Бизнес каталог

BUS I NE S S ПРАЗНУВАЙTE С МАКСИМАЛНА СКОРОСТ ВЪВ ВСИЧКИ ПЛАНОВЕ vivacom.bg/business 09-11.2023

Пра ну аме 1 о на пълна свобода в общуването. Година, в която променихме телекомуникационния пазар в България. Виолина Тенева, Регионален мениджър Бизнес клиенти – зона ЮГ За една година Unlimited плановете промениха телекомуникационния пазар в България. Бизнесът как прие тази новост и възползва ли се от нея? То месе ра ну аме 1 о на бе о ран чен я. Гор еем се, че реобра- хме а ара Бъ ар я мо ерн - рахме моб н е усу . У е ч хме  енсаа с ба а на Unlimited ар - ф е на 2 ъ 1, а на 75% о  ен-  е н браха Unlimited ано ее2. Б несъ мае о ромна ну€ а о о а, а ма с обо а о анео на нео ран чен нерне. Пре а се ромен нач нъ н на рабоа, с ър ан с мно о online среƒ еора о ор , а с обо а, бър а сорос ор  е н ра я оƒе о-на- е€ ен бор а се б нес. С какво точно неограничените планове помагат на бизнеса? На б нес  ен е с а охме с обо а, с оо…с е с урнос. С обо а а о оря, рабоя мре€аа а раƒам SMS- ооо ма ну€ а, с оо…с е, че MB м ну е няма а с ъра, с урнос, че мо а а у ра я а б неса с о сяъ е а обƒу а нео ран чено. Unlimited ано ее ра я ъ мо€нос е о- оем а омун а я ре с ч ъ мо€н ана а омун а я. Кой е най-предпочитаният план от бизнеса? За с о нач на на рабоаа му. На…- ре оч ан я е Unlimited 100, а на…- оем е ен е на со сорос рем ум € я ане б ра Unlimited 300 Unlimited MAX. Освен Unlimited план, какво друго получават бизнес клиентите, ако подпишат договор с Vivacom? К ен е н оуча а осъ о на…- оямаа 5G мре€а Бъ ар я.3 ‰о ън ено ре мс о на Unlimited 100/300/Max е, че Šч а ромо онано о ън ено съ ър€ан е а сроа на о о ора - о 3 000 MB а роум н мре€ е на о ре еен о ераор съсе н ър€а ън Е ро е…с я съŠ - Тур я, Сърб я Се ерна Мае он я, а о о се оƒе ен е а моб ен нерне роум н са со . За е ар ф ре а аме а сроа на о о ора Šчен аен абонамен а Ка а с ауан ор ора н но н , ф нансо ана роуч ан я а б неса. Усеща ли се увеличаване на потреблението на мегабайти и минути разговори сред бизнес клиентите ни след въвеждането на Unlimited планове? ‰а, о ре еено. О ран чен яа а оребен е, о о чесо бяха с ър ан с оба янео на ае а МВ, бе о ън ено аƒане ън абонаменн я ан не о ос о о срана на  ена. Ус ех е са а с о еяне, ао а се а с ч Unlimited ано е ƒе мо а а се ъ о а о мас ман е сорос на мре€аа4 а аме ър я Vivacom 5G смарфон само а 0.83  . бе ‰‰С на месе 5. Таа на е  ен мо а а усея € я анео на Max сорос, не а с мо оар фн я ан. 1 Сра нен е ме€ у броя на б нес часн  ен на Unlimited 2/10/100/300/Max/50/150 о а ус 2022 . о а ус 2023 . 2 ‰анн а сŠчен о о ор ре а ус 2023 . 3 На…- оямо ор  е на 5G мре€а се сра нен е о уб чно осъ на нформа я ъм 19.05.2023 . а ор  ео на о ераор е о бро…насеен меса урор . По ече на vivacom.bg 4 Въ мо€нос а ос ане на мас мана сорос на съо енаа мре€а ъ с ч ано е Unlimited о 13.09 о 31.10.2023 . р о ане на съ мес мо у- о а с мос о нао ареноса ор  ео на мре€аа. По ече на vivacom.bg. 5 Цена  . бе ‰‰С на  н а 24 м. р с. на 24-м. о . а Unlimited 300. ГПР 8%, ф с. %  х а. Ва€ о 31.10.2023 .  о чер ане. По ече на vivacom.bg. 2 #Бизнес Ускорение BUS I NE S S По ече нформа я а офер е на ср. 18. онрен е усо я мо€е а намер е на ср. 18. 5G Unlimited vivacom.bg/business

