването на фалшифицирани продукти или на продукти, нарушаващи права на интелектуална собственост;

  4. продукти или услуги за обработка или агрегиране на плащания от трети лица;

  5. пране на пари;

  6. финансиране или пропаганда на тероризма;

  7. порнография, ескорт услуги и продажба и/или реклама на сексуални услуги;

 

Запазваме си правото да добавяме и други категории забранени трансакции, като добавяме такива категории или към тези Общи условия или в отделен документ, публикуван на уебсайт: https://wwwpaynetics.digital.  

„Писмено“ включва и имейли. Когато използваме думите „писмен“ или „писмена форма“ това включва и изявления, направени чрез имейли.  

„ЗПУПС“ означава Закон за платежните услуги и платежни системи  
 

I. Изтегляне и активиране на Вашия Pay by Vivacom. Pay by Vivacom услуги:

  1. Създаване на Профил: За да изтеглите Pay by Vivacom, трябва да сте навършили 18 години и да притежавате допустимо според настоящите Общи условия мобилно устройство. Влезте в GooglePlay Магазин, HUAWEI AppGallery и/или AppStore на мобилното си устройство и изпълнете инструкциите за изтегляне. По време на процеса на инсталиране и регистрация ще бъдете помолени да:

(а) предоставите Вашите лични данни и документи, необходими за Вашата идентификация;

(б) зададете Pay by Vivacom PIN;

(в) прочетете и приемете настоящите Общи условия и

(г) въведете код за активация, изпратен на телефонния номер, въведен по време на регистрацията.

   

Ако не сте изпълнили някоя от стъпките, посочени в (a) до (г) по-горе, не можете да завършите процеса на активация на Pay by Vivacom;

  

  2. С инсталирането на Вашето мобилно устройство и регистрирането в Pay by Vivacom, съгласно т.1 по-горе, Вие се съгласявате да използвате в съответствие с настоящите Общи условия услугите, предоставяни от Вашия Pay by Vivacom, както са описани по-горе, а именно „Платежни и свързани с тях услуги, предлагани от Пейнетикс чрез Електроннно портмоне Pay by Vivacom” и „Неплатежни услуги, предлагани чрез Pay by Vivacom”. Чрез инсталирането и регистрирането в Pay by Vivacom на мобилното си устройство Вие правите изявление, че сте приели и се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия. Предоставяните от Pay by Vivacom неплатежни услуги, предлагани чрез Pay by Vivacom, не могат да се използват самостоятелно без използването на Пейнетикс карта или Пейнетикс сметка.

  3. Като част от процеса по инсталация и регистрация ще бъдете задължени: Да изпълните изискванията за идентификация за откриване на Пейнетикс сметка и издаване на Пейнетикс карта. Не е допустимо да използвате пълномощник и/или трето лице при регистрацията си и използването на Pay by Vivacom.

  4. Особености при ползване на услугите:

  Независимо от факта, че сте инсталирали Pay by Vivacom, няма да се считате за "допустим" да имате Пейнетикс карта и Пейнетикс сметка, освен ако: (а) имате постоянно пребиваване в държава членка на Европейския съюз и (б) сте на възраст поне 18 години и имате правоспособност да сключвате правно-обвързващ договор, и (в) сте преминали всички наши изисквани идентификационни процедури и проверки за допустимост и сигурност, и (г) сте ни предоставили валиден и функционален имейл адрес и телефонен номер. (д) нямате предишна Пейнетикс карта, която е закрита едностранно от нас и (е) не сте в нарушение на тези Общи условия. Не може да приемем регистрацията Ви, ако не сте „допустим“, тоест не отговарят не описаните по-горе условия. Ако не сте „допустим“, моля незабавно да се откажете от всички опити да се регистрирате при нас. Ние ще прегледаме заявката Ви за използване на Pay by Vivacom колкото е възможно по-скоро, а Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта ще бъдат в състояние на „обработва се“, докато не приключим с проверката ни и не активираме Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта. Също така, имаме право да отхвърлим заявката Ви за използване на Pay by Vivacom по наше свободно усмотрение. В периода на разглеждане на заявката Ви за използване на Pay by Vivacom или по всяко време в бъдеще, във връзка с Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта, включително за целите на предотвратяване на измами и/или изпиране на пари: (а) може да Ви помолим да представите писмени доказателства, за да докажете самоличността си, адреса си, произхода и/или източниците на финансиране на средствата за зареждане на Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта; и (б) можем да извършваме проверки/верификация на самоличността Ви по електронен път директно или чрез използване на подходящи трети лица, като доставчици на услуги за проверка на самоличността. Когато извършваме проверки/верификация на самоличността Ви, Ваша лична информация може да бъде разкрита пред трети лица, които са сертифицирани да извършат подобни проверки/верификация по надлежния ред от съответния компетентен орган. Тези проверки са проверки на самоличността и следователно няма да окажат неблагоприятно въздействие върху Вашия кредитен рейтинг. Въпреки това, тези трети лица могат да направят запис на съответната информацията, която може да остане в архива им като доказателство, че е извършена проверка за проверка на самоличността. Нашето приемане на заявката Ви за използване на Pay by Vivacom ще стане, когато Ви изпратим уведомление в профила на приложението, че успешно сте преминали процедурите ни по идентификация и проверка, от който момент ще се счита, че има договор между Вас и нас, който договор ще е със срок на валидност: три години, от датата на пораждането на действие на договора (срок на договора) и същия ще бъде подновен автоматично за нови три години, ако клиента не заяви изрично желанието си да се прекрати договора един месец преди изтичането срока на договора. Необходимо е незабавно да актуализирате личните си данни, ако се промени Вашето име, адрес, данни относно документ за самоличност, имейл адрес, номер на мобилен телефон, платежна карта или информация за банкова сметка или професионална дейност. Измененията в тези данни имат сила по отношение на нас, само от момента, в който сме били писмено уведомени за тях от Вас. Ние няма да носим отговорност за вреди, произтичащи от пропуска Ви да го направите.

  5. Всеки Предварително зареден кредит, ако има такъв, ще бъде на разположение след успешно приключване на процеса на регистрация.

  6. При изтеглянето или достъпа до приложението Pay by Vivacom Вие използвате мобилни данни, за които се прилага Вашият действащ договор с предприятието, чиито електронни съобщителни услуги ползвате. Трафикът на мобилни данни, който реализирате при изтегляне и ползване на Приложението, се тарифира и заплаща съгласно цените на тарифния план, който ползвате по договора си със съответното предприятие, предоставящо електронни съобщителни услуги. За повече подробности е необходимо да се свържете с Вашия доставчик на електронни съобщителни услуги.

  7. Прекратяване на основание „допустимост“: ние си запазваме правото незабавно да прекратим нашия договор с Вас и да закрием Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта, ако имаме основание да смятаме, че Вие не отговаряте на тези Общи условия.  

II. Заредете сметката си в Пейнетикс  

При получаване на уведомление от нас, че успешно сте преминали процедурите ни по идентификация и проверка и свързаното с това влизане в сила на договора между Вас и нас, можете да заредите своята Пейнетикс сметка, както е описано в този раздел II от настоящите Общи условия, със средства, които да се използват за платежни операции. Минималната сума за зареждане на Вашата Пейнетикс сметка е посочена в приложение "Пейнетикс Такси и лимити". Балансът на Вашата Пейнетикс сметка не трябва да превишава определените лимити, съгласно приложение "Пейнетикс Такси и лимити", което е неразделна част от настоящите Общи условия. Подробни инструкции за това как да заредите своята Пейнетикс сметка са посочени в Pay by Vivacom. Можете да зареждате сметката си в Пейнетикс чрез: (а) използване на Ваша кредитна карта; или (б) използване на Ваша дебитна карта / предплатена карта. (в) чрез кредитен превод, съгласно правилата на Раздел VII; (г) чрез вноска на средства в наличност чрез Специален касов терминал. Получените по този начин средства ще бъдат заредени и разполагаеми по Вашата Пейнетикс сметка след получаване на средствата от нас.

  Ако в резултат на операция по зареждане се превишават едно или повече от ограниченията, посочени в приложение "Пейнетикс Такси и лимити", операцията няма да бъде одобрена.

  Ако в резултат на операция по зареждане се превишават едно или повече от ограниченията, посочени в приложение "Пейнетикс Такси и лимити", в зависимост от случая, операцията няма да бъде одобрена преди преминаване на Идентификационно ниво 2 или операцията ще бъде отхвърлена.

   Ние си запазваме правото да откажем да приемем конкретна операция по зареждане или да деактивираме определен метод за зареждане без предизвестие до Вас, с цел предотвратяване на измами, пране на пари или всякаква друга незаконна дейност. Ние ще Ви таксуваме с Такса за зареждане всеки път, когато извършвате операция по сметката Ви, за която се дължи такава такса, съгласно приложението "Пейнетикс Такси и лимити". Размерът на тази такса за зареждане може да се променя в течение на времето съгласно раздел XVI от настоящите Общи условия. Текущите ставки на таксите могат да бъдат намерени в приложението "Пейнетикс Такси и лимити", което е достъпно чрез Вашия Pay by Vivacom, или на уебсайта на Vivacom.  

III. Използване на Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта

  1. След като заредите Вашата Пейнетикс сметка и Вашата Пейнетикс карта е активирана, при наличие на техническа обезпеченост и съгласно тези Общи условия във всеки отделен случай, можете да използвате своята Пейнетикс карта в рамките на наличните по нея средства, за извършване на платежни операции. Имате право да използвате Вашата Пейнетикс сметка и Вашата Пейнетикс карта само лично и нямате право да предоставяте ползването им на никой друг, както и нямате право да продавате или прехвърляте на никого възможността да ги използва. Ако разрешите достъп до Вашата Пейнетикс сметка и/или Вашата Пейнетикс карта на друго(и) лице(а), Вие ще носите пълна отговорност за всички трансакции, инициирани от това лице(а). Някои търговци може да не приемат плащания чрез Пейнетикс карти. Ваша отговорност е да проверите при всеки търговец каква е неговата политика. Ние не поемаме никаква отговорност, ако търговец откаже да приеме плащане чрез Пейнетикс карта.

  2. Трябва да се уверите, че има достатъчно наличност по сметката Ви в Пейнетикс, за да покриете сумата на дадена трансакция и всички приложими такси. Възможно е да откажем да извършим операция, ако нямате достатъчно салдо, за да покриете сумата на трансакцията и всички приложими такси.

  3. Няма да бъдат начислявани никакви лихви по Вашата Пейнетикс сметка. Наличността по Вашата Пейнетикс сметка не е депозит и нямате право да претендирате лихви.

  4. Всички Пейнетикс сметки се водят в български лева или евро и са обозначени с международен номер на банкова сметка (IBAN). Пейнетикс сметките могат да бъдат използвани за изпълнение на платежни операции с кредитен превод. Вие може да получавате кредитни преводи, включително кредитни преводи, наредени чрез банка, по Вашата Пейнетикс сметка, както и да нареждате кредитен превод от Вашата Пейнетикс сметка към друга платежна сметка, обозначена с IBAN, водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран в Република България или в държава членка на ЕС. Изисква се преминаване на идентификационно ниво 2 за извършване на кредитни преводи или преводи чрез карта от Вашата Пейнетикс сметка, на стойност, надвишаваща левовата равностойност на 1000 евро или тяхната равностойност в друга валута.

  5. Пейнетикс изпълнява кредитни преводи в сроковете, установени в ЗПУПС, а именно:

  - Ако не е уговорено друго между нас и Вас, нареждане за кредитен превод от Вашата Пейнетикс сметка към друга Пейнетикс сметка се изпълнява незабавно при получаване на нареждането в Пейнетикс, при наличие на достатъчно средства по Пейнетикс сметката на платеца.

  - Пейнетикс, като доставчик на платежни услуги на платеца, осигурява заверяването на платежната сметка на доставчика на платежни услуги на получателя, ако е различен от Пейнетикс, със сумата на платежната операция до края на следващия работен ден след момента на получаване на платежното нареждане. Получените нареждания след 15 часа на работния ден или получени в неработен ден, се считат за получени на следващия работен ден.

  -При Кредитни преводи, наредени във Ваша полза, Вашата Пейнетикс сметка се заверява в деня, в който сумата е получена по сметка на Пейнетикс, като доставчик на платежни услуги на получателя. Ако сумата е получена по сметка на Пейнетикс, след 15 часа на работен ден или в неработен ден, се смята, че е получена на следващия работен ден.

  6. Не е възможно теглене на пари в брой от Вашата Пейнетикс сметка, а теглене на суми в брой от Вашата Пейнетикс карта е възможно само чрез АТМ в рамките на лимитите, определени в приложение "Пейнетикс Такси и лимити".

Внасянето на пари в брой по Вашата Пейнетикс сметка е възможно само чрез услугата внасяне на пари в наличност по платежна сметка чрез Специален касов терминал, при спазване на условията и лимитите, посочени в настоящите Общи условия и приложението „Пейнетикс Такси и лимити”.

  7. Сумата, която можете да изразходвате с Вашата Пейнетикс карта, може да бъде ограничена според приложение "Пейнетикс Такси и лимити", правилата на съответната Картова организация или от политиките за приемане на плащания на съответния търговец. Пейнетикс има право да определя лимити при използване на Вашата Пейнетикс карта, отнасящи се за една сделка, 24 часа, за седем поредни дни, за 30 поредни дни и за максимален брой операции за съответния период (лимити за теглене/плащане/внасяне), както и за наличностите и операциите по Пейнетикс сметката Ви. По съображения, свързани с оценката на риска, Пейнетикс може да променя едностранно определените лимити, за което незабавно ще Ви уведомим чрез приложение "Пейнетикс Такси и лимити" или по друг подходящ начин.

  8. Ще приспаднем стойността на Вашите трансакции от салдото на сметката Ви в Пейнетикс. Също така ще приспадаме всички приложими такси, веднага щом те станат дължими от Вас. 

