ИТ Бизнес Аналитик – гр. София

Информационни технологии

Задължения


VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

 

ОТГОВОРНОСТИ

 

 • Участва в доставката на ИТ решения като част от проектите на компанията
 • Разбира бизнес нуждите и как те спомагат за постигане на мисията и визията на компанията
 • Събира, дефинира, анализира и документира бизнес изискванията на вътрешните клиенти във връзка със специфични ИТ решения
 • Идентифицира проектни зависимости и системни ограничения, свързани с реализацията на  техническото решение
 • Извършва ре-инженеринг на бизнес процесите, в съответствие с изискванията на бизнес клиентите, за постигане на по-високи  ефективност и ефикасност
 • Идентифицира потенциални рискове и пропуски в поставените бизнес изисквания, които биха довели до отклонение от поставената цел
 • Определя успешно заинтересованите страни и съгласува изпълнението на ИТ решението с тях
 • Гарантира спазване на поставените срокове, за изпълнение на дейността си, с фокус върху качество
 • Участва активно в рамковия дизайн на техническото решение, в определяне  на засегнатите системи и подхода за реализация
 • Контролира и осигурява правилното протичане на процесите по реализация на изискванията, свързани с внедряване на нови или модифициране на съществуващи системи и приложения
 • Поддържа в актуално състояние проектната документация
 • Участва в процеси по развитие на дейност бизнес анализ и подобряване на качеството на предоставяните ИТ услуги

ИЗИСКВАНИЯ


 

 • Висше образование, степен Бакалавър, специалност в областта на информационните технологии или телекомуникациите
 • Минимум 3 години професионален опит в областта на информационните технологии и/или телекомуникациите
 • Добри познания за различни ИТ услуги и приложения, както и процедури, политики и най-добри ИТ практики
 • Познания в областта на Agile и Waterfall методологиите
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Отлична компютърна грамотност - MS Office, MS Project
 • Отлични комуникативни умения и умения за работа в екип
 • Отлични аналитични умения
 • Иновативно мислене
 • Познаване на бизнес анализ методологии и инструменти ще се счита за предимство.
 • Умения за работа с Jira и Confluence ще се считат за предимство

Ние Ви предлагаме


 

 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване


Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 04 декември 2020 г. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Каталог
към контакти