Празнуваме 1 година без ограничения! Гордеем се, че: Преобра у ахме пазара и модернизирахме мобилните услуги У е ч хме* клиентската база на Unlimited тарифите си над 2 ъ На 75% от нашите клиенти избраха Unlimited тарифите ни** Още повече клиенти станаха част от най-голямата 5G мре а в България А на клиентите си донесохме: С обо а да говорят, работят в мрежата и да изпращат SMS-и колкото имат нужда С о о с е, че мегабайтите и минутите няма да свършат С урнос , че могат да управляват бизнеса си и да общуват неограничено BUS I NE S S По ече нформа я а офер е на ср. 18. 5G Unlimited *Сра нен е ме у броя на б нес час н ен на Unlimited 2/10/100/300/Max/50/150 о а ус 2022 . о а ус 2023 . ** анн а с чен о о ор ре а ус 2023 .

unlimited 2 Перфе ен а ме му а Нео ран чен моб н анн 10Mbps ма с ма на с орос MAX с орос * 5G ос ъ Нео ран чен м ну & SMS Бъ ар я роум н ЕС 17 200MB роум н ЕС unlimited 10 По хо я а со а н ме Нео ран чен моб н анн 100Mbps ма с ма на с орос MAX с орос * 5G ос ъ Нео ран чен м ну & SMS Бъ ар я роум н ЕС 21 000MB роум н ЕС 1 000MB роум н Сърб я, С. Ма е он я Тур я unlimited 100 И еа ен а сърф ране на со а с орос Нео ран чен моб н анн 300Mbps ма с ма на с орос MAX с орос * 5G ос ъ Нео ран чен м ну & SMS Бъ ар я роум н ЕС 25 300MB роум н ЕС 2 000MB роум н Сърб я, С. Ма е он я Тур я unlimited 300 Профес она но н о а оф с ну Нео ран чен моб н анн MAX с орос MAX с орос * 5G ос ъ Нео ран чен м ну & SMS Бъ ар я роум н ЕС 31 500MB роум н ЕС 3 000MB роум н Сърб я, С. Ма е он я Тур я unlimited MAX И еа ен а ма с  я ане 5G мреа а 19.16 ./мес. 25.82 ./мес. 32.49 ./мес. 39.99 ./мес. 51.66 ./мес. Промо она енмесечен абонамен Промо она енмесечен абонамен Промо она енмесечен абонамен Промо она енмесечен абонамен Промо она енмесечен абонамен Нео ран чен моб н анн 2Mbps ма с ма на с орос MAX с орос * 5G ос ъ Нео ран чен м ну & SMS Бъ ар я роум н ЕС 13 400MB роум н ЕС 60+ ана а EON 3 месе а 6 месе а 6 месе а 12 месе а MAX скорост във всички планове 4 По ече нформа я а офер е на ср. 18. С ър€ее се с обсу€ аƒ я В ър о с ре са е  ее на corporatesales@vivacom.bg *MAX сорос а€ о 31.10.2023 .

Samsung Galaxy S23+ 256GB 5G, VoLTE, VoWIFI, NFC 6.6'' (16.77 см.) FHD+ 50+12+10 MP/ 12 МР 8 GB RAM/256 GB ROM QC Snapdragon 8 Gen 2, 8-ядрен 4700 mAh Samsung Galaxy S23 128GB 5G, VoLTE, VoWIFI, NFC 6.1'' (15.5 см.) FHD+ 50+12+10 MP/ 12 МР 8 GB RAM/256 GB ROM QC Snapdragon 8 Gen 2, 8-ядрен 3900 mAh Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB 5G, VoLTE, VoWIFI, NFC 6.8'' (17.28 см.) FHD+ 200+12+10+10 MP/ 12 МР 8 GB RAM/256 GB ROM QC Snapdragon 8 Gen 2, 8-ядрен 5000 mAh с ан 300 58 лв./36мес. 32 с ан 300 49 лв./36мес. 15 с ан 300 39 лв./36мес. 15 Apple iPhone 14 Plus 128GB 5G, VoLTE, NFC 6.7'' (17.02 см.) FHD+ 12+12 MP/ 12 МР 128 GB ROM A15 Bionic, 6-ядрен с ан 300 48 лв./36мес. 32 Apple iPhone 14 128GB 5G, VoLTE, NFC 6.1'' (15.5 см.) FHD+ 12+12 MP/ 12 МР 128 GB ROM A15 Bionic, 6-ядрен с ан 300 44 лв./36мес. 15 A а ер A а ер протектор и калъф протектор и калъф протектор и калъф BUS I NE S S По ече нформа я а офер е на ср. 18. 5G Мобилни устройства