  9. Наред с това, Вие се съгласявате и задължавате пред нас да не нарушавате правилата за достъп до приложението Pay by Vivacom, както и да не правите каквото и да било опити, да прекъснете или да накърните функционалността му, включително, без ограничение: да не разпространявате файлове, съдържащи вируси, повредени файлове или друг подобен софтуер или програми, които могат да бъдат използвани за достъп, модифициране, изтриване или повреждане на файлове с данни.

  10. Забранено е да използвате Пейнетикс сметката Ви и Вашата Пейнетикс карта: (а) за получаване на плащания в брой в нарушение на нормативните ограничения в тази област и посоченото в настоящите Общи условия (или за подпомагане на други в такава дейност); (б) в противоречие с приложимите законови или подзаконови нормативни актове, включително, без ограничение, тези, които се отнасят до пране на пари, измама, престъпна дейност, финансови услуги или защита на потребителите; (в) във връзка със сделка, която е забранена сделка съгласно настоящите Общи условия; или за търговски или бизнес цели.

  11. По отношение на Ваша Пейнетикс сметка, която е достъпна онлайн, в случай, че е налице изрично съгласие от Ваша страна, дадено предварително с форма и съдържание определени от нас, Пейнетикс приема определени платежни операции по сметката да се инициират чрез доставчик на платежни услуги по иницииране на плащане.

  12. По отношение на Ваша Пейнетикс сметка, която е достъпна онлайн, в случай, че е налице изрично съгласие от Ваша страна, дадено предварително с форма и съдържание определени от нас, Пейнетикс приема да предоставя информация за сметката чрез доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка.

IV. Одобряване на платежни операции

  1. Трябва да одобрите всяка трансакция в момента, в който тя бъде инициирана от Вас.

  2. Извършването на POS операция, която не е Интернет операция, ще се счита за наредено от Вас:

  -при използване на дигитализирана „Пейнетикс карта: Вие оторизирате Платежната трансакция с дигитализирана Пейнетикс карта, когато чрез приложението Pay by Vivacom на мобилното Ви устройство Вие докосвате мобилния си телефон до безконтактен терминал с цел извършване на плащане и въвеждате Pay by Vivacom PIN или потвърждавате операцията с пръстов отпечатък или чрез лицево разпознаване.

  -при използване на физическа Пейнетикс карта, Вие оторизирате Платежната трансакция с физическа Пейнетикс карта, чрез поставяне/представяне на Картата на ПОС устройството и въвеждате на ПИН от клавиатурата на ПОС устройството, ако такъв е поискан;   

3. Кредитни преводи/P2P операции/плащания чрез QR код/ операции по внасяне на пари в наличност по платежна сметка чрез Специален касов терминал ще се считат за наредени от Вас, когато влезете в профила си в приложението Pay by Vivacom – нещо, което само Вие притежавате:

  (а) при кредитни преводи - попълните платежно нареждане за кредитен превод в приложението като изберете бутон „изпращане на пари, после изберете бутон „кредитен превод“ и изберете Вашата Пейнетикс сметка, име (наименование) на получателя; международен номер на банкова сметка (IBAN) на получателя, сума на платежната операция, валута на платежната операция, дата за изпълнение, основание (информация за получателя), допълнителни пояснения и потвърдите платежното нареждане като въведете Pay by Vivacom PIN (нещо, което само Вие знаете) или положите пръстов отпечатък върху сензора на телефона си (нещо което е само Ваша характерна особеност), или извършите лицево разпознаване чрез телефона си (нещо, което е само Ваша характерна особеност). За да извършите успешно кредитен превод, Вие трябва да сте преминали успешно съответното необходимо идентификационно ниво и да имате активна сметка с IBAN в Пейнетикс

  (б) при P2P операции над 25 лева/плащания чрез QR код – изберете данните на сметката в Пейнетикс, по която искате да прехвърлите средства (по мобилния номер на съответния притежател на сметката или чрез сканиране на QR код генериран от потребителя, по чиято сметка ще се извърши превода) и потвърдите платежното нареждане като въведете Pay by Vivacom PIN (нещо, което само Вие знаете) или положите пръстов отпечатък върху сензора на телефона си (нещо, което е само Ваша характерна особеност), или извършите лицево разпознаване чрез телефона си (нещо, което е само Ваша характерна особеност). За да извършите успешно трансакция P2P, Вие и получателят на плащането трябва да сте преминали успешно съответното необходимо идентификационно ниво и да имате активни сметки в Пейнетикс. В случай, че получателят на превода при P2P трансакция няма активна Пейнетикс сметка, даденото от Вас платежно нареждане няма да бъде изпълнено, докато получателят на превода не получи активна Пейнетикс сметка, като сумата на превода, заедно с дължимите такси, ако има такива, ще бъде блокирана по Вашата Пейнетикс сметка. В случаите по предходното изречение получателят на превода, ако е възможно, ще бъде поканен да извърши необходимите действия за активиране на негова Пейнетикс сметка с цел получаване на сумата по превода, като по Ваше искане или ако в срок от 3 дни от получаване на платежното Ви нареждане получателят на превода при P2P трансакция няма активна Пейнетикс сметка, платежното Ви нареждане ще бъде отхвърлено и сумата на превода, заедно с дължимите такси ще бъде отблокирана от Вашата Пейнетикс сметка.

  (в) при внасяне на пари в наличност по платежна сметка чрез Специален касов терминал - изберете в Приложението услугата „Зареждане на пари чрез Кештерминал”, при което системата ще генерира еднократен код, който ще бъде изведен на екрана на Приложението. Този код следва  да бъде въведен от Вас в Специалния касов терминал, обозначен като Кештерминал, като с въвеждането му Вие изразявате съгласие и давате нареждане внесената от Вас сума, намалена със съответните такси, съгласно приложението "Пейнетикс такси и лимити", да бъде заверена по сметката Ви в Пейнетикс.

  4. При операции, извършвани на терминално устройство АТМ, Вие давате нареждане за извършването на платежни операции чрез поставяне/представяне на Картата на терминалното устройство АТМ и въвеждане на ПИН от клавиатурата на АТМ или чрез дигитализираната карта на вашето мобилно устройство, като докоснете Вашия телефон до безконтактния четец обозначен на АТМ;;

  5. При интернет операции: Вие давате нареждане за извършването на платежни операции чрез вписване/попълване на номера на Картата, името Ви, срока на валидност на Картата и CVC2/CVV2 кода на Картата и еднократен код (3 D secure), ако такъв е поискан в съответните полета на интернет - сайта на търговеца и съгласно раздел VIII. За определени услуги, за които сте се абонирали и дали съгласие да се удържат автоматично от Вашата Пейнетикс карта на определен период от време, нямате право на рекламация и трябва да се свържете с търговеца да анулирате периодичните трансакции. Повече информация относно одобряването на платежни операции с карти, извършени по инициатива на или чрез Получателя, се съдържа в раздел VIII от тези Общи условия.

  6. Вашето съгласие за трансакция ще се счита за получено от нас, както следва:

  (а) за POS трансакции и Интернет операции - към момента, в който получим инструкцията за плащане от търговеца;

  (б) за кредитни преводи/P2P трансакции/плащания чрез QR код - в момента, в който получим инструкцията за плащане/платежно нареждане от Вас чрез приложението Pay by Vivacom;

  (в) за операции по внасяне на пари в наличност по платежна сметка чрез Специален касов терминал - в момента, в който получим информация за нареждането Ви за внасяне на съответната сума чрез съответния Специален касов терминал.

V. Блокиране на Вашата Пейнетикс сметка или Пейнетикс Карта и отхвърляне на Трансакции от Вашата Пейнетикс сметка

  1. Ние можем по всяко време да преустановим, ограничим или деактивираме Pay by Vivacom или Пейнетикс карта, или да спрем или ограничим достъпа до Вашата Пейнетикс сметка, или да откажем да издадем или заменим Pay by Vivacom или карта, поради причини, свързани със следното:

  (а) ние сме загрижени за сигурността на приложението Pay by Vivacom или на Пейнетикс картата, която сме Ви издали; (б) знаем или подозираме, че Вашия Pay by Vivacom, Вашата Пейнетикс карта или Вашата Пейнетикс сметка се използва по неразрешен, незаконен или измамен начин; (в) трябва да го направим, за да се съобразим със закона на всяка приложима юрисдикция или с инструкциите, дадени от Картова организация; (г) уведомени сме, че Вашето мобилно устройство е загубено или откраднато, както е описано подробно в раздел ХI; или (д) ако договорът между нас е бил прекратен, както е описано подробно в раздел IX.

  2. Ако това не би компрометирало необходимите разумни мерки за сигурност и/или не би било незаконно по друг начин, когато е практически възможно, ние ще Ви информираме за действията по т.1 по телефона или по електронната поща, посочвайки причините за спиране, ограничаване или анулиране на Вашия Pay by Vivacom или Пейнетикс сметка или Пейнетикс карта, съответно за спирането или ограничаването достъпа до Вашия профил или за отказа ни да издадем или заменим функционалност в приложението Pay by Vivacom или карта Пейнетикс. Ако не е възможно да Ви информираме предварително, ще Ви информираме незабавно след това, като посочим причините за това.

  3. Ние ще деблокираме Вашия Pay by Vivacom, Пейнетикс картата Ви и/или Вашата Пейнетикс сметка във възможно най-кратки срокове, след като причините за блокирането престанат да съществуват и ще Ви информираме по телефона или електронната поща, когато сме деблокирали Pay by Vivacom, Пейнетикс картата Ви и/или Вашата Пейнетикс сметка.

  4. Ние може да откажем да извършим платежна операция, ако: (а) салдото, налично по Вашата Пейнетикс сметка по време на операцията е недостатъчно, за да покрие сумата на операцията и всички приложими такси; (б) ние, по наше усмотрение, считаме, че действате в нарушение на настоящите Общи условия или на приложимите закони, правила и разпоредби; (в) считаме, че определена трансакция е потенциално подозрителна или незаконна или нарушава настоящите Общи условия или приложимите закони, правила и разпоредби; или (г) поради грешки, неизправности (механични или други) или откази от страна на търговци, платежни оператори, картови мрежи или схеми за плащане, обработващи трансакции. (д) не можем да удостоверим самоличността Ви; (е) не изпълнявате разумни искания от нас за информация; (ж) ако имаме причина да считаме, че сигурността на Вашата Пейнетикс сметка или Пейнетикс карта е била компрометирана по какъвто и да е начин или че Вие и / или всяко друго трето лице се опитвате да инициирате или вече са започнали незаконни/забранени/неразрешени трансакции чрез/към Вашата Пейнетикс сметка и / или чрез Пейнетикс карта.

  5. Ако откажем да извършим операция, освен ако информирането Ви би компрометирало разумни мерки за сигурност или би било по друг начин незаконно, ние ще Ви информираме при първа възможност и при всички случаи до края на работния ден след деня, в който сме получили Искане за трансакция. За POS трансакции обикновено ще Ви информираме със съобщение за грешка в безконтактния терминал на търговеца и разписка, показваща, че плащането не е извършено, въпреки че в някои случаи можем да Ви информираме по телефона или по електронна поща. При кредитни преводи/P2P трансакции/плащания чрез QR код на екрана на Приложението  ще се появи съобщение за грешка, което показва, че плащането не е извършено. Можете да се свържете с нас, за да попитате за причините за отказа ни да извършим тази трансакция и за инструкции как можете да поправите информацията, която е довела до отказа ни да одобрим трансакция. При операции по внасяне на пари в наличност по платежна сметка чрез Специален касов терминал – на екрана на Приложението ще се появи съобщение за грешка, което показва, че плащането не е извършено.

  6. Ако блокираме Вашия профил в Pay by Vivacom ще бъдат блокирани всички функционалности.

  7. Можете да коригирате всяка информация, която притежаваме, и която може да ни накара да откажем дадена трансакция, като се свържете с нас.

 

  VI. Използване на неплатежните услуги включване на лоялни карти с баркод, и визуализиране на търговски брошури/предложения на различни доставчици на стоки и услуги.

  1. За да достъпите и използвате услугата включване на лоялни карти с баркод, Вие се съгласявате да предоставите номер на Ваша карта за лоялност, издадена от търговци или търговски вериги, във Вашето електронно. Впоследствие добавените от вас карти за лоялност могат да бъдат използвани директно през мобилното приложение при покупка на каса от съответния търговец. Когато добавяте номер на карта за лоялност, трябва да предоставите пълна и достоверна информация. Не можете да използвате карта за лоялност, която не е ваша, за да използвате услугата.

  2. Мобилното приложение Ви предоставя възможност да разглеждате търговски брошури и оферти от търговци или търговски вериги или доставчици на услуги. Офертите се актуализират спрямо графика на съответния търговец.

 

  VII. Използване на услугите „Зареждане чрез кредитен превод“ и „Изпращане на пари по собствена платежна сметка“:

Потребителите могат да зареждат сметката си в приложението, като изпратят кредитен превод, включително банков превод, от своя платежна сметка, включително банкова сметка, обозначена с IBAN, към своя Пейнетикс сметка обозначена с IBAN. Моля да имате предвид, че банката/доставчикът на платежни услуги, водещ платежната сметка, от която се прави преводът, най-вероятно има допълнителни такси, които събира за подобен тип услуги.

 

  VIII. Използване на услугите „Виртуална карта“ и „Физическа карта“

  1. Всички потребители, които са заредили пари в своята „Пейнeтикс сметка“, получават възможност да получат Виртуална карта. Те ще могат да виждат номера, датата на изтичане и CVV кода на Виртуалната карта само след като въведат своя Pay by Vivacom PIN.

2. Потребителите на Pay by Vivacom ще могат да блокират/разблокират картата си от мобилното си устройство.

3. Виртуалната карта се издава към „Пейнетикс сметката“.

4. Потребителите на Pay by Vivacom могат да заявят издаването на физическа Пейнетикс карта към своята Пейнетикс сметка. При заявка на физическа Пейнетикс карта, Вие ще дължите такса за идаване на картата. След заявка на физическата Пейнетикс карта и заплащане на таксата, картата се доставя в десетдневен срок по куриер на адрес, посочен от Вас, запечатана и неактивна. Разноските, свързани с издаването на физическата карта и доставката й до посочения от потребителя адрес, са за сметка на Потребителя и са посочени в приложение „Пейнетикс Такси и Лимити“.

