ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯ „ПОКАНИ ПРИЯТЕЛИ в PAY BY Vivacom

 
1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

 

Организатор на Кампанията е „Виваком България” ЕАД (Виваком, Vivacom), ЕИК 831642181, адрес гр. София 1784, бул. Цариградско шосе“ № 115И.

 
2. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА

 

Периодът на Кампанията е от 12.10.2023 г. до 12.01.2024 г. („Промоционален период“, „Период на кампанията“).

 

3. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА

 
3.1. Участници в Кампанията могат да бъдат дееспособни физически лица, които са регистрирани потребители или са се регистрирали при условията на настоящата Кампания в Pay by Vivacom, съгласно Общите условия за ползване не електронния портфейл Pay by Vivacom.

 

3.1.1. Препоръчващ участник – регистриран потребител в Pay by Vivacom, който е заредил поне веднъж определена сума в профила си (посредством карта или банков превод), независимо от стойността на заредената сума , извършил e поне едно плащане с телефон, виртуална или физическа карта и е получил линк, чрез който може да покани друго лице да се регистрира в Pay by Vivacom.

 

3.1.2. Препоръчван участник – лице, което няма и не е имало регистриран профил в Pay by Vivacom което е получило линк, изпратен от Препоръчващия участник за регистрация в Pay by Vivacom и е изпълнило последователно и в описания ред следните условия:
- изтеглило е посредством получения от Препоръчващия участник линк приложението Pay by Vivacom от някой от магазините, в които приложението е достъпно;
- преминало е успешно регистрация и верификация в приложението;
- заредило е сума в профила си, независимо от нейната стойност, чрез банков превод или чрез карта.

3.1.3. Участник може да бъде и лице, което няма и не е имало регистриран профил в Pay by Vivacom и е получило промо код или линк за регистрация от Организатора и което изпълни всички стъпки по т. 6.2.2 по-долу.

 

4. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА


Кампанията се провежда на територията на Република България.

 
5. НАГРАДИ

 
При изпълнение на условията, посочени в настоящите Правила, Препоръчващият и Препоръчваният участник получават по сметката си в Pay by Vivacom бонус в размер на 2 /два/ лева.

 
6. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА


6.1. Всеки регистриран потребител в Pay by Vivacom, който отговаря кумулативно на условията по т. 3.1. и т. 3.1.1. от настоящите Правила, получава линк в профила си, в меню  „Печели“, с който може да покани друго лице да се регистрира.

 

6.2.1. Стъпките, които следват да бъдат изпълнени от двамата участници в описаната по-долу последователност, за да получи всеки от тях бонус в размер на 2 лв., са както следва:
1) Препоръчващ участник, отговарящ на условията на т.3.1.1, следва да изпрати промо линк на Препоръчвания участник;
2) Препоръчваният участник да изтегли приложението Pay by Vivacom от някой от магазините за приложения чрез промо линка, който е получил;
3) Препоръчваният участник да се регистрира в Pay by Vivacom и да премине успешно верификация с документ за самоличност;
4) Препоръчваният участник да зареди профила си с определена сума, независимо от стойността ѝ.
При успешно изпълнение на стъпките, описани по-горе, както Препоръчващият участник, така и Препоръчваният участник получават бонус от 2 лв. по сметката си в приложението Pay by Vivacom.

6.2.2 При получен промо код или линк от Организатора, поканеният участник следва:
1) Да изтегли приложението Pay by Vivacom от някой от магазините за приложения;
2) Да се регистрира в Pay by Vivacom и да премине успешно верификация с документ за самоличност;
3) Да въведе полученият промо код в приложението Pay by Vivacom в таб „Профил“, поле „Промо код“ ПРЕДИ първо зареждане на сума по сметката си в Pay by Vivacom;
4) Да зареди профила си с определена сума, независимо от стойността ѝ в рамките на 30 дни от датата на въвеждане на промо кода.

6.3. Един Препоръчван участник в настоящата Кампания има право да използва един промо линк с цел регистрация. Ако участникът е използвал промо линк или друг промо код преди началото на настоящата Кампания, които е получил при условията на друга кампания, няма право да използва промо линка по време настоящата Кампания с цел регистрация.

 

6.4. Всеки Препоръчващ участник може да участва неограничен брой пъти, доколкото отговаря на условията на настоящите Правила.

 

7. ОТГОВОРНОСТ

 
7.1. Рискът при участие в настоящата Кампания се поема изцяло от участващите лица. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, които биха могли да произтекат за участници, в резултат от участието си в Кампанията.

 

7.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Кампанията при настъпване на обстоятелства извън техния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в предоставянето на услугите извън контрола на Организаторите.

 

7.3. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на наградите.

 

7.4. Организаторът има право да изключат от участие в Кампанията, както и да не предоставят награди на Участници, за които има данни, че са извършили злоупотреба с технически, програмни или други средства с цел:

 
7.4.1. неправомерен достъп до системите на Организатора; и/или

 
7.4.2. участие в Кампанията и спечелване на награда.

 
8. ЛИЧНИ ДАННИ


Виваком е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Всеки участник в Кампанията има право да поиска достъп до коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните му данни, както и правото на преносимост на данните като може и да възрази срещу обработването им.
Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни на мобилното приложение Pay by Vivacom, която е публикувана на https://www.vivacom.bg/bg/pay/privacy-policy#tab-politika-za-poveritelnost-na-pay-by-vivacom.
По всички въпроси, свързани с обработването на лични данни, можете да се обърнете към длъжностното лице по защита на данните в Виваком на: dpo@vivacom.bg; + 359 2 9496079 или като ни пишете на: гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 115и или на https://www.vivacom.bg/bg/residential/kontakti.
Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни преди изтичането на периода на Кампанията води до невъзможност за Организатора да осигури по-нататъшното участие на Участника в нея.

 
9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 
Правилата на Кампанията са на разположение на интернет страницата на дружеството https://www.vivacom.bg/. Виваком си запазва правото да променя Правилата по всяко време в
периода на Кампанията, като публикува съответното изменение на https://www.vivacom.bg/. Допълнителна информация - на кратък номер 123 за клиенти на мобилни услуги на Vivacom.
Участието в Кампанията означава, че потребителят приема настоящите Правила, които се прилагат с предимство спрямо Общите условия за ползване на електронно портмоне Pay by Vivacom и Общите условия за уреждане на взаимоотношенията на Виваком.

 
Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на следния имейл: support@pay.vivacom.bg

 

Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им.

 

Жалби и искания, свързани с Кампанията, се приемат до един месец след края на Кампанията.

 

Платежните услуги през приложението Pay by Vivacom се предоставят от „Пейнетикс“ АД –дружество за електронни пари, притежаващо лиценз, издаден от БНБ с решение №44 от 11.04.2016 г. Виваком е доставчик на приложението Pay by Vivacom и представител на „Пейнетикс“ АД, вписан в регистъра на БНБ по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи. „Файър“ АД е доставчик на технически услуги за Виваком.

 

Повече информация за услугата Pay by Vivacom можете да намерите на pay.vivacom.bg.

 

Настоящите правила са променени на 12.10.2023 г. и измененията се прилагат от момента на тяхното публикуване на страницата на Vivacom.

 

 

Open cookie bot settings
към контакти