MAX с орос * Нео ран чен моб н анн 10Mbps с орос 5G ос ъ 15 GB Об ачно рос ранс о Перфе ен а брау ане 17.49 ./мес. Промо она енмесечен абонамен Промо она енмесечен абонамен MAX с орос * Нео ран чен моб н анн 100Mbps с орос 5G ос ъ 128 GB Об ачно рос ранс о И еа ен а он а н б нес сре с о е яне на ео фа о е о умен 24.16 ./мес. unlimited Traffic 10 unlimited Traffic 100 Unlimited Traffic И о а…е с обо но нерне на MAX сорос* Samsung Galaxy Tab S9+ 5G 256GB 5G 12.4'' (31.5 см.) WQHGA+ 13+8 MP/ 12 МР 12 GB RAM/256 GB ROM Snapdragon 8 Gen 2, 8-ядрен 10090 mAh с ан Traffic 100 48  ./36 мес. 32 BUS I NE S S 6 По ече нформа я а офер е на ср. 18. 5G планове за мобилен интернет С ър€ее се с обсу€ аƒ я В ър о с ре са е  ее на corporatesales@vivacom.bg *MAX сорос а€ о 31.10.2023 .

EON Business За обекти с до 5 крайни точки и публичен достъп Заведения Салони за красота Фитнеси Телевизия 70+ канала с уредени права Архив до 7 дни назад Видеотека VivacomArena EON приложение + Високоскоростен оптичен интернет TV for Business За обекти с повече крайни точки и публичен достъп Хотели Болници Санаториуми Разнообразни пакети с ТВ канали Без инвестиция в специализирано оборудване Безплатна дистанционна поддръжка и профилактика Възможност за сезонни оферти Индивидуално професионално решение Телевизия с уредени права за публично излъчване B U S I N E S S BUS I NE S S 7 По ече нформа я а офер е на ср. 18. С ър€ее се с обсу€ аƒ я В ър о с ре са е  ее на corporatesales@vivacom.bg Бизнес телевизия

БезупречноWi-Fi покритие във всяка точка на офиса Лесна настройка и управление на мрежата чрез мобилно приложение и уеб портал Интелигентна система, осигуряваща скоростнаWi-Fi връзка Елегантен и стилен дизайн Високоскоростен оптичен интернет с перфектно Wi-Fi покритие Сигурно решение за Вашия бизнес 100Mbps/ 70Mbps Ма с ма на с орос на Download / Upload 1 бр. NokiaWi-Fi Beacon 1Мesh Перфе ен а брау ‚ане 14.00 ‚./мес. 26.50 ‚./мес. FiberNet 100 + Wi-Fi Mesh 600Mbps/ 400Mbps Ма с ма на с орос на Download / Upload 2 бр. NokiaWi-Fi Beacon 1Мesh FiberNet XL + Wi-Fi Mesh И…еа ен а он а†н б  нес сре‡ сˆо…е яне на ‚ …ео фа† о‚е о умен включен Nokia Wi-Fi Beacon 1 BUS I NE S S 8 По ече нформа я а офер е на ср. 18. С ър€ее се с обсу€ аƒ я В ър о с ре са е  ее на corporatesales@vivacom.bg Офис интернет

Надежден безкабелен интернет за отдалечени места Нео ран чен н ерне ре 5G мре а Нео ран чен чен раф о 100Mbps а download о 40Mbps а upload • Бе а енWi-Fi 6ру ер • Бър а есна бе абе на нс а а я • По а€ ае но с ЕОN 5G Office Internet 33.17 ./мес. Месечен абонамен 24.83 ./мес. Нео ран чен н ерне ре 4G мре а Нео ран чен чен раф о 10Mbps а download о 5Mbps а upload • Бе а енWi-Fi ру ер • Ан русна роŠрама • Ре о а я у ра ен е на ус уŠа а 4G н ерне а оф са XL 25.82 ./мес. Месечен абонамен 19.08 ./мес. Нео ран чен н ерне ре 4G мре а 200 000MB нама с ма на с орос о 1Mbps а download/upload с е чер ане на анн еŒ • Бе а енWi-Fi ру ер • Ан русна роŠрама • Ре о а я у ра ен е на ус уŠа а 4G н ерне а оф са S 13.32 ./мес. Месечен абонамен 12.84 ./мес. 1.66 ./мес. С а чен IP а рес BUS I NE S S 9 По ече нформа я а офер е на ср. 18. 5G OFFICE INTERNET С ър€ее се с обсу€ аƒ я В ър о с ре са е  ее на corporatesales@vivacom.bg

