Официални правила на играта
„Unlimited Space by Vivacom” World Cup

 

1. Организатор: „Виваком България“ EАД (Vivacom), с ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе №115И

 

2. Период: От 20.11.2022 г. до 18.12.2022 г., включително.

 

3. Териториален обхват:

Зала Христо Ботев /Студентски град/ – гр. София, 20.11-18.12.2022 г., вкл.

Участието в играта може да бъде заявено единствено на https://www.instagram.com/vivacombg 

 

4. Награди:

1 бр. PlayStation®5 Digital Edition + игра FIFA23 + 3D Pulse слушалки + допълнителен DualSense контролер.

 

5. Правила за участие

 

5.1. В играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, посетител наЗала Христо Ботев /Студентски град/ – гр. София,  в съответния времеви диапазон, което

- посети арт инсталацията UNLIMITED SPACE BY VIVACOM;

- направи снимка/видео в UNLIMITED SPACE BY VIVACOM;

- в периода на настоящата игра (20.11. – 18.12.2022 г.) сподели публично в пост в своя профил в Instagram снимка/видео от преживяването си в UNLIMITED SPACE BY VIVACOM;

- добави в описанието на снимката/видеото#unlimitedbyvivacom;

- по желание отбележи един приятел в публикувания пост.

 

За да е валидно участието, то трябва да отговаря на всички посочени по-горе условия.

 

5.2. Всеки участник има право да участва с неограничен брой снимки/видеа, но при тегленето на печелившите за участие се зачита само един брой снимка/видео. Участието в настоящата игра не изключва участието в други инициативи на организатора освен ако изрично не е посочено друго.

 

5.3. Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга.

 

5.4. В играта нямат право да участват служители на Vivacom и на свързани дружества, както и членове на техните семейства.

 

5.5. Спечелената награда не може да бъде заменена за паричната ѝ равностойност.

 

5.6. Спечелената награда няма гаранционно обслужване.

 

6. Определяне на печелившите. Получаване на наградите.

 

6.1. Печелившият участник и една резерва ще бъдат избрани на случаен принцип на 20.12.2022 г. с помощта на софтуер от администраторите на фен страницата на Vivacom във Instagram https://www.instagram.com/vivacombg   измежду всички, взели участие.

 

6.2. Победителят ще бъде обявен със своето профилно име в Instagram на официалната страницата на Vivacom в Instagram на21.12.2022 г., като коментар под публикацията за играта.

 

6.3. Организаторът се задължава в срок до 5 работни дни от изтегляне на печелившия участник да се свърже с него на посочения профил в Instagram чрез лично съобщение. За да получи наградата си, победителят следва в рамките на 2 работни дни да върне отговор, като предостави в лично съобщение до Организатора в Instagram следните свои лични данни: три имена, телефон за връзка и адрес за доставка до офис на Еконт, където да бъде изпратена неговата награда, както и да даде съгласието си за обработване на тези лични данни. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него в рамките на 2 работни дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен резервен печеливш. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – грешни имена; грешен номер за връзка или грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата.

 

6.4. Организаторът ще изпрати до офис на куриер за своя сметка наградите до съответните печеливши, предоставили валиден адрес, в рамките на 7 работни дни от предоставяне на адрес за получаване на наградата. Организаторът си запазва правото да удължи този срок в зависимост от развитието на епидемиологичната обстановка и свързаната с него заетост на използваното куриерско дружество „Еконт“.

 

6.5. Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност. В случай че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда.

 

6.6. При получаване на наградата печелившият трябва да представи документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността му. Документът за удостоверяване на самоличността няма да бъде копиран и/или сканиран.

 

6.7. При получаване на наградата печелившият следва да попълни в 2 екземпляра издаден от Виваком документ с цел изпълняване от страна на „Виваком България“ ЕАД задълженията по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 

7. Допустимост: Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които: 

- използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта;

- не изпълняват някое от условията на настоящите Правила.

  

8. Ограничения на отговорността:

  

8.1. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребители и данни за имейл адрес, телефон или адрес; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на играта; недостъпност или липса на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; форсмажорни обстоятелства и други подобни. Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Instagram.

  

8.2. Организаторът не носи отговорност за съдържанието на постовете, както и в случай че има нарушени авторски права от участник в Играта, използвал и публикувал чужд кадър. Всеки участник в настоящата игра носи отговорност при публикуване на своя пост за спазването и ненарушаване на правилата на играта. Всеки участник в играта носи отговорност за законосъобразно обработване на лични данни при заснемането на снимковия и видео материала. Всеки участник следва да е обезпечил получаването на съгласие от страна на субектите на данни при заснемането на снимков и видео материал. С публикуването на пост за участие в играта всеки потребител декларира и гарантира, че същият е личен авторски и заснет при спазване на законовите изисквания за обработка на лични данни и се съгласява той да бъде използван за целите на настоящата игра.

 

9. Лични данни

 

9.1. Vivacom е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Всеки участник в играта има право да поиска достъп до коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните му данни, както и правото на преносимост на данните, като може и да възрази срещу обработването им.

 

9.2. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на Виваком България, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Регламент (ЕС) 2016/679 изисква да бъде предоставена на абонатите, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни, обработвани във „Виваком България“ ЕАД при организиране на игри и томболи в социалните мрежи, която е публикувана на интернет страницата на „Виваком България“ ЕАД – vivacom.bg.

 

9.3. По всички въпроси, свързани с обработването на лични данни, можете да се обърнете към длъжностното лице по защита на данните във Виваком България на: dpo@vivacom.bg; + 359 2 9496079 или като ни пишете на: гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 115и или на https://www.vivacom.bg/bg/residential/kontakti.

 

9.4. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни преди изтичането на периода на играта води до невъзможност за Организатора да осигури по-нататъшното участие на участника в нея.

 

10. Други условия:

 

10.1. Условията на настоящата игра са достъпни в профила на Vivacom в Instagram.

 

10.2. Организаторите си запазват правото да променят настоящите правила. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на официалната страница на играта: https://www.instagram.com/vivacombg.

 

10.3. Организаторът си запазва правото изцяло да прекрати играта при възникване на сериозни причини за това.

  

10.4. Включването на участниците в играта означава, че те са приели, както настоящите условия и правила за провеждане на играта и се считат обвързани с тях, като тези условия и правила ще се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

 

 

 

Open cookie bot settings
към контакти