Съгласен съм личните ми данни да бъдат използвани „Юробанк България“ АД (наричана за краткост по-долу „Банката“), за оценка на кредитоспособността ми, създаване на персонална оферта за предлаганите чрез приложението Pay by Vivacom („Приложението“) финансови услуги и контакт.

 

С избирането на това поле се съгласявам моите лични данни, попълнени във формата за регистрация на Приложението и предоставени по време на процеса на идентификация, да бъдат използвани от Банката за следните цели: разглеждане на мое искане за отпускане на револвиращ потребителски кредит, извършване на оценка на моята кредитоспособност, създаване и изпращане на персонална оферта за предоставяните от  Банката чрез Приложението финансови услуги и/или за сключване и изпълнение на договор за револвиращ потребителски кредит, както и осъществяване контакт с мен по този повод чрез смс, имейл или телефонно обаждане. Посочените лични данни са необходима предпоставка, за да бъде разгледано мое искане за кредит или за сключване и изпълнение на договор за потребителски кредит или друг вид предлагани от Банката продукти или услуги, или за спазване на негови законови и регулаторни задължения. Отказът да се предоставят горепосочените данни ще доведе до невъзможност на Банката да разгледа искане за/ предостави предлаганите от нея продукти и услуги.Лични данни: общи лични данни (имена – на кирилица и латиница, ЕГН, адрес, дата на раждане); копие от документи за самоличност и законно пребиваване на територията на Република България, данни за контакт (мобилен телефонен номер, имейл адрес); информация от приложението (местоположение, онлайн идентификатор, информация за това как се използва и управлява приложението, услугите, които то поддържа, информация за  плащанията и транзакции; регистрационни файлове за достъп до приложението, както и история на предоставяните и ползваните услуги и др.);

 

Предоставеното съгласие в Приложението, може да бъде оттеглено по всяко време. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, Банката няма да обработва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

   

Подробна информация за това как Банката обработва и съхранява Вашите лични данни, Вашите права и начина, по който можете да оттеглите даденото съгласие и да се свържете с нас, са подробно описани в “ИНФОРМАЦИОННО ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ на Банката, налични на https://www.bnpparibas-pf.bg/.

  

За въпроси, свързани с използването на Вашите лични данни съгласно Информационно известие на Банката, моля свържете се със служител по защита на данните DPO@bnpparibas-pf.bg, или на адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк, сгр. 14.

За упражняване на право във връзка с Вашите лични данни подробна информация е достъпна в Информационното известие, като можете да заявите своето право на е-mail: myrights@bnpparibas-pf.bg или на страница https://www.bnpparibas-pf.bg/upravlenie-na-lichni-danni/zashtita-na-lichnite-danni.html. С избирането на това поле удостоверявам, че съгласието ми за обработване на личните ми данни от Банката, е дадено по електронен път чрез Ваше електронно изявление, като силата на обикновения и/или усъвършенствания електронен подпис по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 следва да се счита за равностойна на тази на саморъчен подпис.

 

 

   

Open cookie bot settings
към контакти