5. След получаване и активиране на физическата Пейнетикс карта, Потребителят дължи месечна такса за поддръжка на физическата Пейнетикс карта в зависимост от избрания от него план за използване на Pay by Vivacom съгласно приложение „Пейнетикс Такси и Лимити“.

6. В Приложението, потребителят ще може да вижда следните данни от виртуалната или физическата си Пейнетикс карта: номер на картата, валидност, CVV2/CVC2 код, имената на картодържателя. От съображения за сигурност данните стават видими само след като потребителят е въвел Pay by Vivacom PIN, чрез полагане на пръстов отпечатък или чрез лицево разпознаване.

7. Потребителите могат да изберат ПИН на картата си от приложението и да го виждат впоследствие след като въведат своя Pay by Vivacom PIN. Потребителят може да промени своя PIN за Физическа карта на Терминално устройство ATM или чрез Приложението.

8. Валидността на Физическата карта е 3 години от датата на издаването ѝ, след което тя се прекратява автоматично.
В случай, че клиентът желае да поднови своята Физическа карта, след уведомяване от наша страна, относно изтичането валидността, същият следва да предприеме необходимите действия, като посочи адрес за доставка и заплати нужната такса за издаване на новата Физическа карта.

9. Потребителите могат да блокират/разблокират картата си чрез мобилното си устройство. Ако Потребител не плати една или няколко месечни такси за поддръжка на физическата карта, картата ще бъде временно блокирана от Нас, съгласно Раздел V, т. 8 от тези Общи условия докато не заплати всички дължими месечни такси до датата на блокиране на физическата Пейнетикс Карта.

10. Потребител, заявил Физическа карта към своята „Пейнетикс сметка”, може да се откаже от заявката до 17:00 часа в рамките на работния ден, в който я е извършил, като в този случай разноските, заплатени за издаване и доставяне на картата ще му бъдат възстановени. Ако отказът от поръчка е извършен след изтичане на посочения по–горе срок и поръчката е изпълнена, разноските по издаване и доставяне на картата не се възстановяват и са за сметка на Потребителя.

11. С цел да осигури допълнителна сигурност при извършване на плащания в интернет, Пейнетикс регистрира всички издадени от дружеството Карти за услугата Сигурни плащания в интернет (3-D Secure). Програмите на международните картови организации за осигуряване на услугата са Mastercard Secure Code и Verified by Visa.

12. При плащане в интернет страници на търговци, участващи в програмите Mastercard Secure Code, Вие ще получите на мобилния номер, посочен пред Пейнетикс, текстово съобщение (SMS), съдържащо еднократен код за потвърждаване на плащането, който е валиден за 45 секунди. Въвеждането на кода за потвърждаване на плащането е допълнителна идентификация, освен въвеждането на CVV2/CVC2 кода от Картата. Пейнетикс не носи отговорност и понесените загуби са за Ваша сметка в случай на неправомерно използване на Картата в интернет след узнаване на кода за потвърждаване от трети лица. Пейнетикс не носи отговорност за неполучен от Вас SMS с код за потвърждение, поради невъзможност за доставяне на известията от съответните доставчици на мобилни комуникации. Пейнетикс не носи отговорност за погрешно подаден от Вас номер на мобилен телефон. Пейнетикс не е страна в правоотношенията между Вас и оператора на системата за интернет плащания. Пейнетикс не е страна в спорове за условията на плащането, доставка, цена, гаранция, застраховки и др., които Вие следва да уреждате директно с търговеца.

13. Пейнетикс Картата, физическа или виртуална, позволява извършване на платежни операции, свързани с плащане на стоки и услуги, по инициатива на или чрез Получателя. Съгласието Ви с картата да бъдат извършвани платежни операции по инициатива на или чрез Получателя се предоставя с предоставянето на Получателя на идентифициращите Картата данни (номер на картата, срок на валидност, CVC2/CVV2 кода на картата), с което Вие давате съгласие Получателят да инициира изпълнение на платежни операции с Пейнетикс картата Ви и Пейнетикс да ги изпълни, като Вие ще бъдете обвързан с последиците от извършването им. В случаите, когато давате съгласие с картата да бъдат извършвани платежни операции по инициатива на или чрез Получателя от разстояние, включително чрез приложението Pay by Vivacom, Вие предоставяте това съгласие чрез вписване/попълване на номера на Картата, името Ви, срока на валидност на Картата, CVC2/CVV2 кода на Картата и еднократен код (3 D secure), който ще получите, с цел даване на съгласие. В случай, че сте предоставил съгласие с Пейнетикс картата да бъдат извършвани платежни операции по инициатива на или чрез Получателя, Пейнетикс изпълнява тези операции като редовно разрешени от Вас, въз основа на предоставеното от Вас съгласие на получателя и не отговаря за вреди или пропуснати ползи от изпълнението.

14. В допълнение към посоченото по-горе в т.13, при платежни операции, свързани с Пейнетикс карти, извършени по инициатива на или чрез Получателя, Вие имате право да поискате от Пейнетикс възстановяване на цялата сума по вече изпълнена и разрешена платежна операция в срок до 56 дни от датата, на която е била задължена Пейнетикс сметката Ви и са спазени едновременно следните условия:
а) към момента на даване на разрешението за изпълнение на платежната операция не е посочена нейната точна стойност, и б) стойността на платежната операция надвишава очакваната от Вас стойност с оглед на Вашите предходни разходи за подобни операции, условията на настоящите Общи условия, и други специфични за случая обстоятелства, като Вие не може да се позовавате на причини, свързани с извършена обмяна на валута, когато е приложен референтният обменен курс, уговорен с Пейнетикс. По искане на Пейнетикс трябва да представите доказателства относно наличието на условията по б.а) и б) по-горе.
В срок до 10 работни дни от получаването на искането Ви Пейнетикс Ви възстановява цялата сума на платежната операция или отказва възстановяването й, като посочва основанията за отказ и органите, пред които можете да направи възражение, ако не приемате изложените основания за отказ. Възстановяването включва цялата сума по изпълнената платежна операция, като вальорът за заверяване на Пейнетикс сметката Ви е не по-късно от датата, на която сметката Ви е била задължена със сумата на платежната операция.

15. Няма да имате право на възстановяване по т.14, когато сте дал съгласието си за изпълнение на платежната операция директно на Пейнетикс и, когато е приложимо – Пейнетикс или Получателят Ви е предоставил или Ви е осигурил на разположение информация за предстоящата платежна операция по договорен начин най-малко 28 дни преди датата на изпълнението ѝ.

16. В случай, че Потребителят желае закриване на своята карта - Виртуална или Физическа, е необходимо да се свърже с Нас на адрес support@pay.Vivacom.bg.

17. В случай на загуба/кражба на Физическата карта, Потребителят следва чрез Приложението да заяви картата си като загубена/открадната, след което същата ще бъде деактивирана и унищожена.

18.Потребителят ще има възможност отново да заяви издаване на Физическа карта, след като заплати съответната такса, посочена в Приложението „Пейнетикс такси и лимити“
 

19. Потребителят има възможност да унищожи своята Виртуална карта посредством приложението Pay By Vivacom. При унищожаване на Виртуалната карта, Потребителят ще има възможност отново да заяви издаване на Виртуална карта, след като заплати съответната такса, посочена в Приложението „Пейнетикс такси и лимити“.

 

 

IX. Прекратяване на договора и анулиране на Вашия Pay by Vivacom

1. Договорът между нас, който е изложен в настоящите Общи условия, ще продължи да действа за срока му или до прекратяването му в съответствие с този раздел.

2. Имате право да прекратите договора между нас, който е описан в настоящите Общи условия, по всяко време с писмено предизвестие до нас. За услугите, предоставени дистанционно, имате законно право да се откажете от договора по всяка време на действието му. Нямате право да промените решението си по отношение на трансакциите, вече извършени от Вас чрез използване на Вашата Пейнетикс Сметка или Пейнетикс Карта.

3. Ние имаме право да прекратим незабавно договора с Вас, като изпратим писмено известие до Вас, ако нарушите която и да е част от настоящите Общи условия, включително при едно от следните условия:

- при нарушаване на разпоредбите на настоящите Общи условия;
- при неплащане или забавено плащане на дължими суми към нас;
- при смърт или настъпване на недееспособност на Потребителя;
- при непредоставяне на информация (изискана от нас в разумен срок), която е необходима за предоставяне на услугите по тези Общи условия;
- при използване на услугите от Приложението по начин, който нарушава правата на трети лица или предприемате каквито и да било действия, които биха могли да застрашат сигурността или да накърнят доброто име и репутацията ни;
- нарушавате или опитвате да нарушите защитата на Приложението (включително, но не само: да променяте или да опитвате да променяте всякаква информация, предприемате неупълномощени влизания, неоторизиран достъп или изтриване на данни, както и намеса в услугата, системата, хост или мрежа, всякакъв вид, спам, хакерство, фалшифициране на данни или други разрушителни или вредни действия или застрашаване на сигурността по какъвто и да е начин);
- при наличие на данни, че използвате услугите ни с измамна, незаконна или неетична дейност или позволявате на трето лице да направи това.

4. Вън от случаите по т.3, ние имаме право да прекратим договора с Вас по каквато и да е причина, като Ви изпратим най-малко 1- месечно писмено предизвестие.

5. Можем също така да прекратим договора с Вас незабавно и / или да прекратим незабавно Вашия Pay by Vivacom и ползването на услугите Пейнетикс Карта и / или Вашата Пейнетикс сметка, както и другите услуги, които предлага приложението, ако преценим, че Pay by Vivacom се използва умишлено от Вас или от някой друг за извършване на измама или за други незаконни цели; Ако направим това, ние ще Ви уведомим по телефона или по електронната поща, веднага щом ни е възможно да го направим, при което трябва да прекратите използването на Pay by Vivacom, и особено услугите Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс Сметка.

6. Договорът между нас и Вас се прекратява, без Вие да носите отговорност за разноски и обезщетения, ако в случай на промяна на тези Общите условия и/или на документа "Пейнетикс такси и лимити", Вие уведомите Пейнетикс по всяко време преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, по реда и условията на раздел XVI, че не приематe тези промени.

7. В случай на прекратяване на договора, веднага щом е възможно (и обикновено в рамките на 10 работни дни, след като ни уведомите, че прекратявате този договор), ние ще върнем всички останали средства по баланса във Вашата Пейнетикс сметка (след приспадането на всички текущи трансакции и приложимите такси). Моля, обърнете внимание, че за да се спазят приложимите законови и регулаторни изисквания, включително изискванията за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, може да се наложи:

(а) да потвърдите самоличността си; и
(б) да получите остатъчното салдо в своя лична банкова сметка на Ваше име, като трябва да ни кажете коя Ваша сметка предпочитате.

8. След като договорът между нас бъде прекратен, няма да имате право на възстановяване на суми, които вече сте похарчили за оторизирани или неосчетоводени трансакции, или каквито и да е такси за използване на сметката и картата Ви, направени преди прекратяването.

X. Защита на сигурността на Вашия Pay by Vivacom, Вашата Пейнетикс сметка и Вашата Пейнетикс карта

1. Трябва да третирате Вашия Pay by Vivacom, Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта, потребителски идентификатори, пароли, кодове, Pay by Vivacom PIN и PIN за Физическа карта със същото ниво на грижа и усърдие, сякаш са пари в брой, като Вие се задължавате да не ги разкривате или да позволявате те да бъдат използвани от който и да е било друг.

2. Ако Вашето мобилно устройство е загубено или откраднато, или ако подозирате, че някой друг има достъп до Вашия Pay by Vivacom или Пейнетикс сметка, или Пейнетикс карта, или знае Вашите идентификатори на потребител, пароли, кодове, Pay by Vivacom PIN или PIN за Физическа карта, следвайте инструкциите, посочени в раздел XI по-долу. Забележете, че може да загубите част или цялото салдо по сметката Ви по същия начин, както ако сте загубили пари в портфейла си, ако не спазвате нашите инструкции за сигурност и поверителност на достъпа.

3. Вие носите отговорност за настройката на Pay by Vivacom PIN/ PIN за Физическа карта. Pay by Vivacom PIN/PIN за Физическа карта трябва да отговаря на следните изисквания:

- трябва да се състои от четири цифри;
- най-малко три цифри трябва да бъдат различни;
- цифрите не трябва да се показват в цифров ред (например 1234 няма да се приемат като Pay by Vivacom PIN).

4. Трябва да запомните Pay by Vivacom PIN/PIN за Физическа карта и да го пазите в тайна по всяко време. Никога не бива да разкривате на никого своя Pay by Vivacom PIN/PIN за Физическа карта или друга информация, свързана с персоналните защитни характеристики на платежните инструменти по тези Общи условия. Ако подозирате, че някой друг знае Вашия Pay by Vivacom PIN/ PIN за Физическа карта, трябва да ни информирате незабавно и да го промените възможно най-скоро.


5. В случай, че във Вашия Pay by Vivacom бъде въведен 3 (три) последователни пъти грешен Pay by Vivacom PIN при опит за оторизиране на трансакция, за да сме сигурни, че в действителност Вие се опитвате да влезете в профила на приложението, ние ще блокираме Вашия профил и ще изискаме да изпратите снимка (селфи) с лична карта или паспорт, на която ясно се вижда Вашето лице и документ за установяване на самоличността Ви или ще поискаме провеждане на видеоразговор. Изпращането на снимката се извършва на следния имейл-адрес: support@pay.Vivacom.bg или в чат услугата налична в Pay by Vivacom. В срок до 3 работни дни ние ще разблокираме профила Ви и ще Ви предоставим достъп до приложението.

В случай, че Вашият PIN за Физическа карта бъде въведен 3 (три) последователни пъти грешно, Вашата Физическа карта ще бъде блокирана и е необходимо да се свържете с с Нас на адрес support@pay.Vivacom.bg.