Работете онлайн и оптимизирайте разходите си с Microsoft 365 за бизнеса Office инструментите, които познавате и харесвате В чен р о ен я ус у : В чен р о ен я ус у : В чен р о ен я ус у : ■ Ча , оба ане, сре а с о 300 учас н ■ Уеб моб н ерс на р о ен я а на Office ■ 1 ТБ мяс о а съхранен е об аа ■ Име о б нес  ас ■ С ан ар на а а ■ По ръ а о е ефона о н ерне о сяо реме ■ Тес а е бе а но а 1 месе ■ Нас о н ерс на р о ен я а на Office с рем а н фун ■ 1 ТБ мяс о а съхранен е об аа ■ С ан ар на а а ■ По ръ а о е ефона о н ерне о сяо реме ■ Тес а е бе а но а 1 месе Вс ч о Business Basic, с: ■ Нас о н ерс на р о ен я а на Office с рем а н фун ■ есно ро е ане на уеб нар ■ Инс румен а ре† с р ране о ч ане на учас н ■ У ра ен е на сре с  ен ■ Тес а е бе а но а 1 месе Microsoft 365 Business Basic Пр о ен я на Microsoft 365 а б неса Microsoft 365 Business Standard Outlook Outlook SharePoint Word Exel PowerPoint Word Exel PowerPoint Teams Word Exel PowerPoint Teams Exchange OneDrive Outlook SharePoint Exchange OneDrive OneDrive Access (самоPC) Publisher (самоPC) Access (самоPC) Publisher (самоPC) BUS I NE S S 10 По ече нформа я а офер е на ср. 18. Microsoft 365 Business С ър€ее се с обсу€ аƒ я В ър о с ре са е  ее на corporatesales@vivacom.bg

Развийте успешно бизнеса си с фирмен уебсайт Бър о, есно у обно, бе ну€ а о с е ан о нан я, мо€ее а сар рае р със ео с аноо росранс о. Свържете се с обслужващия Витърговски представител или пишете на corporatesales@vivacom.bg. Тес а…е бе ано 7дни Стартирайте свой електронен магазин 1. РЕГИСТРИРАЙТЕ ТЕСТОВ ОНЛАЙН МАГАЗИН 2. ДОБАВЕТЕ ПРОДУКТИ 3. ИЗБЕРЕТЕ ДИЗАЙН 4. ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРОДАВАТЕ ОНЛАЙН Тес а…е бе ано 14 н За очнее а ро а ае она…н 4 есн съ  BUS I NE S S 11 По ече нформа я а офер е на ср. 18. Софтуер за бизнеса С ър€ее се с обсу€ аƒ я В ър о с ре са е  ее на corporatesales@vivacom.bg

BU S I NE S S С ър е е се с обс у а я В ър о с ре с а е е е на corporatesales@vivacom.bg Профес она н ус у 12 • В со ос орос на с ър анос о 1 000 Mbps о оч а о оч а оч а о мно о оч на ер ор я а на а ено насе ено мяс о • Пре ос а я се а ме у ра - с а с ър анос о а оч а о оч а Профес она ен L2 VPN • С ме р чна аран рана с орос на ос ъ • Пре ос а яне на уб чно IP а ресно рос ранс о • Въ мо нос а ре ер ране на ус у а а чре с а чно нам чно марру ране Профес она ен н ерне С ър е е б неса с чре на е VPN н ерне ус у • Ус у а а ос уря а ено о ос ъна, ачес ена со ос орос на сре а а ренос на анн • Преносъ се осъ‚ес я а ме у ео рафс о а ечен оф с на ер ор я а на с рана а чу б на Профес она ен IP VPN в ж т бизнеса си чрез нашите VPN и и т нет услуги Професионален IP VPN • Услугата осигурява ценово достъпна, качествена и високоскоростна среда за пренос на данни • Преносът се осъществява между географски отдалечени офиси на територията на страната и чужбина Професионален L2 VPN • Високоскоростна свързаност до 1 000 Mbps от точка до точка или точка до много точки на територията на дадено населено място • Предоставя се и за междугр дска свързаност от типа точка до точка Професионален интернет • и три и г анти скорост на достъп д т в п лично IP адресно пространство • Възможност за резервиране лугат з статично или динамично маршрутизиране I 12 По ече нформа я а офер е на ср. 18. и л и л ги С ър€е с обсу€ аƒ я В ър о с ре са е  ее на corporatesales@vivacom.bg

