ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на кандидати за работа във „Виваком България“ ЕАД („Политика за поверителност“)

 

 „Виваком България” ЕАД („Виваком”) зачита неприкосновеността на личния живот на лицата, които кандидатстват за работа по гражданско или трудово правоотношение и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани в процеса по реализиране на подбора.

 

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

 

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание на: www.vivacom.bg / раздел „Кариери“.

 

 1. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на кандидати за работа във „Виваком България“ ЕАД („Политика за поверителност“)

  1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

   Виваком е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831642181, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.

    

   Виваком е вписано в публичния регистър на Комисията за регулиране на съобщенията като предприятие, предоставящо широка гама електронни съобщителни услуги.

    

   Виваком е застрахователен брокер, вписан в публичния регистър на застрахователните брокери към Комисията за финансов надзор.

    

   Виваком е вписано в публичния регистър на Българската народна банка по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи като представител на „Пейнетикс“ АД.

    

   Виваком е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

    

   В структурата на Виваком има следните икономически обособени поделения - работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителни разпоредби на Кодекса на труда които събират, обработват и съхраняват Вашите лични данни при условията на тази Политика:

    

   Виваком - Централно управление, БУЛСТАТ 831642181;

   Виваком Комерс, БУЛСТАТ 8316421810613;

   Виваком Поддръжка и изграждане на мрежата, БУЛСТАТ 8316421810628;

   Виваком Обслужване на клиенти, БУЛСТАТ 8316421810609.

   Виваком и работодателите му са администратори на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

    

   Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

    

   гр. София 1784,

   бул. "Цариградско шосе" No 115и,

   на следния имейл: hr@vivacom.bgили като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт: https://www.vivacom.bg/bg/residential/kontakti

   По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните във Виваком на следните координати за връзка: имейл: dpo@vivacom.bg;тел. + 359 2 9496079.

    

  2. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме?

   В зависимост от конкретните цели и основания Виваком обработва посочените по-долу данни:

    

   Данни, които предоставяте при попълване на електронната форма за кандидатстване за работа на нашия уебсайт, секция „Кариери“:

    

   • три имена;
   • дата на раждане;
   • адрес на електронната Ви поща;
   • телефон за контакт;
   • фотография, предоставена от Вас;
   • актуализиране на Вашите данни;

   Данни, включени по Ваш избор в изпратените до нас автобиография и/или мотивационно писмо, като но не само:

    

   • данни за трудовия Ви и осигурителен стаж и професионален опит преди сключване на трудовия договор;
   • данни за Вашето образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността;
   • данни за стажа Ви по специалността, когато за длъжността, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
   • адрес;
   • данни за Ваши лични предпочитания, интереси, поведение и др.

   IP адресът, когато сте кандидатствали за работа през сайта ни;

   Картина (Видеозапис) на проведено с Вас интервю за работа за позицията, за която сте кандидатствали;

    

  3. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

   Виваком обработва данните, изброени в предходната точка, на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком критерии за заемането й със следните цели:

    

   • Да идентифицира лицата, които кандидатстват;
   • Да осъществи контакт с Вас с цел провеждане на срещи и интервюта, с оглед заявената кандидатура и/или изпращане на оферта за работа;
   • Да проведем интервю/среща, свързани с представени от Вас данни, касаещи професионалния Ви опит и изразеното желание да работите по конкретна вакантна длъжност;
   • Да извършим анализ и преценка на изложените от Вас данни в автобиографията и/или мотивационното писмо и впечатленията от проведените с Вас срещи/интервюта, за да вземем обосновано решене за наемането Ви за съответната вакантна позиция;
   • Да се свържем с Вас, за да ви поканим на среща/интервю, за вакантна позиция, за която не сте кандидатствали, но сме преценили, че е подходяща за Вас и може да имате интерес;

    

   С Вашето изрично писмено съгласие Виваком обработва следните лични данни за следните цели:

   • Видеозапис на проведено с Вас интервю за позицията, за която сте кандидатствали:
   • Да проведем интервю/среща дистанционно по предварително поставени от Виваком въпроси, свързани с представени от Вас данни, касаещи професионалния Ви опит и изразеното желание да работите по вакантната позиция;
   • Да извършим анализ и преценка на предоставената от Вас информация във видеоинтервюто и впечатленията ни от нея, за да вземем обосновано решене за наемането Ви за съответната вакантна позиция;

    

    