6. Ние имаме право да деактивираме всеки Ваш идентификационен код, парола или ПИН, независимо дали са избрани от Вас или са Ви предоставени от нас, по всяко време, ако по наше разумно мнение Вие не сте изпълнили някое от разпоредбите на тези Общи условия.

7. Препоръчваме Ви да проверявате периодично историята на баланса по сметката Ви и Вашите трансакции чрез приложението Pay by Vivacom. Ние ще Ви предоставяме извлечение за скорошни трансакции чрез приложението Pay by Vivacom, като може да искате да запазите екранна снимка на това извлечение за Вашия архив. Вашето извлечение ще покаже:

(а) информация, свързана с идентифицирането на всяка трансакция;
(б) сумата на всяка трансакция, включително събраните такси, посочена във валутата, в която е била платена или дебитирана от Пейнетикс сметката Ви;
(в) където е приложимо, сумата на всяка трансакция след обмяна на валута (ако има такава); и
(г) за всяка трансакция - датата, на която Вашето нареждане е получено от нас, както е описано в раздел IV от настоящите Общи условия.

8. Когато промените мобилното си устройство, трябва да излезете от профила си и да изтриете приложението Vivacom от "старото" мобилно устройство.
9.‍ Без да се засягат останалите правила, посочени в този раздел, изрично Ви информираме, че нямате право да предоставяте на никого при никакви обстоятелства получения еднократен код, изведен на екрана на Приложението, когато чрез Приложението сте избрали услугата „Зареждане на пари чрез Кештерминал”. Предоставянето на този код от Вас на което и да е трето лице е забранено и представлява нарушение на настоящите Общи условия с всички следващи от това неблагоприятни за Вас правни последици. 

 

XI. Докладване на нарушения на сигурността и/или за неразрешени или неточно изпълнени трансакции

1. Ако знаете или подозирате, че:

(а) Вашето мобилно устройство с Вашия Pay by Vivacom е било изгубено или откраднато, или

(б) някой друг има достъп до Вашия Pay by Vivacom, Пейнетикс сметка и/или Пейнетикс карта и услугите, предоставяни от Вашия Pay by Vivacom или

 
(в) Вашите идентификатори на потребител, пароли, кодове или PIN на Vivacom или всяка друга информация за сигурността е известна или станала достъпна до трето лице, трябва да ни уведомите незабавно в писмена форма на имейл support@pay.Vivacom.bg или чрез чат услугата налична в Pay by Vivacom, която е на Ваше разположение между 10:00 и 22:00 (Източно Европейска часова зона) от понеделник до петък.

2. Ако смятате, че трансакция, която не е разрешена от Вас, е била обработена или че трансакцията е била извършена неправилно, трябва да се свържете с нас незабавно на нашата гореща линия за услуги, която е на разположение между 10:00 и 18:00 часа (Източно Европейска часова зона) от понеделник до петък или да ни уведомите незабавно в писмена форма на имейл support@pay.Vivacom.bg или чрез чат услугата налична в Pay by Vivacom. Ние може да Ви помолим да ни изпратите формуляр за оспорване на трансакция.

3. Ние ще проведем разследваме относно твърдението Ви, че дадена трансакция не е била разрешена от Вас и когато това е позволено от закона, може да съберем такса за това разследване.

XII. Възстановяване на средства от неразрешени или неточно извършени трансакции

1. При условие, че сте ни уведомили в съответствие с раздел XI, т.2 по-горе за всяка неразрешена/неправилно извършена трансакция, без забавяне и най-късно до 13 месеца от датата на извършването й, Вие имате право на възстановяване на средствата по тази трансакция при условията, посочени в този раздел.

2. Ако сте инициирали трансакция и получателят не е получил наредените средства, ние ще положим незабавни усилия да проследим трансакцията и ще Ви уведомим за резултата. Освен ако не можем да докажем, че платежната операция е получена от доставчика на платежни услуги на получателя, ние ще възстановим съответната сума по неточно извършената операция и ще възстановим баланса на Вашата сметка до нивото, което би било, ако тази конкретна трансакция не е била извършена.

3. Ако ние извършим платежна операция в съответствие с информацията, която сте ни предоставил, включително, съобразно посочения от Вас IBAN, ние няма да носим отговорност пред Вас за неизпълнение или неточно изпълнение, ако се окаже, че предоставената ни от Вас информация е невярна, неточна или непълна. Ще положим обаче разумни усилия, за да възстановим средствата, свързани с тази трансакция, като ще Ви таксуваме за направените от нас разходи.

4. Ако ние сме отговорни за неправилно извършена и/или неразрешена трансакция, за която сте ни уведомили в съответствие с раздел XI, т.2 по-горе, ние ще възстановим съответната сума като възстановим баланса на Вашата Пейнетикс сметка до нивото, което би било, ако тази конкретна трансакция не е била извършена.

5. Ако неразрешена трансакция е извършена в резултат на измама или когато с умисъл или груба небрежност Вие не сте използвали Pay by Vivacom, Пейнетикс картата или Вашата Пейнетикс Сметка в съответствие с настоящите Общи условия (включително не сте спазили задълженията за опазване на Pay by Vivacom, Пейнетикс сметката и Пейнетикс картата, потребителски идентификатори, пароли, кодове и PIN или всяка друга информация за сигурността), няма да възстановим сумата и Вие ще бъдете отговорни за цялата сума на неразрешената трансакция и ще понесете всички загуби.

6. В случай, че имате основание за възстановяване на суми по неправилно извършени или неразрешени трансакции, ние ще ги възстановим възможно най-скоро след получаване на Вашата претенция или на допълнителна информация, която може да поискаме, за да разследваме правото Ви на възстановяване. Ако обаче, след разследване, имаме разумни основания да смятаме, че възстановяването в действителност не се дължи на Вас по каквато и да било причина или че сме направили неоснователно възстановяване, ние ще имаме право да поискаме връщане обратно на предишното възстановяване и Вие ще бъдете отговорни за всяка загуба, която е причинена на нас или на Вас от използването на приложението Pay by Vivacom, на карта Пейнетикс или на Вашата Пейнетикс сметка.

7. Когато Пейнетикс действа като доставчик на платежни услуги на получателя и не е изпълнил или неточно е изпълнил платежна операция, Пейнетикс незабавно заверява сметката на получателя, посочен в платежното нареждане, със сумата на неизпълнената или неточно изпълнената платежна операция или в случай на дублирано изпълнение на разрешена платежна операция възстановява сметката на получателя в състоянието, в което тя би се намирала без изпълнението на неточно изпълнената платежна операция.

8. Когато Пейнетикс действа като доставчикът на платежни услуги на получателя и е изпълнил неточно платежна операция, като е заверил платежна сметка с различен от посочения в платежното нареждане уникален идентификатор, или е заверил сметката на получателя със сума, различна от посочената в платежното нареждане, или е дублирано изпълнението на разрешена платежна операция, Пейнетикс има право да извърши служебен коригиращ превод в срок до 5 работни дни от датата на заверяването, съответно възстановяването по предходната т.7. Пейнетикс може да задължи сметката на получателя, когато по тази сметката има средства, до размера на подлежащата на коригиране сума, но не по-късно от срока по предходното изречение. Ако по сметката на получателя няма средства, достатъчни за възстановяване на подлежащата на коригиране сума към последния ден на срока по изречение първо, Пейнетикс извършва служебен коригиращ превод в размер, равен на наличността по сметката към този момент.

XIII. Нашата отговорност

1. Ние няма да носим отговорност пред Вас за вреди и загуби, произтичащи от:

(а) всяка неразрешена трансакция, при която сте действали с измама или когато с умисъл или груба небрежност не сте използвали Pay by Vivacom и/или Вашата Пейнетикс Сметка или Пейнетикс карта в съответствие с настоящите Общи условия (включително задълженията Ви за безопасно използване на Pay by Vivacom, Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс сметка, потребителски идентификатори, пароли, кодове и Pay by Vivacom PIN или друга информация, свързана със сигурността);
(б) всяка трансакция, която сме извършили в съответствие с информацията, която сте ни предоставил, когато се окаже, че предоставената ни от Вас информация е неправилна, неточна или невярна (въпреки че ще полагаме разумни усилия, за да възстановим средствата по тази трансакция);
(в) всяко необичайно или непредвидимо обстоятелство извън нашия контрол, когато не бихме могли да избегнем настъпването на неговите последици, въпреки полагането на разумни усилия за това;
(г) отказа на търговец да приеме Вашата карта Пейнетикс (чрез приложение Vivacom или по друг начин);
(д) неизправност на Вашето мобилно устройство или друго оборудване, софтуер или услуги, които са необходими за успешното техническо изпълнение на дадена операция и върху което нямаме контрол; или
(е) спазването на приложимите законови или регулаторни изисквания или указанията, дадени от Картова организация.

2. Ние също така няма да носим отговорност за:

(а) прекъсване на дейността, което пряко или непряко е по причина от дейността или системата на трето лице; или
(б) загуба на приходи, репутация, пропуснати ползи или очаквани спестявания; или
(в) всяка загуба или вреда, която не произтича директно от нарушаването на настоящите Общи условия от наша страна.
(г) качеството и количеството на стоки или услуги, закупени от Вас чрез Pay by Vivacom.

3. Ще полагаме разумни усилия, за да Ви предоставим Pay by Vivacom, Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта, но ние няма да носим отговорност за загуби или вреди, които възникват, ако те или приложението Pay by Vivacom не са достъпни по всяко време по причини, вън от нашия контрол или ако достъпът се прекъсва по причини, вън от нашия контрол.

4. Освен загубите, посочени в параграфите по-горе (за които не носим отговорност) и при спазване на изискванията на ЗПУПС и параграфите по-долу, максималният общ размер на нашата отговорност към Вас за вреди по или във връзка с настоящите Общи условия, при всички обстоятелства ще бъде ограничена до сумата от 400 лева за всеки 12-месечен период от действието на договора с нас.

5. Като дружество за електронни пари, Пейнетикс прилага надеждни мерки за осигуряване непрекъсваемостта на дейността, ефективни планове за извънредни ситуации и процедура за редовни тестове и преглед на ефективността и адекватността на тези планове, както и правила за сигурност, които защитават ползвателите на платежни услуги срещу установените рискове, измами или незаконно присвояване на чувствителни и лични данни. Независимо от това, ние не гарантираме и не обещаваме, предвид възможните действия и въздействия от трети лица, върху които Пейненикс няма контрол, че Pay by Vivacom ще отговаря на Вашите изисквания или че работата на Pay by Vivacom, Пейнетикс сметка и Пейнетикс картата ще бъде непрекъсната или без грешки, или че Pay by Vivacom няма да има никакви вируси, троянски коне или друг подобен софтуер или подобни програми, които могат да бъдат използвани за достъп, модифициране, изтриване или повреждане на файлове с данни или други компютърни програми, използвани от Вас, или че дефекти в приложението Vivacom ще бъдат незабавно коригирани (въпреки че ние ще се стремим да Ви помогнем, ако се свържете с нас).

6. Вие сте отговорни за конфигурирането на Вашата информационна система, компютърни програми и платформа, за да получите достъп до Pay by Vivacom. Ние не осигуряваме антивирусен софтуер, по ваша преценка може да използвате собствения Ви антивирусен софтуер.

7. Ние няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или вреди, причинени от вирус, разпространение на атака на отказ на услуга или друг технологично вредоносен материал, който може да зарази Вашия компютър или друго устройство или оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал за използването на приложението Pay by Vivacom, върху които нямаме контрол.

8. Вие ще използвате Pay by Vivacom, Пейнетикс сметката и Пейнетикс картата Ви на свой собствен риск.

XIV. Промоционални и бонусни програми

Ние си запазваме правото да организираме промоционални и бонусни програми за наши Потребители, да определяме параметрите за провеждане на промоцията, както и да ги променяме и прекратяваме по наше усмотрение, като не носим никаква отговорност спрямо потребителите на приложението.

XV. Интелектуална собственост и защита на информацията

1. Pay by VivacomПотребителят не придобива права по отношение на Електронното портмоне Pay by Vivacom и Приложението освен правото да го използвате лично в съответствие с настоящите Общи условия.

2. Всички аспекти на Електронното портмоне Pay by Vivacom и приложението Pay by Vivacom, включително специфичният дизайн и структурата на отделните програми, са част от нашите търговски тайни и са обект на авторски права. Следователно Вие се съгласявате да не разпространявате, предоставяте, копирате или по друг начин предоставяте на трети лица такива търговски тайни или материали, защитени с авторски права, без предварителното наше писмено одобрение.

3. Всички аспекти на картата Пейнетикс, Електронното портмоне Pay by Vivacom и приложението Pay by Vivacom, включително специфичния дизайн, начина на функциониране, техническите функционалности и структурата на отделните програми, са част от търговските тайни на Пейнетикс и съответно Vivacom и са обект на авторско право. Следователно Вие се съгласявате да не разпространявате, предоставяте, копирате или предоставяте по друг начин на такива търговски тайни или материали или права, защитени с авторско право, под каквато и да е форма на трети лица без предварителното писмено одобрение на Пейнетикс и/или Vivacom.

XVI. Промени в настоящите Общи условия

1. Ние (Пейнетикс и Vivacom) си запазваме правото да променяме Общите условия по всяко време. Ще вземем предвид интересите Ви, засегнати от предвидените промени, и ще направим промени, които считаме за разумни. Промените в обменните курсове ще влязат в сила незабавно, когато те са във Ваша полза или в резултат от промяна на референтната ставка на Mastercard за съответния период. В случаи на промени в тези Общи условия, които са във Ваша полза и подобряват защитата на правата Ви като потребител и/или са свързани с промяна на установените от нас лимити, и/или са свързани с добавяне на нови услуги в Pay by Vivacom, тези промени ще влязат в сила незабавно, като изборът дали да се ползвате от новите услуги зависи изцяло от Ваша свободна преценка.