Виртуално решение в технологичния облак на Vivacom Сигурност и защита Сигурността на vPBX се осигурява с виртуален firewall за защита на управлението и виртуално SBC за защита на трафика на услугата. Инсталиране Без нужда от инсталация на допълнително оборудване в офиса на клиента, освен хардуерните телефонни апарати. Поддръжка Професионална поддръжка от квалифицирани специалисти. Гъвкавост Можете да добавяте допълнителни потребители и канали без подмяна на физическа централа. Надежност Услугата е конфигурирана върху два виртуални сървъра в дейта центровете на Vivacom предоставящи 99.999 ниво на надеждност. 13 BUS I NE S S По ече нформа я а офер е на ср. 18. Vivacom vPBX С ър€ее се с обсу€ аƒ я В ър о с ре са е  ее на corporatesales@vivacom.bg

Скалируема система за съхранение на данни План за ITмодернизация Поучее ре оръ арансформ ране наеуƒаа IT нфрасруура Оптимизация на разходите И ен ф ра…е оен ан ъ мо€- нос а о  м а я на ра хо е Модернизация на приложенията Съ е о ена на арх еураа на Ва е р о€ен я а ос ане на но н а на ъ а ос ефе нос Онлайн достъп и управление на услугите Висока производителност при обработка на голям обем данни и заявки в реално време Заплащате само реално използваните ресурси Vivacom Cloud Увеличете ефективността на Вашия бизнес с IT консултантски услуги Сигурна, динамична и лесна за управление облачна инфраструктура BUS I NE S S 14 По ече нформа я а офер е на ср. 18. IT консултантски услуги

Защитете данните си с BaaS (Backup as a Service) Професионално решение за backup Предотвратява загубата на данни при бедствия, аварии, случайно изтриване или хакерски атаки Осигурява бързо и пълно възстановяване на архивираните данни Използва предимствата на облачното архивиране: устойчивост, пълна достъпност по всяко време, мащабируемост и сигурност Премахва оперативната тежест и намалява разходите Предимства: Избор на архивиране в публичен или частен облак Сигурности устойчивост на данните Фокус върху стратегическите ITпроекти Без инвестиции за планиране на капацитета BUS I NE S S 15 По ече нформа я а офер е на ср. 18. Backup as a Service

Изберете своя пакет 1 Unit 1/4 Rack 1/2 Rack 1 Rack ВŠчена е. моƒнос 200 W 1 000 W 1 750 W 3 000 W Въ мо€нос а н уано аŠч ане —    Цена на час а усу аа “Smart Hands” 60 лв. 60 лв. 60 лв. 60 лв. Инсаа онна аса 150 лв. 500 лв. 500 лв. 500 лв. Месечен абонамен 149лв./мес. 749лв./мес. 1299лв./мес. 1999лв./мес. БизнесътВи се развива, докато ITоборудването Ви е на сигурномясто Професионално изградени дейта центрове, отговарящи на всички изисквания за сигурност и резервираност Поддръжка 24/7/365 от специализиран екип на компанията Осигурено захранване с допълнителен backup (UPS и дизел генератори) Захранване по 2 независими трасета (A и B) от резервирани източници с монтиран индивидуален електромер Специализирана Meet-me зона, осигуряваща свързаност към мрежата на Vivacom и други доставчици Достъп до интернет по индивидуално договаряне 16 BUS I NE S S По ече нформа я а офер е на ср. 18. С ър€ее се с обсу€ аƒ я В ър о с ре са е  ее на corporatesales@vivacom.bg Колокация