  4. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

   Трети лица (обработващи), на които предоставяме Ваши данни въз основа на договор с Виваком– обработват личните Ви данни от името на Виваком или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни, а именно:

    

   • Агенции за подбор на персонал, които от името и за сметка на Виваком обработват данните Ви данни с цел анализ на получени автобиографии и/или мотивационни писма и подбор на най-подходящите кандидати за съответната позиция за провеждане на интервюта от Виваком и/или за провеждане на интервюта/срещи от самата агенция за подбор;
   • Лица, които по възлагане на Виваком доставят и/или поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни при видеоинтервютата;
   • Лица, външни доставчици, които поддържат нашия уебсайт;

    

   Трети лица, на които предоставяме Ваши данни в изпълнение на свои законови задължения да съдействаме при осъществяване на контролните/властническите им правомощия, а именно:

   • Компетентни органи, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита от дискриминация, Инспекцията по труда, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред е възможно да предоставим данни за проведени интервюта, данни от автобиографии и/или мотивационни писма;

    

  5. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни
   • Личните данни, които предоставяте при регистрация за кандидатстване на нашия уебсайт, секция „Кариери“, включително IP адреси, се съхраняват за срок от 6 месеца след приключване на процедурата по подбор;
   • Личните данни, включени по Ваш избор в изпратените до нас автобиография и/или мотивационно писмо, се съхраняват за срок от 6 месеца след приключване на процедурата по подбор
   • Запис на видео интервю - 6 месеца от създаване на записа.
   • В случай на инцидент, както и с цел запазване на доказателства при и по повод образуване или образувани граждански, административни или наказателни производства и предоставянето им на компетентните органи, видеозаписите могат да бъдат съхранени за по-дълъг срок.

    

  6. Какви са Вашите права

   Вие имате следните права:

   • Да получите достъп до личните Ви данни и информация от вида, който сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни;
   • Да изискате да се коригират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка;
   • Да изискате да се изтрият личните Ви данни само в някой от следните случаи:
    • Същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;
    • Оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им;
    • Обработването на данните е признато за незаконно;
    • Националното или европейското законодателство изискват това;
   • Да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:
    • При оспорване точността на личните Ви данни за срока, необходим на Виваком да провери точността на данните;
    • Установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити;
    • Желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че Виваком не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;
    • При отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;
   • Да поискате пренос на личните Ви данни, които Ви засягат и които Вие сте ни предоставили, включващо получаването им от Виваком в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и прехвърлянето им на друг администратор на лични данни. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия:
    • Обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение;
    • Обработването се извършва по автоматизиран начин;
   • Да възразите пред Виваком по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес;
   • По всяко време да оттеглите Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, като заявите изричното си желание чрез търговската мрежа и каналите за комуникация с Виваком;
   • Да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че считате, че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.

    

  7. Как може да упражните Вашите права по предходната точка

   За да упражните правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в тази Политика за поверителност. Вашето искане следва да съдържа достатъчно данни, за да може да бъдете безспорно идентифициран и координати за обратна връзка.

    

   Виваком ще разгледа своевременно Вашето искане и ще Ви отговори.

    

   В зависимост от искането и с оглед изпълнение задълженията на Виваком за защита на личните Ви данни от нерегламентирано разкриване, Виваком има право да поиска лично предаване на писмения отговор или да определи друг начин за доставяне, гарантиращ сигурността на информацията в него.

    

  8. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Виваком и какви са последиците от това

    

   За да вземем обосновано решене за наемането Ви за съответната вакантна позиция Виваком следва да обработва данните по раздел 2 от тази Политика за поверителност.

   В тази връзка обработването на посочените данни е задължителна предпоставка за наемането Ви на работа в Виваком. Съответно последиците от непредоставяне на тези данни биха препятствали възможността Ви да презентирате професионалния си опит и възможности и да станете част от екипа на Виваком.

    

  9. Политика за „бисквитките“

   Бисквитки

    

   С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies).

   Какво представляват бисквитките и защо се използват?

   Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.

   Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.

   Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

    

   Видове бисквитки

    

   Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

   Системно необходими бисквитки

   Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск.

   Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация.

   Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси.

   Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

   Бисквитки за функционалност

   Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя.

   Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други.

   Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

    

   Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама

   Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели.

   Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват.

   За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics и Core Metrics.

    

   Деактивиране на бисквитки

   Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/.

   Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

    

   Линкове

   Сайт или мобилно приложение могат да включват линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

    

Open cookie bot settings