2. Извън случаите по т.1 по-горе, за всички останали промени ние ще Ви предоставим най-малко два месеца предварително писмено известие по електронната поща или директно във Вашия Pay by Vivacom за всяка предвидена промяна в Общите условия, като ще Ви предоставим новата версия на Общите условия. Ако не сте съгласни с предложената промяна, трябва да ни кажете чрез един от методите за контакти преди тази промяна да влезе в сила, в противен случай ще се счита, че сте приели промяната в Общите условия. Ако сте ни уведомили, че не приемате промените в Общите условия, имате право да прекратите договора си с нас по всяко време преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носите отговорност за разноски и обезщетения.

XVII. Такси и лимити. Обменни курсове

1. Подробна информация за таксите и лимитите, свързани с Вашия Pay by Vivacom, Вашата Пейнетикс Карта и Вашата Пейнетикс сметка се намира в настоящите Общи условия и тарифата към тях, съдържаща се в приложението "Пейнетикс Такси и лимити", което може да се намери чрез Вашия Pay by Vivacom или на интернет страницата на Vivacom: www.Vivacom.bg. Всички ограничения за използването на Вашия Pay by Vivacom, Вашата Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс сметка са описани в приложението "Пейнетикс такси и лимити", което може да се намери чрез Вашия Pay by Vivacom или на интернет страницата на Vivacom: www.Vivacom.bg. С приемането на Общите условия и активирането на Вашия Pay by Vivacom Вие се съгласявате да заплатите всички приложими такси, свързани с използването на приложението Pay by Vivacom, Вашата Пейнетикс Карта и Вашата Пейнетикс сметка, както е посочено в настоящите Общи условия, съответно в "Пейнетикс Такси и лимити".

2. Когато приключите регистрацията на Вашата Пейнетикс сметка, ще имате възможност да изберете валута по подразбиране. Избраната валута ще бъде Вашата валута по подразбиране за Вашата Пейнетикс Карта и Вашата Пейнетикс сметка и всички приложими такси ще бъдат конвертирани в нея.

3. Когато извършвате трансакции във валута, различна от валутата по подразбиране за Вашата Пейнетикс сметка и Вашата Пейнетикс карта, сумата на трансакцията ще бъде преобразувана във Вашата валута по подразбиране. Обменният курс ще бъде определен в деня, в който е извършено окончателното уреждане на трансакцията. При плащания чрез платежна карта - обменните курсове, които използваме за подобни трансакции, са тези, прилагани от Mastercard®. При кредитни преводи, обменните курсове, които използваме са фиксинга на БНБ към съответната дата. Ще се прилага и такса за операции в чуждестранна валута, както е описана в приложението "Пейнетикс Такси и лимити".

XVIII. Вашите лични данни и детайли за контакт

С приемането на настоящите Общи условия Вие потвърждавате, че информацията, която ни предоставяте и ще ни предоставяте, е вярна, точна и актуална. С приемането на настоящите Общи условия Вие потвърждавате, че ще ни уведомите незабавно, като се свържете с нас на support@pay.Vivacom.bg, ако промените личните си данни. Можете също така да актуализирате своя адрес и данни за електронна поща, като следвате инструкциите в Pay by Vivacom. Ако се свържем с Вас във връзка с Вашия Pay by Vivacom, Вашата карта Пейнетикс или Вашата Пейнетикс сметка, ще използваме най-новите ни известни данни за контакт, които сте ни предоставили.

XIX. Защита на данните и как използваме личната Ви информация

1. Личните данни, които ни предоставяте, ще се обработват от Пейнетикс/Vivacom в съответствие и за целите, посочени в Политиката за поверителност. Моля, прочетете внимателно Политиката за поверителност, тъй като тя предоставя информация за това как събираме, споделяме, и съхраняваме Вашата лична информация.

2. Ако подозираме, че ни е дадена фалшива или неточна информация, можем да запишем подозренията си заедно с всяка друга подходяща информация.

3. Не трябва да ни предоставяте лична информация за трети лица (като алтернативни имена на контакти), без предварително да сте получили съгласието им тази информация да бъде използвана и оповестена за такова използване в съответствие с настоящите Общи условия и Политиката ни за поверителност. Когато предоставите такава информация от трета страна, ние ще приемем, че той или тя е дал съгласие, въпреки че все пак може да поискаме потвърждение.

XX. Прехвърляне на права

Vivacom и/или Пейнетикс може, при спазване на всички установени нормативни изисквания,да прехвърли правата и задълженията си по настоящите Общи условия на друго дружество или лице (включително един на друг, ако е законно) по всяко време, като Вашите права съгласно настоящите Общи условия няма да бъдат засегнати. Вие нямате право да прехвърляте правата и задълженията си по настоящите Общи условия на друго лице или компания без нашето писмено съгласие.

XXI. Жалби

1.Ако имате оплакване относно платежната услуга Pay by Vivacom, моля да се обърнете към Пейнетикс, като използвате сервизния имейл support@pay.Vivacom.bg, за да можем да проучим обстоятелствата и да Ви предоставим отговор. Ще се стремим да обработваме бързо и справедливо всички жалби, сигнали и молби, които получим във връзка с платежна услуга, предоставена от Pay by Vivacom. Пейнетикс ще се произнесе по всяка Ваша постъпила жалба в писмена форма на хартиен носител и/или чрез писмен отговор, изпратен на адреса на Вашата електронна поща, посочен пред нас/Вашия имейл, регистриран при нас/ като Пейнетикс ще Ви уведоми за решението си в срок до 15 работни дни от получаването на жалбата Ви. По изключение, ако не можем да се произнесем в срока по предходното изречение по независещи от нас причини, ще Ви изпратим отговор, в който ясно ще посочим причините за забавата, както и срока, в който ще получите решението ни по жалбата Ви, който срок няма да надвишава 35 работни дни от получаването на жалбата Ви.

2.Ако не уважим жалбата Ви относно платежната услуга Pay by Vivacom или ако не получите отговор в сроковете по т.1 по-горе, може да отнесете спора към секторната Помирителна комисия по платежни спорове към Комисията за защита на потребителите в България. Съдействието на секторната помирителна комисия може да бъде поискано след като спорът е отнесен за решаване от Пейнетикс и е налице решение – адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 589, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.els@kzp.bg. Когато спорът се отнася до договори за онлайн продажби или услуги за решаването му може да се може да се ползва Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове: http://ec.europa.eu/odr.

3.Ако имате жалба относно приложението Pay by Vivacom, ще трябва да се свържете с Vivacom на support@pay.Vivacom.bg.

XXII. Спорове с търговци

Ако имате спорове относно покупки, направени чрез Вашата Пейнетикс карта или чрез Вашата Пейнетикс сметка чрез приложението Pay by Vivacom, трябва да ги уредите с лицето, от което сте закупили стоките или услугите. Ние не носим отговорност за качеството, безопасността, законността или какъвто и да било друг недостатък на всякакви стоки или услуги, закупени чрез приложението Pay by Vivacom. Не забравяйте, че след като сте използвали Вашата Пейнетикс карта или Вашата Пейнетикс сметка, за да направите покупка чрез приложението Pay by Vivacom, не можем да спрем тази трансакция и Вие ни дължите съответните такси ако има такива.

XXIII. Частична недействителност

Ако някой съд или компетентен орган установи, че дадена разпоредба в настоящите Общи условия (или която и да е част от която и да е разпоредба) е невалидна, незаконна или неприложима, тази разпоредба (или част от нея) се счита за несъществуваща в необходимата степен, но валидността и приложимостта на другите разпоредби на настоящите Общи условия няма да бъде засегната.

XXIV. Приложим закон и език

Тези Общи условия се уреждат от българското право и са предмет на изключителната юрисдикция на българските съдилища. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, свързани с платежни услуги, се прилага ЗПУПС и издадените актове за неговото прилагане.
Настоящите Общи условия са изготвени на български език и с приемането им Вие се съгласявате, че цялата комуникация между нас и Вас по време на действието им ще се води на български език.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Тези Общи условия са приети с решение на Съвета на директорите на „Пейнетикс”АД от 30.01.2020 г.
2. Тези Общи условия са изменени с решение на Съвета на директорите на „Пейнетикс”АД от 10.3.2021 г.
3. Тези Общи условия, заедно с документа "Пейнетикс такси и лимити", който е неразделна част от Общите Условия, са изменени с решение на Съвета на директорите на „Пейнетикс”АД от 10.3.2021 г., във връзка с въвеждането на нова услуга: внасяне на пари в наличност по платежна сметка чрез Специален касов терминал. Тъй като промените са във Ваша полза и подобряват защитата на правата Ви като потребител, свързани са с промени в установените от нас лимити и с добавяне на нови услуги в Pay by Vivacom, тези промени ще влязат в сила незабавно, считано от 15.3.2021 г. за всички Потребители, регистрирани в Pay by Vivacom, като изборът дали да се ползвате от новите услуги е изцяло Ваша свободна преценка.
4. Настоящата редакция на Общите условия влиза в сила от 15.3.2021 г.

 

 

  

 

 

Общи условия за откриване, администриране и закриване на платежни сметки към юридически и други лица, които не притежават качеството „Потребител“

 
1. Предмет


1. Настоящите общи условия (наричани по-долу „Общи условия“) определят отношенията между „Пейнетикс“ АД , юридическо лице, учредно и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, ет. Партер, наричано по-долу за краткост „Пейнетикс“/“Дружеството“, от една страна
и
Mестни и чуждестранни юридически лица, дружества учредени съгласно Закона за задълженията и договорите на България, както и физически лица, на които Пейнетикс открива платежна сметка за в връзка с търговската дейност на тези субекти / физически лица (наричани по-долу „Титуляри на сметки“/“Титулярите“), от друга страна, по отношение на откриването, администрирането и закриването на платежни сметки с Пейнетикс и свързаните с тях взаимоотношения.
2. Настоящите Общи условия регламентират взаимоотношенията между Пейнетикс и Титулярите по отношение на откриването, администрирането и закриването на платежни сметки в Пейнетикс и отчитането им, както и отношенията между Пейнетикс и Титулярите, произтичащи от платежните услуги предоставени от Дружеството в съответствие с изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) и правилниците за прилагането им.
3. Настоящите Общи условия са неразделна част от Рамков договор за откриване и поддържане на платежна сметка и предоставяне на платежни услуги, сключен от и между Пейнетикс и Титуляра на сметката („Рамковият договор“). Рамковият договор, сключен от и между Титуляра на сметка и Пейнетикс, определя уникалния идентификатор на сметката, размера на минималната наличност, приложимите такси и комисионни, когато те са различни от тези в Тарифата за таксите и комисиионните на Пейнетикс („Тарифата“), както и други условия, свързани с платежната сметка, ако има такава.
4. Предоставянето на настоящите Общи условия не създава задължение за сключване на Рамков договор. Пейнетикс не е задължено да се мотивира в случай на отказ относно подписване на Рамков договор.
5. В случай на несъответствие между разпоредбите на настоящите Общи условия и конкретните споразумения, постигнати в Рамковия договор, сключен от и между Пейнетикс и Титуляра, се прилагат разпоредбите на сключения Рамков договор.
6. „Пейнетикс“ е юридическо лице, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК: 131574695, което притежава лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари, издаден от Управителния съвет на Българската народна банка с решение № 44 от 11.04.2016 г. и е вписано в регистъра, воден от Българската народна банка, който може да бъде намерен на http://www.bnb.bg/RegistersAndServices/RSPIPublicRegisters/index.htm. Българската народна банка осъществява надзор над дейността на „Пейнетикс”АД;
7. Пейнетикс открива и администрира платежни сметки в левове и чуждестранни валути, поддържана от Пейнетикс, на местни и чуждестранни физически и юридически лица, посочени в точка 1 от настоящия раздел. Платежните сметки се откриват след подписване на Рамков договор от и между Пейнетикс и Титуляра на сметката.
8. Титулярят на сметката може да извършва трансакции с наличните суми в платежната сметка чрез платежни документи под формата и съдържащи данни в съответствие с действащото законодателство и вътрешните правила и инструкции на Пейнетикс.
9. Пейнетикс има право да определя лимити за трансакциите, извършени чрез определена платежна сметка.


2. Определения


За целите на тези Общи условия, както и Договора, термините, които биват споменати тук, се прилагат следните определения, освен ако контекстът изрично не изисква друго:
а) „Платежна сметка“ означава сметка, която се води на името на един или повече потребители на платежни услуги, която се използва за изпълнение на платежни транзакции. Наличното салдо по сметката няма да генерира лихва.
б) „Платежна транзакция“ е действие, предприето от платеца или от негово име или от получателя, по внасяне, прехвърляне или теглене на средства, независимо от основното правоотношение между платеца и получателя.;
в) „Кредитен превод“ означава национална или трансгранична платежна услуга за кредитиране на платежна сметка на получател с платежна транзакция или поредица от платежни транзакции от платежна сметка на платеца от доставчика на платежни услуги, който поддържа платежната сметка на платеца, въз основа на по указание, дадено от платеца.
г) „Уникален идентификатор“ означава комбинация от букви, цифри или символи, определени на потребителя на платежни услуги от доставчика на платежни услуги и които се предоставят от потребителя на платежната услуга, за да идентифицира недвусмислено друг потребител на платежни услуги и / или платежната сметка на този друг потребител на платежни услуги за платежна транзакция.
д) „Платежно нареждане“ означава всяка инструкция/нареждане от платец към Пейнетикс, изискваща изпълнението на платежна транзакция;
е) „Работен ден“ означава ден, в който Пейнетикс или доставчикът на платежни услуги на получателя, участващ в изпълнението на платежна транзакция, е в изпълнение на изискванията, необходими за извършване на платежна транзакция.
ж) „Работно време“ означава интервалът от време през работния ден, след който всяко платежно нареждане се приема като получено на следващия работен ден;
з) „Извлечение от сметката“ означава документ на електронен носител, издаден от Пейнетикс на Титуляра на сметката. Извлечението за акаунта показва всички платежни трансакции, извършени от / към Сметката през определен период, а също така посочва първоначалното и крайното салдо по Сметката за посочения период;
и) „Платец“ означава титулярят на сметка, който нарежда платежно нареждане от Сметката;
й) „Получател“ означава физическо или юридическо лице, което е краен получател на средства, които са били обект на платежна транзакция;
к) „Референтен валутен курс“ означава валутният курс, който се използва като основа за изчисляване на всяка обмяна на валута, включително покупка и / или продажба на чуждестранна валута от / към акаунта на Пйнетикс и който е достъпен на интернет сайта на Пейнетикс;
л) „Вальор“ означава датата, на която доставчикът на платежни услуги е длъжен да дебитира или кредитира платежната сметка.