Намалете разходите за служебни автомобили Купете електронна винетка бързо и лесно отVivacom Контрол на Вашия автопарк чрез специализирана платформа Възможност за автоматично деклариране на толтакси в България Допълнителни функционалности според спецификите на Вашия бизнес Бе ну€ а о с ер Бе чаане. А ра се е на а Бе хар ен нос е В неа а ¡е а омоб  В неа а Ремаре/Кара ана Fuel Control Driver Identi¢cation Board Computer Connection Driver Behavior 17 BUS I NE S S По ече нформа я а офер е на ср. 18. С ър€ее се с обсу€ аƒ я В ър о с ре са е  ее на corporatesales@vivacom.bg Управление на автопарк

*Всичко друго, което трябва да знаете Обща информация Ва носа на аао а е о 14.09.2023 . о 30.11.2023 . Вс ч ен аао а са е а, бе ‰‰С. Vivacom не нос о о орнос а ре р еча. Мо€е а оуч е о ече нформа я а се а о наее с ауан е ромо на нерне сран аа vivacom.bg, на е. (087) 123  а се с ър€ее с обсу€ аƒ я В ър о с ре са е на Vivacom. Посочен е ен на усро…с а Apple iPhone 14 Plus 128GB+А а ер, Apple iPhone 14 128GB+А а ер, Samsung Galaxy S23 Ultra 256+CASE&GLASS, Samsung Galaxy S23 + 256GB+CASE&GLASS, Samsung Galaxy S23 128GB+CASE&GLASSса а н на  н а 36 месе а р сŠч ане на но 24-месечен о о ор а осочен я ар фен ан а с ч оян  ен на Vivacom, о о ма сŠчен о о ор с Vivacom о оне 9 месе а. Офер е а€а о 30.11.2023 .  о чер ане на о чес аа, ос ен ао р чно не е осочен ру сро. Вс ч ен са е а бе ‰‰С. Посоченаа ена на усро…с оо VIVACOM 5G SMARTPHONE е а на на  н а 24 месе а р сŠч ане на но 24-месечен о о ор а осочен я ар фен ан а с ч оян  ен на Vivacom, о о ма сŠчен о о ор с Vivacom о оне 9 месе а. Офераа а€а о 31.10.2023 .  о чер ане на о чес аа, ос ен ао р чно не е осочен ру сро. Вс ч ен са е а бе ‰‰С. Специални оферти iPhone 14 и iPhone Plus + Адаптер за зареждане: А а еръ а аре€ ане се ре оса я ае но със смарфона р оу аа. Ва€ о чер ане на о чес аа. Samsung Galaxy S23 128 GB, Samsung Galaxy S23 Plus 256 GB, Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB в комплект с калъф и защитно стъкло: Каъфа съоо се ре оса я ае но със смарфона р оу аа. Офераа а€ о чер ане на о чес аа. 4G Voice Усу аа 4GVoice се ре оса я наер ор яа на Ре уб а Бъ ар я 4Gмре€аа на Vivacom. Ра о ор е се асу а съ асно моб н я ан, бе о ън ено а аƒане а усу аа. Усу аа се о ър€а а мо е моб н еефон с о хо яƒа SW ерс я насро… а рабоа мре€аа на Vivacom. По ече нформа я на vivacom.bg. WiFi Voice WiFi Voice се ре оса я на ер ор яа на Ре уб а Бъ ар я сран о ЕС. Ра о ор е се асу а съ асно моб н я ан, бе о ън ено а аƒане. Пр о ане на усу е ън Бъ ар я, асу анео е р усо яа на ме€ унаро н ра о ор ъм съо ен е ру ър€а съ асно усо яа на онрен я абонаменен ан. Оба€ ан я ъм Бъ ар я, о о са осъƒес ен о ао абонаъ се е нам ра ън Бъ ар я, се асу а ао на онаен ра о ор Бъ ар я съ асно усо яа на онрен я абонаменен ан. Усу аа се о ър€а а мо е моб н еефон с о хо яƒа софуерна ерс я насро… а рабоа мре€аа на Vivacom. По ече на vivаcom.bg. Най-голямата 5G мрежа в България На…- оямо ор  е на 5G мре€а се сра нен е о уб чно осъ на нформа я ъм 19.05.2023 . а ор  ео на о ераор е о бро…насеен меса урор . По ече на vivacom.bg еSim Усу аа eSIM е осъ на а еуƒ но , часн б нес  ен на с ч абонаменн ано е. Не