ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

за уреждане на взаимоотношенията между “БТК” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM, по стандарт UMTS и по стандарт LTE

(“Общи условия“)

(в сила от 01.11.2018 г.)

 

 

Настоящите изменения и допълнения са в съответствие с решение на Комисия за защита на потребителите, документирано в Протокол № 17 от 09.07.2018 г..

 

§1. Точка 7 се изменя и допълва и придобива следното съдържание:

7. При сключване на договор Абонатите – физически лица се считат за обвързани от тези Общи условия само ако са получили подписан от БТК екземпляр и са изразили съгласието си с тях. Останалите абонати удостоверяват съгласието си с Общите условия чрез подписване на индивидуален договор, а Потребителите на предплатени услуги – с подписването на регистрационна форма за ползване на предплатени услуги.

 

§2. Точка 110 се изменя и допълва и придобива следното съдържание:

 

110. Ползваните услуги се отчитат месечно и се заплащат въз основа на потреблението, отразено във фактура, издавана ежемесечно на определена от БТК дата, за която БТК информира Абоната при сключване на индивидуалния договор. Фактурите се издават на името на Абоната и се изпращат до него или до посочено трето лице, като известие за плащане. Неполучаването на фактура не освобождава Абоната от задължението да плати дължимите суми в определения срок освен ако това не се дължи на причини, за които БТК отговаря. За формиране на финансовите задължения на Абонатите/Потребителите на услугите на БТК се използват единствено записите от системите за таксуване на БТК. Тези записи имат предимство пред записите в крайните устройства или SIM картите на Абонатите/Потребителите.

 

§3. Точка 138 се изменя и допълва и придобива следното съдържание:

138. При изменение на ОУ БТК се задължава да информира Абонатите не по-късно от 30 дни преди влизането им в сила чрез страницата на предприятието в Интернет и чрез представянето им на видно място в търговските им обекти или по друг подходящ начин. В допълнение, БТК се задължава да уведоми Абоната и чрез кратко текстово съобщение (SMS), което може да бъде съхранено на телефонния апарат на Абоната. В срок до 1 месец от изтичане на срока по чл. 147б, ал. 1 от Закона за защита на потребителите Абонатът има право да прекрати индивидуалния договор без санкции освен ако измененията не засягат услуги, ползвани от него, или ако измененията са в следствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.

 

§4. Точка 147 се изменя и допълва и придобива следното съдържание:

“147.Всички спорове, възникнали във връзка с действителността, изпълнението, тълкуването или прекратяването на индивидуалния договор, ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимоизгодни споразумения, а при непостигане на съгласие – от съответния държавен съд при условията на ГПК.

 

§5. Точка 148.14 се заличава.

 

 

  

Каталог
към контакти