Наети линии
 • Интернет

Наети линии

Цифровата наета линия дава възможност за двупосочно предаване на данни между две точки в страната или между точка в страната и чужбина през цифров синхронен канал, с гарантирана скорост. Продуктът поддържа пренос на данни, глас и видео за широка гама крайни клиентски устройства.  

 

 

Свържете се с вашия
Акаунт мениджър 

Предлагат се цифрови наети линии със скорост в диапазон от 64 kbps до 2 Mbps. Подаваната тактова честота от мрежата на VIVACOM позволява синхронизиране на клиентското оборудване и синхронно предаване на данни между крайните точки.  

 

Наети линии в зависимост от териториалното разпределение и райониране:

 • Селищни наети линии - между две точки на територията на едно населено място;
 • Междуселищни наети линии - между две точки от различни населени места;
 • Международни наети линии - между точка на територията на България и точка в чужбина.  

 

 

Скорости над 2 Mbps се договарят индивидуално.

 

  

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 123, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

 • Резервиран честотен ресурс между крайните точки. 
 • Гарантиран капацитет на линията / скорост на предаване. 
 • Услугата е подходяща за: за предаване на данни, глас и видео между различни офиси на клиента, при необходимост от синхронизация на оборудване на крайните точки, за свързване на клиентско оборудване за пренос на данни.

  

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 123, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

За откриване на селищна цифрова линия под наем се заплаща за всяка крайна точка: 

Параметри Цени
За линия със скорост от 64 kbit/s - до 1Мbit/s  250 лв.
За линия със скорост от 1Мbit/s - до 2Мbit/s 400 лв.

 

За откриване на междуселищна линия под наем: 

Параметри Цени
За линия със скорост от 64 kbit/s - до 1Мbit/s  750 лв.
За линия със скорост от 1Мbit/s - до 2Мbit/s 1 300 лв.

 

Месечни абонаменти:

Линия със скорост Kbit/s  Селищна линия 1-ва междуселищна зона  2-ра междуселищна зона  3-та междуселищна зона  4-та междуселищна зона  5-та междуселищна зона  6-та междуселищна зона 
64 180 310 лв. 380 лв. 460 лв. 550 лв.  638 лв. 738 лв.
2 048  720  3 000 лв. 4 250 лв. 5 400 лв. 6 548 лв. 7 600 лв. 8 750 лв.

 

В цената за междуселищна линия е включена селищната част. Селищна линия се прилага за линии, които започват и свършват в рамките на една СТМ.  Всички посочени цени са без включен ДДС. 

 


Междуселищните зони за разстояние за цифрови линии под наем: 

 

 • Първа зона - до 30 км включително;
 • Втора зона - от 30.01 до 50 км включително;
 • Трета зона - от 50.01 до 100 км включително;
 • Четвърта зона - между поделенията на VIVACOM на разстояние между 100 и 150 км включително;
 • Пета зона - между поделенията на VIVACOM на разстояние между 150 и 200 км включително;
 • Шеста зона - между поделенията на VIVACOM на разстояние над 200 км.

 

Първите три зони се прилагат за разстояния между населените места, по-малки или равни на 100 км.  Четвърта, пета и шеста зона се прилага за разстояния между поделения на VIVACOM, по-големи от 100 км. Ако възникне спор в определянето на разстоянието между 3-та и 4-та зона, се прилага 4-та зона.


 

Отстраняване на повреди

 

 • за повреди, възникнали в стационарни съоръжения - в работно време до 12 часа, в извън работно време - до 24 часа;
 • за повреди, възникнали по кабелни трасета - в работно време до 24 часа;
 • поради кражби, аварии и природни бедствия - до 5 дни.  

Сроковете се отчитат от момента на заявяване на повредата. Сроковете са приложими при осигуряване на необходимия достъп за отстраняване на повредата. Посочените срокове се прилагат, доколкото не е договорено друго.

 

Срок на договора и условия за неговото прекратяване 

 

Срокът на договора се определя от страните. VIVACOM предлага възможност за сключване на договор с първоначален срок, не по-дълъг от две години, както и възможност за сключване на договор със срок не по-дълъг от една година. Договорът може да се прекрати при условията, определени в него, при спазване на приложимото законодателство.

 

Срок за предоставяне на услугата 

 

До пет работни дни от заплащане на цената за откриването и. Срокът е приложим при осигуряване на необходимия достъп за организиране на услугата. Възможно е договарянето на други срокове при специфични технически решения за всеки конкретен случай.  

  

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 123, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

Open cookie bot settings
към контакти