ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  на кандидати за работа в БТК ЕАД („Политика за поверителност“)

 

„Българска телекомуникационна компания” ЕАД („БТК”) зачита неприкосновеността на личния живот на лицата, които кандидатстват за работа по гражданско или трудово правоотношение и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани в процеса по реализиране на подбора.

 

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

 

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание на: www.vivacom.bg / раздел „Кариери“.

 

 1. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на кандидати за работа в БТК ЕАД („Политика за поверителност“)

  1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

   БТК е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831642181, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.

    

   БТК е вписано в публичния регистър на Комисията за регулиране на съобщенията като предприятие, предоставящо широка гама електронни съобщителни услуги.

    

   БТК е застрахователен брокер, вписан в публичния регистър на застрахователните брокери към Комисията за финансов надзор.

    

   БТК е вписано в публичния регистър на Българската народна банка по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи като представител на „Пейнетикс“ АД.

    

   БТК е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

    

   В структурата на БТК има следните икономически обособени поделения - работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителни разпоредби на Кодекса на труда които събират, обработват и съхраняват Вашите лични данни при условията на тази Политика:

    

   БТК - Централно управление, БУЛСТАТ 831642181;

   БТК Комерс, БУЛСТАТ 8316421810613;

   БТК Поддръжка и изграждане на мрежата, БУЛСТАТ 8316421810628;

   БТК Обслужване на клиенти, БУЛСТАТ 8316421810609.

   БТК и работодателите му са администратори на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

    

   Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

    

   гр. София 1784,

   бул. "Цариградско шосе" No 115и,

   на следния имейл: hr@vivacom.bgили като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт: https://www.vivacom.bg/bg/residential/kontakti

   По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните в БТК на следните координати за връзка: имейл: dpo@vivacom.bg;тел. + 359 2 9496079.

    

  2. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме?

   В зависимост от конкретните цели и основания БТК обработва посочените по-долу данни:

    

   Данни, които предоставяте при попълване на електронната форма за кандидатстване за работа на нашия уебсайт, секция „Кариери“:

    

   • три имена;
   • дата на раждане;
   • адрес на електронната Ви поща;
   • телефон за контакт;
   • фотография, предоставена от Вас;
   • актуализиране на Вашите данни;

   Данни, включени по Ваш избор в изпратените до нас автобиография и/или мотивационно писмо, като но не само:

    

   • данни за трудовия Ви и осигурителен стаж и професионален опит преди сключване на трудовия договор;
   • данни за Вашето образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността;
   • данни за стажа Ви по специалността, когато за длъжността, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
   • адрес;
   • данни за Ваши лични предпочитания, интереси, поведение и др.

   IP адресът, когато сте кандидатствали за работа през сайта ни;

   Картина (Видеозапис) на проведено с Вас интервю за работа за позицията, за която сте кандидатствали;

    

  3. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

   БТК обработва данните, изброени в предходната точка, на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от БТК критерии за заемането й със следните цели:

    

   • Да идентифицира лицата, които кандидатстват;
   • Да осъществи контакт с Вас с цел провеждане на срещи и интервюта, с оглед заявената кандидатура и/или изпращане на оферта за работа;
   • Да проведем интервю/среща, свързани с представени от Вас данни, касаещи професионалния Ви опит и изразеното желание да работите по конкретна вакантна длъжност;
   • Да извършим анализ и преценка на изложените от Вас данни в автобиографията и/или мотивационното писмо и впечатленията от проведените с Вас срещи/интервюта, за да вземем обосновано решене за наемането Ви за съответната вакантна позиция;
   • Да се свържем с Вас, за да ви поканим на среща/интервю, за вакантна позиция, за която не сте кандидатствали, но сме преценили, че е подходяща за Вас и може да имате интерес;

    

   С Вашето изрично писмено съгласие БТК обработва следните лични данни за следните цели:

   • Видеозапис на проведено с Вас интервю за позицията, за която сте кандидатствали:
   • Да проведем интервю/среща дистанционно по предварително поставени от БТК въпроси, свързани с представени от Вас данни, касаещи професионалния Ви опит и изразеното желание да работите по вакантната позиция;
   • Да извършим анализ и преценка на предоставената от Вас информация във видеоинтервюто и впечатленията ни от нея, за да вземем обосновано решене за наемането Ви за съответната вакантна позиция;

    

    

  4. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

   Трети лица (обработващи), на които предоставяме Ваши данни въз основа на договор с БТК – обработват личните Ви данни от името на БТК или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни, а именно:

    

   • Агенции за подбор на персонал, които от името и за сметка на БТК обработват данните Ви данни с цел анализ на получени автобиографии и/или мотивационни писма и подбор на най-подходящите кандидати за съответната позиция за провеждане на интервюта от БТК и/или за провеждане на интервюта/срещи от самата агенция за подбор;
   • Лица, които по възлагане на БТК доставят и/или поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни при видеоинтервютата;
   • Лица, външни доставчици, които поддържат нашия уебсайт;

    

   Трети лица, на които предоставяме Ваши данни в изпълнение на свои законови задължения да съдействаме при осъществяване на контролните/властническите им правомощия, а именно:

   • Компетентни органи, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита от дискриминация, Инспекцията по труда, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред е възможно да предоставим данни за проведени интервюта, данни от автобиографии и/или мотивационни писма;

    

  5. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни
   • Личните данни, които предоставяте при регистрация за кандидатстване на нашия уебсайт, секция „Кариери“, включително IP адреси, се съхраняват за срок от 6 месеца след приключване на процедурата по подбор;
   • Личните данни, включени по Ваш избор в изпратените до нас автобиография и/или мотивационно писмо, се съхраняват за срок от 6 месеца след приключване на процедурата по подбор
   • Запис на видео интервю - 6 месеца от създаване на записа.
   • В случай на инцидент, както и с цел запазване на доказателства при и по повод образуване или образувани граждански, административни или наказателни производства и предоставянето им на компетентните органи, видеозаписите могат да бъдат съхранени за по-дълъг срок.

    

  6. Как може да упражните Вашите права по предходната точка

   За да упражните правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от БТК е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в тази Политика за поверителност. Вашето искане следва да съдържа достатъчно данни, за да може да бъдете безспорно идентифициран и координати за обратна връзка.

    

   БТК ще разгледа своевременно Вашето искане и ще Ви отговори.

    

   В зависимост от искането и с оглед изпълнение задълженията на БТК за защита на личните Ви данни от нерегламентирано разкриване, БТК има право да поиска лично предаване на писмения отговор или да определи друг начин за доставяне, гарантиращ сигурността на информацията в него.

    

  7. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на БТК и какви са последиците от това

    

   За да вземем обосновано решене за наемането Ви за съответната вакантна позиция БТК следва да обработва данните по раздел 2 от тази Политика за поверителност.

   В тази връзка обработването на посочените данни е задължителна предпоставка за наемането Ви на работа в БТК. Съответно последиците от непредоставяне на тези данни биха препятствали възможността Ви да презентирате професионалния си опит и възможности и да станете част от екипа на БТК.

    

  8. Политика за „бисквитките“

   Бисквитки

    

   С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies).

   Какво представляват бисквитките и защо се използват?

   Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.

   Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.

   Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

    

   Видове бисквитки

    

   Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

   Системно необходими бисквитки

   Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск.

   Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация.

   Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси.

   Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

   Бисквитки за функционалност

   Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя.

   Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други.

   Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

    

   Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама

   Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели.

   Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват.

   За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics и Core Metrics.

    

   Деактивиране на бисквитки

   Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/.

   Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

    

   Линкове

   Сайт или мобилно приложение могат да включват линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.