Съгласен съм данните ми да бъдат използвани за предварителна оценка за кредит

 

Съгласен съм, моите:

 

да бъдат предоставени от Пейнетикс на Vivacom, което да ги обработва и предоставя на кредитни агенции с цел отпускане на овърдрафт/сключване на договор за кредит и необходимите за това проверки в бази данни, както и за изготвяне на предварителна оценка.

 

 

Информация за условията на съгласието:

В случай че Вие сте клиент на Vivacom, данните, които Vivacom обработва при и по повод предоставяне на електронната съобщителна услуга ще бъдат обработвани съвместно с данните, предоставени от Пейнетикс на Vivacom.

 

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като заявите изричното си желание на/чрез support@pay.vivacom.bg.

 

Моля, имайте предвид, че при отказ или оттегляне на даденото от Вас съгласие, Ние не можем да Ви предоставим кредит чрез специалните функционалности на приложението PaybyVivacom.

Оттеглянето на даденото от Вас съгласие няма да засегне законосъобразността на обработването на предоставените лични данни, преди неговото оттегляне.

 

„ПЕЙНЕТИКС“ АД (Пейнетикс) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131574695. Пейнетикс е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

По всички въпроси, свързани с обработването на лични данни, можете да се свържете с нас:

a) като използвате нашия  формуляр за контакт в Pay by Vivacom;

б) на следния имейл dpo@paynetics.digital

в) по пощата – до адрес: бул. Джеймс Баучер 76А, Hill Tower, София, ПК 1407, България;

 

За посочената по- горе цел, Пейнетикс  ще предоставя Вашите лични данни на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (с търговско наименование Vivacom). Vivacom е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831642181. Vivacom е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

По всички въпроси, свързани с обработването на лични данни, можете да се обърнете към длъжностното лице по защита на данните във Vivacom на: dpo@vivacom.bg; + 359 2 9496079,  като пишете на: гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 115и или чрез формата за контакт на:https://www.vivacom.bg/bg/residential/kontakti

 

Vivacom от своя страна би могъл да предостави данните на трети страни като кредитни агенции, които са изброени в Политика за поверителност и защита на личните данни на мобилното приложение PaybyVivacom и обработват Вашите лични данни в качеството си на отделен администратор.

Основанието за обработванетона гореизброените Ваши лични данни за посочената по-горе цел е Вашето съгласие. Личните данни ще се обработват за срок до оттегляне на даденото съгласие, но за не повече от 5 години. Данните ще се използват само за целта, посочена в настоящето съобщение.

По отношение упражняване правата Ви на достъп до обработваните лични данни, посочени тук, тяхното коригиране, изтриване, ограничаване на обработването им, както и правото да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, може да намерите подробна информация Политика за поверителност и защита на личните данни, обработвани в „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД при използване на мобилното приложение PaybyVivacom, достъпна на www.vivacom.bg.  

  

 

  

 

  

    

Open cookie bot settings