 
3. Откриване на платежни сметки  

 
1. Пейнетикс открива платежна сметка след представяне на следните документи и информация относно Титуляра:
1.1. Официален документ за идентификация на лицата, представляващи дружеството, или на лицето / лицата, упълномощени да се разпореждат със салдата по Сметката от името на Титуляра;
1.2. Пълномощно, ако има такова, чрез което лицето (лицата), което управлява и представляват Титуляра, упълномощава друго лице / лица да се разпорежда със салдата по Сметката от името на Титуляра. Пълномощното съдържа изричен текст, упълномощаващ физическите лица (ата) да се разпорежда със средствата по сметката от името и за сметка на Титуляра. Подписът на упълномощителя / упълномощителите трябва да бъде нотариално заверен (нотариално заверено пълномощно);
1.3. Лични данни съгласно документ за самоличност и образец от подпис на лицата (спесимен), които имат право да се разпореждат със салдата по Сметката от името на Титуляра. Подписите на тези лица се поставят в присъствието на служител, упълномощен от Пейнетикс или трябва да бъдат нотариално заверени;
1.4. Учредителен акт / Дружествен договор /друг акт, с които се определят управителните органи и ръководителите, имащи право да се разпореждат с имуществото на дружеството;
1.5. Актът, с който лицата, които имат право да се разпореждат със салдата по Сметката, са упълномощени, ако дружеството не подлежи на регистрация в публичен регистър; когато е приложено копие на акта, същият се удостоверява с подписите на лицата, които представляват Титуляра на сметката;
1.6. Документ, удостоверяващ търговската регистрация на Титуляра:
- лицата, регистрирани в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, представят Единен идентификационен код (ЕИК);
- лица, които не подлежат на регистрация в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията представят съдебно решение за регистрация, заверено копие от учредителния акт и официално удостоверение за актуално състояние на търговска регистрация, с което лицата, които управляват и представляват Титуляра на сметката да бъдат заверени заедно с техните лични данни съгласно идентификационния им документ, код в регистър БУЛСТАТ;
1.7. Информация за бенефициентите-физически лица съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), с изключение на случаите, когато в дружествен акт или вписвания в търговската регистрация тази информация може да бъде получена.
1.8. Ако дейността на Титуляря, свързана с извършените сделки и транзакции, е предмет на лиценз, разрешение или регистър по ред, установен със закон, се представя копие от съответния лиценз, разрешение или удостоверение за регистрация;
2. Физическо или юридическо лице с адрес/регистрация и седалище извън Република България, представя документи и информация, аналогични на тези за лицата, пребиваващи, като взема предвид изискванията на местното и чуждото законодателство, приложимо във всеки отделен случай.
3. Титулярят трябва да гарантира, че документите, представени в Пейнетикс, удостоверяват текущото състояние на предприятието.
4. Пейнетикс има право, когато е необходимо, и по свое усмотрение да изиска други документи относно титуляря на акаунта и действителните собственици на титуляр - юридическо лице.
5. Измененията на предоставените данни и документи влизат в сила по отношение на Пейнетикс от момента, в който Дружеството е било уведомено писмено от упълномощено лице. Титулярят на сметката, съответно нейният законен представител или адвокат, е длъжен да информира незабавно Пейнетикс в писмена форма, ако възникнат обстоятелства, които са съществени за идентифицирането му като Титуляр / пълномощник за администриране на акаунта.
6. Всички пълномощни, представени от Титуляря във връзка с разпореждането със средства по сметката, се считат за валидни дори след промени в представителите на юридическото лице, вписани в съответния публичен регистър, до изричното им оттегляне.
7. Титулярят на сметката е длъжен да информира Пейнетикс писмено и своевременно за всички промени в първоначално декларираните обстоятелства.
8. Пейнетикс не носи отговорност за претърпени вреди и загуби на печалба в резултат на плащания, извършени преди момента на писмено уведомление от Титуляря на сметката или от лице, упълномощено да представлява Титуляря при настъпили промени или обстоятелства по т. 5, 6 и 7 от настоящия раздел, както и в случаите, когато той е действал по указание на физическо лице, чиято самоличност е установена с редовно съставени от външни страна компрометирани документи (с невярно съдържание и / или не е автентично такова).
9. Пейнетикс има правото да не извърши трансакция, включваща наличните средства по сметката, когато въз основа на данни в Търговския регистър или друг публичен регистър, възниква основателно съмнение относно представителните правомощия на физическото лице по време на заявеното на нареждане.
10. Пейнетикс прави преценката и взима решението относно искането за откриване на сметка. Пейнетикс не е задължено да мотивира отказа си да открие сметка.
11. Задълженията на страните по отношение на платежната сметка възникват след представяне на документите, по начина, описан в предходните точки и подписване на Рамков договор.
12. Пейнетикс обработва личните данни на Титуляря, съответно на физическите лица, които го представляват, в съответствие със Закона за защита на личните данни и друго приложимо законодателство в това отношение и в случай на предотвратяване, разследване и откриване на измама, свързана с платежни услуги обработката може да се извърши без съгласието на Титуляря на сметка или на всяко физическо лице, за което се отнасят данните. Пейнетикс има право да обработва и / или разкрива на определени физически лица и институции лични данни на Титуляря, съответно на физическите лица, които го представляват, без да иска съгласието си, във всички законово установени случаи, когато се изисква обработване и / или разкриване на лични данни за статистически или други законови цели.
13. Пейнетикс могат да разкриват информация и данни, представляващи тайна, защитена от закона по смисъла на действащото българско законодателство, само на институции, органи и лица, упълномощени от закона, и само в случаите, изрично предвидени от закона и / или друг нормативен акт , и в съответствие с всички законови условия, условия и процедура за това.
14. Пейнетикс е субект, задължен да прилага мерките и да спазва задълженията, регламентирани в специалното законодателство срещу изпирането на пари и борбата срещу тероризма. Титулярят е длъжен да представи всички необходими документи относно собствената си идентификация, юридическа дейност, финансово състояние и произход на средствата, както и идентификация на действителните му собственици, представители и физически лица, упълномощени да се разпореждат с наличните средства по сметки.

 
4. Такси, комисионни и обменни курсове

 
1. За платежните услуги, предоставяни съгласно Рамковия договор, Титулярят на сметката заплаща такси и комисионни, както е посочено в Тарифата на Пейнетикс.
2. Тарифата на Пейнетикс е неразделна част от настоящите Общи условия. С подписването на Рамковия договор, Титулярят на акаунта заявява, че е запознат с Тарифата на Пейнетикс и приема, че Тарифата на Пейнетикс, заедно с всички приложения и допълнения към нея, се прилагат във взаимоотношенията му с Пейнетикс във връзка с откриването, поддържането, администрирането и закриването на съответната платежна сметка и за извършените от нея трансакции.
3. Върху салдото в платежните сметки не се начислява лихва.
4. Титулярят на сметката се задължава да поддържа във всеки един момент такава наличност, достатъчна за покриване на дължимите такси и комисионни за откриване, поддържане, администриране и закриване на платежната сметка и за извършените от нея трансакции в сроковете и в сумите, посочени в текущата Тарифа към момента на плащане.
5. В случай, че средствата в платежната сметка не са достатъчни за покриване на дължимите от Титуляря такси и комисионни, Пейнетикс има право да събира дължимите суми от всяка сума, получена в сметката, както и от други сметки на сметката Притежателя на сметка, открита в Пейнетикс.
6. С подписването на Рамковия договор, Титулярът дава изрично и безусловно съгласие за таксите и комисионите, установени съгласно Тарифата на Пейнетикс.
7. Когато наредени от Титуляра преводи са във валутата на държава-членка на Европейския съюз и са предназначени за получатели, чиито доставчик на платежни услуги е на територията на Европейския съюз, Пейнетикс ще извърши тези транзакции като съответните такси дължими на Пейнетикс ще бъдат удържани от платеца, а получателят следва да заплати таксите и комисионите на своя доставчик на платежни услуги, освен когато транзакцията изисква обмяна на валута.
8. По отношение на преводи във валути, различни от валутата на държава-членка на Европейския съюз, предназначени за получатели, чийто доставчик на платежни услуги е на територията на Европейския съюз, платецът ще заплати на Пейнетикс дължимите такси и комисионни за тези транзакции, съгласно договореното с Пейнетикс.
9. За транзакции, изпълнени в чуждестранна валута, Пейнетикс определя всеки ден курс за покупка / продажба на лева. Курсовете „купува“ и „продава“ се публикуват всеки ден на Интернет страницата на Пейнетикс.
10. Пейнетикс има право да дебитира официално платежната сметка, за да заплати допълнителни разходи на чуждестранните банки, възникнали във връзка с изпълнението на инструкциите на Титуляра, съответно на неговия адвокат.
11. Пейнетикс има право едностранно, незабавно и без уведомление да налага промени в обменните курсове, посочени в точка 9 по-горе.

 
5. Платежни услуги, предоставяни по платежните сметки  

 
1. Видовете платежни услуги, разрешени за разплащателните сметки, са изброени подробно в приложение 1 към настоящите общи условия.
2. Услуги, свързани с внасяне на средства в брой в платежна сметка, и услуги, свързани с тегленето на средства в брой от платежна сметка, не се допускат.
3. Пейнетикс администрира акаунти на откритите Пейнетикс сметки на Титуляра, в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия и условията за конкретната платежна сметка, съгласувана с Титуляря на сметката в Рамковия договор, ако има такава.
4. Платежни трансакции с кредитен превод.
4.1. Пейнетикс изпълнява кредитни преводи, наредени от Титуляря на платежната сметка, по сметка на получател в системата Пейнетикс или в друга банка или доставчик на платежни услуги. Платецът и получателят могат да бъдат едно и също лице.
4.2. Пейнетикс предлага на Титуляря кредитни преводи в левове, евро и други валути.
4.3. Кредитните преводи в левове се извършват по инициатива на Титуляря на сметката, който е платец. Титулярът на Сметка изготвя Платежно нареждане за превод на кредити със съдържание в съответствие с изискванията на Наредба № 3 на БНБ. Платецът е отговорен за всички последици в резултат на неправилно съставяне на платежното нареждане.
4.4. За кредитни преводи във валута, различна от лева, Титулярят на Сметка изготвя Платежно нареждане за кредитен превод, използвайки стандартната форма на Пейнетикс, съдържаща данни в съответствие с правилата на съответната платежна система. Преди извършване на кредитен превод към трета държава в размер, равен или надвишаващ еквивалента на 30 000 лева, Титулярят на сметка представя на Пейнетикс информация и документи, както се изисква от Наредба № 28 на БНБ в съответствие с декларирания причина за кредитния превод. Трета държава означава държава, която не е държава-членка на Европейския съюз и не принадлежи към Европейското икономическо пространство и в която оперира доставчик на платежни услуги на получателя на кредитния превод.
4.5. Във връзка с кредитни преводи между местно и чуждестранно лице и всички трансгранични преводи и плащания със стойност, равна или надвишаваща 100 000 лева или тяхната равностойност в чуждестранна валута, по отношение на която се води регистър съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за валутата, Титулярят на сметката представя статистически формуляр по Наредба № 27 на БНБ.
5. Периодични плащания на фиксирани парични суми за определен период.
5.1. Пейнетикс предоставя на Титуляря услугата „Периодични плащания“ в други сметки в Пейнетикс или в други банки в България. Услугата включва многократно изпълнение на кредитни преводи от платежна сметка на Титуляря на фиксирана парична сума за определен период от време и до посочен получател въз основа на един постоянен ред за периодични преводи, представени от Титуляря чрез стандартен формуляр на Пейнетикс.
5.2. С представянето на постоянното нареждане за периодични преводи, Титулярят нарежда, а Пейнетикс се съгласява да изпълнят наредените от Титуляря кредитни преводи от платежна сметка, посочена в нареждането, в сроковете, при условията и в съответствие с изискванията на платежни системи и вътрешните правила на Пейнетикс в изпълнение на кредитни преводи и настоящите Общи условия.
5.3. Плащанията се извършват автоматично в определени периоди, както е указано от Титуляря, посочен в нареждането. Датите за периодичните плащания се изчисляват автоматично от системата Пейнетикс.
5.4. Ако някоя от датите за трансфер попадне в неработен ден, преводът ще се извърши в работен ден, посочен от Титуляря: последния предходен работен ден или следващия работен ден за Пейнетикс.
5.5. Периодичните плащания се извършват само в пълния размер на наредената от Титуляра сума, заедно с таксите и комисионите, дължими за извършване на превода в съответствие с Тарифата. Услугата за периодични плащания не позволява частични плащания.
5.6. В случай, че наличните средства в платежната сметка към датата на изпълнение на кредитния превод са недостатъчни, Пейнетикс отказва изпълнението на платежното нареждане.
5.7. В случай на неизпълнение на два последователни кредитни превода поради недостатъчни средства, налични в платежната сметка на Пейнетикс, услугата се прекратява незабавно.

6. Уникален идентификатор

6.1. В момента на откриване на платежна сметка Пейнетикс я идентифицира чрез Уникален идентификатор, генериран едновременно със създаването на нов акаунт.
6.2. Пейнетикс е отговорно за правилното генериране на уникалния идентификатор.
6.3. Пейнетикс предоставя в писмена форма Уникалния идентификатор на Титуляря на сметката.
6.4. В случай на промяна в Уникалния идентификатор, направена от Пейнетикс, последният информира писмено Титуляря на съществуващата сметка за новия Уникален идентификатор.
6.5. При поискване от притежателя на акаунта Пейнетикс му предоставя своя уникален идентификатор.
6.6. Уникалният идентификатор на акаунта се посочва в извлечението на сметката за определен период, предоставено на Титуляря на акаунта от Пейнетикс.
6.7. Притежателят на акаунта трябва да посочи пълно и точно Уникалния идентификатор във всяко платежно нареждане, представено на Пейнетикс.
6.8. Пейнетикс изпълнява нареждането според Уникалния идентификатор, посочен в нареждането. Пейнетикс не носи отговорност за щети, понесени от Титуляра на сметката или трети страни в случай на несъответствия между посочения Уникален идентификатор и титуляр на сметката.