се о ър€а а абона на ре аен ар . eSIMмо€е а се а ра само на усро…с а с еSIM фун онанос. еSIM фун он ра о съƒ я нач н, ао ф чес я SIM. Усу аомоб н анн , SMS, 4G&WiFi Voice, роум н са на чн а eSIM ар е. Ра о ор е се асу а съ асно моб н я ан, бе о ън ено а аƒане а усу аа. По ече нформа я на vivacom.bg/esim. Мобилни услуги Мас ман я бро…с м о на е н SMS, на сан на а н а, е 160 с м оа. Мас ман я бро…с м о на е н SMS, на сан на  р  а, е 70 с м оа. SMS, о…о е о- ъъ о у омена е с м о , ƒе бъ е асу ан ао 2  о ече SMS-a а с мос о броя с м о . Промоция Unlimited 2023 С ора умен ео се сŠч а о усо яа на "Промо я Unlimited 2023". Промо онана месечна аса р Unlimited 2/ 10/ 100/ 300/ MAX е съо ено 19.16  ./ 25.82  ./ 32.49  ./ 39.99  ./ 51.66  . бе ‰‰С а сроа на о о ора. Промо яа е а на р о с ане на но  ре о с ане на съƒес у аƒ о о ор а сро о 24 месе а. Промо онано Šчен бе аен абонамен а ае 60+ анаа, Arena Play, DiemaXtra EON Mobile а ър е 3/ 6/ 6/ 12 месе а о сроа на о о ора съо ено р Unlimited 10/ 100/ 300/ Max, се оео ае е се ар а а ома чно. Промо онано Šчен 1 000/ 2 000/ 3 000 MB а роум н о ре еен мре€ Сърб я, Се ерна Мае он я Тур я а сроа на о о ора. Пр Unlimited 100/ 300/ MAX Šчен аен абонамен а Ка а а ър оначан я сро на о о ора, се оео усу аа а ома чно се ар а. Абонаменн я ан о о аря на „Месечен аен абонамен на Ка а“. ‰ аен абонамен а Ка а о ън еноо ТВ съ ър€ан е се ая я а о ън ено ре ър о с я ре са е р о с ане на но о о ор. За о на…е се с ауан е н ромо на vivacom.bg. Въ мо€нос а ос ане на мас мана сорос на съо енаа мре€а ъ с ч ано е Unlimited о 13.09 о 31.10.2023 . р о ане на съ мес мо у- о а с мос о нао ареноса ор  ео на мре€аа. BaaS Усу аа се ре а а а б нес  ен ре ана Кор ора н ро а€б . По ече нформа я на vivacom.bg  се с ър€ее с обсу€ аƒ я В ър о с ре са е на Vivacom. Промоция Unlimited Traffic 2023 С ора умен ео се сŠч а о усо яа на "Промо я Unlimited Traffic 2023". Промо онана месечна аса р Unlimited Traffic 10/ 100 е съо ено 17.49  ./ 24.16  . бе ‰‰С а сроа на о о ора. Промо яа е а на р о с ане на но  ре о с ане на съƒес у аƒ о о ор а сро о 24 месе а. Се  чане на ър оначан я сро на о о ора ар фн я ан ƒе бъ е на сан арн усо я бе осъ а о месечна аса. За о на…е се с ауан е н ромо на vivacom.bg. *Въ мо€нос а ос ане на мас мана сорос на съо енаа мре€а ъ с ч ано е Unlimited о 13.09 о 31.10.2023 . р о ане на съ мес мо у- о а с мос о нао ареноса ор  ео на мре€аа. Телевизия и интернет Усу аа се ре а а а б нес  ен ре ана Кор ора н ро а€б . По ече нформа я на vivacom.bg  се с ър€ее с обсу€ аƒ я В ър о с ре са е на Vivacom. Vivacom vPBX Усу аа се ре а а а б нес  ен ре ана Кор ора н ро а€б . По ече нформа я на vivacom.bg  се с ър€ее с обсу€ аƒ я В ър о с ре са е на Vivacom. Телевизия за бизнеса Усу аа се ре а а а б нес  ен ре ана Кор ора н ро а€б . По ече нформа я на vivacom.bg  се с ър€ее с обсу€ аƒ я В ър о с ре са е на Vivacom. Интернет По ече нформа я а о  чно ор  е на vivacom.bg. О  чно усро…с о B (Basic), оео ос уря а О  чна нерне с ър анос, се ре оса я а сроа на о ане на усу аа на но  ен р о с ане на 24-месечен о о ор. О  чна с ър анос е сорос на ф чесо н о ме€ у абонаа мре€аа. Мас ман е (реам ран ) ос € м сорос са