 

6. Форма и ред за даване на съгласие за изпълнение на платежни транзакции

 
1. Плащанията от разплащателни сметки могат да се извършват само по указания или с предварително съгласие на Титуляря до размера и при условията, определени от Титуляря предварително, с изключение на случаите на изпълнение в съответствие с законоустановените процедури.
2. Титулярът на сметката разполага със средствата по сметката чрез законните си представители след представяне на документ за самоличност или чрез пълномощник, упълномощен с изрично пълномощно, след представяне на документ за самоличност и оригинално нотариално заверено пълномощно или пълномощно, подписано от управителя (титуляр на сметката) в присъствието на официално упълномощено от Пейнетикс лице.
3. Трансакции с платежната сметка могат да се извършват при условие, че в нея има достатъчно средства.
4. Разплащателна трансакция се разрешава, ако платецът е наредил плащането или даде съгласието си за изпълнение. Когато не е дадено съгласие, платежната трансакция не се разрешава.
5. Съгласието на платеца се дава преди извършването на платежната трансакция, когато нареждането е било представено на Пейнетикс по електронен път, използвайки електронни канали: чрез имейла на титуляря на акаунта. Платежното нареждане трябва да бъде подписано с усъвършенстван електронен подпис, издаден от Пейнетикс, или квалифициран електронен подпис на Титуляря.
6. Нареждането за платежна транзакция подлежи на изпълнение, когато:
6.1. е получено в Пейнетикс и е попълнено, използвайки стандартна форма на Пейнетикс;
6.2. е придружено от всички данни и документи, необходими в съответствие с действащото законодателство и / или вътрешните правила на Пейнетикс и / или настоящите Общи условия;
6.3. е подписано от упълномощените лица в съответствие с правата на разпореждане с акаунта, чийто подпис (и) е (са) идентичен с образеца на подписа, предоставен на Пейнетикс, или с квалифициран електронен подпис;
6.4. предоставени са таксите и комисионите, платими на Пейнетикс за изпълнение на платежната транзакция
7. При изпълнение на платежни нареждания, Пейнетикс прилага изисквания на ЗПУПС и Наредба № 3 на БНБ.
8. Пейнетикс изпълнява платежните транзакции в съответствие със законодателните изисквания и международните стандарти в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и за тази цел след получаване на платежното нареждане Пейнетикс има право да извършва съответните проверки, да изисква допълнителни документи и / или информация или да спре (откаже) изпълнението на платежни нареждания със съмнението, че същите не изпълняват изискванията; преводите се нареждат от или в полза на лица, които или чиито дейности са под контрол на санкции / ограничения за плащания от съответната платежна система и / или доставчик / и на платежни услуги, при допълнителни проверки за установяване на факти и обстоятелства, свързани с тяхното изпълнение е необходимо. В тези случаи, сроковете съгласно раздел 10 „Време за изпълнение и вальори“ от настоящите Общи условия се удължават за периода на проверката, представянето на допълнителните необходими документи или информация. Платежното нареждане, чието изпълнение се отказва, се счита за неполучено. Последствията от неизпълнението или забавеното изпълнение остават за сметка, риск и отговорност на Титуляря на сметката.
9. При предаване на съобщение за изпълнение на платежно нареждане Пейнетикс въвежда всички данни от платежното нареждане и носи отговорност за всяко несъответствие между съобщението и нареждането.
10. Платежните нареждания в левове, инициирани от Титуляря по електронни канали, се изпълняват от Пейнетикс чрез незабавно предаване на съобщение до съответния доставчик на платежни услуги в сроковете, определени в настоящите Общи условия, и след извършване на автоматична и друга проверка на пълнотата на въведените данни.
11. Платежните нареждания в чуждестранна валута за страни от Европейската съюз и трети страни, инициирани от Титуляра на сметката, се изпълняват от Пейнетикс чрез предаване на съобщение до съответния доставчик на платежни услуги в сроковете, определени в настоящите Общи условия, и след извършил проверка на пълнотата на въведените данни, документите, служещи като основание за сделката (когато такива документи се изискват в съответствие с Наредба № 28 на БНБ), и попълнените и подписани декларации по ЗПУПС и по Наредба № 28 на БНБ за преводи на суми над 30 000 лева, и статистическата форма по Наредба № 27 на БНБ за превод на суми над 100 000 лева. Декларациите и статистическите формуляри трябва да бъдат подписани с усъвършенстван електронен подпис, издаден от Пейнетикс, или квалифициран електронен подпис на Титуляря. Когато такива декларации и статистически формуляри не са подписани от Титуляря на сметката с електронен подпис, заповедта за прехвърлянето се изпълнява, след като Титулярят подаде подписаните декларации и статистически формуляри, придружени от документите, необходими за изпълнението, на твърд носител копие. Документите, изисквани в съответствие с Наредба № 28 и служат като основание за извършване на превода, се представят на Пейнетикс на хартиен носител или изпращат по електронна поща, подписани с квалифициран електронен подпис.
12. Платежните нареждания се изпълняват в хронологичен ред, считано от получаването им в системата на Пейнетикс.

 

7. Форма и ред за отмяна на платежни нареждания / оттегляне на съгласие за изпълнение на платежни транзакции

 

1. Платежно нареждане за изпълнение на платежна трансакция не може да бъде отменено / оттеглено, ако е настъпило някое от следните обстоятелства:
1.1. Пейнетикс го е получило, но обработката му не е завършена;
1.2. платежното нареждане е изпълнено и съобщение е изпратено до съответния доставчик на платежни услуги;
1.3. сметката на получателя е заверена;
2. Когато се използва услугата за периодични плащания или в случай на плащане на определена дата, когато между Титулярят на сметката (платеца) и Пейнетикс е договорено подаденото платежно нареждане да бъде изпълнено на фиксирана дата - на посочен ден или в деня, в който Титулярят на акаунта предостави на Пейнетикс средствата, необходими за изпълнение на нареждането, Титулярят на сметката може да отмени платежното нареждане, най-късно до края на работния ден, предхождащ фиксирания ден за плащане. В случай, че фиксираният ден е неработен за Пейнетикс - следващият работен ден, се счита за дата на получаване на платежното нареждане.
3. Пейнетикс има право да начисли такса за отмяна на платежното нареждане.
4. Когато съгласието за извършване на поредица от платежни транзакции бъде отменено, всички бъдещи платежни транзакции се считат за неоторизирани.

 

8. Получаване на платежното нареждане

 
1. Времето за получаване на платежното нареждане е времето, когато платежното нареждане е било представено директно на Пейнетикс от платеца в съответствие с процедурата на раздел „Форма и процедура за даване на съгласие за изпълнение на платежни трансакции“ от настоящите Общи положения условия.
2. Платежните нареждания, получени след крайните срокове, посочени в настоящите Общи условия, се считат за получени на следващия работен ден.
3. Когато времето на получаване на платежното нареждане е в ден, който не е работен ден за Пейнетикс, нареждането се счита за получено на първия следващ работен ден.
4. Когато Титулярят на сметка и Пейнетикс са се договорили, че платежно нареждане се изпълнява в определен ден или в деня след изтичането на определен период от време или в деня, в който Титулярят на сметка предоставя на Пейнетикс средствата, необходими за изпълнението на поръчката, в случай, че фиксираният ден е неработен - следващия работен ден, се счита за дата на получаване на платежното нареждане.

 
9. Отказ от изпълнение на платежно нареждане

 
1. Платежно нареждане може да бъде изпълнено само до размера на минималната необходима наличност в платежната сметка.
2. В случай, че условията по предходния член не са изпълнени, Пейнетикс ще откаже изпълнението на платежното нареждане.
3. Пейнетикс има право да откаже на наредителя изпълнението на платежното нареждане, когато съществува ограничение в съответствие с нормативен акт и / или настоящите Общи условия.
4. Когато Пейнетикс откаже да изпълни платежно нареждане, той уведомява Титуляря на сметката или предоставя на негово разположение в електронен вид уведомление за отказа си, когато е възможно, причините за него и процедурата за коригиране на фактическите грешки в резултат на които е получен отказът, при положение, че не съществуват забрани за предоставяне на такава информация в съответствие с друг закон или нормативен акт на Европейския съюз. Пейнетикс може да начисли такса за изпращане на такова известие, при условие че отказът за изпълнение на платежното нареждане е причинен от Титуляря на сметката.
5. Не се допускат частични трансакции.
6. Платежно нареждане, изпълнението на което е отказано, се счита за неполучено.

 
10. Време на изпълнение и вальор

 
1. Вътрешни преводи в левове и други валути: Вальорът на кредитирането на платежната сметка на получателя е същия работен ден, в случай, че платежните нареждания са наредени по електронни канали преди 17:00, нареждането ще бъде изпълнено с вальор на същия работен ден. Нарежданията, направени след този час, се изпълняват с вальор на следващия работен ден.
2. За наредени преводи в левове и евро - ако същите са наредени по електронен път преди 14 ч. - Пейнетикс заверява платежната сметка при доставчика на платежни услуги на получателя със сумата на платежната трансакция най-късно до края на следващия работен ден, след получаване на платежното нареждане. Нарежданията, наредени след 14 ч., се изпълняват с вальор на следващия работен ден.
3. Наредени преводи във валута, различна от лева и евро – в случай, че същите са наредени по електронен път преди 14:00ч., се изпълняват с вальор два работни дни след датата на нареждане на превода. Преводите, наредени след 14 ч., се изпълняват с вальор на следващия работен ден.
4. За преводи, наредени във валути, различни от валутата на Пейнетикс акаунта, се прилага валутният курс за покупка / продажба, валиден към момента на приключване на трансакцията.
5. Пейнетикс уведомява Титуляра за работното време, в което се получават платежни нареждания за същия работен ден.
6. Преводи, наредени до Пейнетикс след сроковете, посочени в горния член, се обработват и изпълняват с вальорна дата за нареждащия Титуляр на следващия работен ден.
7. Други срокове могат да бъдат договорени от и между Титуляра на акаунта и Пейнетикс, в случай на платежни транзакции в рамките на Европейския съюз, договорените срокове не могат да надвишават 4 (четири) работни дни от момента на получаване на платежното нареждане.

 

11. Информация за платежни транзакции за Титуляря

 
1. След като сметката на платеца се кредитира / дебитира със сумата на индивидуална платежна транзакция съгласно Рамковия договор Пейнетикс предоставя на Титуляря по електронен път или на друг траен носител следната информация:
1.1. Регистрационен номер на платежната трансакция и, когато е необходимо, информация относно получателя / платеца, както и цялата друга информация, придружаваща платежната транзакция;
1.2. Стойността на платежната трансакция във валутата, в която платежната сметка на Титуляря на сметката е дебитирана / кредитирана, или във валутата, посочена в платежното нареждане;
1.3. Валутният курс, по който Пейнетикс е осъществило трансакцията и стойността на платежната трансакция след обмена на валута;
1.4. Информация за размера на всички такси, платими от Титуляра във връзка с платежната транзакция, представена по видове и стойности;
1.5. Дата на валидност на кредитиране / дебитиране на платежната сметка.
2. Информацията за отчитане във връзка с акаунта по отношение на извършени платежни трансакции, както и всички други известия от Пейнетикс до Титуляря на сметката могат да бъдат предоставени по следните начини:
2.1. чрез електронна поща
2.2. чрез онлайн системата Пейнетикс
2.3. по искане, информацията да бъде изпратена по куриер и платена в съответствие с Тарифата на Пейнетикс

 
12. Ограничения при използването на платежни сметки

 
1. Пейнетикс има право да блокира временно използването на платежна сметка, ако възникне едно от следните обстоятелства:
1.1. Запор върху сметката, наложен от компетентен орган;
1.2. В случай на установена или възможна злоупотреба и / или достъп до акаунта от неоторизирана трета страна - по нареждане на компетентен държавен орган или официално нареждане от Пейнетикс;
1.3. По поискване на Титуляра.
1.4 В случай на установено или възможно нарушение на тези Общи условия от Титуляра на сметката;
2. Сметката се деблокира при следните условия:
2.1. Вдигане на запора, в случай, че подобна информация е постъпила уведомен от компетентния орган;
2.2. Писмено поискване от страна на Титуляра или от упълномощено от него лице за деблокиране на сметка.
2.3 По решение на Пейнетикс
3. Когато сметката е блокирана по официална заповед от компетентен орган, по силата на която е ограничено свободното разпореждане и използване на средствата по сметката на Титуляра или незабавно прехвърляне на определена сума, определена в поръчка, е необходима, Пейнетикс ще извърши всички необходими действия в указания срок и няма да носи отговорност пред Титуляра за последствията от наложеното ограничение или извършеното прехвърляне.

 
13. Оспорване на точното изпълнение на платежната трансакция

 
1. В случай, че Титулярят твърди, че не е разрешил извършването на платежна трансакция или че същата е била извършена неправилно, той следва изпраща възражение до Пейнетикс, веднага след узнаването на гореспоменатите обстоятелства.
2. Когато моментът на узнаване за неоторизирана или неправилно извършена транзакция не може да бъде установен, се приема, че Титулярят е узнал за нея най-късно в момента на получаване на информацията, посочена в чл. 11, т. 2 от настоящите Общи условия.
3. Титулярят не може да подава възражения по т. 1 след изтичането на 3 месеца от датата, на която сметката му е била кредитирана.
4. Пейнетикс проверява истинността на платежната трансакция, нейното точно регистриране и отчитане, както и дали трансакцията е засегната от техническа повреда или друг дефект. Тъй като титулярят на сметка не е потребител, титулярят на сметката се съгласява, че чл. 78 и 80 от ЗПУПС не се прилагат във взаимоотношенията му с Пейнетикс.
5. Освен в случаите, посочени в чл. 15, точка 5 от настоящите Общи условия, в случай, че в хода на проверката се установи, че трансакцията не е била разрешена, стойността на неоторизираната трансакция се възстановява в платежната сметка на Титуляря с резолюция на Пейнетикс след приключване на процедурата, посочена в т. 4.