аран ран о 80% о ремео на е но еноноƒ е. Към усу аа не се ре оса я Wi-Fi руер /  Су ч, ао осе н е са о о орнос на  ена. О  чнаа мре€а на Vivacom о ър€а сорос о 10 Gbps ра о ее Соф я, По , Сара За ора, Бур ас Варна. Усу аа се ре оса я само р на ч е на ехн чеса ъ мо€нос. За ос ане на мас манаа ъ мо€на сорос, ра…ноо  енсо обору ане ряб а а ор а ну€н е ехн чес с ан я на усу аа. За осъ о моб ен Инерне се ре а а само раен набор о нам чнора ре еян IP а рес . За о на…е се с ауан е н ромо на vivacom.bg. 4G Интернет за офиса Промо онаноо ре о€ен е “4G Инерне а ома омб на я” р Mobix S/XL е с месечен абонамен о 12.84  ./ 19.08  .бе ‰‰С а 24-мес. сро на о о ор е а но о 30.09.2023 . Промо онано Šчен е о ън ен 150 000 МВ са а н а е я сро на о о ора р сŠч ане на 24-месечен о о ор на ан Mobix S. Се  чане сроа на референ ан е усо я се р а а сан арн е усо я на ар фн я ан, осочен насояƒоо с ора умен е. По ече нформа я ауан е ромо мо€е а намер е на vivacom.bg  ао се с ър€ее с обсу€ аƒ я В ър о с ре са е на Vivacom. 5G Office Internet Промо онаноо ре о€ен е “5G Home Internet 100 а 29.80  ” с месечен абонамен о 24.83  . бе ‰‰С а 24-мес. сро на о о ора е а но о 30.09.2023 . Въ Ва е о о ор фаур ƒе € ае абонаменен ан 5G Home Net. 5G Office Internet е ър о соо му на мено ан е, оео Vivacom о а реамн е маер а а усу аа. По ече нформа я ауан е ромо мо€е а намер е на vivacom.bg  ао се с ър€ее с обсу€ аƒ я В ър о с ре са е на Vivacom. Интернет с Wi-Fi Mesh Промо онаноо ре о€ен е “В со сорос с FiberNet Wi-Fi Mesh” а FiberNet 100 / FiberNet XL е с месечен абонамен съо ено 14.00  . / 26.50  . бе ‰‰С р 24мес. сро на о о ора с Šчен 1бр. / 2бр. WIRELESS BEACON NOKIA B1. Усо яа са а н о 31.10.2023 .  о чер ане на о чес аа. Се  чане сроа на ромо онан е усо я се р а а сан арн е усо я на ар фн я ан. По ече нформа я а ауан е ромо мо€е а се с ър€ее с обсу€ аƒ я В ър о с ре са е на Vivacom. EON мобилна телевизия К ен е на ае EON оуча а осъ о моб но р о€ен е EON, с оео е а час о Šченоо съ ър€ан е с оя EON ае на смарфон, абе web (eon.tv). Моб наа ее я EON е р о€ ма съƒо а съƒес у аƒ  ен на Vivacom TV/ IPTV/IPTV GO среƒу месечен абонамен о 2.50  . бе ‰‰С. Колокация Посочен е ен са а н р сŠч ане на 24-месечен о о ор. Vivacom Fleet Въ мо€нос а ре о н сре с а на 3.5она а а ома чно оч ане нао ас Бъ ар я бе о ън ена н ес я а GPS обору ане. И о а се на чноо GPS усро…с о а усу аа VivacomFleet, о о аряƒо на р ер е на АПИ а еар ране на о анн . Оч анео на о ас се ос уря а ъ осно а на о еен о о ор с ре ср ран я оса ч  на анн ИКОМ ОО‰ на онаен оса ч  на о усу Конор смар нфрасруураА‰.И о анеона о ън ен ефун онанос а с о с е ф аа на а омоб а. 18

IoT услуги за всеки бизнес Известяване при наводнения Наблюдение на земеделски площи Локализация в реално време Измерване на температура и външно захранване Предлагаме разнообразни решения според индивидуалните нужди. BUS I NE S S 19 По ече нформа я а офер е на ср. 18. IoT – Интернет на нещата С ър€ее се с обсу€ аƒ я В ър о с ре са е  ее на corporatesales@vivacom.bg

Вс ч ен а а о а са бе С. vivacom.bg/business Vivacom 5G смар фон с ан unlimited300 МЕС./24МЕС. ЕВА НА

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI0Njg=