 
14. Неизпълнение и неточно изпълнение на платежни трансакции, наредени от платеца

 
1. Когато платежното нареждане е представено на Пейнетикс от титуляря на сметка в качеството му на платец, Пейнетикс носи отговорност към него в случай на неточно изпълнение на платежната транзакция.
2. Пейнетикс се освобождава от отговорност, ако докаже на Титуляря (платеца) или банката на получателя, че сумата по трансакцията е получена в приложимите срокове, предвидени в настоящите Общи условия. В такива случаи банката на получателя носи отговорност пред получателя за неправилно изпълнение на платежната трансакция.
3. В случай, че Титулярят на сметката е платец, и в съответствие с правилата, посочени в т. 1, Пейнетикс в качеството си на доставчик на платежни услуги на платеца, е отговорно за неточно извършената транзакция, Дружеството възстановява на Титуляря на сумата, по отношение на която е налице неизпълнената или неточно изпълнена платежна транзакция.
4. В случай, че Титулярят на сметка е платец и клиент - наредител на платежна трансакция, при поискване от него, Пейнетикс предприема действия в рамките на дължимата грижа за проследяване на платежната трансакция и уведомява Титуляря на резултата.
5. Пейнетикс носи отговорност пред Титуляря за възстановяване на всички такси, платени от него, в резултат на неточно изпълнение на платежната транзакция по вина на Пейнетикс.

 
15. Обезщетение

 
1. Пейнетикс не носи отговорност за неизпълнение или неточно изпълнение на платежна транзакция, в случай че Уникалният идентификатор, посочен от Титуляра на сметката, е неправилен.
2. Когато платежно нареждане е изпълнено в съответствие с Уникалния идентификатор на платежната сметка на получателя, посочен от Титуляра на сметката, нареждането се счита за правилно изпълнено по отношение на получателя.
3. В случай на неизпълнение на платежна трансакция в резултат на посочен невалиден IBAN на банкова сметка, Пейнетикс възстановява сумата в платежната сметка на Титуляра на следващия работен ден.
4. В случаите, посочени в т. 3, Пейнетикс може да начисли такса за възстановяването.
5. Пейнетикс не носи отговорност за неоторизирани или неточно извършени платежни трансакции в случай на извънредни или непредвидени обстоятелства извън неговия контрол, последствията от които неизбежно биха настъпили, независимо от положените усилия за тяхното предотвратяване, както и в случаите, когато Пейнетикс е действало в съответствие със законово задължение, установено в общностното право или в действащото българско законодателство и / или в случаите, когато Титулярът е действал измамно и / или в нарушение на тези Общи условия
6. Пейнетикс не контролира обекта и съответствието със закона на трансакциите, когато Титулярят извършва преводи и плащания от сметката, освен когато в законов или подзаконов акт не е предвидено друго. Пейнетикс не носи отговорност за общо банково посредничество при трансакциите на потребителя на платежни услуги, извършени в противоречие със законовите и подзаконовите актове.

 
16. Методи за комуникация

 
1. При подписване на Рамковия договор, Титулярят на акаунта посочва адрес при регистрация, както и имейл адрес, необходим за кореспонденцията му с Пейнетикс. Титулярът на сметката е длъжен незабавно да информира Пейнетикс за всяка промяна на неговия адрес или / и имейл адрес, посочен в Рамковия договор. Всички известия, изпратени до Титуляра на последния адрес или / и имейл адрес, за който Пейнетикс е надлежно информирано, се считат за правилно получени от Титуляра на акаунта. Пейнетикс не носи отговорност пред Титуляра за щети, причинени в случаите, когато Пейнетикс не е било информирана или не е било уведомена навреме.
2. За подаване на платежни нареждания, известия, данни и информация относно изпълнението на платежни операции се използват следните средства за комуникация: те могат да бъдат дадени на хартиен носител или по електронен път, по електронна поща или чрез онлайн системата Пейнетикс, ако е така е договорено.
3. При подписване на рамково споразумение Титулярят задължително се съгласява с Пейнетикс относно начина и честотата на предоставяне на отчетна информация за извършените по сметката платежни транзакции.
4. Минималните технически изисквания към оборудването на Титуляра във връзка с комуникацията са, както следва: адрес на електронна поща и възможност за четене на информация във формат PDF и Excel.
5. Когато комуникацията се осъществява чрез съобщения, изпратени по електронен път, датата на предаване на съобщението се счита за дата на получаване на отчетната информация.
6. Рамковият договор се съставя на английски език. Комуникацията между страните по отношение на изпълнението на споразумението е на английски език.

 
17. Изменения на рамковото споразумение

  
1. Пейнетикс са задължава да уведомява Титуляря за всички изменения, предвидени в Общите условия и приложими към подписания Рамков договор преди датата, на която те влизат в сила.
2. Пейнетикс обявява предвидените изменения в своя уебсайт на следния адрес: www.paynetics.digital.
3. Измененията влизат в сила от датата, определена от Пейнетикс при разпространението им. В случай че Титулярят не е съгласен с предложените изменения, той декларира това пред Пейнетикс преди датата, на която измененията се предвиждат да влязат в сила. Липсата на декларация в този срок се счита за съгласие и служи като основание Пейнетикс да прилага новите условия по отношение на Титуляря.
4. Страните могат по взаимно съгласие да разширят обхвата на предоставяните платежни услуги или да променят други условия, свързани с използването на платежната сметка. В този случай измененията влизат в сила съгласно уговореното между страните.
6. В момента на подписване на Рамковия договор, Пейнетикс и Титулярят на сметката се договарят, че промените в обменните курсове ще влязат в сила незабавно и без предварително уведомяване, когато се основават на референтен валутен курс. В тези случаи Пейнетикс при първа възможност уведомява Титуляря за промените и ги публикува на своя уебсайт.

 
18. Прекратяване

  
1. Титулярят на сметката може по всяко време да прекрати Рамковия договор за платежната сметка.
2. Разпоредбите на т. 1 не се прилагат за платежни сметки в следните случаи:
2.1. По отношение на платежна сметка, използвана за обслужване на заем - прекратяване се разрешава след пълното и окончателно погасяване на кредита;
2.2. По отношение на платежна сметка, по която е разрешен лимит за овърдрафт - прекратяване се разрешава след пълното и окончателно погасяване на използвания лимит и прекратяване на договора за овърдрафт;
2.3. По отношение на платежна сметка, приложена от компетентен орган - прекратяването се разрешава след вдигане на запора;
2.4. По отношение на платежна сметка, свързана с използването на платежна карта - прекратяване се разрешава след изтичане на 45 дни от датата на прекратяване на договора за разплащателна карта;
3. При прекратяване на Рамковия договор, Пейнетикс закрива платежната сметка.
4. При прекратяване на Рамковия договор, Титулярят на плащането следва да заплати на Пейнетикс всички такси, платими в съответствие с Тарифата. Притежателят на сметката заплаща таксите за платежни услуги, начислявани периодично съгласно Договора, пропорционално на изтеклия период на валидност на споразумението. Ако такива такси са платени предварително, те се възстановяват пропорционално на момента на прекратяването.
5. Притежателят на сметката не дължи такси или неустойки за прекратяване на Рамковия договор за платежната сметка, ако са изтекли 12 месеца от сключването на Договора.
6. При закриване на сметката, Пейнетикс заплаща на Титуляра по начин, определен от последния, средствата, останали в сметката, които не са били използвани при платежни транзакции или такси.
7. Пейнетикс има право да прекрати Рамковия договор с едномесечно предизвестие по свое усмотрение и без да е необходимо да посочва причина. Известието се изпраща на титуляря на сметката, като се използват методите за комуникация, предвидени в Рамковия договор.
8. Пейнетикс има право да прекрати едностранно Рамковия договор без предварително известие и без изрично уведомление, адресирано до Титуляря на сметката, и да закрие
Сметката, както и да спре всички платежни услуги и инструменти, предоставени чрез Сметката, поради неизпълнение на някое от задълженията на Титуляря, поети с Рамковия договор и / или настоящите Общи условия. С прекратяването на Договора по този параграф Пейнетикс не дължи на Титуляря възстановяване на предварително платени такси.
9. Пейнетикс също е в правото си едностранно да закрие акаунта на Титуляря и да прекрати Рамковото споразумение без предварително известие, в случай, че са налице едновременно следните условия: За повече от 6 / шест / последователни месеца Титулярят на сметката не е извършил нито една платежна трансакция; не е платил месечните такси за поддръжка; не е имал налично салдо по сметката си. Това правило се прилага и в случай, че акаунтът на титуляря на сметката е под запор.
10. Ако при закриването на сметката има налични средства, те се съхраняват от Пейнетикс, докато не бъдат получени от титуляря на сметката и Пейнетикс не начислява лихва върху тях.  

 
19. Превенция и контрол  

 
1. Титулярът на сметката се задължава да не използва своята сметка за или във връзка с незаконни дейности, включително, но не само, нелоялни търговски практики, пране на пари, финансиране на тероризъм, извършване на измама и / или поведение, което би представлявало риск за репутацията на Пейнетикс.
2. В случай че се установи повод, при който акаунтът е посочен и / или използван за една или повече от дейностите, посочени в т.1, Пейнетикс има право да блокира незабавно всички платежни сметки на Титуляря в системата Пейнетикс. Последното уведомява титуляря на сметката за блокирането и по своя преценка решава дали да прекрати Рамковия договор и да закрие сметката. Ако към момента на закриване на сметка има налично салдо, то се превежда в сметка за временно прекратяване, открита на името на Титуляря на сметката. Паричните средства в сметката за спиране, удържани от всички приложими такси и непогасени задължения на Титуляра на сметката, остават на разположение, за да бъдат получени от Титуляра на сметката, а Пейнетикс не начислява лихва по тях. Преводи, получени след закриването на акаунта (ите), се връщат потребителя, който ги е наредил.
3. В случай че Пейнетикс установи, че Титулярят на сметката е предоставил неверни данни във връзка с откриването или използването на разплащателната сметка и / или когато е трайно невъзможно (за повече от един месец) да се свърже с Притежателя на акаунта, Пейнетикс има право да прекрати едностранно Рамковия договор без предварително известие и без изрично уведомление, адресирано до Титуляра на сметката.
4. Пейнетикс има право да блокира и / или да върне средства, погрешно получени по сметката на Титуляря в резултат на неразрешени или изпълнени в резултат на незаконни действия платежни трансакции, за които е уведомило банката на платеца / банката - кореспондент или последният е поискал възстановяване на средствата.
5. Пейнетикс е в правото си да не изпълнява нареждания за платежни транзакции от Титуляра на физически лица / образувания, по отношение на които са наложени национални или международни санкции или ембарго съгласно предвидената в закона процедура.

 
20. Жалби и възражения

 
1. Титулярят на сметката е длъжен да представи писмено на Пейнетикс всички възражения и / или жалби, свързани с платежните услуги, предоставяни от Пейнетикс.
2. Пейнетикс посочва Решението, взето във връзка с постъпилото възражение и / или жалби, и уведомява Титуляра в сроковете, посочени в чл. 174, ал. 3 и ал. 4 от ЗПУПС.
3. Ако Пейнетикс не изрази становище в срока, предвиден в предходния член, както и когато решението не е задоволително за Титуляря, спорът може да бъде отнесен до Помирителната комисия по платежните спорове в съответствие с процедурата по ЗПУПС.
4. В случай на спорове между страните относно сключването, прилагането, валидността, изпълнението и отговорностите по Рамковия договор, включително тези Общи условия, спорът може да бъде отнесен до компетентния български съд по правилата от родова и местна подсъдност.
5. Рамковия договор, включително настоящите Общи условия, са регламентирани от българското законодателство. Всички въпроси, които не са упоменати специално в договора, настоящите общи условия за конкретната платежна услуга се уреждат от приложимите разпоредби на действащото законодателство, както и актовете на Европейския съюз.
6. Ако някоя от разпоредбите, посочени в настоящите Общи условия, е или стане невалидна, това не засяга приложимостта на другите разпоредби в тях.

 
21. Заключителни разпоредби  

 
1. Във връзка с факта, че Титулярят не е потребител, страните се споразумяват, че чл. 47-66, чл. 68, ал. 1, чл.70, ал. 4 и 5, чл. 78, чл. 80, чл. 82, ал. 2 и 3, чл.85, чл.91, чл.92 и чл.93, ал. 1 от ЗПУПС не се прилага във взаимоотношенията им. Страните се споразумяват и относно период, различен от предвидения в чл. 77 - а именно 3-месечен период. Съществуващата тарифа към датата на подписване на споразумението е неразделна част от настоящите Общи условия. Измененията се правят в съответствие с условията на раздел 15.
2. Настоящите общи условия са приети на на заседание на Управителния съвет на Пейнетикс.
Приложение 1
Платежни услуги, приложими при обслужването на платежната сметка
Изпълнение на платежни операции, кредитен превод на средства към платежна сметка, открита в Пейнетикс или при друг доставчик на платежни услуги, включително случаите, когато средствата са част от заем, изплатен на платеца, включително:
• изпълнение на платежни операции чрез платежни инструменти;
• изпълнение на кредитни преводи и периодични плащания;
• издаване на платежни инструменти и / или приемане на плащания с платежни инструменти;
• изпълнение на преводи;
• изпълнение на платежни операции, когато нареждането от платеца е предоставено чрез телекомуникационен, цифров или информационен носител и плащането се прехвърля на оператора чрез телекомуникационна или информационна система или мрежа, като операторът действа само като посредник между платеца и доставчика на стоките или услугите;
• други услуги, състоящи се от операции с единично плащане.

Каталог
към контакти